pravilo ponasanja u kancelariji - HITNO

Rasprave na razne teme... Ako ne znate gdje poslati poruku, pošaljite je ovdje.

Moderator: O'zone

User avatar
femme
Posts: 379
Joined: 06/03/2006 14:47
Location: Sarajevo

pravilo ponasanja u kancelariji - HITNO

Post by femme » 27/06/2006 18:35

hey narode.... ima li iko od vas neki spisak o pravilima ponasanja u kancelariji.... ili kucni red u kancelariji...hitno mi treba?!!!!
hvala


zemljotres
Posts: 596
Joined: 25/03/2004 10:33

Post by zemljotres » 27/06/2006 18:36

:lol:

User avatar
femme
Posts: 379
Joined: 06/03/2006 14:47
Location: Sarajevo

Post by femme » 27/06/2006 18:39

sta je smjesno? izvini molim te.... ne znas ni zasto mi treba, a lafo me isfura sa smjeskom....

zemljotres
Posts: 596
Joined: 25/03/2004 10:33

Post by zemljotres » 27/06/2006 18:41

pa sigurno nije niko umro pa ti treba kucni red...
sta treba da placem, ajde molim te...
smij se dok jos imamo kad da se smijemo :kiss:

User avatar
femme
Posts: 379
Joined: 06/03/2006 14:47
Location: Sarajevo

Post by femme » 27/06/2006 18:43

meni treba to i ako neko ima ili ako nadje na internetu neka posalje...thnx

User avatar
femme
Posts: 379
Joined: 06/03/2006 14:47
Location: Sarajevo

Post by femme » 27/06/2006 18:44

nije niko umro, nego se ljudi ponasaju ko zivotinje, pa se jedino pismeno moze objasniti zivotinjama sta je i kakav je kucni red....kontas? ljudi ne razumiju da je kancelarija kancelarija, negomisle da je kafana....

zemljotres
Posts: 596
Joined: 25/03/2004 10:33

Post by zemljotres » 27/06/2006 18:46

Dobro sad, nećemo vrijeđati životinje.
Daj si pet minuta vremena i sama logički ispiši pet rečenica.

User avatar
femme
Posts: 379
Joined: 06/03/2006 14:47
Location: Sarajevo

Post by femme » 27/06/2006 18:49

nemam vremena za pisanje

User avatar
Qler
Posts: 19338
Joined: 18/10/2004 14:49
Location: Sarajevo
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times

Post by Qler » 27/06/2006 18:57

kulturno.. kako ces se ponasati... nemoj da psujes, da cackas nos, da hodas u carapama :) i redovno peri noge.. nema glasne muzike ako smeta drugima.... hebem mu ljeljak.. znas osnove ponasanja u zivotu...

User avatar
femme
Posts: 379
Joined: 06/03/2006 14:47
Location: Sarajevo

Post by femme » 27/06/2006 19:00

ama znam ja sve to, ali postoje oni pravilnici lijepo sroceni bas za kancelarije, a sam mislila da to neko nema
znam ja iz glave sastaviti, ali bih voljela da imam ono lijepo sastavljeno.... eto to je to

zemljotres
Posts: 596
Joined: 25/03/2004 10:33

Post by zemljotres » 27/06/2006 19:10

На основу закључка Скупштине града Београда, донетог на седници одржаној 18.јула 1996.године, Комисија за прописе Скупштине града Београда утврдила је пречишћен текст Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама.
Пречишћен текст Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама обухвата Одлуку о кућном реду у стамбеним зградама «Службени лист града Београда», број 33/93 – пречишћен текст са изменама и допунама које су објављене у «Службеном листу града Београда» бр. 4/94, 2/95 и 6/96 у којима је означено време њиховог ступања на снагу.
Скупштина града Београда
Комисија за прописе
Број ХIII – од 10.07.1996. године
Допуњено 21.04.2002. године

О Д Л У К А
О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
(пречишћен текст)

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком регулише се кућни ред у стамбеним зградама на територији града Београда.
Под кућним редом у смислу става 1. овог члана подразумевају се правила понашања власника, односно корисника станова и других посебних делова зграде, заједничких делова зграде и заједничких уређаја и инсталација у згради, као и друга питања којима се обезбеђује мирно и несметано коришћење станова и других посебних делова зграде.

Члан 2.
О спровођењу кућног реда старају се власници, односно корисници станова и других посебних делова зграде и скупштина зграде.
Скупштину зграде чине власници станова и других посебних делова зграде.
Скупштином зграде руководи председник скупштине који представља и заступа стамбену зграду.

Члан 3.
Станаром, у смислу ове одлуке, сматрају се: власник стана који станује у тој згради, закупац стана, подстанар, као и чланови њиховог подоричног домаћинства.
Уколико се у стамбеној згради налазе пословне просторије, станаром, у смислу ове одлуке, сматра ће се и власници, односно закупци пословних простопија, као и лица која су запослена у тим просторијама.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Стамбене просторије и уређаје у становима, као и заједничке уређаје у згради, станари су дужни да користе са потребном пажњом и да их чувају од оштећења и квара.
Станари су дужни да заједничке просторије и уређаје после сваке употребе очисте и доведу у ред и да кључ од ових просторија врате одређеном лицу.

Члан 5.
Натписе и рекламе на вратима станар може постављати уколико обавља пословну делатност у складу са важећим прописима.
По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе уклони и да простор на коме цу били поставњени доведе у исправно стање.

Члан 6.
Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве уредно одржавају.
Ако зграда има стан немењен за становање радника који ради на одржавању стамбених зграда (службени стан), овај стан мора бити обележен натписом «службени стан».
У згради мора постојати ажуран списак станара, о чему се стара председник скупштине зграде.

Члан 7.
Заједничке просторије у згради (степениште, ходници, подрум, таван, перионица, просторија за сушење и глачање веша и сл.) и заједнички ограђен простор који припада згради (двориште) служе за потребе свих станара и користе се у складу са њиховом наменом.
Заједничке просторије не смеју се користити за становање нити издавати на коришћење у било које сврхе осим просторија које се по посебним прописима претварају у станове, пословне просторије и атељее.
У заједничким просторијама и двориштима забрањено је држати друге ствари осим оних које су нужне за наменско коришћење тих просторија.


Члан 8.
Скупштина зграде одређује распоред коришћења заједничких просторија и уређаја и стара се о њиховој правилној употреби.
Скупштина зграде доноси одлуку о томе да ли се у дворишту зграде могу држати аутомобили и друга моторна возила станара зграде. Ако скупштина зграде одлучи да се у дворишту могу држати аутомобили и друга моторна возила станара зграде, одредиће део дворишта за ту сврху, водећи рачуна да у дворишту остане довољно простора за уобичајене заједничке потребе станара.
При коришћењу заједничких просторија и уређаја станари су дужни да се придржавају утврђеног распореда.

Члан 9.
Станари су дужни да одржавају чистоћу на улазима, степеништима, заједничким ходницима и дворишту зграде и да обезбеде несметан и слободан пролаз кроз ове просторије и двориште.
Улазни ходник и степениште зграде, која нема уређај за аутоматско осветљење морају ноћу бити осветљени до закључавања улазних врата.

Члан 10.
За време кише, снега и других временских непогода прозори на степеништу, тавану, подруму и другим заједничким просторијама морају бити затворени.
Прозори на подруму који се отврају ради проветравања морају имати густу жичану мрежу.
Станари су дужни да са прозора, балкона, лођа и тераса свог стана уклањају снег и лед.

Члан 11.
Није дозвољено сушити рубље на отвореним деловима зграда (прозори, лође и балкони) који су видљиви са улице или друге јавне површине.
На терасама, лођама и балконима забрањено је држати ствари које нарушавају изглед зграде, као што су: стари намештај, судови за смештај кућног смећа, огревни и други материјал и слично.
Забрањено је на деловима зграде из става 1. овог члана држати необезбеђене саксије са цвећем и друге предмете који падом могу повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила.

Члан 12.
У недостатку просторија намењених за смештај огревног материјала, скупштина зграде одређује место где ће поједини станари држати огревни материјал.
Забрањено је цепати огревни материјал у становима и на другим местима која за то нису одређена.

Члан 13.
Улазна врата зграде морају бити закључана од 23.00 до 04.00 часа од 1.априла до 30.септембра, односно од 22.00 до 05.00 часова од 1.октобра до 31.марта. У остало време улазна врата морају бити откључана, осим ако зграда има спољне сигналне уређаје за позивање појединих станара.
Станари су дужни да закључавају улазна врата зграде у времену када она по одредби става 1. овог члана морају бити закључана.

Члан 14.
Скупштина зграде се стара да се редовно врши контрола исправности лифта, противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради.
Упутство за употребу лифта мора бити вдно истакнуто.
У случају квара лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта истаћи упозорење да је у квару и о насталом квару обавестити предузеће коме је поверено одржавање зграде, о чему се стара скупштина зграде.

Члан 15.
Котларницом и кућним инсталацијама грејања у згради може руководити само стручно лице.
Скупштина зграде одређује време почетка, односно време престанка коришћења индивидуалне или блоковске котларнице којом управљају станари зграде, с тим што не може одредити да грејна сезона и грејни дан трају дуже нити да температура у просторијама буде виша него што то предвиђа Одлука о снадбевању града топлом енергијом.

Члан 16.
Скупштина зграде дужна је да на видном месту у згради истакне обавештење о томе коме се станари могу обратити у случају квара лифта, централног грејања или других уређаја и инсталација и код кога се налазе кључеви од просторија предајне станице за грејање, склоништа, струјомера и других заједничких уређаја, инсталација и просторија.

Члан 17.
Председник скупштине зграде је дужан да за време зиме предузима мере против смрзавања и прскања водоводних инсталација у заједничким просторијама.Члан 18.
Приликом уређења дворишта треба, по могућству, одредити и уредити простор за игру и забаву деце.
Скупштине суседних стамбених зграда могу споразумно уредити заједнички простор за потребе деце и станара.

Члан 19.
Забрањено је у становима и заједничким просторијама извођење радова на постављању и демонтирау инсталација и уређаја, као и грађевинских радова којима се мења намена просторија, без одобрења надлежног јавног комуналног предузећа, односно надлежног општинског органа управе.

Члан 20.
Лица која изводе радове у згради или спољним деловима зграде дужна су да о томе обавесте председника скупштине зграде и да по обављеном послу просторије оставе у реду.
Одредбе става 1. овог члана важе и за лица која постављају антене на крову или другим спољним деловима зграде.
Радови из става 1 и 2. овог члана, осим радова на инвестиционом одржавању стамбене зграде, не могу се изводити у време које је овом одлуком одређено као време одмора.

Члан 21.
Спољни делови зграде (врата, прозори, излози и сл.) морају бити чисти и исправни.
О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради старају се корисници тих просторија, а станари о осталим спољним деловима зграде.
Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у приземљу зграде морају се користити и држти тако да не ометају кретање пролазника.
Приликом појединачне замене ролетни на прозорима и вратима у становима и заједничким просторијама мора се водити рачуна да ролетне буду једнообразне са постојећим ролетнама у стамбеној згради.

Члан 22.
При коришћењу стана и заједничких просторија у згради забрањено је виком, буком, трчањем, скакањем, играњем лоптом и сличним поступцима ометати друге станре у мирном коришћењу стана.
Коришћење разних машина и уређаја, музичких апарата, радио и телевизијског пријамника, као и свирање и певање у стану, односно згради није дозвољено је у време од 13.00 до 17.00 часова и од 22.00 до 05.00 часова. Станари се у поменутом времену морају понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради (време одмора).

Члан 23.
Скупштина зграде одређује место и време тресења тепиха, постељних и других ствари.
Забрањено је тресење са прозора, балкона, лођа и тераса.

Члан 24.
Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и нечистоћу на степеништу или другим заједничким просторијама, уређајима у згради и у дворишту, ако и пушење у лифту, на степеништу и ходнику.
Забрањено је прљати или на било који начин оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје и друге делове зграде.

Члан 25.
Станари могу, у складу са посебним прописима, држати псе, мачке и друге животиње, само у својим стамбеним просторијама, у ком случају су дужни да воде рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у заједничким просторијама и да не нарушавају мир и тишину у згради.

Члан 26.
У погледу места и начина држања кућног смећа, као и отпадака који не спадају у кућно смеће, примењују се одговарајући прописи града.

НАДЗОР

Члан 27.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке брши орган управе надлежан за послове комуналне инспекције ако поједини послови тога надзора нису посебним прописима стављени у надлежност другог органа.
У оквиру права старања о примени одредаба ове одлуке, председник скупштине згарде пружа помоћ органу из става 1. овог члана, тако што указује на поједине пропусте станара и даје потребне податке о станарима који се не придржавају кућног реда у стамбеним зградама.


СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
:D

User avatar
femme
Posts: 379
Joined: 06/03/2006 14:47
Location: Sarajevo

Post by femme » 27/06/2006 19:12

hvala ti na trudu ali mene cirilica apsolutno ne zanima, ne zelim to da citam.....

User avatar
femme
Posts: 379
Joined: 06/03/2006 14:47
Location: Sarajevo

Post by femme » 27/06/2006 19:13

a uz to nisam trazila kucni red u stambenim zgradama, nego u kancelariji....

User avatar
Edin H.
Posts: 38300
Joined: 08/10/2004 22:36
Location: Tirana
Has thanked: 21 times
Been thanked: 8 times

Post by Edin H. » 27/06/2006 19:21

Znas, a neces da citas.

To nije lijepo.

Osnovno pravilo ponasanja u kancelarijama je RAD, RED, POREDAK.
Ups, malo me prebacilo, tako smo radili 1941-ve.

Danas ti je ili se uklopi ili bjezi odatle :D

Ako smrcu kokain, smrci kokain, ako dobacuju prolaznicama dobacuj prolaznicima, ako su dosadni i svi sute i ti suti, ukoliko nisi manager, pa kreiras svoja pravila.

Ovaj Stambeni pravilnik je ludilo.

Isprintacu, pa citati prije nego sto odem na spavanje. :D

Grom iz vedra neba
Posts: 1485
Joined: 25/06/2006 03:05

Post by Grom iz vedra neba » 27/06/2006 19:26

Osnovno pravilo ponasanja u kancelariji je da svojim radom tacnije nacinom (ne)rada ne uznemiravas kolegu/kolegicu koja je s tobom u kancelariji.

Druga pravila se odnose na oblacenje, jelo na radnom mjestu itd. Sumnjam da ces to naci na netu. Ali ima u bontonu sigurno.

User avatar
femme
Posts: 379
Joined: 06/03/2006 14:47
Location: Sarajevo

Post by femme » 27/06/2006 19:28

hvala vam svima jako ste ljubazni.....ja ne znam sta bih bez ovih komentara.....dovidjenja i prijatno

zemljotres
Posts: 596
Joined: 25/03/2004 10:33

Post by zemljotres » 27/06/2006 19:36

:? :(

User avatar
Qler
Posts: 19338
Joined: 18/10/2004 14:49
Location: Sarajevo
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times

Post by Qler » 27/06/2006 19:47

femme wrote:hvala ti na trudu ali mene cirilica apsolutno ne zanima, ne zelim to da citam.....


seljanka?! :? :-? :roll:

User avatar
Edin H.
Posts: 38300
Joined: 08/10/2004 22:36
Location: Tirana
Has thanked: 21 times
Been thanked: 8 times

Post by Edin H. » 27/06/2006 19:47

Nema na cemu :oops:

Uvijek mi je zadovoljstvo da pomognem pametnim i nadasve mudrim savjetima.

Samo pazi da se ne navuces na koku :D

User avatar
Meshtar
Posts: 1921
Joined: 04/02/2006 17:08
Location: Sarajevo

Post by Meshtar » 27/06/2006 19:52

Qler wrote:
femme wrote:hvala ti na trudu ali mene cirilica apsolutno ne zanima, ne zelim to da citam.....


seljanka?! :? :-? :roll:


Ma nije seljanka samo ne zna ćirilicu...

User avatar
femme
Posts: 379
Joined: 06/03/2006 14:47
Location: Sarajevo

Post by femme » 27/06/2006 19:56

seljanka!!! dragi moj nauci se koristiti izrazima....
cirilicu znam da citam, ali ne zelim...ne zelim da znam nista vezano za taj narod!!!

zemljotres
Posts: 596
Joined: 25/03/2004 10:33

Post by zemljotres » 27/06/2006 19:57

:(

debela
Posts: 3219
Joined: 02/07/2002 00:00

Post by debela » 27/06/2006 20:01

femme wrote:cirilicu znam da citam, ali ne zelim...ne zelim da znam nista vezano za taj narod!!!


:lol: :lol: :-)

koji r'n'r :lol:

User avatar
Lace
Posts: 8156
Joined: 11/04/2002 00:00
Location: Sarajevo

Post by Lace » 27/06/2006 20:03

zemljotres wrote::(


ma pusti...ocito nije cula za bosancicu :-? i konta da je cirilica srpski patent


FYI

Bosančica je osobita inačica: morfološka i grafijska i ortografijska ćiriličkog pisma. Pojavljuju se još i nazivi: bosanica (Stjepan Zlatović), bosanska azbukva (Ivan Berčić), bosanska ćirilica (Franjo Rački), hrvatsko-bosanska ćirilica (Ivan Kukuljević Sakcinski), bosansko-dalmatinska ćirilica (Vatroslav Jagić), bosanska brzopisna grafija (E. F. Karskij), zapadna varijanta ćirilskog brzopisa (Petar Đorđić), zapadna (bosanska) ćirilica (Stjepan Ivšić), harvacko pismo (Dmine Papalić), rvasko pismo, arvatica, arvacko pismo (Povaljska listina), poljičica, poljička azbukvica (u narodu Poljica - Frane Ivanišević), sarpski (glagoljaš fra Antun Depope, za Divkovićevu bosančicu, a ponekad i Bosanski franjevci). Paleografija i povijesno jezikoslovlje razlikuju tri središta zračenja bosančice: Dubrovnik, srednju Dalmaciju te Bosnu i Hum.


Image
Last edited by Lace on 27/06/2006 20:07, edited 2 times in total.

User avatar
Qler
Posts: 19338
Joined: 18/10/2004 14:49
Location: Sarajevo
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times

Post by Qler » 27/06/2006 20:04

femme wrote:seljanka!!! dragi moj nauci se koristiti izrazima....
cirilicu znam da citam, ali ne zelim...ne zelim da znam nista vezano za taj narod!!!


ni za bugare, rumune, ruse, bjeloruse, cecene, i jos ih ima ?!

Post Reply