Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Pravna pitanja, dileme, problemi... Razmijenite svoja iskustva.

Moderator: _BataZiv_0809

User avatar
ultima_palabra
Posts: 48690
Joined: 15/12/2008 16:53

#76 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by ultima_palabra » 20/11/2012 11:16

four wrote:Da li je usvojena dopuna Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode koja se odnosi na otpis zateznih kamata na javne prihode? Znam da se kroz medije provlacilo da je to usvojeno, ali nisam primjetio da je isto objavljeno u sluzbenim novinama FBIH.
Koliko se sjećam, izmjene je usvojio Zastupnički dom i bile su na dnevnom redu prekinute sjednice Doma naroda u maju. Neki dan je sjednica nastavljena i izmjene nisu bile na dnevnom redu, a također nisu ni na sljedećoj sjednici koja će biti održana ubrzo. Nema ni obavijesti da je zakon povučen iz procedure.

Zna li neko nešto više?


ahmedkadic
Posts: 19
Joined: 26/06/2012 14:10

#77 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by ahmedkadic » 29/11/2012 14:09

http://www.cbbh.ba/?id=854


Mogu se mijenjati novčanice navedene u članku, Raiffeisen Bank to vrši a za ostale ne znam :)

BJB
Posts: 4357
Joined: 16/10/2010 17:17
Location: California

#78 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by BJB » 20/12/2012 22:53

Ima li neko službeni list ili dokument u kojem piše visina dnevnica za inostranstvo?
Našla sam hrvatski u kojem je izlistano kolika je dnevnica zavisno od zemlje u koju putujete, ali nisam naš dokument ali kažu da takvo nešto stvarno postoji..Ako iko zna išta više, pomozite.

DD_ASD
Posts: 52
Joined: 05/09/2011 21:03

#79 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by DD_ASD » 21/12/2012 10:25

BJB wrote:Ima li neko službeni list ili dokument u kojem piše visina dnevnica za inostranstvo?
Našla sam hrvatski u kojem je izlistano kolika je dnevnica zavisno od zemlje u koju putujete, ali nisam naš dokument ali kažu da takvo nešto stvarno postoji..Ako iko zna išta više, pomozite.
Mozda ovo moze pomoci:

http://fintech.ba/korisno/troskovi-sluzbenih-putovanja/

BJB
Posts: 4357
Joined: 16/10/2010 17:17
Location: California

#80 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by BJB » 21/12/2012 15:01

Hvala, ali treba mi broj službenih novina iz kojih je ovo preuzeto.

User avatar
alphonse kauders
Posts: 2745
Joined: 12/10/2004 22:10
Location: def: a place of settlement, activity, or residence

#81 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by alphonse kauders » 24/12/2012 23:06

U Sl.novinama FBiH 110/12 objavljen "Zakon o volontiranju FBiH", pa ako neko može samo da ga baci na upload:)

Hvala!

zvrk
Posts: 1723
Joined: 19/08/2008 13:00

#82 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by zvrk » 25/12/2012 10:45

evo tekst sa sluzbenih novina pa ga vi uploadajte kao dokument
ZAKON
O VOLONTIRANJU
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Predmet zakona)
(1) Ovim se zakonom uređuju: pojmovi u svezi s volontiranjem u
Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija
BiH), uvjeti volontiranja, principi volontiranja, poticajne
mjere volontiranja, izvješće, ugovor o volontiranju, prava i
obveze volontera i organizatora volontiranja, uvjeti zaključivanja ugovora o volontiranju, evidentiranje volontiranja,
izvještavanje o volontiranju, uporaba volonterske knjižice,
izdavanje potvrde o volontiranju, nadzor nad primjenom
ovoga zakona, te kaznene odredbe.
(2) Volontiranje se temelji na načelima poštivanja ljudskih prava
i temeljnih sloboda, na poštivanju ustavnog poretka, zakona i
međunarodnog prava te izgradnji demokracijskih institucija
utemeljenih na političkom pluralizmu i uspostavi vladavine
prava, kao i primjeni međunarodnopravnih standarda i
najbolje međunarodne prakse u pogledu volontiranja.
(3) Izrazi napisani samo u muškom rodu odnose se podjednako
na muški i ženski rod, dok će se u označavanju dužnosti,
zvanja i titula upotrebljavati rodno senzitivan jezik.

Članak 2.
(Značaj volontiranja)
Volontiranje je aktivnost od interesa za Federaciju BiH
kojom se doprinosi poboljšanju kvalitete života, aktivnom
uključivanju građana u društvene procese i razvitku humanijeg i
jednakopravnijeg demokracijskog društva.

Članak 3.
(Definicije i pojmovi)
(1) Definicije i pojmovi u smislu korištenja ovoga zakona imaju
sljedeće značenje:
a) volontiranje - dragovoljno ulaganje osobnog vremena,
truda, znanja i vještina kojima se bez naknade obavljaju
usluge ili aktivnosti za opće dobro u Federaciji BiH;
b) dugoročno volontiranje - obavljanje volontiranja duljeg
od 240 sati u najmanje tri mjeseca bez prekida, sukladno
zakonu.
c) međunarodno volontiranje - volontiranje koje je sastavni
dio programa međunarodne razvojne suradnje, a
obavljaju ga volonteri koji svoje prebivalište imaju
izvan Bosne i Hercegovine, kao i strani volonteri u
Bosni i Hercegovini.
d) usluge i aktivnosti za opće dobro - socijalna briga,
građanske aktivnosti, obrazovne, kulturne, znanstvene,
sportske, zdravstvene aktivnosti, aktivnosti razvojne
suradnje, zaštite okoliša, pomoć kod elementarnih
nepogoda, istraživačke aktivnosti, aktivnosti za
promociju volontiranja i druge slične aktivnosti.
e) Ministarstvo pravde - mjerodavno ministarstvo za
provedbu zakona je Federalno ministarstvo pravde (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo pravde).
f) Institucija za evidentiranje volontiranja – pravna osoba
ovlaštena od Ministarstva pravde da prikuplja i obrađuje
podatke o volontiranju.

Članak 4.
(Iznimke od volontiranja)
(1) Volontiranjem se, u smislu ovoga zakona, ne smatra:
a) obavljanje usluga ili aktivnosti koje je jedna osoba
obvezna pružiti drugoj osobi na temelju zakona ili
drugih propisa;
b) izvršavanje posebitih obveza sukladno sudbenim
odlukama i presudama;
c) obavljanje aktivnosti koje ne organizira organizator
volontiranja, sukladno članku 6. ovog zakona;
d) obavljanje usluga ili aktivnosti koje su uobičajene u
obiteljskim, prijateljskim ili susjedskim odnosima;
e) obavljanje usluga ili aktivnosti koje se odnose na
besplatno i nepovratno davanje imovine, novca i
besplatno davanje na uporabu pokretne ili nepokretne
imovine;
f) dragovoljno volontiranje koje je protivno Ustavu i
drugim propisima.

Članak 5.
(Volonter i malodobni volonter)
(1) Volonter je, sukladno odredbama ovoga zakona, fizička
osoba s poslovnom sposobnošću ili umanjenom poslovnom
sposobnošću koja volontira u Federaciji BiH.
(2) Malodobni volonter je osoba od 15 do 18 godina na koju se
primjenjuju posebna načela zaštite malodobnih volontera
sukladno članku 11. ovoga zakona.

Članak 6.
(Organizator volontiranja)
(1) Volontiranje u Federaciji BiH organizira organizator
volontiranja.
(2) Organizator dugoročnog volontiranja može biti isključivo:
a) Tijelo uprave, upravna organizacija, tijelo izvršne vlasti,
tijelo zakonodavne vlasti, ombudsmen, tijelo sudbene
vlasti, tužiteljstvo, pravobraniteljstvo, ustanova za
izvršenje kaznenih sankcija, zatvor i tijelo za prekršaje
Federacije, kantona, grada i općine;
b) javna ustanova;
c) pravna osoba registrirana sukladno Zakonu o udrugama i
fondacijama Federacije BiH ili Zakonu o udrugama i
fondacijama BiH.
(3) Organizator volontiranja mora biti akreditiran od Ministarstva pravde za organiziranje dugoročnog volontiranja,
sukladno članku 26. ovoga zakona.

Članak 7.
(Korisnik volontiranja)
(1) Korisnik volontiranja je fizička ili pravna osoba koja prima
usluge volontera.
(2) Vrijednost usluga pruženih od volontera ne smatra se
donacijom korisniku volontiranja.

II. NAČELA VOLONTIRANJA
Članak 8.
(Načelo zabrane diskriminacije volontera i korisnika volontiranja)
(1) Organizator volontiranja dužan je postupati prema volonteru
sukladno načelu jednakih mogućnosti za sve osobe bez obzira
na: uzrast, rasu, boju kože, jezik, vjeru, spol, rod i rodno
izražavanje, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili
socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, obrazovanje, društveni
položaj, bračno stanje, obiteljske obveze, članstvo ili
nečlanstvo u političkoj stranci, udruzi ili sindikatu, tjelesne ili
duševne poteškoće ili oboljenja i druge osobne karakteristike,
te mogućnosti samog volontera ili ako nije drukčije uređeno
ovim zakonom.
(2) Organizator volontiranja i volonter dužni su postupati prema
korisnicima volontiranja sukladno načelu jednakih
mogućnosti za sve osobe bez obzira na: uzrast, rasu, boju
kože, jezik, vjeru, spol, rod i rodno izražavanje, političko ili
drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo,
imovinsko stanje, obrazovanje, društveni položaj, bračno
stanje, obiteljske obveze, članstvo ili nečlanstvo u političkoj
stranci, udruzi ili sindikatu, tjelesne ili duševne poteškoće ili
oboljenja i druge osobne karakteristike.

Članak 9.
(Načelo zaštite korisnika volontiranja)
(1) Organizatori volontiranja dužni su posvetiti naročitu
pozornost u odabiru i obuci volontera koji volontira sa
sljedećim skupinama korisnika volontiranja: malodobnim
osobama, osobama s invaliditetom, osobama s poteškoćama
u razvitku, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama
ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene radne
sposobnosti, uz posjedovanje osobnih znanja, iskustava i
sposobnosti za rad s tim skupinama korisnika volontiranja.
(2) Volontiranje kojim se pružaju usluge malodobnim osobama,
osobama s invaliditetom, osobama s poteškoćama u razvitku,
starim i nemoćnim, bolesnim osobama ili osobama koje su
potpuno ili djelomice lišene radne sposobnosti zabranjeno je
sljedećim osobama:
a) osobi kojoj traje mjera sigurnosti obvezatnog
psihijatrijskog liječenja ili obvezatnog liječenja od
ovisnosti ili zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili
dužnosti koja je u svezi s djelatnošću volontiranja,
b) pravomoćno osuđenoj osobi za kazneno djelo protiv
života i tijela, protiv sloboda i prava građana, protiv
spolnog integriteta, protiv braka i obitelji, protiv
zdravlja ljudi, te osobama kojima je izrečena
prekršajno-pravna sankcija zbog nasilja u obitelji.

Članak 10.
(Načelo zabrane iskorištavanja volontera)
(1) Nije dozvoljeno volontiranje kojim se zamjenjuje rad koji
obavljaju djelatnici zaposleni sukladno Zakonu o radu, kao i
volontiranje koje zamjenjuje poslove koje obavljaju izvršitelji
poslova na temelju ugovora o djelu.
(2) Nije dozvoljeno volontiranje u trajanju duljem od 40 sati
tjedno.
(3) Volonter koji obavlja dugoročno volontiranje ima pravo na
odmor u trajanju od najmanje dva radna dana mjesečno.
(4) Zabranjeno je volontera iskorištavati i zlouporabljivati u
svrhu stjecanja ili povećanja profita.

Članak 11.
(Načelo zaštite malodobnih volontera)
(1) Malodobna osoba (u daljnjem tekstu: malodobni volonter) s
navršenih 15 godina i starija malodobna osoba može sklopiti
ugovor o volontiranju i volontirati samo uz pisanu suglasnost
zakonskog zastupnika.
(2) Malodobni volonter može volontirati isključivo na
aktivnostima sukladno svom uzrastu, tjelesnom, psihičkom i
moralnom stupnju razvoja i vještinama koje ne predstavljaju
rizik za njegovo zdravlje, razvoj i uspjeh u izvršavanju
školskih obveza.
(3) Malodobni volonter ne može volontirati na naročito teškim
fizičkim poslovima, na radovima koji se obavljaju pod
vodom ili pod zemljom, kao i na drugim poslovima koji bi
mogli predstavljati povećan rizik za njihov život, zdravlje,
psihofizički razvoj, spolni integritet i izvršenje školskih
obveza.
(4) Volontiranje malodobnog volontera obavlja se uz obvezni
nadzor organizatora volontiranja.
(5) Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je volontiranje od
23.00 sata do 7.00 sati narednog dana.
(6) Organizator volontiranja mora posebnu pozornost posvetiti
zaštiti dobrobiti i zdravlja malodobnih volontera.
(7) Maloljetni volonter ne smije obavljati dugoročno
volontiranje.
(8) Maloljetni volonter ima sva prava volontera određena ovim
zakonom.

Članak 12.
(Obrazovanje o volontiranju)
(1) Uloga i značaj volontiranja prenosi se formalnim i
neformalnim obrazovanjem.
(2) Malodobna osoba mlađa od 15 godina može biti uključena u
obrazovne aktivnosti usmjerene ka općem dobru i odgoju za
volontiranje, i to samo u svrhu odgoja i obrazovanja na način
koji doprinosi njegovom razvoju i socijalizaciji, uz uvjet da je
organizator volontiranja odgojno-obrazovna ustanova,
ustanova socijalne skrbi ili druga pravna osoba koja
organizira volontiranje u odgojne i obrazovne svrhe uz
suglasnost mjerodavnih tijela odgojno-obrazovnih ustanova
ili ustanova socijalne skrbi.
(3) U slučaju iz stavka (2) ovoga članka organizator volontiranja
obvezatno pribavlja pisanu suglasnost zakonskog zastupnika
malodobne osobe.
(4) Osoba iz stavka (2) ovoga članka može prestati obavljati
volonterske aktivnosti u bilo kojem trenutku bez suglasnosti
zakonskog zastupnika.

Članak 13.
(Načelo zaštite osoba djelomično i potpuno lišenih poslovne
sposobnosti)
(1) Osoba djelomično lišena poslovne sposobnosti može
volontirati u dijelu preostale poslovne sposobnosti na
aktivnostima prilagođenim njegovim mogućnostima, uz
pisanu suglasnost staratelja ili mjerodavnog centra za
socijalni rad.
(2) Zabranjeno je volontiranje osobi koja je potpuno lišena
poslovne sposobnosti.

Članak 14.
(Načelo besplatnosti volontiranja)
(1) Volonter ne može volontiranje uvjetovati ispunjenjem neke
usluge (davanja, činjenja, propuštanja ili trpljenja) ili
stjecanjem imovine, novčane naknade ili koristi.
(2) Novčanom naknadom ili imovinskom koristi za volontere ne
smatraju se sljedeće novčane naknade troškova volontiranja:
a) računom potvrđene novčane naknade isplaćene za
plaćanje radne odjeće, opreme i predmeta za zaštitu
potrebnih za volontiranje;
b) novčane naknade isplaćene u svrhu troškova putovanja,
smještaja i ishrane koji nastanu u svezi s volontiranjem;
c) računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu
troškova ishrane, zbrinjavanja i obuke životinje u
vlasništvu volontera koja sudjeluje u aktivnostima
volontiranja;
d) novčane naknade isplaćene u svrhu plaćanja
medicinskih usluga i cjepiva primljenih u svrhu
obavljanja volontiranja;
e) novčane naknade isplaćene za troškove obuke izvan
školskog sustava potrebne za volontiranje;
f) računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu
troškova koji nastanu u svezi s izvršavanjem
volonterskih usluga i aktivnosti;
g) novčane naknade isplaćene za premije osiguranja
volontera za slučaj smrti, tjelesne ozljede ili
profesionalne bolesti tijekom volontiranja, odnosno
novčane naknade u svrhu osiguranja odgovornosti za
štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili treće
osobe;
h) džeparac za putovanja isplaćen volonterima, uz uvjet da
iznos džeparca ne prelazi iznos od 75% dnevnice
propisane za državne službenike;
i) novčana naknada isplaćena za pribavljanje dokumenata
ili plaćanje administrativnih pristojbi nužnih za
omogućavanje volontiranja;
j) isplaćeni novčani iznosi dobitnicima nagrade za
volontiranje sukladno članku 18. ovoga zakona.

Članak 15.
(Načelo dragovoljnosti i solidarnosti volontiranja)
Volontiranje se obavlja slobodnom voljom volontera iz
razloga solidarnosti, a sukladno članku 2. ovoga zakona.

Članak 16.
(Načelo priznavanja volontiranja)
(1) Dugoročno volontiranje u struci priznaje se kao radno
iskustvo.
(2) Radno iskustvo stečeno dugoročnim volontiranjem dokazuje
se potvrdom o volontiranju koju izdaje Ministarstvo pravde
ili institucija za evidentiranje volontiranja, sukladno članku
30. stavak (4). ovoga zakona.

Članak 17.
(Načelo međunarodnog volontiranja)
(1) Osobe koje nisu državljani Bosne i Hercegovine imaju pravo
volontirati na području Federacije BiH, sukladno zakonu i
drugim propisima koji uređuju položaj stranaca u Bosni i
Hercegovini i s preuzetim međunarodnim obvezama.
(2) Osobe iz stavka (1) ovoga članka imaju status međunarodnog
volontera.
(3) Volonteru, kojeg organizator volontiranja upućuje na
volontiranje u inozemstvo, priznaje se volontiranje sukladno
ovom zakonu.
(4) Na volontere čije prebivalište nije na području Federacije
BiH primjenjuju se odredbe ovoga zakona i međunarodni
propisi iz ove oblasti.

III. POTICAJNE MJERE ZA VOLONTIRANJE
Članak 18.
(Federalna nagrada i pravilnik o dodjeli nagrade)
(1) Federalna nagrada za volontiranje (u daljnjem tekstu:
nagrada) najviše je priznanje što ga Vlada Federacije BiH
dodjeljuje za volontiranje, doprinos promoviranju
volontiranja i druge volonterske aktivnosti.
(2) Nagrada se dodjeljuje volonteru i organizatoru volontiranja
kao godišnja nagrada.
(3) Sredstva za dodjeljivanje nagrade i promociju volontiranja
osiguravaju se u Proračunu Federacije BiH na grantu
Ministarstva pravde.
(4) Pravilnik o dodjeli nagrade za volontiranje donosi
Ministarstvo pravde.
(5) Pravilnikom se detaljnije propisuju kriteriji, postupak za
dodjelu nagrade, izgled povelje, te druga pitanja u svezi s
dodjelom nagrade.
(6) Kantonalna tijela uprave i jedinice lokalne samouprave
svojim podzakonskim aktima propisuju posebne oblike
nagrađivanja za volontiranje.
(7) Vlada Federacija BiH će poticati uspostavu mehanizama za
tehničku pomoć, programe obuke, usluge informiranja i
širenja informacija o prednostima volontiranja.
(8) Volonteri će moći uživati, pod uvjetima i u mjeri koje utvrde
Federacija BiH, kantoni, jedinice lokalne uprave, te javne i
druge institucije, u pogodnostima i povlasticama koje mogu
biti propisane odlukama, kao način promocije, priznanja i
društvenog vrednovanja volontiranja.

IV. IZVJEŠĆIVANJE O VOLONTIRANJU
Članak 19.
(Izvješće o volontiranju)
(1) Organizatori volontiranja dužni su jednom godišnje dostaviti
Ministarstvu pravde izvješće o svim volonterskim
aktivnostima, koje sadrži podatke o volonterima i broju sati
koji su uloženi u volonterske aktivnosti, a posebice o broju
malodobnih volontera i njihovim aktivnostima.
Last edited by zvrk on 25/12/2012 10:49, edited 1 time in total.

zvrk
Posts: 1723
Joined: 19/08/2008 13:00

#83 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by zvrk » 25/12/2012 10:47

(2) Rok za dostavljanje izvješća iz stavka (1) ovoga članka je 28.
veljače tekuće godine za proteklu godinu.
(3) Na zahtjev Ministarstva pravde organizator volontiranja
dužan je dostaviti i dodatno izvješće o obavljenim
aktivnostima i uslugama određenim ovim zakonom, pored
izvješća iz stavka (1) ovoga članka.
(4) Ministarstvo pravde će jednom godišnje, i to najkasnije do
31. ožujka, u "Službenim novinama Federacije BiH",
objavljivati podatke o volontiranju u Federaciji BiH.

V. UGOVOR O VOLONTIRANJU
Članak 20.
(Ugovor o volontiranju)
(1) Ugovor o volontiranju zaključuje se u pisanom obliku prije
početka volontiranja.
(2) Ugovorom o volontiranju volonter i organizator volontiranja
ugovaraju međusobna prava i obveze i specifičnosti potrebne
za pojedinačnu volontersku aktivnost ili pružanje pojedine
volonterske usluge.
(3) Ugovor o volontiranju može imati potpis i drugih ugovornih
strana koje imaju posebne interese za specifični oblik
volontiranja.
(4) Prava na novčane naknade iz članka 14. definiraju se
ugovorom o volontiranju.
(5) Novčane naknade iz članka 14. ne smatraju se dohotkom u
smislu Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH.

Članak 21.
(Sadržaj ugovora o volontiranju)
(1) Ugovor o volontiranju sadrži podatke o:
a) ugovornim stranama, te mjestu njihovog prebivališta
odnosno sjedišta;
b) mjestu volontiranja i vremenu trajanja volontiranja;
c) volonterskim aktivnostima ili uslugama koje će
obavljati;
d) pravima i obvezama volontera;
e) pravima i obvezama organizatora volontiranja;
f) obuci za volontiranje;
g) troškovima u svezi s volontiranjem i načinu njihove
nadoknade;
h) načinu osiguranja ugovorenih prava volontera;
i) obliku prestanka ugovora o volontiranju.
(2) Ugovor o volontiranju sadržavat će i podatke važne za
pojedini posebni oblik volontiranja u određenom razdoblju ili
na određenom mjestu.

Članak 22.
(Prestanak i raskid ugovora o volontiranju)
(1) Ugovor o volontiranju prestaje:
a) danom pravomoćnosti odluke o lišavanju radne
sposobnosti za volontera u slučaju kad su u potpunosti
lišeni radne sposobnosti;
b) danom pravomoćnosti odluke o djelomičnom lišavanju
radne sposobnosti za volontera koji je djelomično lišen
radne sposobnosti;
c) kad volontiranje prelazi opseg radne sposobnosti volontera, a na zahtjev volontera ili organizatora volontiranja;
d) kad organizator volontiranja prestane djelovati bez
pravnog nasljednika;
e) istekom roka na koji je ugovor zaključen ili
ispunjenjem ugovora;
f) jednostranim raskidom ugovora volontera, odnosno
osoba koje ga izdržavaju ili zakonski zastupaju;
g) iz drugih razloga određenim ugovorom o volontiranju;
h) u drugim slučajevima određenim ovim zakonom;
i) sporazumnim raskidom.
(2) Organizator volontiranja može raskinuti ugovor o
volontiranju:
a) kad prestane potreba za volontiranjem;
b) kad nije u mogućnosti osigurati uvjete za daljnje
volontiranje;
c) kad utvrdi da volonter ne ispunjava ugovorene obveze;
d) kad volonter svojim aktivnostima ugrožava korisnika
volontiranja;
e) u slučajevima kršenja dopunskih etičkih pravila
donesenih za pojedine oblike volontiranja;
f) kad se završe aktivnosti određene ugovorom o
volontiranju.
(3) U slučaju prestanka ugovora o volontiranju nakon pravomoćne odluke o djelomičnom lišavanju radne sposobnosti,
zaključuje se novi ugovor na preostali dio radne sposobnosti.

VI. PRAVA I OBVEZE VOLONTERA I ORGANIZATORA
VOLONTIRANJA
Članak 23.
(Prava volontera)
(1) Volonter ima pravo:
a) na pisanu potvrdu o volontiranju;
b) na volontersku knjižicu i ugovor o volontiranju,
sukladno ovom zakonu;
c) na upoznavanje s etičkim normama bitnim za pojedini
oblik volontiranja;
d) na odgovarajuću obuku s ciljem poboljšanja kvalitete
obavljenih aktivnosti i pruženih usluga, a naročito ako
to zahtijeva priroda volonterskih aktivnosti i usluga
koje se pružaju;
e) na stručnu pomoć i potporu tijekom volontiranja;
f) na upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima
koje će obavljati, uslugama koje će pružati i pravima
koja im pripadaju na temelju ovoga zakona i drugih
propisa kao i općih akata organizatora volontiranja;
g) na nadoknadu ugovorenih troškova nastalih u svezi s
volontiranjem;
h) na odgovarajuće i sigurne uvjete rada sukladno prirodi
volonterskih aktivnosti koje obavlja;
i) na zaštitnu opremu sukladno prirodi volonterskih
aktivnosti koje obavlja i usluga koje pruža;
j) upoznati se s opasnostima koje su u svezi sa
specifičnim oblikom volontiranja koje obavlja;
k) na odmor u ugovorenom trajanju;
l) na zaštitu privatnosti i osobnih podataka;
m) na sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima u svezi s
volontiranjem sukladno mogućnostima organizatora
volontiranja i obliku volontiranja.
(2) Opravdano odsustvo s volontiranja ne može biti razlog za
gubitak bilo kojeg prava volontera.
(3) Posebna prava volontera koja nisu određena ovim zakonom
mogu se odrediti ugovorom o volontiranju.

Članak 24.
(Obveze volontera)
(1) Volonter je obvezan:
a) volontirati sukladno stručnim propisima i uputama
organizatora volontiranja;
b) čuvati službenu tajnu i povjerljive i osobne podatke o
organizatoru ili korisniku volontiranja;
c) odbiti volontiranje koje je protivno ovom zakonu.
(2) Obveza volontera je da izvršava upute organizatora
volontiranja, osim uputa u svezi s volontiranjem koja su:
a) opasna po život i zdravlje volontera ili drugih osoba;
b) moralno neprihvatljiva za volontera;
c) protivna ugovoru o volontiranju.
(3) Ako izvršavanje uputa može prouzročiti štetu volonteru,
korisnicima volontiranja ili trećim osobama, volonter je
dužan na to upozoriti organizatora volontiranja.
(4) Volonter ne odgovara za prouzročenu štetu ako je prethodno
upozorio organizatora volontiranja na takvu mogućnost.

Članak 25.
(Obveze organizatora volontiranja)
(1) Organizator volontiranja obvezan je:
a) osigurati volonteru zaštitu tijekom obavljanja
volontiranja propisanu Zakonom o radu i drugim
zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju
oblast zaštite na radu;
b) poštivati prava volontera;
c) izvršiti ugovorene obveze prema volonterima;
d) osigurati uvjete za poštivanje prava volontera;
e) dobiti od Ministarstva pravde akreditaciju za
organiziranje dugoročnog volontiranja;
f) prijaviti volontera Ministarstvu pravde ili instituciji za
evidentiranje volontiranja i odjaviti ga u slučaju
prijevremenog raskida ugovora sukladno članku 27.
ovoga zakona;
g) izdati volonteru pisanu potvrdu o volontiranju te u nju
upisati podatke sukladno članku 30. ovoga zakona;
h) izdati volonteru volontersku knjižicu u slučaju
dugoročnog volontiranja;
i) osigurati materijale i sredstva za obavljanje
volonterskih aktivnosti;
j) isplatiti ugovorene troškove volonteru;
k) osigurati volonteru tajnost osobnih podataka i zaštitu
privatnosti;
l) osigurati druge uvjete i poštivati prava propisana ovim
zakonom.
(2) Organizator volontiranja obvezan je volontera osigurati od
profesionalne bolesti i posljedica nesreće na poslu u slučaju:
a) volontiranja u uvjetima opasnim za život i zdravlje
volontera,
b) da volonter nije zdravstveno osiguran po nekoj drugoj
osnovi.

Članak 26.
(Akreditiranje organizatora volontiranja)
(1) Ministarstvo pravde na zahtjev organizatora volontiranja
izdaje akreditaciju za organiziranje dugoročnog volontiranja.
(2) Odobrenje iz stavka (1) ovoga članka izdaje se na pet godina.
(3) Organizator volontiranja dužan je Ministarstvu pravde uz
zahtjev za akreditaciju za organiziranja dugoročnog
volontiranja dostaviti: podatke i dokaze o sebi kao pravnoj
osobi, opis volonterskih aktivnosti i usluga koje će obavljati
volonteri, podatke o prostoru gdje se obavlja volontiranje, te
opis korisnika.
(4) Ministarstvo pravde može za poslove akreditiranja organizatora volontiranja ovlastiti instituciju za evidentiranje
volontiranja, sukladno zakonu.
(5) Postupak akreditiranja organizatora volontiranja Ministarstvo
pravde će uredit posebnim pravilnikom.

Članak 27.
(Evidentiranje volontiranja)
(1) Organizator volontiranja prijavit će Ministarstvu pravde ili
instituciji za evidentiranje volontiranja svakog volontera s
kojim je sklopljen ugovor o dugoročnom volontiranju, i to u
roku od deset dana od dana sklapanja ugovora.
(2) Ministarstvo pravde ili institucija za evidentiranje volontiranja vodit će i održavati bazu podataka svih prijavljenih
volontiranja, te osigurati tajnost osobnih podataka i zaštitu
privatnosti.
(3) Ministarstvo pravde može ovlastiti jednu pravnu osobu koja
će biti mjerodavna za vođenje evidencije volontiranja i
posebnim pravilnikom urediti međusobna prava i obveze.

Članak 28.
(Postupak i uvjeti za izvršenje obveza organizatora volontiranja)
Postupak i uvjeti izvršenja obveza utvrđenih čl. 19. i 25.
ovoga zakona bit će propisani posebnim pravilnikom koji donosi
Ministarstvo pravde.

Članak 29.
(Volonterska knjižica)
(1) Volontersku knjižicu za svakog volontera osigurava
organizator volontiranja.
(2) Svaki volonter posjeduje volontersku knjižicu koja se za
vrijeme trajanja dugoročnog volontiranja nalazi kod
organizatora volontiranja.
(3) U volontersku knjižicu upisuju se osnovni podaci o
volontiranju.
(4) Na zahtjev mjerodavnog državnog tijela organizator
volontiranja dužan je predočiti volontersku knjižicu
volontera.
(5) Izgled i način izdavanja volonterske knjižice bit će propisan
posebnim pravilnikom koji donosi Ministarstvo pravde.

Članak 30.
(Potvrda o volontiranju)
(1) Potvrdu o volontiranju izdaje organizator volontiranja na
zahtjev volontera.
(2) Potvrda o volontiranju sadrži: osobne podatke o volonteru,
podatke o razdoblju volontiranja, kratak opis volonterskih
aktivnosti, te ostale specifičnosti pojedinog oblika
volontiranja.
(3) Potvrda o volontiranju, osim podataka iz stavka (2) ovoga
članka, sadrži potpis osobe ovlašćene za zastupanje
organizatora volontiranja kojim se potvrđuje točnost
navedenih podataka.
(4) Ministarstvo pravde ili institucija za evidentiranje
volontiranja, na zahtjev volontera, izdaje potvrdu o svim
njegovim evidentiranim dugoročnim volontiranjima.

Članak 31.
(Naknada štete)
(1) Volonter koji za vrijeme volontiranja namjerno ili zbog
krajnje nepažnje prouzroči štetu korisnicima volontiranja,
organizatoru volontiranja ili trećim osobama dužan je
nadoknaditi štetu sukladno općim propisima obligacijskoga
prava.
(2) Organizator volontiranja za štetu koju volonter prouzroči
korisnicima volontiranja ili trećim osobama za vrijeme
volontiranja odgovara po načelu objektivne odgovornosti,
osim ako dokaže da su postojali razlozi koji isključuju
njegovu odgovornost.
(3) Organizator volontiranja koji je nadoknadio štetu korisniku
volontiranja ili trećoj osobi ima pravo na regresno
potraživanje od volontera ako se dokaže da je volonter štetu
prouzrokovao namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Članak 32.
(Nadzor)
Nadzor nad primjenom ovoga zakona i podzakonskim aktima
donesenim na temelju ovoga zakona te uvjetima i načinom
volontiranja vrši Ministarstvo pravde.

VII. KAZNENE ODREDBE
Članak 33.
(Prekršaji)
(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM bit će
kažnjen organizator volontiranja za prekršaj ako:
a) ne izvrši obveze iz članka 25. ili članka 19. ovoga
zakona;
b) ne upiše podatke koje je obvezan upisati u potvrdu o
volontiranju iz članka 30. ovoga zakona;

c) u potvrdu o volontiranju ili u volontersku knjižicu upiše
neistinite podatke.
(2) Ako su prekršaji iz stavka (1) ovoga članka učinjeni prema
malodobnicima ili osobama potpuno ili djelomice lišenim
radne sposobnosti, iznos novčane kazne se udvostručuje i
oduzima se odobrenje za organiziranje dugoročnog
volontiranja.
(3) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM,
oduzimanjem odobrenja za organiziranje dugoročnog
volontiranja, te oduzimanjem ostvarenog profita bit će
kažnjena pravna osoba koja postupa protivno čl. 6., 10., 26. i
27. ovoga zakona.
(4) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM bit će
kažnjen organizator volontiranja koji postupa protivno čl. 8. i
9. ovoga zakona.
(5) Organizator volontiranja kojem je oduzeto odobrenje za
organiziranje dugoročnog volontiranja ne može podnijeti
novi zahtjev u razdoblju od dvije godine od dana oduzimanja
odobrenja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
(Prilagodba organizatora volontiranja)
Organizatori volontiranja koji u trenutku stupanja na snagu
ovoga zakona angažiraju volontere, moraju proces volontiranja u
roku šest mjeseci uskladiti sa Zakonom.

Članak 35.
(Primjena općih propisa obligacijskoga prava)
Na odnose iz ugovora o volontiranju koji nisu uređeni ovim
zakonom supsidijarno se primjenjuju opći propisi obligacijskoga
prava.

Članak 36.
(Podzakonski akti)
Ministarstvo pravde će u roku tri mjeseca od dana stupanja na
snagu ovoga zakona donijeti podzakonske akte iz članka 18. stavak
(4), članka 26. stavak (5), članka 27. stavak (3), članka 28. i članka
29. stavak (5) ovoga zakona.

Članak 37.
(Usklađivanje drugih zakona)
U roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona,
odredbe drugih zakona koji tretiraju problematiku volontera i
volonterskog rada moraju biti usklađene s ovim zakonom.

Članak 38.
(Stupanje na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Radoje Vidović, v. r.
Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

User avatar
arman1
Posts: 4183
Joined: 06/11/2006 12:06
Location: Na selu čuvam stoku. U gradu se čuvam od stoke.
Contact:

#84 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by arman1 » 06/01/2013 22:55

Zna li iko je li se promijenio rok za predaju GIP-ova? Prošle godine je bio 28.02, a ove je bila najva izmjene ali nema ništa navedeno na zvaničnoj stranici poreske.

Marchegianni
Posts: 191
Joined: 29/04/2003 00:00
Location: Sarajevo

#85 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by Marchegianni » 08/01/2013 08:11

arman1 wrote:Zna li iko je li se promijenio rok za predaju GIP-ova? Prošle godine je bio 28.02, a ove je bila najva izmjene ali nema ništa navedeno na zvaničnoj stranici poreske.
Nije još i, kako stvari stoje, neće se ni promijeniti za ovu godinu. Plan je bio da se pomjeri na 31. januar, ali je sada već malo kasno za ovu godinu.

User avatar
Đulbešećer
Posts: 181
Joined: 16/09/2012 09:08
Location: U đul-bašči...

#86 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by Đulbešećer » 15/01/2013 16:26

@zvrk Gdje si našla/o ovaj Zakon o volontiranju? Ako može link, molim te? Ja sam našla samo onaj Nacrt zakona... Ako si ti prekucavao/la iz Službenih novina, molim te, daj mi broj i godinu, da potražim.

zvrk
Posts: 1723
Joined: 19/08/2008 13:00

#87 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by zvrk » 16/01/2013 14:34

tekst sam kopirala sa stranice sluzbenih novina kojoj se moze pristupiti samo sa sifrom (za odredjene godine)
Inace, radi se o sluzbenim novinama br 110 od 21.12.2012.godine

User avatar
Đulbešećer
Posts: 181
Joined: 16/09/2012 09:08
Location: U đul-bašči...

#88 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by Đulbešećer » 16/01/2013 19:09

:thumbup: Hvala puno! Ja imam pristup papirnim izdanjima, tako da ću pogledati.

zvrk
Posts: 1723
Joined: 19/08/2008 13:00

#89 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by zvrk » 17/01/2013 08:13

nema na cemu :)

User avatar
holowey
Posts: 7445
Joined: 10/11/2008 10:53
Location: Дишем ти за вратом...

#90 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by holowey » 18/01/2013 09:17


jasko__
Posts: 1143
Joined: 13/11/2009 21:18

#91 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by jasko__ » 21/01/2013 18:39

Kakva je sad situacija za ONŠ...znam da je neustavno...ali hocemol i dalje podnositi...obračunavati...svakako ga moji klijenti nisu uplaćivali...:-)

gaius
Posts: 1012
Joined: 17/09/2004 10:33

#92 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by gaius » 21/01/2013 21:25

jasko__ wrote:Kakva je sad situacija za ONŠ...znam da je neustavno...ali hocemol i dalje podnositi...obračunavati...svakako ga moji klijenti nisu uplaćivali...:-)
nećeš.. neustavno i tačka..

User avatar
Ricken
Posts: 4981
Joined: 03/05/2011 23:00
Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
Contact:

#93 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by Ricken » 22/01/2013 19:21

Ustavni sud Federacije BiH je donio presudu broj: U-28/10 kojom je dato mišljenje da se Uredba o šumama mogla primjenjivati najdalje do 6.12.2011. godine, a ista je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 34/11. Što znači da sve dospjele obaveze do 6.12.2011, a nisu uplaćene u vrijeme važenja Uredbe o šumama u periodu od 31.12.2009. godine do 6.12.2011. godine se uplaćuju i koriste po propisima Uredbe o šumama.

hamo1968
Posts: 1
Joined: 14/02/2013 16:53

#94 prava volontera

Post by hamo1968 » 15/02/2013 16:28

Pozdrav! Zaposlen sam u firmi u F BiH na radnom mjestu građ.tehničar (SSS). U međuvremenu sam završio vanredno Prvi ciklus bolonjskog školstva smjer građevina (3 god) i diplomirao, decembar 2011. Od prijatelja sam dobio informaciju da mogu volontirati ( da bih odradio pripravnički) posle radnog vremena( od 15 h pa nadalje) u ukupnom trajanju od 1040 sati godišnje, što sam i uradio prijavivši se u jednu privatnu firmu (sa kojom sam napravio i ugovor o volontiranju) i od koje sam dobio i odgovarajuću potvrdu, kao i završno uvjerenje nakon odrađenih 1040 sati ( 1 godina). Sa tom potvrdom sam se prijavio za polaganje stručnog ispita u januaru 2013, ( bez problema) koji sam uspješno položio i dobio potrebno uvjerenje o položenom stručnom ispitu. E sad nastaju problemi, to uvjerenje i potvrdu o odrađenom volonterskom stažu sam dostavio u pravnu službu firme gdje radim, sa ciljem upoznavanja pretpostavljenih o odradi tog pripravničkog - volonterskog staža ali sam naišao na negodovanje i osporavanje tog načina odrade pripravničkog staža, kao "nije to po zakonu". Zato molim ako ko šta zna da mi na neki način da daljne upute i pomognete pravim - pravnim savjetom ili zakonom na koji bi se mogao opozvat u ostvarivanju svojih prava ili ne u firmi gdje radim.
Unaprijed zahvaljujem !

User avatar
djulba
Posts: 613
Joined: 15/05/2007 14:52
Location: TUZLA
Contact:

#95 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by djulba » 02/04/2013 18:20

Ima li neko izmjene zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona iz ove godine. ako neko prima službene novine TK u njima je .
Pozz

bosanka hercegovic
Posts: 218
Joined: 01/03/2013 09:46

#96 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by bosanka hercegovic » 10/04/2013 15:08

U Službenim novima F BiH 27/13, od 05.04.2013. je izašao Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

nino90
Posts: 1350
Joined: 26/04/2007 19:36

#97 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by nino90 » 10/04/2013 15:13

pratim

User avatar
Ricken
Posts: 4981
Joined: 03/05/2011 23:00
Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
Contact:

#98 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by Ricken » 11/04/2013 22:33

Novi pravilnik usaglašava izmjene zakona, a najbitnije je da su i lica iz RS-a te Brčko distrikta postali rezidenti te će moći koristito lične odbitke. Skupa sa ovim je izmjenjen i zakon o registraciji poreznih obveznika u sistem doprinosa. Ima naravno i još nekih blagih izmjena vezno za premije osiguranja, dohodke od igara na sreću, te zatezne kamate koje se isplate zaposleniku ili bivšem zapsoleniku po presudi suda. Do ove izmjene prema mišljenju Ministarstva Finansija FBiH i zetzne kamate ovako isplačen su ulazile u oporeziva primanja. Valjda će uskoro biti i prečišćeni tekst i zakona i pravilnika.

four
Posts: 71
Joined: 02/02/2010 16:28

#99 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by four » 12/04/2013 09:01

U Službenim novima FBiH 28/13 od 10.04.2013. je izašao Zakon o dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode koji se odnosi na otpis zateznih kamata.

jasko__
Posts: 1143
Joined: 13/11/2009 21:18

#100 Re: Važne zakonske izmjene/važna obavještenja

Post by jasko__ » 13/04/2013 10:54

four wrote:U Službenim novima FBiH 28/13 od 10.04.2013. je izašao Zakon o dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode koji se odnosi na otpis zateznih kamata.
I šta vele izmjene....jel konacno usvojena izmjena o otpisu kamata????

Post Reply