OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Rasprave o filozofskim temama.

Moderator: Bloo

Post Reply
Ljubo2
Posts: 730
Joined: 18/05/2020 05:34

#1 OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 »

Zapravo, otkrio sam logiku po kojoj postoje materija, život i Svemir, sa značenjem jedinstvenog i univerzalnog Zakona sveukupnog postojanja.

To je Zakon uzročno-posljedičnih veza, koji otkrivamo tako što pronalazimo Uzrok nečega što ima značenje Posljedice, jer je logično da posljedice ne može da bude bez Uzroka. Zatim idemo dalje, tržeći Uzrok toga što je uzrokovalo Posljedicu, jer logično je da niti i jedan Uzrok ne može postojati, ako i sam nije uzrokovan. I tako idemo sve dok ne dođemo do Prvog Uzroka koji je uzrokovao sve, a njega nije niko, pošto je on Prvi koji postoji.

Naravno, kad otkrijemo Prvi Uzrok, još ujvijek nismo riješili tajnu postojanja materije, života i Svemira, sve dok ne otkrijemo logiku po kojoj taj, Prvi Uzrok postoji. Ja sam otkrio i tu logiku. Evo kako:

Krenuo sam od sebe samoga, od svojega Svjesnog Jastva sa značenjem Posljedice. I pazite sad, mudrost je u tome što se nisam upitao ko je mene uzrokovao, kako se inače svi pitaju, pa čak i mala djeca, pa dođu do otkrića mame i tate, pa bake i djeda itd, na koji način ne ne saznaju ništa, jer pra-pra baka i djed se u prošlosti brzo izgube.

Ja sam se upitao nešto sasvim drugo. Upitao sam se KO SAM JA i kako znam, odnosno, kako sam uopšte svjesan da JA postojim? I odmah se sjetim onog Dekartovog: "Mislim, dakle, postojim". I tako dođem do logičkog zaključka da je svjesnost moga Jastva Posljedica moje pshičke radnje mišljenja sa značenjem Uzroka.

Naravno, bilo mi je jasno da sam JA uzrokovao moju misao, ali kako? Iz iskustva sebe samog sam znao da ne mogu misliti da postojim, ako prethodno nemam ZNANJE da postojim, jer misliti se ne može ono što se ne zna.

A zatim se sjetim da sam do znanja da postojim došao tako što sam uz pomoć svojih psihičkih sposobnosti opažanja, osjećanja i pamćenja svog materijalnog tijela, stekao znanje da postojim, pa sam tek kasnije, uz pomoć tog znanja o sebi, mogao da mislim i razumijem, a samim tim i dokazujem sebi da postojim.

Tako sam došao do saznanja da moje psihičke sposobnosti i radnje opažanja, osjećanja, pamćenja mišljenja i razumijevanja ne bi bile moguće bez mog materijalnog tijela, jer tada moje JASTVO ne bi imalo šta da opaža, osjeća, pamti misli i razumije.

Pa je sada bilo potrebno da pozovem nauku u pomoć, tj. fiziku i biologiju ne bih li saznao šta je Uzrok mog materijalnog tijela? I tako pomoću njih saznam da materija uopšte i ne postoji, već samo energija i da se energija manifestuje kao fizička radnja i proces naprezanja i kretanja. I da su sve materijalne forme od kojih se Svemir sastoji, a time ujedno i Svemir kao cjelina, zajedno sa mojim materijalnim tijelom, samo fizički procesi i radnje naprezanja i kretanja. I da cijeli Svemir i sve materijalne forme nestanu kao da ih nikad nije ni bilo, čim to naprezanje i kretanje prestane.

Pa sam se tako na kraju, da bih riješio pitanje šta omogućuje moje psihičke radnje opažanja, osjećanja, pamćenja, mišljenja i razumijevanja, našao pred pitanjem šta omogućuje ili pak, uzrokoje moje fizičke radnje naprezanja i kretanja, koje opažam, osjećam, pamtim, mislim i razumijem kao svoje materijalno tijelo? I na kraju otkrijem da moje Jastvo, osim psihičkih sposobnosti opažanja, osjećanja, pamćenja, mišljenja i razumijevanja, raspolaže i fizičkim sposobnostina naprezanja i kretanja i da je ono Uzrok ne samo svojih psihičkih sposobnosti i radnji, već je Uzrok i svog materijalnog tijela, tj. svojih fizičkih radnji.

Danas naučnici, tj fizičari i biolozi tvrde da osim energije i informacije u Svemiru ničeg drugog nema. Drugim riječima, tvrde isto što i ja, da osim SEDAM fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji ničeg drugog nema, jer energija se uvijek kamifestuje kao fizička radnja naprezanja i kretanja, a informacija, tj. znanje, kao psihička radnja opažanja, osjećanja, pamćenja, mišljenja i razumijevanja.

Međutim, naučnici ovdje prave jednu veliku logičku pogrešku kad tvrde da pomenute fizičke i psihičke radnje i procesi POSTOJE. To nije tačno. NIkakve ni fizičke, ni psihičke radnje i procesi nemaju značenje POSTOJANJA. kao što ni cijeli Svemir koji se sastoji od opažljivih, mjerljivih i eksperimentom dokažljivih fizičkih i psihičkih radnji, nema značenje POSTOJANJA. Nema zato što je logično da nikakve radnje, ni procesi ne mogu POSTOJATI same po sebi, bez SUBJEKTA, tj. VRŠIOCA svih tih fizičkih radnji i procesa i da samo ON može da ima značenje POSTOJANJA. Možemo ovo provjeriti na primjeru čovjeka koji se napreže i kreće i uvjeriti se da nismo u mogućnosti opaziti da POSTOJI bilo kakvo kretanje koje postoji samo po sebi, već da uvijek i samo postoji čovjek ili pak čovjekovo Jastvo kao Kretač koji se kreće. Što važi i za sve psihičke radnje koje čovjekovo Jastvo vrši. Pa tako možemo da tvrdimo da nikakve informacije, tj. nikakvo znanje ne postoji, već uvijek i samo Znalac koji znanje, zna. Ili da nikve misli ne postoje, već uvijek i samo Mislilac koji misli itd.

U čemu je problem? Problem je u tome što za nauku značenje POSTOJANJA i značenje ISTINE ima samo ono što je opažljivo, mjerljivo, eksperimentom dokažljivo i spoznatljivo, a to su uvijek i samo fizičke i psihičke radnje i procesi, a ne i Vršilac svih tih fizičkih radnji i procesa. Jer kad ON prestane da vrši sve te fizičke i psihičke radnje i procese, ne ostaje ništa što bi moglo da se opazi, izmeri, eksperimetom dokaže i spozna. Ostaje samo prazan prostor, Svemirska crna jama, tj. prostor bez matgerije i materijalnih formi. To je razlog što fizičari još uvijek ne znaju šta je Materija; biolozi, šta je Život; psiholozi, šta je Svijest; filozofi, šta je Bitak, niti teolozi i vjernici šrom svijeta, šta je Bog.

Iz svega naprijed rečenog mi sada možemo da zključimo da taj misteriozni vršilac svih mogućih fizičkih i psihičkih radnji i procesa u Svemiru, zvani "Život", "Svijest", "Bitak" ili "BOG", u svojstvu PRVOG UZROKA koji sve uzrokuje, ipak POSTOJI, ali da on nije materijalan i da nije čulno opažljiv i eksperimentom dokažljiv. Sve dok se ne napregne i pokrene (BIG-BANG) i tako poprimi fizička svojstva sile imase i postane materijalan. Kojom prilikom opet ne možemo NJEGA da opazimo, izmerimo i eksperimentom dokažemo, već samo njegove bezhbrojne fizičke i psihičke manifestacije, tj. procese i radnje. U kojima se i ON nalazi, jer fizičke i psihičke radnje se ne mogu odvojiti od svog vršioca i vršiti same sebe. Vršilas radnje i radnja su nedjeljivi jedno od drugog. Oni su samo dva različita načina opažanja jedne i iste prirodne sile i pojave - čulni i vančulni. Kad tu pojavu opažamo čulno, tada je vidimo kao materiju, biće i Svemir. A kada ona samu sebe opaža vančulno u sebi, tada ona sebe ne vidi kao materiju, već kao Svijest koja uvijek sebe zove imenom "JA". Koja svoje postojanje sebi ne dokazuje čulno, već vančulno, uz pomoć fizičkih i psihičkih radnji koje vrši. Na način kako je to Dekart otkrio još prije 400 godina kada je reka: "Milim, dakle, postojim". Možemo reći i: "naprežem se i krećem se, dakle postojim". Ili: opažam svoje naprezanje i kretanje, osjećam, pamtim i razumijem, dakle, postojim". To vančulno samodokaziovanje postojanja Jastva, Svijesti ili Boga, kao vršioca svih mogućih fizičkih i psihiočkih radnji i procesa u Svemru, koji se nalazi nedjeljivo u svakoj elementarnoj čestici, svakom atomu, svakom nebeskom tijelu, svakoj Galaksiji i cijelom Svemiru, kao i u svakoj ćeliji, biljci, životinji ili čovjeku, je mnogo vjerodostojnije, nego indirektno,čulno i eksperimentalno dokazhivanje, jer vančulno dokazivanje SAMOGA SEBE je neposredno i direktno, koje ne može da omane. Svačije živo i svjesno Jastvo čak i kad negira svoje postojanje, ono ga istovremno i dokazuje, zato što svoje postojanje ne može negirati onaj ko ne postoji. Moje živo i svjesno Jastvo, dakle, ZNA da postoji i to ZNANJE o sebi je za njga neoboriv dokaz i Istina da POSTOJI. Jastvo zna da je ONO to koje raspolaže sposobnostima fizičke i psihičke radnje da vrši i pomoću njih i POSTOJI i dovodi sebe u stanje svjesnosti i više nikakvo posredno, naučno, tj. čulno i eksperimentalno, dokazhivanje mu nije potrebno.

Eto, tako dođosmo do otkrića KONAČNE ISTINE u vezi postojanja onoga što se podrazumijeva pod riječju i pojmom "SVIJEST" ili pak "BOG" u svojstvu PRVOG UZROKA sveukupne stvarnosti, tj. Uzroka materije, života i Svemira.

Kao i do otkrića LOGIKE po kojoj sam taj PRVI UZROK postoji, koja glasi, da On postoji beskonačno u prošlost i budućnost, sam po sebi, kao svoj Uzrok i Posljedica, tako što uvijek iznova, pretačući se kroz svoja TRI prirodna oblika i stanja, naizmjenično i kružno, kao perpetuum mobile, sve po principu "jaje-pile-koka", uz pomoć sebe kao fizičke pojave i procesa, uzrokuje sebe kao psihičku pojavu i proces, da bi zatim uz pomoć sebe kao psihičke pojave i procesa, uzrokovao sebe kao fizičku pojavu i proces. Tu nikakvog Početka, ni Kraja ne može da bude. Kao što koke ne može da bude, ako se ne izleže iz jajeta i jajeta ako ga koka ne snese, tako isto ni psihičkih procesa ne može da bude na početku, ako nisu uzrokovani uz pomoć fizičkih, niti fizičkih može da bude, ako nisu uzrokovani uz pomoć psihičkih. I sve te pocese vječno uzrokuje Svijest uz pomoć svojih SEDAM fizičkih i psihičkih sposobnosti: naprezanja, kretanja, opažanja, osjećanja, pamćenja, mišljenja i razumijevanja. To je način na koji ona vječito postoji sama po sebi, bolje reći, SAMOODRŽAVA se.Tako da sveukupno postojanje, sa značenjm jedinstvenog i univerzalnog prirodnog Zakona, možemo da izrazimo kratko, samo uz pomoć dva simbola ili dvije riječi i pojma koji glase: "JA + 7". Što znači da uistinu postoji samo Svijest i njenih sedam sposobnosti i radnji. Što je slično, ali ne i potpuno istinito, kako sam naprijer naglasio, tvrdnji fizičara i biologa da samo energija i informacija postoji, s obzirom da energija i informacija kao fizičke i psihičke radnje ne mogu postojati bez Svjesnog Vršioca (Boga), kojeg fizičari, biolozi i psiholozi, uz pomoć svojih empirijskih metoda, još uvijek nisu uspjeli da identifikuju.

Onaj ko želi da se informiše opširnije o svemu može da pogleda moj video:
https://www.youtube.com/watch?v=xVZ6nOjGJNc&t=171s
Last edited by Ljubo2 on 18/05/2020 06:43, edited 2 times in total.
User avatar
freelancerusk
Posts: 453
Joined: 19/07/2018 16:05

#2 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by freelancerusk »

Predugačak mi je tekst, ne zanima me baš toliko tajna svemira i odgovor na sva pitanja :D Možeš ti to nama Ljubo nako, malo kraće nekako, u par riječi.
Ljubo2
Posts: 730
Joined: 18/05/2020 05:34

#3 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 »

freelancerusk wrote: 18/05/2020 06:30 Predugačak mi je tekst, ne zanima me baš toliko tajna svemira i odgovor na sva pitanja :D Možeš ti to nama Ljubo nako, malo kraće nekako, u par riječi.
Mogu! Izdiktiraću ti ispravnu definiciju Svijesti ili Boga, jer Svijest i Bog su jedno i isto:, koja glasi:

Svijest, odnosno Bog je jedinstvena, prirodna sila i pojava, osim koje ničeg drugog nema, koja postoji sama po sebi, kao svoj uzrok i posljedica, bez početka i kraja, tako što se vječito, po principu "jaje-pile-koka" pretače kroz svoja tri prirodna oblika i stanja, uzrokujući na taj način, naizmjenično, sebe kao psihičku pojavu i proces uz pomoć sebe kao fizičke pojave i procesa, da bi, zatim, uz pomoć sebe kao psihičke pojave i procesa mogla da uzrokuje sebe kao fizičku pojavu i proces. I sve to uz pomoć svojih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji: naprezanja, kretanja, opažanja, osjećanja, pamćenja, mišljenja i razumijevanja.

Primjer: Uzmimo 5 ljudi od kojih je jedan violinista, drugi fudbaler, treći slikar, četvrti hirurg, peti zemljoradnik itd. Svi su oni samo Svijest koja se napreže, kreće, opaža osjeća, pamti misli i razumije. Dakle, svi rade isto, a ipak rezultati njihovog rada se drastično razlikuju. U čemu je razlika? Razlika je samo u infpormacijama, tj. znanjima po kojima se oni naprežu, kreću i rade. Violinista zna da svira violinu, fudbaler da igra fudbal, slikar da slika, hirurg da operira, zemljoradnjik da ore itd. Svemir se sastoji od bezbroj najrazličitijih oblika i po svojoj veličini i fizičkoj manifestaciji. Ipak svi ti oblici rade isto: naprežu se, kreću se, opažaju, osjećaju, pamte, misle i razumiju. Razlikuju se samo po informacijama, tj. znanjima po kojima oni koriste tih svojih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji. Razlika između čoveka i jednog kamena ili bilo ćega drugog je samo u informacijama, tj znanjaima po kojima se Svijet (Bog) koja od sebe same gradi čovjeka ili kamen, napreže, kreće, opaža, osjeća, pamti, misli i razumije.
User avatar
notsure
Posts: 1046
Joined: 31/07/2008 19:57

#4 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by notsure »

Ako sam dobro razumio, suština tvoje teorije ili spoznaje je da nismo nastali kroz Big Bang nego kroz Bog Bang?
L u c i f e r
Posts: 11434
Joined: 30/11/2013 14:50

#5 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by L u c i f e r »

notsure wrote: 18/05/2020 07:51 Ako sam dobro razumio, suština tvoje teorije ili spoznaje je da nismo nastali kroz Big Bang nego kroz Bog Bang?
Ili Bong Bang?
Milenkov buraz
Posts: 3454
Joined: 27/11/2018 13:02

#6 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Milenkov buraz »

Pročitao sam tekst, tj. promišljanje, mogu reći da ti je sasvim na mjestu. Ja sam ranije sam sa sobom vodio sličan dijalog oko Boga i došao do zaključka da Bog može u isto vrijeme da postoji i ne postoji jer upravo njegova bit je da prožima sve u prošlost i budućnost beskonačno. Ovo se poklapa i sa materijalno dokazivim eksperimentom "spooky action at a distance" i time da je elementarna čestica u isto vrijeme val i čestica.

Sva materija koja nas oktužuje i mi sami smo satkani od istih čestica. Stol ili računar na kojem kucamo i ovo čitamo je satkan od istih čestica kao i mi sami, razlika je samo u frekvencijama koje čine da meterija u stolu čini stol a frakvencija u nama da nas čini svjesnim bićem.
User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15016
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#7 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Trafalgar Law »

Pa Higsovo polje (oscilacija/e) je po standardnom modelu bukvalno govoreći "praotac" svih današnjih čestica. To je poznato još od ranije, prije nego što je otkriveno 2012.god.
Ljubo2
Posts: 730
Joined: 18/05/2020 05:34

#8 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 »

notsure wrote: 18/05/2020 07:51 Ako sam dobro razumio, suština tvoje teorije ili spoznaje je da nismo nastali kroz Big Bang nego kroz Bog Bang?
Uglavnom, tako je. Kažem "gllavnom", zato što uopšte nikada nismo nastali. Mi sami smo Svijest, tj. Bog koji vječno postoji, tako što se uvijek iznova na isti način ponavlja, tj.pkreće, napreže se, tadi i umara, razvija po određenom znanju, do maksimuma, dok se tako nee materijalizuje, tj. ostvari sebe, a zatim se opusti u svojoj realizaciji, užuiva u njoj, pa onda počne da se opušta, postepeno slabi i na kraju se raspada i umire, tj. dematerijalizuje, odnosno, vraća se u prvobitno stanje mirovanja i odmaranja. Nakon čega se postupak, uvijek na isti način, vječito ponavlja. Isto kao što i mi u jutro ustajemo odmorni iz krveta i po određenom znaju radimo isto što smo i juče radili da bi produžili život, a u veće idemo na spavanje da se odmorimo. Da bi sutra opet radli isto šro smo več ranije radili. Jer princip ponavljanja jednih i istih radnji je univerzalan, jer to je jedina mogućnost da stvarnosti bude. Ovaj princip podjednako važi na svim nivoima postojanja. Sve što postoji, postoji po načinu pretakanja kroz svoja tri prirodna oblika i stanja.
User avatar
Veigar
Posts: 2346
Joined: 07/01/2020 12:17

#9 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Veigar »

Ljubo2 wrote: 18/05/2020 09:02
notsure wrote: 18/05/2020 07:51 Ako sam dobro razumio, suština tvoje teorije ili spoznaje je da nismo nastali kroz Big Bang nego kroz Bog Bang?
Uglavnom, tako je. Kažem "gllavnom", zato što uopšte nikada nismo nastali. Mi sami smo Svijest, tj. Bog koji vječno postoji, tako što se uvijek iznova na isti način ponavlja, tj.pkreće, napreže se, tadi i umara, razvija po određenom znanju, do maksimuma, dok se tako nee materijalizuje, tj. ostvari sebe, a zatim se opusti u svojoj realizaciji, užuiva u njoj, pa onda počne da se opušta, postepeno slabi i na kraju se raspada i umire, tj. dematerijalizuje, odnosno, vraća se u prvobitno stanje mirovanja i odmaranja. Nakon čega se postupak, uvijek na isti način, vječito ponavlja. Isto kao što i mi u jutro ustajemo odmorni iz krveta i po određenom znaju radimo isto što smo i juče radili da bi produžili život, a u veće idemo na spavanje da se odmorimo. Da bi sutra opet radli isto šro smo več ranije radili. Jer princip ponavljanja jednih i istih radnji je univerzalan, jer to je jedina mogućnost da stvarnosti bude. Ovaj princip podjednako važi na svim nivoima postojanja. Sve što postoji, postoji po načinu pretakanja kroz svoja tri prirodna oblika i stanja.
Znači kad bi svi odjednom prestali da rade to što rade svaki dan, stvarnost više ne bi postojala?
Milenkov buraz
Posts: 3454
Joined: 27/11/2018 13:02

#11 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Milenkov buraz »

Niđe veze, kakv vjerski fanatik? U ostalom ne razumijem potrebu da dolaziš na forum na kojem je "vjerski fanatak", ja preskačem u širokom luklu forum Religija.
User avatar
int21
Posts: 1162
Joined: 27/07/2009 13:46
Location: Silvermoon city

#12 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by int21 »

CikaFajer666 wrote: 18/05/2020 09:14 Smanji taj Bong :lol:
Nije do velicine Bonga nego do kolicine materije u Bongu. I mene je znalo natjerati na svakakva razmisljanja. I skontao sam neke bas dobre ideje u togu Bonganja.
Ljubo2
Posts: 730
Joined: 18/05/2020 05:34

#13 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 »

Milenkov buraz wrote: 18/05/2020 08:37 Ja sam ranije sam sa sobom vodio sličan dijalog oko Boga i došao do zaključka da Bog može u isto vrijeme da postoji i ne postoji jer upravo njegova bit je da prožima sve u prošlost i budućnost beskonačno.
Ne može se reći da Svijest, tj. Bog i postoji i ne postoji. On postoji uviujek, ali ne uvijek kao fizička, tj. materijalna pojava i proces. Kad koristi svojih 7 fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji On je materijalan i svjestan sebe i svog postojanja. Kad ne koristi niti i jednu od svojih sedam fizičkih i psihičlih sposobnosti i radnji On se tada dematerijalizuje i nije svjestan ničega, jer tada spava i odmara se, ali i dalje postoji.

I ne može se baš reči da Svijest, tj. Bog "prožima sve", već da on JESTE SVE. Svaka elementgarna čestica, svaki atom, svako nebesko tijelo, svaka galaksija, svaka ćelija, biljka, životinja ili čovjek je Svijest (Bog) koji se napreže i kreće.

Ali kad je riječ o visoko organizovanim materijalnim, hijerathijski uređenim materijalnim formama, poput ljudskog organizma, recimo, gdje imamo da se elementgarne čestice kao najmanja živa i svjesna elektromagnetna polja, sa većom vibracijom i gustinom, nalaze unutar većih i širih elektromagnetnih polja atoma, a atomi un utar još većih elektromagnetnih polja ćelija sa još sprijom viubracijom i manjom gustinom, onda tu ima "prožimanja. Tu imamo da veća i rjeđa elektromagnetna polja obuhvataju i prožimaju ona manja i gušća elektromagnetna svjesna polja i tako ih infržormatički povezhuju u jedinstveno živo i svjesno biće i organizam. Isti je slučaj i sa ljudskom sviješću koja je jedno posebno živo i svjesno elektromagnetno polje, poznato pod imnom "duša" ili "aura", koje obuhvata i prožma sve ćelije i organe tijela i igra ulogu n jihove zajedničke, tj. kolektivne svijesti. Koja se inače u trenutku rođenja tijela spaja sa tijelom i u trenutku smrti odvaja od njega i nastavlja da živibez tijela, gotovo isto kao i sa tijelom. Ovo govorim iz vlastitog iskustva mojih mnogobrojnih, potpuno svjesnih izlaženja i odvajanja od tijela i ponovnog svjesnog vraćanja u tijelo i sjedinjavanja sa njim.
Milenkov buraz wrote: 18/05/2020 08:37Sva materija koja nas oktužuje i mi sami smo satkani od istih čestica. Stol ili računar na kojem kucamo i ovo čitamo je satkan od istih čestica kao i mi sami, razlika je samo u frekvencijama koje čine da meterija u stolu čini stol a frakvencija u nama da nas čini svjesnim bićem.
Cijeli Svemir je sagrađen od elekromagnetnih polja, različitih veličina, gustina i vibraciuja koja egzistiraju jedna unutar drugih, uvijek manja unutar većih, da bi na kraju sve egzistiralo unutar najvećeg, Svemirskog elektromagnetnog živog i svjesnog polja. Iz kojeg inače, nastaju sva manja elektromagnetna živa i svjesna polaj, tako što se iz njega izdvajaju, u trenutku (Big-Bang) kad Svijest Svemira počne da se materijalizuje. Inače, Tesla kaže da je sve energija, koja se istovremeno manifestuje i kao svjetlost i kao elektricitet, odnosno, kao elektromagnetno polje koje vibrira. Ovom Teslinom treba još dodati i to da je sve Svijest, tj. da sve raspolaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji: naprezanja, kretanja, opažanja, osjećan ja, pamćenja, mišljenja i razumijevanja. U tehnološkoj fizici u polju informatičkih sistema i u biologiji, posebno genetici, kao i psihologiji, postoji obilje dokaza da je tako. Da nije, ništa ne bi bilo moguće.
Ljubo2
Posts: 730
Joined: 18/05/2020 05:34

#14 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 »

Veigar wrote: 18/05/2020 09:11 Znači kad bi svi odjednom prestali da rade to što rade svaki dan, stvarnost više ne bi postojala?
Tako uvijek biva, ali se misli samo na materijanu stvarnost, koja uviujek na isti način iznova nastaje i nestaje, tj. ponavlja se.
Ljubo2
Posts: 730
Joined: 18/05/2020 05:34

#15 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 »

His Dark Materials wrote: 18/05/2020 09:17 bog te jebo, svaki ovaj vjerski fanatik na isti kalup, ljubo brate moj, idi na youtube kanal onog dileje fes tv ili na balkan info, tu će te primit ko brata.
Nema nikakve veze niti i sa jednom religijom. Sve što sam rekao iskustveno je i naučno provjerljivo, ekspreimentom dokežljivo i logički objašnjivo i razumljivo. Riječ i pojam "Bog" sam koristio, ne sa namjerom da dokazujem da Bog postoji, već da negiram Boga, a dokažem i objasnim da samo Svijest postoji i da je Svijest ta svemoguća jedinstvena prirodna sila i pojava koja sve može i sve hoće, a koju vjernici zovu imenom "Bog". A pojma nemaju, ne samo ko ili šta je Bog, već ne znaju ni da li on uopšte i postoji, već samo vjeruju da postoji.

Inače, ova lako provjerljiva, objašnjiva i razumljiva logika po kojoj Svijest postoji, obara sva svjetska vjerska učenja i temelje svih svjetskih religija. Da bi se bolje shvatilo o čemu je riječ, nije na odmet da se pogleda i moj video o tome:

https://www.youtube.com/watch?v=xVZ6nOjGJNc&t=171s
Forummeho
Posts: 103
Joined: 25/02/2020 20:46

#16 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Forummeho »

Ljubo2 wrote: 18/05/2020 05:41 Zapravo, otkrio sam logiku po kojoj postoje materija, život i Svemir, sa značenjem jedinstvenog i univerzalnog Zakona sveukupnog postojanja.

To je Zakon uzročno-posljedičnih veza, koji otkrivamo tako što pronalazimo Uzrok nečega što ima značenje Posljedice, jer je logično da posljedice ne može da bude bez Uzroka. Zatim idemo dalje, tržeći Uzrok toga što je uzrokovalo Posljedicu, jer logično je da niti i jedan Uzrok ne može postojati, ako i sam nije uzrokovan. I tako idemo sve dok ne dođemo do Prvog Uzroka koji je uzrokovao sve, a njega nije niko, pošto je on Prvi koji postoji.

Naravno, kad otkrijemo Prvi Uzrok, još ujvijek nismo riješili tajnu postojanja materije, života i Svemira, sve dok ne otkrijemo logiku po kojoj taj, Prvi Uzrok postoji. Ja sam otkrio i tu logiku. Evo kako:

Krenuo sam od sebe samoga, od svojega Svjesnog Jastva sa značenjem Posljedice. I pazite sad, mudrost je u tome što se nisam upitao ko je mene uzrokovao, kako se inače svi pitaju, pa čak i mala djeca, pa dođu do otkrića mame i tate, pa bake i djeda itd, na koji način ne ne saznaju ništa, jer pra-pra baka i djed se u prošlosti brzo izgube.

Ja sam se upitao nešto sasvim drugo. Upitao sam se KO SAM JA i kako znam, odnosno, kako sam uopšte svjesan da JA postojim? I odmah se sjetim onog Dekartovog: "Mislim, dakle, postojim". I tako dođem do logičkog zaključka da je svjesnost moga Jastva Posljedica moje pshičke radnje mišljenja sa značenjem Uzroka.

Naravno, bilo mi je jasno da sam JA uzrokovao moju misao, ali kako? Iz iskustva sebe samog sam znao da ne mogu misliti da postojim, ako prethodno nemam ZNANJE da postojim, jer misliti se ne može ono što se ne zna.

A zatim se sjetim da sam do znanja da postojim došao tako što sam uz pomoć svojih psihičkih sposobnosti opažanja, osjećanja i pamćenja svog materijalnog tijela, stekao znanje da postojim, pa sam tek kasnije, uz pomoć tog znanja o sebi, mogao da mislim i razumijem, a samim tim i dokazujem sebi da postojim.

Tako sam došao do saznanja da moje psihičke sposobnosti i radnje opažanja, osjećanja, pamćenja mišljenja i razumijevanja ne bi bile moguće bez mog materijalnog tijela, jer tada moje JASTVO ne bi imalo šta da opaža, osjeća, pamti misli i razumije.

Pa je sada bilo potrebno da pozovem nauku u pomoć, tj. fiziku i biologiju ne bih li saznao šta je Uzrok mog materijalnog tijela? I tako pomoću njih saznam da materija uopšte i ne postoji, već samo energija i da se energija manifestuje kao fizička radnja i proces naprezanja i kretanja. I da su sve materijalne forme od kojih se Svemir sastoji, a time ujedno i Svemir kao cjelina, zajedno sa mojim materijalnim tijelom, samo fizički procesi i radnje naprezanja i kretanja. I da cijeli Svemir i sve materijalne forme nestanu kao da ih nikad nije ni bilo, čim to naprezanje i kretanje prestane.

Pa sam se tako na kraju, da bih riješio pitanje šta omogućuje moje psihičke radnje opažanja, osjećanja, pamćenja, mišljenja i razumijevanja, našao pred pitanjem šta omogućuje ili pak, uzrokoje moje fizičke radnje naprezanja i kretanja, koje opažam, osjećam, pamtim, mislim i razumijem kao svoje materijalno tijelo? I na kraju otkrijem da moje Jastvo, osim psihičkih sposobnosti opažanja, osjećanja, pamćenja, mišljenja i razumijevanja, raspolaže i fizičkim sposobnostina naprezanja i kretanja i da je ono Uzrok ne samo svojih psihičkih sposobnosti i radnji, već je Uzrok i svog materijalnog tijela, tj. svojih fizičkih radnji.

Danas naučnici, tj fizičari i biolozi tvrde da osim energije i informacije u Svemiru ničeg drugog nema. Drugim riječima, tvrde isto što i ja, da osim SEDAM fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji ničeg drugog nema, jer energija se uvijek kamifestuje kao fizička radnja naprezanja i kretanja, a informacija, tj. znanje, kao psihička radnja opažanja, osjećanja, pamćenja, mišljenja i razumijevanja.

Međutim, naučnici ovdje prave jednu veliku logičku pogrešku kad tvrde da pomenute fizičke i psihičke radnje i procesi POSTOJE. To nije tačno. NIkakve ni fizičke, ni psihičke radnje i procesi nemaju značenje POSTOJANJA. kao što ni cijeli Svemir koji se sastoji od opažljivih, mjerljivih i eksperimentom dokažljivih fizičkih i psihičkih radnji, nema značenje POSTOJANJA. Nema zato što je logično da nikakve radnje, ni procesi ne mogu POSTOJATI same po sebi, bez SUBJEKTA, tj. VRŠIOCA svih tih fizičkih radnji i procesa i da samo ON može da ima značenje POSTOJANJA. Možemo ovo provjeriti na primjeru čovjeka koji se napreže i kreće i uvjeriti se da nismo u mogućnosti opaziti da POSTOJI bilo kakvo kretanje koje postoji samo po sebi, već da uvijek i samo postoji čovjek ili pak čovjekovo Jastvo kao Kretač koji se kreće. Što važi i za sve psihičke radnje koje čovjekovo Jastvo vrši. Pa tako možemo da tvrdimo da nikakve informacije, tj. nikakvo znanje ne postoji, već uvijek i samo Znalac koji znanje, zna. Ili da nikve misli ne postoje, već uvijek i samo Mislilac koji misli itd.

U čemu je problem? Problem je u tome što za nauku značenje POSTOJANJA i značenje ISTINE ima samo ono što je opažljivo, mjerljivo, eksperimentom dokažljivo i spoznatljivo, a to su uvijek i samo fizičke i psihičke radnje i procesi, a ne i Vršilac svih tih fizičkih radnji i procesa. Jer kad ON prestane da vrši sve te fizičke i psihičke radnje i procese, ne ostaje ništa što bi moglo da se opazi, izmeri, eksperimetom dokaže i spozna. Ostaje samo prazan prostor, Svemirska crna jama, tj. prostor bez matgerije i materijalnih formi. To je razlog što fizičari još uvijek ne znaju šta je Materija; biolozi, šta je Život; psiholozi, šta je Svijest; filozofi, šta je Bitak, niti teolozi i vjernici šrom svijeta, šta je Bog.

Iz svega naprijed rečenog mi sada možemo da zključimo da taj misteriozni vršilac svih mogućih fizičkih i psihičkih radnji i procesa u Svemiru, zvani "Život", "Svijest", "Bitak" ili "BOG", u svojstvu PRVOG UZROKA koji sve uzrokuje, ipak POSTOJI, ali da on nije materijalan i da nije čulno opažljiv i eksperimentom dokažljiv. Sve dok se ne napregne i pokrene (BIG-BANG) i tako poprimi fizička svojstva sile imase i postane materijalan. Kojom prilikom opet ne možemo NJEGA da opazimo, izmerimo i eksperimentom dokažemo, već samo njegove bezhbrojne fizičke i psihičke manifestacije, tj. procese i radnje. U kojima se i ON nalazi, jer fizičke i psihičke radnje se ne mogu odvojiti od svog vršioca i vršiti same sebe. Vršilas radnje i radnja su nedjeljivi jedno od drugog. Oni su samo dva različita načina opažanja jedne i iste prirodne sile i pojave - čulni i vančulni. Kad tu pojavu opažamo čulno, tada je vidimo kao materiju, biće i Svemir. A kada ona samu sebe opaža vančulno u sebi, tada ona sebe ne vidi kao materiju, već kao Svijest koja uvijek sebe zove imenom "JA". Koja svoje postojanje sebi ne dokazuje čulno, već vančulno, uz pomoć fizičkih i psihičkih radnji koje vrši. Na način kako je to Dekart otkrio još prije 400 godina kada je reka: "Milim, dakle, postojim". Možemo reći i: "naprežem se i krećem se, dakle postojim". Ili: opažam svoje naprezanje i kretanje, osjećam, pamtim i razumijem, dakle, postojim". To vančulno samodokaziovanje postojanja Jastva, Svijesti ili Boga, kao vršioca svih mogućih fizičkih i psihiočkih radnji i procesa u Svemru, koji se nalazi nedjeljivo u svakoj elementarnoj čestici, svakom atomu, svakom nebeskom tijelu, svakoj Galaksiji i cijelom Svemiru, kao i u svakoj ćeliji, biljci, životinji ili čovjeku, je mnogo vjerodostojnije, nego indirektno,čulno i eksperimentalno dokazhivanje, jer vančulno dokazivanje SAMOGA SEBE je neposredno i direktno, koje ne može da omane. Svačije živo i svjesno Jastvo čak i kad negira svoje postojanje, ono ga istovremno i dokazuje, zato što svoje postojanje ne može negirati onaj ko ne postoji. Moje živo i svjesno Jastvo, dakle, ZNA da postoji i to ZNANJE o sebi je za njga neoboriv dokaz i Istina da POSTOJI. Jastvo zna da je ONO to koje raspolaže sposobnostima fizičke i psihičke radnje da vrši i pomoću njih i POSTOJI i dovodi sebe u stanje svjesnosti i više nikakvo posredno, naučno, tj. čulno i eksperimentalno, dokazhivanje mu nije potrebno.

Eto, tako dođosmo do otkrića KONAČNE ISTINE u vezi postojanja onoga što se podrazumijeva pod riječju i pojmom "SVIJEST" ili pak "BOG" u svojstvu PRVOG UZROKA sveukupne stvarnosti, tj. Uzroka materije, života i Svemira.

Kao i do otkrića LOGIKE po kojoj sam taj PRVI UZROK postoji, koja glasi, da On postoji beskonačno u prošlost i budućnost, sam po sebi, kao svoj Uzrok i Posljedica, tako što uvijek iznova, pretačući se kroz svoja TRI prirodna oblika i stanja, naizmjenično i kružno, kao perpetuum mobile, sve po principu "jaje-pile-koka", uz pomoć sebe kao fizičke pojave i procesa, uzrokuje sebe kao psihičku pojavu i proces, da bi zatim uz pomoć sebe kao psihičke pojave i procesa, uzrokovao sebe kao fizičku pojavu i proces. Tu nikakvog Početka, ni Kraja ne može da bude. Kao što koke ne može da bude, ako se ne izleže iz jajeta i jajeta ako ga koka ne snese, tako isto ni psihičkih procesa ne može da bude na početku, ako nisu uzrokovani uz pomoć fizičkih, niti fizičkih može da bude, ako nisu uzrokovani uz pomoć psihičkih. I sve te pocese vječno uzrokuje Svijest uz pomoć svojih SEDAM fizičkih i psihičkih sposobnosti: naprezanja, kretanja, opažanja, osjećanja, pamćenja, mišljenja i razumijevanja. To je način na koji ona vječito postoji sama po sebi, bolje reći, SAMOODRŽAVA se.Tako da sveukupno postojanje, sa značenjm jedinstvenog i univerzalnog prirodnog Zakona, možemo da izrazimo kratko, samo uz pomoć dva simbola ili dvije riječi i pojma koji glase: "JA + 7". Što znači da uistinu postoji samo Svijest i njenih sedam sposobnosti i radnji. Što je slično, ali ne i potpuno istinito, kako sam naprijer naglasio, tvrdnji fizičara i biologa da samo energija i informacija postoji, s obzirom da energija i informacija kao fizičke i psihičke radnje ne mogu postojati bez Svjesnog Vršioca (Boga), kojeg fizičari, biolozi i psiholozi, uz pomoć svojih empirijskih metoda, još uvijek nisu uspjeli da identifikuju.

Onaj ko želi da se informiše opširnije o svemu može da pogleda moj video:
https://www.youtube.com/watch?v=xVZ6nOjGJNc&t=171s
Svasta si ti nesto skonto al opet ti fali ono prvo, nemas prvi uzrok, imas posljedice. Dzaba pokusavas da zaobidjes to, ne ide. Ako sve ima uzrok onda je sve i posljedica necega, dakle prvi uzrok ne moze postojatio a da opet nije posljedica necega. Ako kazes da prvi uzrok nije posljedica necega odnosno da nije uzrokovan necim onda ti ne valja logika jer se ne slaze s prvom premisom. Dakle dzaba ovoliko test kad osnovno nisi rijesio
poz
broj dva
Posts: 3471
Joined: 15/07/2014 20:59
Location: Šeher Oslo

#17 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by broj dva »

Da li ce ovo "znanje" doprinjeti icemu ? Da li ce se ista promjeniti ? Da li ce neko imati bolji zivot, veci platu, tvrdji kurac ? Nece niko.
Kao i sva metafizika do sada, izuzetno beskorisno.
O "istinitosti" necu, nema smisla.
User avatar
ExNihilo
Nindža revizor
Posts: 15024
Joined: 23/01/2008 07:05
Location: In the sheltering shade of the forest

#18 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by ExNihilo »

Sereš, sereš, sereš, pa kažeš da bog postoji.

Mog'o si i da ne sereš, jarane.
Ljubo2
Posts: 730
Joined: 18/05/2020 05:34

#19 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 »

Forummeho wrote: 18/05/2020 10:26 Svasta si ti nesto skonto al opet ti fali ono prvo, nemas prvi uzrok, imas posljedice. Dzaba pokusavas da zaobidjes to, ne ide. Ako sve ima uzrok onda je sve i posljedica necega, dakle prvi uzrok ne moze postojatio a da opet nije posljedica necega. Ako kazes da prvi uzrok nije posljedica necega odnosno da nije uzrokovan necim onda ti ne valja logika jer se ne slaze s prvom premisom. Dakle dzaba ovoliko test kad osnovno nisi rijesio
poz
Ništa nisi razumio. Generalno, podrazumijeva se, jer to je logika, da ništa ne m ože postojati, ni desiti se bez uzroka. To važi i za ono što postoji kao NAJPRVO. No, pošto to NAJPRVO nema ko da uzrokuje, jer prije Njega ne postoji niko drugi ko bi mogao da ga uzrokuje, podrazumijeva da to NAJPRVO mora naizmjenično da igra ulogu i sebe kao svog izroka i sebe kao svoje posljedice. A kako to radi, to sam objasnio, da se ne ponavljam. Ako nisi razumio, preporučujem da pogledaš i moj video. Tu je sve objašnjeno malo šire, a samim tim i bolje.

https://www.youtube.com/watch?v=xVZ6nOjGJNc&t=171s
Safete Dilbere
Posts: 538
Joined: 06/12/2019 21:55
Location: Sajo utovaraj istovaraj

#20 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Safete Dilbere »

Ljubivoje da ti nisi novi Nikola Tesla?
User avatar
Veigar
Posts: 2346
Joined: 07/01/2020 12:17

#21 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Veigar »

Ljubo2 wrote: 18/05/2020 11:01
Forummeho wrote: 18/05/2020 10:26 Svasta si ti nesto skonto al opet ti fali ono prvo, nemas prvi uzrok, imas posljedice. Dzaba pokusavas da zaobidjes to, ne ide. Ako sve ima uzrok onda je sve i posljedica necega, dakle prvi uzrok ne moze postojatio a da opet nije posljedica necega. Ako kazes da prvi uzrok nije posljedica necega odnosno da nije uzrokovan necim onda ti ne valja logika jer se ne slaze s prvom premisom. Dakle dzaba ovoliko test kad osnovno nisi rijesio
poz
Ništa nisi razumio. Generalno, podrazumijeva se, jer to je logika, da ništa ne m ože postojati, ni desiti se bez uzroka. To važi i za ono što postoji kao NAJPRVO. No, pošto to NAJPRVO nema ko da uzrokuje, jer prije Njega ne postoji niko drugi ko bi mogao da ga uzrokuje, podrazumijeva da to NAJPRVO mora naizmjenično da igra ulogu i sebe kao svog izroka i sebe kao svoje posljedice. A kako to radi, to sam objasnio, da se ne ponavljam. Ako nisi razumio, preporučujem da pogledaš i moj video. Tu je sve objašnjeno malo šire, a samim tim i bolje.

https://www.youtube.com/watch?v=xVZ6nOjGJNc&t=171s
A ti si to tako lijepo objasnio, da samo ti možda razumiješ, nabaco si nekakvih riječi, neku logiku skrpao, ali nisi na kraju finu to posložio.
Ljubo2
Posts: 730
Joined: 18/05/2020 05:34

#22 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 »

broj dva wrote: 18/05/2020 10:36 Da li ce ovo "znanje" doprinjeti icemu ? Da li ce se ista promjeniti ? Da li ce neko imati bolji zivot, veci platu, tvrdji kurac ? Nece niko.
Kao i sva metafizika do sada, izuzetno beskorisno.
O "istinitosti" necu, nema smisla.
Što se tiče istinitosti Znanja, odnosno, Zakona postojanja materije, života i Svemira koje sam ponudio, ono je neoborivo. Za sve što sam rekao, dokazi u iskustvu, u prirodnim naukama i psihologiji,i već postoje i ja tu nisam rekao ništa novo. Nova je jdino logička uzročno-posljedična povezanost između već u nauci poznatih fizičkih i psihičkih, radnji i procesa, koji su uzajamno uslovljeni i koji jedni bez drugih nisu mogući. Pomoću kojih se lako dokazuje i razumije da Svijest ne bi mogla da postoji kad ne bi mogla da bude materijalna, niti bi materija mogla da postoji kad ne bi bila živa i svjesna.

Što se tiče praktične vrijednosti ovog Znanja, ono je golemo, jer bez njega neće biti moguće ujediniiti svijet, uspostaviti trajni mir i jedinstgveni svjetski, ravnopravni društveni i ekonomski poredak. To sam objasnio na mom videu.

https://www.youtube.com/watch?v=xVZ6nOjGJNc&t=171s
Ljubo2
Posts: 730
Joined: 18/05/2020 05:34

#23 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 »

ExNihilo wrote: 18/05/2020 10:43 Sereš, sereš, sereš, pa kažeš da bog postoji.

Mog'o si i da ne sereš, jarane.
Pa, ne postoji Bog. Postoji samo Svijest. Ali ta Svijest, uz pomoć svojih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti kojima raspolaže i pomoću kojih i sama postoji i sebe dovodi u stanje svjesnosti, toliko je moćna, da je slobodno možemo zvati čak i imenom "Bog". Uostalom, šta bi Bog bio kad ne bi bio Svijest? ne bi bio ništa. I čovjek ili bilo šta drugo, bio ni Ništa, kad ne bi bio Svijest. Čak ne bi mogao ni da "sereš jarane" kad ne bi bio Svijest.
Ljubo2
Posts: 730
Joined: 18/05/2020 05:34

#24 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Ljubo2 »

Veigar wrote: 18/05/2020 11:15 A ti si to tako lijepo objasnio, da samo ti možda razumiješ, nabaco si nekakvih riječi, neku logiku skrpao, ali nisi na kraju finu to posložio.
Piznajem, treba malo više vremena posvetiti tom materijalu da bi moglo do kraja sve fino razumije. Potrudi se, isplati se. Ja sam potrošio 40 godina dok sam sve to skontao, tj, pronašao dokaze i logiku da to danas više niko ne može da obori. A ti bi htjeo da to savladaš čitajuči samo nekoliko mojih poistova. Čak i kad sve pročitaš što sam za ovih 40 godina napisao i rekao, opet će ti trebato neko vrijeme da o svemu dobro razmisliš, dok sve na ptavi način na svoje mjesto ne legne.
Dope_Man
Posts: 4621
Joined: 03/06/2016 16:31

#25 Re: OTKRIO SAM TAJNU POSTOJANJA MATERIJE ŽIVOTA I SVEMIRA

Post by Dope_Man »

Grijesis samim tim sto mislis da vrijeme mora ici linerano i samim tim da uzrok uvijek prethodi posljedici. U stanju pred Big Bang vrijeme kao pojam kakav shvatamo, i kako ga dozivljavamo, ne postoji.

Na tu temu se mogu naci po youtube razna objasnjenja fizicara, astrofizicara itd.. I mozak ti eksplodira kad pokusas i zamisliti nesto skroz drugacije od trenutnog pojma stvarnosti na koji smo navikli u ovoj mrvici vremena u kojoj zivimo.

Al lakse reci ima "bog", kako god tog boga nazvao, i zavrsiti, imati sve odgovore.
Post Reply