Sin i Otac

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

Post Reply
Jonatan
Posts: 246
Joined: 25/10/2003 00:00
Contact:

#1 Sin i Otac

Post by Jonatan » 01/04/2004 12:21

Po Evanđeljima Isus nema zemaljskog oca, jer je Marija Djevica začela po Duhu Svetom.

Zanima me kako ostale vjere, njihove knjige i njihova naučavanja gledaju na to. Često sam puta mogao vidjeti da i Muslimani pišu samo Isa sin Merjemin (izvinjavam se ako nisam točno napisao).

Tko je Isusov Otac.


DonDavudes
Posts: 827
Joined: 09/12/2003 00:00
Location: sarajevo

#2

Post by DonDavudes » 01/04/2004 12:26

i po islamu Isa A.S. je Božiji poslanik.
Merjema, njegova majka rodila ga je "bezgriješnim začećem"
stim, da mi negiramo da mu je Bog otac
Isa je samo produkt Božije volje
dokaz Božije svemoći, ali niukom slučaju nije njegov otac

Jonatan
Posts: 246
Joined: 25/10/2003 00:00
Contact:

#3

Post by Jonatan » 01/04/2004 12:28

Znači Isus ipak nema zemaljskog oca. Hvala lijepo na odgovoru ;-)

Jonatan
Posts: 246
Joined: 25/10/2003 00:00
Contact:

#4

Post by Jonatan » 01/04/2004 12:40

Stochar jesi li ikada čuo za bumerang?

-DA-
Posts: 68
Joined: 16/03/2004 19:21
Contact:

#5

Post by -DA- » 01/04/2004 12:56

Po Islamu Isus nema oca vec ga je Allah stvorio u utrobi njene majke Merjeme r.a. i u Kur'anu se taj slucaj direktno spominje.
003. Ali 'Imran -- Imranova porodica


33. Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom -

34. sve porod jedan od drugog - a Allah sve čuje i sve zna.

35. Kada Imranova žena reče: "Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome je zavjetujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš!"

36. Poslije ona, kada je rodi, reče: "Gospodaru moj, rodila sam žensko"- a Allah dobro zna šta je rodila - "a žensko nije kao muško; nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana."

37. I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja.* Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao. "Odakle ti ovo, o Merjema?" - on bi upitao, a ona bi odgovorila: "Od Allaha, Allah onoga koga hoće opskrbljuje bez muke."
003. Ali 'Imran -- Imranova porodica

42. I kada meleki rekoše: "O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio.

43. O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj!"

44. To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi bio među njima kad su se prepirali.*

45. A kada meleki rekoše: "O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, biće viđen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih;

46. on će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i biće čestit"-

47. ona reče: "Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?" - "Eto tako" - reče - "Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: ’Budi!’ - i ono bude."

48. I poučiće ga pismu i mudrosti, i Tevratu i Indžilu,

49. i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: "Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, voljom Allahovom, prava ptica. I iscijeliću slijepa od rođenja, i gubava, i oživljavaću mrtve, voljom Allahovom, i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate; to će, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete;

50. i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg - zato se Allaha bojte i mene slušajte -

51. Allah je doista i moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je Pravi put!"
Sura 19 Maryam -- Merjema16. I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla

17. i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.

18. "Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!" - uzviknu ona.

19. "A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga" - reče on - "da ti poklonim dječaka čista!"

20. "Kako će imati dječaka" - reče ona - "kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!"

21. "To je tako!” - reče on. "Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko’, i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!"

22. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.

23. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe da stabla jedne palme. "Kamo sreće a sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!" - uzviknu ona.

24. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: "Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče.

25. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe,

26. pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: "Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti."

27. I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. "O Merjemo," - rekoše oni - "učinila si nešto nečuveno!

28. Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica."

29. A ona im na njega pokaza. "Kako da govorimo djetetu u bešici?" - rekoše.

30. "Ja sam Allahov rob" - ono reče - "meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti

31. i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,

32. i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.

33. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!"

34. To je Isa, sin Merjemin - to je prava istina o njemu - onaj u koga oni sumnjaju.

35. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: "Budi!" - i ono bude.

36. Allah je, uisitnu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put.

37. i sljedbenici Knjige su se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško onima koji ne vjeruju kada budu na Danu velikom prisutni!
Sljedeci ajeti su objavljeni povodom posjete krscanske delegacije Muhammedu a.s. kome su rekli: "Kako moze da bude dijete bez oca rodjeno?"
58. Ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Kur’an mudri.

59. Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" - i on bi.

60. Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj!

61. A onima koji se s tobom budu o njemu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci: "Hodite, pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati!"

62. To je, zaista, istinito kazivanje i nema boga osim Allaha! - a Allah je, doista, Silan i Mudar.

63. A ako oni glave okrenu - pa, Allah sigurno dobro zna smutljivce.
Sura 19 Maryam -- Merjema88. Oni govore: "Milostivi je uzeo dijete!" -

89. Vi, doista, nešto odvratno govorite!

90. Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe

91. što Milostivom pripisuju dijete.

92. Nezamislivo je da Milostivi ima dijete -

93. ta svi će oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti utočište!

94. On ih je sva zapamtio i tačno izbrojio,

95. i svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno.
Sura 4 An-Nisa' -- Žene171. O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: "Trojica su!" Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog - hvaljen neka je On! - zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok.

172. Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima, Njemu najbližim. A one kojima bude zazorno da se Njemu klanjaju, i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred Sebe sakupiti:

173. vjernike koji su dobra djela činili On će prema zasluzi nagraditi i još će im, iz obilja Svoga, više dati; a one koji su zazirali i oholili se - na nesnosne muke će staviti i oni neće naći sebi, mimo Allaha, ni zaštitnika ni pomagača.
Al-Ma'ide -- Trpeza Medina - 120 ajeta17. Nevjernici su oni koji govore: "Bog je - Mesih, sin Merjemin!" Reci: "Ko može spriječiti Allaha da, ako hoće, uništi Mesiha, sina Merjemina, i majku njegovu, i sve one koji su na Zemlji? Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih; On stvara što hoće, i Allah sve može.

18. I jevreji i kršćani kažu: "Mi smo djeca Božija i miljenici Njegovi." Reci: "Pa zašto vas onda On kažnjava zbog grijehova vaših?" A nije tako! Vi ste kao i ostali ljudi koje On stvara: kome hoće On će oprostiti, a koga hoće, On će kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih, i Njemu će se svi vratiti.

19. O sljedbenici Knjige, došao vam je poslanik Naš - nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika - da vam objasni, da ne biste rekli: "Nije nam dolazio ni onaj koji donosi radosne vijesti, ni onaj koji opominje!" Pa, došao vam je, eto, onaj koji donosi radosne vijesti i koji opominje. A Allah sve može.
Sura 5 Al-Ma'ide -- Trpeza72. Nevjernici su oni koji govore: "Bog je - Mesih, sin Merjemin!”A Mesih je govorio: "O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.

73. Nevjernici su oni koji govore: "Allah je jedan od trojice!" A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stići svakog od njih koji nevjernik ostane.

74. Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah prašta i samilostan je.

75. Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik - i prije njega su dolazili i odlazili poslanici - a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odmeću.

76. Reci: "Kako se možete, pored Allaha, klanjati onome koji vam nije u stanju kakvu štetu učiniti, niti vam neku korist pribaviti, a Allah je taj koji sve čuje i zna?"

77. Reci: "O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u vjerovanju svome, suprotno istini, i ne povodite se za prohtjevima ljudi koji su još davno zalutali, i mnoge u zabludu odveli, i sami s Pravoga puta skrenuli!"

78. Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali - zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili:

79. jedni druge nisu odvraćali od grješnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali!
Sura 5 Al-Ma'ide -- Trpeza

116. A kada Allah rekne: "O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: ’Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!’" - on će reći: "Hvaljen neka si Ti! Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; Samo Ti jedini sve što je skriveno znaš.

117. Ja sam im samo ono govorio što si mi Ti naredio: ’Klanjajte se Allahu, i mome i svome Gospodaru!’ I ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio, a kad si mi Ti dušu uzeo, Ti si ih jedini nadzirao; Ti nad svim bdiš.

118. Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar ti si."

119. Allah će reći: "Ovo je Dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti; njima će džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, pripasti, vječno i zauvjek će u njima ostati. Allah će zadovoljan njima biti, a i oni Njim. To će veliki uspjeh biti!”

120. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim što je na njima; On sve može!
To su neki ajeti bez ulaska u dublje stvari (tefsirska pojasnjenja, hadise itd) koje sam nasao da su relevantni temi o kojoj si pitao.

User avatar
Black swan
Posts: 54016
Joined: 17/03/2004 09:36

#6

Post by Black swan » 01/04/2004 13:01

kada bi se sada nekto pojavio
i rekao da mu je bog otac a majka djevica

gdje bi završio

tj kamo bi ga odveli?

-DA-
Posts: 68
Joined: 16/03/2004 19:21
Contact:

#7

Post by -DA- » 01/04/2004 13:12

Cinjenica je da je bilo vise slucajeva gdje se dijete rodilo bez zaceca oca i to je poznata stvar u naucnim krugovima. E sada je druga stvar da taj onda tvrdi da je "bog". Svi Poslanici su bili praceni sa mudroscu, velikim znanjem, dobrocinstvom i cudima koje im je Allah swt davao kao pomoc pri pozivanju u vjeru. A tragovi vjerovanja, posebno najvaznijih Poslanika a.s se i dan danas vidi.

Glumica
Posts: 592
Joined: 15/03/2002 00:00
Location: Sarajevo

#8

Post by Glumica » 01/04/2004 14:47

Cinjenica je da je bilo vise slucajeva gdje se dijete rodilo bez zaceca oca i to je poznata stvar u naucnim krugovima.
neki izvor? literatura? naucni casopis? link? ista?
u tom slucaju isus bi morao biti zensko...

Jonatan
Posts: 246
Joined: 25/10/2003 00:00
Contact:

#9

Post by Jonatan » 01/04/2004 16:22

-DA- wrote:Cinjenica je da je bilo vise slucajeva gdje se dijete rodilo bez zaceca oca i to je poznata stvar u naucnim krugovima.
Ja ne znam da je to bilo, no neću reći ni da nije, no ovdje nešto posebno, ovdje se nije rodilo obično dijete.

Ovdje je zanimljivo da se to odnosi upravo na Obećanog Mesiju, ne na bilo kojeg čovjeka, nego na Pomazanika od Boga preko proroka naviještena.

-DA-
Posts: 68
Joined: 16/03/2004 19:21
Contact:

#10

Post by -DA- » 01/04/2004 19:32

Glumica wrote:
Cinjenica je da je bilo vise slucajeva gdje se dijete rodilo bez zaceca oca i to je poznata stvar u naucnim krugovima.
neki izvor? literatura? naucni casopis? link? ista?
u tom slucaju isus bi morao biti zensko...
O ovome sam davno citao u "Arki". U to vrijeme pojma nisam imao o Islamu a gutao sam sve sto se tice nauke, paranormalnog i sl.

Medjutim mislim da sam imao friskije i direkt direktne reference na jednom forumu od studenta medicine. Samo to je bilo prije par godina. Ako pronadjem, postavicu.
Jonatan wrote:
-DA- (citat):
Cinjenica je da je bilo vise slucajeva gdje se dijete rodilo bez zaceca oca i to je poznata stvar u naucnim krugovima.

Ja ne znam da je to bilo, no neću reći ni da nije, no ovdje nešto posebno, ovdje se nije rodilo obično dijete.

Ovdje je zanimljivo da se to odnosi upravo na Obećanog Mesiju, ne na bilo kojeg čovjeka, nego na Pomazanika od Boga preko proroka naviještena.
Dio koji si citirao je bio upucen komi-ju. Ako procitas do kraja taj post i post sa citatima vidjeces da sam nesto slicno rekao komiju a muslimani isto tvrde da to nije bilo obicno dijete vec da je bio Mesih (Mesija).

MUNAFIK
Posts: 2635
Joined: 23/03/2004 00:04
Has thanked: 6 times
Been thanked: 85 times

#11 Re: Sin i Otac

Post by MUNAFIK » 01/04/2004 22:22

Jonatan wrote:Po Evanđeljima Isus nema zemaljskog oca, jer je Marija Djevica začela po Duhu Svetom.

Zanima me kako ostale vjere, njihove knjige i njihova naučavanja gledaju na to. Često sam puta mogao vidjeti da i Muslimani pišu samo Isa sin Merjemin (izvinjavam se ako nisam točno napisao).

Tko je Isusov Otac.

ja sam cuo kako krscanski teolozi pisu da nepostoji ni jedan dokaz koji bi potvrdio cinjenicu da je Isa a.s. -Isus sin boziji (u pravom smislu) stog ati isti smatraju nauk o trojstvu takodzer velikom 'fulom' i treba samo pogleadti u historiju i vidjeti kada i kako je uveden nauk o trojstvu.
samo znaj bog je svemoguc pa ako on hoce da zena rodi bez kontakta sa muskarcem ili bez bilo cije 'pomoci' to ce se i desiti. to valjda nije tesko svatiti.

-DA-
Posts: 68
Joined: 16/03/2004 19:21
Contact:

#12

Post by -DA- » 01/04/2004 22:45

Da o tome zaista postoje diskusije medju krscanima. Dovoljno je u google pretrazivac ukucati "virgin birth" i dobices kamaru stranica o tome od kojih neke dokazuju a neke pobijaju te tvrdnje.


Sto se tice referenci o slucajevima medju ljudima (ima i medju zivotinjama tih slucajeva):
There is some evidence, however, that natural parthenogenesis does occasionally occur in humans. There are many instances in which impregnation has allegedly taken place in women without there being any possibility of the semen entering the female genital passage [2]. In some cases it was found either in the course of pregnancy or at the time of childbirth that the female passages were obstructed. In 1956 the medical journal Lancet published a report concerning 19 alleged cases of virgin birth among women in England, who were studied by members of the British Medical Association. The six-month study convinced the investigators that human parthenogenesis was physiologically possible and had actually occurred in some of the women studied [3].
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... ex2.htm#s4

Nisam nasao taj forum ali sam nasao na google pretrazivacu o tome. http://www.google.ca/search?hl=en&ie=UT ... mans&meta=

ragib
Posts: 1504
Joined: 03/05/2002 00:00
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time
Contact:

#13

Post by ragib » 01/04/2004 22:58

ko je majka i otac Adema.a.s(Adam)? a jonanatane?

Jonatan
Posts: 246
Joined: 25/10/2003 00:00
Contact:

#14

Post by Jonatan » 02/04/2004 11:38

ragib wrote:ko je majka i otac Adema.a.s(Adam)? a jonanatane?
E jesi se našo pametan sa takvim pitanjem :zzzz:

Jonatan
Posts: 246
Joined: 25/10/2003 00:00
Contact:

#15

Post by Jonatan » 02/04/2004 16:27

stochar wrote:"Bog je mrtav!"
(Nietzsche)

"Nietzsche je mrtav!"
(Bog)
Svaka čast majstore :D

progDVB
Posts: 818
Joined: 03/04/2004 12:15

#16 Re: Sin i Otac

Post by progDVB » 09/05/2004 22:10

Jonatan wrote:Po Evanđeljima Isus nema zemaljskog oca, jer je Marija Djevica začela po Duhu Svetom.

Zanima me kako ostale vjere, njihove knjige i njihova naučavanja gledaju na to. Često sam puta mogao vidjeti da i Muslimani pišu samo Isa sin Merjemin (izvinjavam se ako nisam točno napisao).

Tko je Isusov Otac.
Jonatan, ti si u jednom svom komentaru rekao da je Isus zapravo Bog u ljudskom oblicju.
Kazes da je Mesija iz roda Davidovog, a ako je Isus Bog, kako Bog moze biti iz necijeg roda ako je zapravo on stvoritelj svega??
Ako je Marija majka Bozija, i ako je ona rodila Boga, znaci li to da je Bog Marijinog roda?
Po drugom svom postu si rekao da je Bog pomazao Mesiju, tj. Isusa, a ako je Isus Bog, onda to znaci da je pomazao samog sebe??
U ovom postu ti pitas ko je Isusov otac. Ako je Isus bio Bog, kako on moze imati oca?? Meni se cini da i samo krscanstvo stvara mnoge zabune postavljajuci mnoge teze koje su u suprotnosti jedna sa drugom! Sta ti mislis?
Koliko je odrziva i teorija o svetom Trojstvu?

progDVB
Posts: 818
Joined: 03/04/2004 12:15

#17

Post by progDVB » 09/05/2004 22:16

Evo sta Kur'an kaze o tome da li je Allah otac Ise a.s. jer to si i pitao, a usput tu se spominje i odnos Islama prema svetom Trojstvu.

4.171. O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Rijec Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove posalnike i ne govorite: "Trojica su!" Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog, - hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao zastitnik.

5.73. Nevjernici su oni koji govore: "Allah je jedan od trojice!" A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga sto govore, nesnosna patnja ce, zaista, stici svakog od njih koji nevjernik ostane.

User avatar
Fair Life
Posts: 14269
Joined: 02/03/2004 00:00
Been thanked: 1 time

#18

Post by Fair Life » 09/05/2004 23:47

progDVB wrote:4.171._______...Njegovo je ono sto je na nebesima i ono sto je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao zastitnik.
Ne bih se bas zakleo u to pa makar. Ne dozivljavaju li velika stradanja upravo oni koji vjeruju da ALLAH JE DOVOLJAN ZASTITNIK.
___
Prije bih prihvatio tezu: "Cuvaj se - cuvacu te!"

progDVB
Posts: 818
Joined: 03/04/2004 12:15

#19

Post by progDVB » 09/05/2004 23:54

Ovdje je koliko se meni cini rijec o Isa a.s. i o tome da je Allah dz.s. njega zastitio. po Islamu, On je njega uzdigao na Trece nebo, a umjesto njega je razapet Juda. To je isto opisao i Barnaba, koji je bio Isusov ucenik.

Kwaheri
Posts: 3290
Joined: 30/04/2004 12:33

#20

Post by Kwaheri » 10/05/2004 16:43

stochar wrote:"Bog je mrtav!"
(Nietzsche)

"Nietzsche je mrtav!"
(Bog)
Bila sam zaboravila ovaj grafit...
popravio si mi dan!!! tnx

User avatar
Saian
Posts: 14656
Joined: 08/04/2004 21:50
Been thanked: 1 time

#21

Post by Saian » 10/05/2004 16:58

e stochar uljepsao si mi dan :D :D ,

Post Reply