seminari

Naučna otkrića, edukacija, školstvo, univerziteti, fakulteti...
Post Reply
ragib
Posts: 1504
Joined: 03/05/2002 00:00
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time
Contact:

#1 seminari

Post by ragib » 30/05/2007 21:43

Upravljanje tro¹kovima u graðevini

Cilj seminara:

· Ukazati na sve izvore tro¹kova i pona¹anje tih izvora obzirom na poveæanje/smanjenje proizvodnje
¾avanja: prostori Pr
· Nauèiti polaznike razvrstavanju tro¹kova

· Nauèiti polaznike definiranju izvora tro¹kova

· Nauèiti polaznike pona¹anju tro¹kova s obzirom na razinu proizvodnjeOpis seminara:

Svaki puta kada se neki od resursa ulo¾i u proces ostvarenja: npr. materijalni u obliku tekuæe ili stalne imovine, financijska imovina te èovjekov fizièki ili umni rad, a zbog stvaranja uèinaka u obliku proizvoda ili usluge prouzrokuje se tro¹ak. U procesu stvaranja uèinaka pojava tro¹kova je nu¾nost. Su¹tinsko je pitanje u kojoj su mjeri utro¹eni resursi osigurali tra¾enu kvalitetu uèinaka. U situacijama kada se tro¹kovi ozbiljno poènu primicati ostvarenim prihodima, menad¾ment pribjegava kori¹tenju raznih metoda sni¾avanja tro¹kova. Jedna od èestih je rezanje tro¹kova na svim razinama bez kriterija (¹tednja), ¹to mo¾e prouzroèiti veliku ¹tetu organizaciji. Najèe¹æe se u organizacijama nailazi na sluèajeve kombinirane primjene vi¹e razlièitih modela upravljanja tro¹kovima. Cilj je dostiæi takav stupanj organizacije za koji je karakteristièno upravljanje tro¹kovima (Cost Management) kao poseban naèin upravljanja organizacijom i voðenja poslovanja koji najveæu va¾nost u postizanju opæih i posebnih menad¾erskih ciljeva organizacije, poklanja optimizaciji tro¹kova.Kome je seminar namijenjen?

Buduæi da su tro¹kovi sastavni dio svakog poslovanja, na ovom seminaru je preporuèljivo sudjelovati za financijske menad¾ere kompanija iz djelatnosti graðevine, arhitekture i poslovanja s nekretninama. Dakle, seminar je namijenjen kompanijama koje se bave sljedeæim djelatnostima:

· Projektiranjem

· Graðevinsko-izvoðaèkim djelatnostima

· Graðevinskim zanatstvom

· Radom s graðevinskom mehanizacijom, teretnim i specijalnim vozilima

· Organizacijsko-nadzornim, pripremnim i financijskim djelatnostima

· Proizvodnjom i dostavom graðevinskih materijala

· Proizvodnjom i dostavom graðevinske mehanizacije, strojeva i postrojenjaCijena seminara: 180 KM + PDV

Datum odr¾avanja: 5. juna. 2007

Modeli financiranja u graðeviniCilj seminara:

· Nauèiti polaznike kako definirati zadaæe i odgovornosti financijskog menad¾menta

· Nauèiti polaznike kako odrediti povezanost financijskog odjela sa ostalim odjelima u kompaniji

· Upoznati polaznike sa va¾nosti kontrole poslovanja

· Upoznati polaznike sa va¾nosti planiranja i bud¾etiranja, te modeliranja poslovanja

· Nauèiti polaznike kako upravljati zalihama i potra¾ivanjima od kupaca

Opis seminara:

Seminar ima za cilj definirati zadaæe i odgovornosti financijskog menad¾menta, te povezanost financijskog odjela sa ostalim odjelima unutar tvrtke. Polaznici æe se upoznati sa va¾no¹æu kontrole poslovanja, planiranjem i bud¾etiranjem, te modeliranjem poslovanja kroz prizmu upravljanja financijskim izvorima. Takoðer æe dati odgovore na pitanja na koji naèin upravljati zalihama i potra¾ivanjima od kupaca, te kako optimizirati poslovanje. Polaznici æe na seminaru nauèiti kako kontrolirati poslovanje i izvje¹tavati, te kako prezentirati financijske rezultate poslovanja javnosti.Kome je seminar namijenjen?

Upravljanje financijama u kompaniji je zahtjevno i od vitalnog znaèenja za normalno odvijanje sveobuhvatnog poslovanja. Stoga se preporuèa sudjelovanje na seminaru menad¾erima i djelatnicima kompanija koji kontinuirano sudjeluju u dono¹enju financijskih odluka.

Seminar je namijenjen kompanijama koje se bave sljedeæim djelatnostima:

· Projektiranjem

· Graðevinsko-izvoðaèkim djelatnostima

· Graðevinskim zanatstvom

· Radom s graðevinskom mehanizacijom, teretnim i specijalnim vozilima

· Organizacijsko-nadzornim, pripremnim i financijskim djelatnostima

· Proizvodnjom i dostavom graðevinskih materijala

· Proizvodnjom i dostavom graðevinske mehanizacije, strojeva i postrojenjaCijena seminara: 180 KM + PDV

Datum odr¾avanja: 6. juna. 2007Predavaè: Boris Pekiæ, Vi¹i financijski savjetnik MICRO projektVrijeme odr¾avanja: 10.00 - 15.00hMjesto odrivredne/gospodarske komore FBIH, Branislava Ðurðeva 10, 71000 Sarajevo

S nadom da æete se pridru¾iti ostalim polaznicima, srdaèno Vas pozdravljamo,Centar za konkuretnost privrede / gospodarstva u Evropskoj uniji


Post Reply