USTAVNI SUD BiH

Stranke, političari... Recite i Vi svoje mišljenje!
User avatar
General War
Posts: 14672
Joined: 18/09/2013 22:04

USTAVNI SUD BiH

Post by General War » 11/01/2016 22:51

Ne secam se da postoji tema, ali naletio sam na netu dio spiska odluka ustavnog suda BiH vezano za aktuelne teme, pa neka se nadje:

...odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 5 /98

S obzirom na karakter Dejtonskog sporazuma, kao izraza političkog kompromisa, pojavilo se niz pitanja i pojmova koje je Dejtonski mirovni sporazum i Ustav ( Aneks IV) ostavio otvorenim kao
? pitanje suvereniteta,
? pitanja prava naroda na samoopredjeljenje
? pitanje državnosti entiteta
? pitanje paralelnih odnosa sa drugim državama
? nadležnosti predsjednika Republike Srpske, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine,
? pitanje konstitutivnosti naroda
? pitanje jezika i pisma u upotebi u Bosni i Hercegovini
? položaja vjerskih zajednica

Odnosno, sva ova pitanja mogu se podvesti pod odnos Ustava Bosne i Hercegovine i entitetskih ustava , odnosno usaglašenosti državnog sa entitetskim ustavima. Polazeći od nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine : u postupku davanja ocjene o usklađenosti entitetskih ustava , odnosno Ustava Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine , sa Ustavom Bosne i Hercegovine, donesena je odluka 5/98 koja razrješava mnoge dileme. U stručnim i političkim krugovima ovaj premet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine naziva se još «predmetom svih predmeta» po složenosti i obimnosti pitanja o kojima je Ustavni sud odlučivao .
Na ovom mjestu biće izdvojena samo neka pitanja od značaja za razumijevanje važnosti ove Odluke :

Pitanje koje se odnosi na nadležnost Ustavnog suda .
Alija Izetbegović, tadašnji predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine , pokrenuo je postupak pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (12.februar 1988) radi ocjenjivanja saglasnosti Ustava Republike Srpske ( u daljem tekstu Ustav RS) i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Ustav FBiH) sa ustavom Bosne i Hercegovine. Zahtjev je dopunjen 30.marta 1998 podneskom u kojem je podnosilac specifizirao odredbe entitetskih ustava koje smatra neustavnim.
I Federacija BiH i Republika Srpka osporavale su nadležnost Ustavnog suda sa argumentacijom da su pitanja koja su predmet ocjene ustavnosti ustavotvorna pitanja a ne pitanja koja podliježu sudskoj kontroli, da se radi o reviziji Wašingtonskog i Dejtonskog sporazuma uz izbjegavanje parlamentarne procedure i volje konstitutivnih naroda, da se s obzirom na broj odredbi i temeljnih principa ne radi o sudskoj kontroli entitetskih ustava već o direktnoj i temeljnoj promjeni ustava entiteta.
Ustavni sud je ocijenio da je nadležan u ovom sporu uz argumentaciju
- da je zahtjev Alije Izetbegovića dopustiv, jer svaki član predsjedništva može pokrenuti spor o saglasnosti odredbi ustava ili zakona entiteta sa Ustavom BiH - član VI/3.(a)
- Postoji isključiva nadležnost Ustavnog suda u pogledu sudske kontrole ustavnosti odredaba entitetskih i ustava i zakona i ne zavisi od broja odredbi, niti postoji normativna razlika između odredbi i «temeljnih principa « ustava – član VI/3(a) alineja 2.

U pogledu međuentitetskih granica ( član 2. stav.2.Ustava RS)
Ustavni sud je zaključio da se termin granica odnosi na državne granice Bosne i Hercegovine, a unutar Bosne i Hercegovine radi se o liniji razgraničenja između dva entiteta. Nedvojbeno je da «granica» i «razgraničenje» imaju različito značenje. Tako je ocjenjen kao neustavan član 2.stav 2. Ustava RS koji je glasio « Sporazum o granicama između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine može se iznjeti na potvrdu putem referenduma u Republici» jer termin granica koji se koristi u ovom stavu nije u skladu sa Ustavom BiH.

U pogledu ekstradicije (član 6.stav 2. ustava RS)
Ustavni sud je ocijenio neustavnom odredbu « Građanin Republike ne može biti lišen državljanstva, prognan ili ekstradiran» jer su prema članu II/1.(g) ustava BiH, institucije Bosne i Hercegovine nadležne za provođenje međunarodnih i međuentitetskih krivičnopravnih propisa u koja spada i pitanje ekstradicije.

U pogledu pitanja azila ( član 44.stav 2. Ustava RS)
Ustavni sud je ocijenio neustavnom odredbu « Strani državljani i lica bez državljanstva mogu dobiti azil u Republici ako su progonjeni zbog učešća u pokretima za socijalno i nacionalno oslobođenje, zbog zalaganja za demokratiju, ljudska prava i osnovne slobode ili za slobodu naučnog i umjetničkog stvaranja» jer su pitanja imigracije, izbjeglica i azila isključiva nadležnost institucija BiH na osnovu člana III/1 Ustava BiH, pa stoga politika azila ne može biti predmet reguliranja entitetskih ustava.

U pogledu različititosti odredbi o ljudskim pravima i slobodama ( Amandman LVII tačka 1. Ustava RS)
Ustavni sud nije našao neustavnom odredbu «U slučaju različitosti u odredbama o pravima i slobodama između Ustava Republike Srpske i Ustava Bosne i Hercegovine, primjenjuju se one odredbe koje su za pojedinca prihvatljivije». Priznavajući supremaciju Ustava BiH Sud je stao na stanovište da Evropska konvencija o ljudskim pravima predstavlja samo minimalnu zaštitu i da Konvencija ne sprječava države da garantiraju pojedincima šira ili povoljnija prava i slobode. Prema tome, entiteti su slobodni da osiguravaju širu zaštitu ljudskih prava i osnovnh sloboda od onih koje zahtijeva Evropska konvencija i Ustav BiH.

U pogledu nadležnosti predsjednika Republike Srpske ( član 80.stav1. izmjenjen amandmanima KL i L tačka 2. i član 90. izmjenjen amandmanima XLI tačka 1. i LXII, Ustava RS)
Ustavni sud je zaključio da su vanjska politika i vanjskotrgovinska politika prerogativi institucija Bosne i Hercegovine –član III/1.(a) i (b), a entitetima su dodijeljene rezidualne ovlasti u tim sferama-član III/2 (a) i (d) Ustava BiH koji se odnosi na uspostavljanje paralelnih odnosa sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine i na zaključivanje sporazuma sa državama i međunarodnim organizacijama uz odobrenje Parlamentarne Skupštine BiH. Ovlasti Predsjedništva iz navedenog člana moraju se tumačiti u vidu rezidualnih ovlasti entiteta. Dakle, emtiteti imaju pravo da uspostavljaju predstavništva u inozemstvu dok god se to ne upliće u ovlasti Bosne i Hercegovine da bude predstavljena kao država.

U pogledu Narodne banke (član 98. i član 76.stav 2. Ustava RS )
Ustavni sud je zaključio da Centralna banka Bosne i Hercegovine ima isključivu nadležnost za izdavanje novca i monetarnu politiku u cijeloj Bosni i Hercegovini i da entiteti nemaju ovlasti u tom domenu na osnovu člana III/3 Ustava BiH. Stoga su odredbe Ustava RS koje se odnose na Narodnu banku neustavne.

U pogledu zaštite interesa Republike Srpske u slučaju narušavanja ravnopravnosti Republike Srpske od strane Federacije ili Bosne i Hercegovine ( član 138. Ustava RS)
Ustavni sud je zaključio da jedino on ima isključivu nadležnost odlučivanja o bilo kojem sporu između dva entiteta ili između Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta ili između institucija Bosne i Hercegovine. – Član VI/3.(a) i da obustavi od izvršenja zakone ili bilo koje akte ako bi njihovo izvršavanje proizvelo neotklonjive štetne posljedice- član 75 Poslovnika. Tako je ocijenio neustavnim odredbu « kada se aktima institucija Bosne i Hercegovine ili aktima Federacije Bosne i Hercegovine, protivno Ustavu Republike Srpske i Ustavu Bosne i Hercegovine , narušava ravnopravnost Republike Srpske ili se na drugi način ugrožavaju prava i zakoniti interesi, a pri tome nije obezbjeđena njihova zaštita, organi Republike, privremeno do odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a u slučajevima kada mogu nastupiti neotklonjive štetne posljedice donose akte, i poduzimaju mjere radi zaštite prava i interesa Republike «

U pogledu državljanstva (član II.A.5.c ustava FBiH )
Ustavni sud je zaključio da se osporena odredba u formulaciji Amandmana VII ne odnosi na davanje državljanstva bez ograničenja već se poziva na pretpostavke za državljanstvo propisane Ustavom BiH te predstavlja puko deklarativno ponavljanje prava dodijeljenih članom I/7 (a) i (d) Ustava BiH. Stoga je u saglasnosti sa ustavom BiH .

U pogledu ovlasti predsjednika Federacije da imenuje šefove diplomatskih misija .
Ustavni sud je zaključio da je predsjedništvo BiH nadležno za imenovanje ambasadora, bez ograničenja u pravu odlučivanja. Tako je ocjenio neustavnim odredbe koje ove ovlasti dodjeljuju predsjedniku Federacije.

U pogledu prava na samoopredjeljenje
Ustavni sud je konstatovao « da preambula Ustava Rs, izmjenjena i dopunjena nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma navodi «neotuđivo pravo srpskog naroda na samoopredjeljenje», da bi « samostalno» odlučio o svom političkom i «državnom statusu»u alineji 1. «državnu samostalnost» u alineji 2. « stvaranje svoje demokratske države « u elineji 3. «demokratsko pravo, volju i odlučnost srpskog naroda iz Republike Srpske da svoju državu svestrano i tijesno povezuje sa drugim državama srpskog naroda.» u alineji 5. Kako ove odredbe koriste izričite termine «prava srpskog naroda» te «državnog statusa» i «samostalnosti Republike Srpske», Sud ne može zaključiti da je tekst preambule Ustava RS čisto opisnog karaktera jer ove ustavne odredbe, u vezi sa članom 1 Ustava RS određuju kolektivna prava i politički status Republike Srpske. «

U pogledu državnosti entiteta
Ustavni sud je zaključio da jedino Bosna i Hercegovina nastavlja pravo postojanja kao država, u skladu sa međunarodnim pravom, samo sa modificiranom unutrašnjom strukturom. Entiteti su uspostavljeni kao sastvani dijelovi Bosne i Hercegovine i oni su podređeni suverenitetu Bosne i Hercegovine. Iz ustavne terminologije jasno je da Ustav ne priznaje ni Federaciju Bosne i Hercegovine ni Republiku Srpsku kao države već ih naziva entitetima. Tako Ustav BiH ne ostavlja prostor za bilo kakav suverenitet entiteta ni za pravo na samoorganiziranje zasnovano na ideji teritorijalne odvojenosti. Vladine funkcije dodijeljene institucijama BIH, odnosno entitetima nisu na bilo koji način izraz državnosti već proizilaze iz raspodjele ovlasti iz Ustava BiH. Ustavni sud je proglasio neustavnim stavove 1.2.i 3. Preambule ustava RS .

Pitanje konstitutivnosti naroda Bošnjaka,Hrvata i Srba
Suština odlučivanja Ustavnog suda može se svesti na pitanje da li je zahtjev za konstitutivnosti naroda zadovoljen njihovom konstitutivnošću na pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, odnosno Srbi u RS i Bošnjaci i Hrvati u Federaciji BiH ili konstitutivnost treba razumijevati kao konstitutivnost svih naroda u svim dijelovima BiH ( u oba entiteta).
Ustavni sud je zaključio da posljednja alineja preambule i posebno označavanje «Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (zajedno sa ostalim) « sadrži ustavni princip u vezi sa ostalim odredbama koje bi mogle služiti kao standard kontrole. U jednom od obrazloženja Ustavnog suda zašto se opredijelio za tumačenje o konstitutivnosti svih na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine navodi se « Ustavni princip kolektivne jednakosti konstitutivnih naroda, koji proizilazi iz označavanja Bošnjaka, Hrvata i Srba kao konstitutivnih naroda, zabranjuje bilo kakve posebne privilegije za jedan ili dva od tih naroda, svaku dominaciju u strukturama vlasti i svaku etnički homogenizaciju putem segregacije zasnovane na teritorijalnom razdvajanju. Van sumnje je da su Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska prema riječima Dejtonskog mirovnog sporazuma o implementaciji Federacije potpisanog u Dejtonu 10. novembra 1995. – priznati kao «konsstitutivni entiteti « Bosne i Hercegovine. Općim okvirnim sporazumom , posebno članom I/3 Ustava. Ali, ovo priznanje im ne daje nikakvu carte blanche. Dakle uprkos teritorijalnom rasporedu Bosne i Hercegovine, uspostavljanjem dva entiteta, ovaj teritorijalni raspored ne može služiti kao ustavna legitimacija za etničku dominaciju, nacionalnu homogenizaciju ili pravo na održavanje efekata etničkog čišćenja. «
Kao što se može zaključiti iz odluka Ustavnog suda nesumnjivo je da suverenitet pripada Bosni i Hercegovini, da su Bošnjaci, Hrvati i Srbi konstitutivni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, da se teritorijalna podjela na entitete ne može koristiti u cilju etničkog ekskluzivizma i dominacije, da entiteti ne posjeduju državnost, nego su izraz raspojele nadležnosti. Ustavnom sudu pripala je funkcija da u dinamičnom procesu zaštite ustavnosti daje smisao nejasnim odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma.


User avatar
Danguba
Posts: 11931
Joined: 01/12/2003 00:00
Location: Tu negdje

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by Danguba » 11/01/2016 23:06

U pogledu državnosti entiteta
Ustavni sud je zaključio da jedino Bosna i Hercegovina nastavlja pravo postojanja kao država, u skladu sa međunarodnim pravom, samo sa modificiranom unutrašnjom strukturom. Entiteti su uspostavljeni kao sastvani dijelovi Bosne i Hercegovine i oni su podređeni suverenitetu Bosne i Hercegovine. Iz ustavne terminologije jasno je da Ustav ne priznaje ni Federaciju Bosne i Hercegovine ni Republiku Srpsku kao države već ih naziva entitetima. Tako Ustav BiH ne ostavlja prostor za bilo kakav suverenitet entiteta ni za pravo na samoorganiziranje zasnovano na ideji teritorijalne odvojenosti. Vladine funkcije dodijeljene institucijama BIH, odnosno entitetima nisu na bilo koji način izraz državnosti već proizilaze iz raspodjele ovlasti iz Ustava BiH. Ustavni sud je proglasio neustavnim stavove 1.2.i 3. Preambule ustava RS .Ovo uokviriti a sve drugo(analiza) radjena za potrebe velikosrba.

User avatar
General War
Posts: 14672
Joined: 18/09/2013 22:04

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by General War » 11/01/2016 23:25

I ne samo to, Ustavni Sud je vrlo jasan po svim gorucim pitanjima sa kojim se mi ovdje masiramo...sve je do politicara i njihovog antiustanog djelovanja pa i MZ...sto se OVO tolerise?!!

User avatar
Danguba
Posts: 11931
Joined: 01/12/2003 00:00
Location: Tu negdje

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by Danguba » 11/01/2016 23:35

S obzirom na karakter Dejtonskog sporazuma, kao izraza političkog kompromisa, pojavilo se niz pitanja i pojmova koje je Dejtonski mirovni sporazum i Ustav ( Aneks IV) ostavio otvorenim kao
? pitanje suvereniteta,
? pitanja prava naroda na samoopredjeljenje
? pitanje državnosti entiteta
? pitanje paralelnih odnosa sa drugim državama
? nadležnosti predsjednika Republike Srpske, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine,
? pitanje konstitutivnosti naroda
? pitanje jezika i pisma u upotebi u Bosni i Hercegovini
? položaja vjerskih zajednica


Kome je ostavio otvorenim(kome su sporne) i ko najvise nasrce na ove tacke? :-)

User avatar
General War
Posts: 14672
Joined: 18/09/2013 22:04

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by General War » 11/01/2016 23:44

Danguba wrote:
S obzirom na karakter Dejtonskog sporazuma, kao izraza političkog kompromisa, pojavilo se niz pitanja i pojmova koje je Dejtonski mirovni sporazum i Ustav ( Aneks IV) ostavio otvorenim kao
? pitanje suvereniteta,
? pitanja prava naroda na samoopredjeljenje
? pitanje državnosti entiteta
? pitanje paralelnih odnosa sa drugim državama
? nadležnosti predsjednika Republike Srpske, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine,
? pitanje konstitutivnosti naroda
? pitanje jezika i pisma u upotebi u Bosni i Hercegovini
? položaja vjerskih zajednica


Kome je ostavio otvorenim(kome su sporne) i ko najvise nasrce na ove tacke? :-)

Mislim da je igra rijeci u piranju, nisu ove tacke mirovnim sporazumom krajnje definisane, vezano za ustav...a ustavni sud je dao svoje konacno misnjenje, drugi je par opanaka sto se mnogi prave mutavi a to im se tolerise.

User avatar
vivaldi
Posts: 7322
Joined: 16/08/2008 15:56

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by vivaldi » 11/01/2016 23:46

General War wrote: sto se OVO tolerise?!!


zato sto su i sudovi sastavni dio politike. sto moze proci-prodje, sto ne moze - ne moze.

User avatar
Danguba
Posts: 11931
Joined: 01/12/2003 00:00
Location: Tu negdje

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by Danguba » 11/01/2016 23:55

Svako je dijelovima DMS zadovoljan a nekim nezadovoljan.
Upravo i imamo zaustavljen napredak i blokade jer mnogi samo gledaju da izvuku maksimum iz tog sporazuma a vec date ustupke bi rado ponistili. Sada, kada bi se svi tako ponasali dosli bi brzo do istih zemunica iz kojih smo izasli.

User avatar
vivaldi
Posts: 7322
Joined: 16/08/2008 15:56

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by vivaldi » 11/01/2016 23:59

Danguba wrote:Svako je dijelovima DMS zadovoljan a nekim nezadovoljan.
Upravo i imamo zaustavljen napredak i blokade jer mnogi samo gledaju da izvuku maksimum iz tog sporazuma a vec date ustupke bi rado ponistili. Sada, kada bi se svi tako ponasali dosli bi brzo do istih zemunica iz kojih smo izasli.


u pravu si u potpunosti, eno danas i bake koji cesto pohvali sud i tuzilastvo i poziva na postivanje, danas vec sumnja u montiranje procesa - a zamisli tek da je pao neko iz njegovog klana. pa trazio bi odmah ukidanje i tuzilastva i suda.

calculator
Posts: 1367
Joined: 25/11/2013 12:32

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by calculator » 12/01/2016 00:12

Danguba wrote:
U pogledu državnosti entiteta
Ustavni sud je zaključio da jedino Bosna i Hercegovina nastavlja pravo postojanja kao država, u skladu sa međunarodnim pravom, samo sa modificiranom unutrašnjom strukturom. Entiteti su uspostavljeni kao sastvani dijelovi Bosne i Hercegovine i oni su podređeni suverenitetu Bosne i Hercegovine. Iz ustavne terminologije jasno je da Ustav ne priznaje ni Federaciju Bosne i Hercegovine ni Republiku Srpsku kao države već ih naziva entitetima. Tako Ustav BiH ne ostavlja prostor za bilo kakav suverenitet entiteta ni za pravo na samoorganiziranje zasnovano na ideji teritorijalne odvojenosti. Vladine funkcije dodijeljene institucijama BIH, odnosno entitetima nisu na bilo koji način izraz državnosti već proizilaze iz raspodjele ovlasti iz Ustava BiH. Ustavni sud je proglasio neustavnim stavove 1.2.i 3. Preambule ustava RS.Ovo uokviriti a sve drugo(analiza) radjena za potrebe velikosrba.


Ustavni sud BiH nema mandat da odlučuje o pitanju BiH kao državotvornog sljednika RBiH.

User avatar
Danguba
Posts: 11931
Joined: 01/12/2003 00:00
Location: Tu negdje

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by Danguba » 12/01/2016 00:14

vivaldi wrote:
Danguba wrote:Svako je dijelovima DMS zadovoljan a nekim nezadovoljan.
Upravo i imamo zaustavljen napredak i blokade jer mnogi samo gledaju da izvuku maksimum iz tog sporazuma a vec date ustupke bi rado ponistili. Sada, kada bi se svi tako ponasali dosli bi brzo do istih zemunica iz kojih smo izasli.


u pravu si u potpunosti, eno danas i bake koji cesto pohvali sud i tuzilastvo i poziva na postivanje, danas vec sumnja u montiranje procesa - a zamisli tek da je pao neko iz njegovog klana. pa trazio bi odmah ukidanje i tuzilastva i suda.


'ta ce bakir. drugo je izraziti(neopravdano) neslaganje sa sudom i tuzilastvom a drugo je traziti njihova ukidanja ili rekonstrukcije ili neke drasticne promjene.

User avatar
General War
Posts: 14672
Joined: 18/09/2013 22:04

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by General War » 12/01/2016 00:16

vivaldi wrote:
Danguba wrote:Svako je dijelovima DMS zadovoljan a nekim nezadovoljan.
Upravo i imamo zaustavljen napredak i blokade jer mnogi samo gledaju da izvuku maksimum iz tog sporazuma a vec date ustupke bi rado ponistili. Sada, kada bi se svi tako ponasali dosli bi brzo do istih zemunica iz kojih smo izasli.


u pravu si u potpunosti, eno danas i bake koji cesto pohvali sud i tuzilastvo i poziva na postivanje, danas vec sumnja u montiranje procesa - a zamisli tek da je pao neko iz njegovog klana. pa trazio bi odmah ukidanje i tuzilastva i suda.

:lol: :thumbup:

User avatar
Danguba
Posts: 11931
Joined: 01/12/2003 00:00
Location: Tu negdje

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by Danguba » 12/01/2016 00:16

calculator wrote:
Danguba wrote:
U pogledu državnosti entiteta
Ustavni sud je zaključio da jedino Bosna i Hercegovina nastavlja pravo postojanja kao država, u skladu sa međunarodnim pravom, samo sa modificiranom unutrašnjom strukturom. Entiteti su uspostavljeni kao sastvani dijelovi Bosne i Hercegovine i oni su podređeni suverenitetu Bosne i Hercegovine. Iz ustavne terminologije jasno je da Ustav ne priznaje ni Federaciju Bosne i Hercegovine ni Republiku Srpsku kao države već ih naziva entitetima. Tako Ustav BiH ne ostavlja prostor za bilo kakav suverenitet entiteta ni za pravo na samoorganiziranje zasnovano na ideji teritorijalne odvojenosti. Vladine funkcije dodijeljene institucijama BIH, odnosno entitetima nisu na bilo koji način izraz državnosti već proizilaze iz raspodjele ovlasti iz Ustava BiH. Ustavni sud je proglasio neustavnim stavove 1.2.i 3. Preambule ustava RS.Ovo uokviriti a sve drugo(analiza) radjena za potrebe velikosrba.


Ustavni sud BiH nema mandat da odlučuje o pitanju BiH kao državotvornog sljednika RBiH.


To je rijeseno DMS.

User avatar
General War
Posts: 14672
Joined: 18/09/2013 22:04

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by General War » 12/01/2016 00:21

vivaldi wrote:
General War wrote: sto se OVO tolerise?!!


zato sto su i sudovi sastavni dio politike. sto moze proci-prodje, sto ne moze - ne moze.

Pa nije mi problem sto moze ili ne kod onih u vlasti, vec to ignorise ko bi trebao biti opozicija ili protektor.

calculator
Posts: 1367
Joined: 25/11/2013 12:32

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by calculator » 12/01/2016 00:23

DMS je nelegitiman!

User avatar
It_is_a_Leclerc
Posts: 19220
Joined: 23/05/2012 23:51
Location: Osmatračnica

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by It_is_a_Leclerc » 12/01/2016 00:26

Odluke Ustavnog suda BiH su mrtvo slovo na papiru.
Stvoriti uslove da svi narodi, entiteti i kantoni počnu prihvatati odluke Ustavnog suda BiH.

Stalne konfrontacije i "bit će ovako ili nikako" nas neće odvesti daleko od onog gdje smo sad. A to je - 20 najtežih godina zajedno.

User avatar
Danguba
Posts: 11931
Joined: 01/12/2003 00:00
Location: Tu negdje

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by Danguba » 12/01/2016 00:33

calculator wrote:DMS je nelegitiman!


Bolje biti nelegitiman nego se vratiti na stanje prije istog.

Nesto ne cuh od jakih politicara da je nelegitiman i da bi ga rado suspendovali.

User avatar
vivaldi
Posts: 7322
Joined: 16/08/2008 15:56

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by vivaldi » 12/01/2016 00:35

General War wrote:
vivaldi wrote:
General War wrote: sto se OVO tolerise?!!


zato sto su i sudovi sastavni dio politike. sto moze proci-prodje, sto ne moze - ne moze.

Pa nije mi problem sto moze ili ne kod onih u vlasti, vec to ignorise ko bi trebao biti opozicija ili protektor.


jel mislis na medjunarodnu zajednicu?

calculator
Posts: 1367
Joined: 25/11/2013 12:32

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by calculator » 12/01/2016 00:38

Danguba wrote:
calculator wrote:DMS je nelegitiman!


Bolje biti nelegitiman nego se vratiti na stanje prije istog.

Tako se ne brani pravni poredak :-) Ti takovaraš anarhiju, koju, zapravo, i imamo u punom zamahu u skoro svim dijelovima države :(

Nesto ne cuh od jakih politicara da je nelegitiman i da bi ga rado suspendovali.


"Jakim" političarima savršeno odgovara ovakva - Daytonska, nelegitimna, anarhistična država. Da je drugačija, nikog od njih na kilometre ne bi bilo u politici.

User avatar
General War
Posts: 14672
Joined: 18/09/2013 22:04

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by General War » 12/01/2016 00:38

vivaldi wrote:jel mislis na medjunarodnu zajednicu?

Da...nikako mi nije jasno sta oni imaju od ovog naprdjivanja lokalnih kabadahija.

User avatar
vivaldi
Posts: 7322
Joined: 16/08/2008 15:56

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by vivaldi » 12/01/2016 00:45

General War wrote:
vivaldi wrote:jel mislis na medjunarodnu zajednicu?

Da...nikako mi nije jasno sta oni imaju od ovog naprdjivanja lokalnih kabadahija.


pa mi smo njihov najveci politicki uspjeh! zapravo jedina pozitivna prica u nihovom cv-u. ne zele da i to sjebu, a cak i da hoce ne bi mogli popraviti nista.

mi vec 6-7 godina nismo ispunili sejdic-finci i to presudu evropskog suda, a ne neku nasu. I sta ti evropa nudi nakon 7 godina nepostivanja (a btw to nije jedina neizvrsena presuda iz strazbura)? nudi nam reformsku agnedu i finansijsku pomoc :-) nigdje ni derve ni jakuba ni postivanja pravne drzave na kojem zapravo pociva cijela eu.

ali tako je to u mnogim drzavama.

User avatar
Danguba
Posts: 11931
Joined: 01/12/2003 00:00
Location: Tu negdje

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by Danguba » 12/01/2016 01:25

General War wrote:Da...nikako mi nije jasno sta oni imaju od ovog naprdjivanja lokalnih kabadahija.


Nakon rusenja aprilskog(kakav god bio jer su nas se htjeli rijesiti vec tada), Amerika gubi interes i pokusava vruc i nedovoljno pecen krompir uvaliti EU. EU je i sama u problemima a i nemaju neke jake zelje da rjesavaju ''nezavrsen'' posao u BiH.
DMS je bio okvir koji se trebao vremenom dogradjivati kros razne anekse ali se stalo negdje na 70% posla. Kada su vidjeli da Amerika a ni EU nemaju volje da rijese probleme(nametanjem) onda su izmislili ''neka se dogovore domaci politicari'' zaboravljajuci ili su zlonamjerni da se nasi politicari tesko ili nikako ne mogu dogovoriti oko spornih stvari.
Na kraju su postavili 4 uslova za zatvaranje OHR-a i prestanak rada PIC-a. Nista lakse da se rijesimo stranaca usvajajuci i dogovarajuci rjesenja za zatvaranje OHR-a ali kako vidimo, jedni na sav glas vicu ''odlazite'' a nikako da pristanu da rijese te 4 tacke. Znaci nije do OHR-a nego do nasih politicara.

daddy-kool
Posts: 6429
Joined: 30/07/2012 12:45

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by daddy-kool » 12/01/2016 07:52

It_is_a_Leclerc wrote:Odluke Ustavnog suda BiH su mrtvo slovo na papiru.
Stvoriti uslove da svi narodi, entiteti i kantoni počnu prihvatati odluke Ustavnog suda BiH.

Stalne konfrontacije i "bit će ovako ili nikako" nas neće odvesti daleko od onog gdje smo sad. A to je - 20 najtežih godina zajedno.


Odluke sudova se ne počninju prihvatati i nema tu uslova, nego se jednostavno prihvate ili snose sankcije.

Ovdje fale sankcije.
Krenimo sa ovim finansijske prirode.

AkHolic
Posts: 710
Joined: 19/04/2012 23:57

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by AkHolic » 12/01/2016 09:53

vivaldi wrote:
General War wrote:
vivaldi wrote:jel mislis na medjunarodnu zajednicu?

Da...nikako mi nije jasno sta oni imaju od ovog naprdjivanja lokalnih kabadahija.


pa mi smo njihov najveci politicki uspjeh! zapravo jedina pozitivna prica u nihovom cv-u. ne zele da i to sjebu, a cak i da hoce ne bi mogli popraviti nista.

mi vec 6-7 godina nismo ispunili sejdic-finci i to presudu evropskog suda, a ne neku nasu. I sta ti evropa nudi nakon 7 godina nepostivanja (a btw to nije jedina neizvrsena presuda iz strazbura)? nudi nam reformsku agnedu i finansijsku pomoc :-) nigdje ni derve ni jakuba ni postivanja pravne drzave na kojem zapravo pociva cijela eu.

ali tako je to u mnogim drzavama.

Europa je i sama sudjelovala u protupravnim preinakama vošintonskoga i deytonskoga sporazuma,Nije bitno je li nešto protuustavno,bitno je tko je prekršitelj.

User avatar
Danguba
Posts: 11931
Joined: 01/12/2003 00:00
Location: Tu negdje

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by Danguba » 12/01/2016 15:32

AkHolic wrote:[
Europa je i sama sudjelovala u protupravnim preinakama vošintonskoga i deytonskoga sporazuma,Nije bitno je li nešto protuustavno,bitno je tko je prekršitelj.


Npr?

User avatar
General War
Posts: 14672
Joined: 18/09/2013 22:04

Re: USTAVNI SUD BiH

Post by General War » 12/01/2016 16:36

It_is_a_Leclerc wrote:Odluke Ustavnog suda BiH su mrtvo slovo na papiru.
Stvoriti uslove da svi narodi, entiteti i kantoni počnu prihvatati odluke Ustavnog suda BiH.

Stalne konfrontacije i "bit će ovako ili nikako" nas neće odvesti daleko od onog gdje smo sad. A to je - 20 najtežih godina zajedno.

Kako "stvoriti uslove" osim silom?
Niti u americi nisu nasjeli na rudu odmah vec je centralna vlada slala vojsku...

Post Reply