Ostavinska rasprava

Pravna pitanja, dileme, problemi... Razmijenite svoja iskustva.

Moderator: _BataZiv_0809

Post Reply
StupskaBitanga
Posts: 14877
Joined: 20/12/2006 16:59

#1 Ostavinska rasprava

Post by StupskaBitanga »

Da li mi neko moze reci gdje provjeriti da li je pokrenuta ostavinska rasprava jer je proslo 3 mjeseca od smrti a mi jos uvijek nismo dobili poziv za rociste?
Hvala
User avatar
muminovic
Posts: 3302
Joined: 17/08/2013 15:10

#2 Re: Ostavinska rasprava

Post by muminovic »

Sistem nikad nece pokrenut ostavinsku raspravu po sluzbenoj duznosti, iako je to propisano zakonom.

Ti licno moras izvaditi smrtovnicu i pokrenuti ostavinski postupak.

Slijedom toga, Zakon o vanparničnom postupku glede ostavinske rasprave propisuje slijedeće:

IV - UREDJENJE IMOVINSKIH ODNOSA
1. Raspravljanje zaostavstine
a) Zajednicke odredbe

Clanak 91.
U postupku za raspravljanje zaostavstine sud utvrdjuje tko su nasljednici umrlog, koja imovina sacinjava njegovu zaostavstinu i koja prava iz zaostavstine pripadaju nasljednicima, legatarima i drugim osobama.

Clanak 92.
Sudionikom u postupku raspravljanja zaostavstine smatraju se nasljednici i legatari, kao i druga osoba koja ostvaruje neko pravo iz zaostavstine.

Clanak 93.
Postupak za raspravljanje zaostavstine sud pokrece po sluzbenoj duznosti cim sazna da je neka osoba umrla ili da je proglasena umrlom.

Clanak 94.
Izvodjenje dokaza i uzimanje izjave o odricanju od nasljedja vrsi sudac sa zapisnicarom. Ostale izjave i prijedloge sudionika mogu uzimati na zapisnik i drugi ovlasteni djelatnici u sudu.

Clanak 95.
O radnjama izvrsenim u postupku sastavlja se zapisnik. O manje vaznim izjavama ucesnika i obavjestenjima koje sud prikuplja moze se, umjesto zapisnika, saciniti samo biljeska u spisu. Zapisnik potpisuju sudionici ako su prisustvovali radnji u postupku, sudac i zapisnicar odnosno drugi ovlasceni djelatnik koji je sastavio zapisnik.
Biljesku u spisu potpisuje njen sastavljivac.

Clanak 96.
Za raspravljanje zaostavstine osobe koja je u casu smrti imala prebivaliste u Federaciji, a koja je drzavljanin Bosne i Hercegovine, u pogledu nepokretne imovine koja se nalazi na teritoriju Bosne i Hercegovine i u pogledu njegove pokretne imovine, bez obzira gdje se nalazi, iskljucivo je nadlezan sud u Federaciji. Ako se nepokretna imovina osoba iz stavka 1. ovog clanka nalazi u inozemstvu, sud u Federaciji bit ce nadlezan samo ako po zakonima drzave u kojoj se nalazi imovina nije nadlezan inozemni organ.

Clanak 97.
Za raspravljanje zaostavstine mjesno je nadlezan sud na cijem podrucje ostavitelj imao prebivaliste u vrijeme smrti, a ako ostavitelj u vrijeme smrti nije imao prebivaliste, nadlezan je sud na cijem podrucju je ostavitelj imao boraviste ( u daljem tekstu: ostavinski sud), ukoliko zakonom ili medjunarodnim ugovorom nije drugacije odredjeno.
Ako ostavitelj u vrijeme smrti nije imao prebivaliste ni bo-ravis te u Federaciji nadlezan je ostavinski sud u Federaciji na cijem podrucju se nalazi zaostavstina ili pretezan dio zaostavstine. Privremene mjere za osiguranje zaostavstine moze narediti sud na cijem podrucju je ostavitelj umro, kao i sud na cijem podrucju se nalazi zaostavstina.

Clanak 98.
Sudionici u postupku za raspravljanje zaostavstine ne mogu ugovoriti ni stvarnu ni mjesnu nadleznost suda.

b) Prethodne radnje

Clanak 99.

Kad je neka osoba umrla ili proglasena za umrlu, organ opcinske sluzbe nadlezan za poslove vodjenja maticnih knjiga koji vrsi upis smrti u maticnu knjigu umrlih, duzan je da u roku od 15 dana po izvrsenom upisu dostavi ostavinskom sudu smrtovnicu za umrlog. Ako organ iz stavka 1. ovog clanka nije u mogucnosti da pribavi podatke za sastavljanje smrtovnice, dostavit ce smrtovnicu samo s onim podacima s kojima raspolaze (u daljem tekstu: nepotpuna smrtovnica), navodeci razloge zbog kojih nije mogao sastaviti potpunu smrtovnicu, i ukazujuci na podatke koji bi mogli posluziti ostavinskom sudu na pronalazenje nasljednika i imovine umrlog. Ako je neka osoba umrla van podrucja opcine u kojoj je imalo prebivaliste ili boraviste, organ uprave nadlezan za poslove vodjenja maticnih knjiga dostavit ce ostavinskom sudu izvod iz maticne knjige umrlih, kao i podatke kojima raspolaze, a koji
mogu posluziti za sastavljanje smrtovnice. Smrtovnica se sastavlja i u slucaju kad umrli nije ostavio imovinu.

Clanak 100.
Smrtovnica se sastavlja na temelju podataka dobijenih od srodnika umrlog, od osobe s kojima je umrli zivio, kao i od drugih osoba koje mogu pruziti podatke koji se unose u smrtovnicu.

Clanak 101.
Ako je ostavinskom sudu dostavljena nepotpuna smrtovnica ili samo izvod iz maticne knjige umrlih, sud ce sam prema okolnostima upotpuniti ili sastaviti smrtovnicu ili ce sastavljanje smrtovnice povjeriti organu uprave nadleznom za poslove vodjenja maticne knjige. Sud moze, kad je to cjelishodno, sam sastaviti smrtovnicu i van slucajeva iz stavka 1. ovog clanka ako je izvodom iz maticne knjige umrlih ili drugom javnom ispravom dokazana smrt neke osobe ili njegovo proglasenje umrlim.

Clanak 102.
U smrtovnicu se unose podaci:
1) ime i prezime umrlog i imena njegovih roditelja, zani-manje, datum rodjenja i drzavljanstvo umrlog, a za umrle
zenske osobe i njihovo djevojacko prezime,
2) dan, mjesec i godina, mjesto, i po mogucnosti, sat smrti,
3) prebivaliste, odnosno boraviste koje je umrli imao,
4) ime i prezime, datum rodjenja, zanimanje, prebivaliste odnosno boraviste bracnog druga umrlog i bracne, van-brac ne i usvojene djece,
5) ime i prezime, datum rodjenja i prebivaliste odnosno boraviste ostalih srodnika koji bi mogli biti pozvani na
nasljedje na osnovu zakona, kao i osobe koje su pozvane na nasljedje na osnovu testamenta,
6) priblizna vrijednost nepokretne imovine i posebno priblizna vrijednost pokretne imovine umrlog. U smrtovnici, po mogucnosti, treba navesti jos i: mjesto gdje se nalazi imovina koju je umrli ostavio, da li ima imovine za cije drzanje, cuvanje ili prijavljivanje postoje posebni propisi, da li ima gotovog novca, papira od vrijednosti, dragocjenosti, stednih knjizica ili kakvih drugih vaznih isprava, da li je umrli ostavio dugove i koliko, da li je ostavio pismeni testament ili ugovor o dozivotnom izdrzavanju ili sporazum o ustupanju ili raspodjeli imovine za zivota i gdje se oni nalaze, a ako je umrli sacinio usmeni testament, onda jos i ime i prezime, zanimanje i boraviste svjedoka pred kojima je usmeni testament sacinjen. U smrtovnici ce se posebno naznaciti da li se ocekuje rodjenje djeteta umrlog i da li njegova djeca ili bracni drug imaju staratelja. Ako je prije ostavitelja umro njegov bracni drug ili koje
njegovo dijete, ili koja druga osoba koja bi mogla biti pozvana na nasljedje, u smrtovnici ce se naznaciti datum i mjesto njihove smrti.

Clanak 103.
Popis i procjena imovine umrlog vrsi se po odluci ostavin-skog suda kad se ne zna za nasljednike ili za njihovo boraviste, kada su nasljednici osobe koje uslijed maloljetstva, dusevne bolesti ili drugih okolnosti nisu sposobne nikako, ili nisu sposobne potpuno da se same staraju o svojim poslovima, kada zaostavstina treba da se preda opcini ili drugoj pravnoj osobi, kao i u drugim opravdanim slucajevima. Sud ce narediti da se izvrsi popis i procjena i u slucaju kad to zahtijevaju nasljednici, legatari ili povjerioci umrlog. Popis i procjena imovine izvrsit ce se i bez odluke suda prilikom sastavljanja smrtovnice, ako to trazi jedan od nasljednika ili legatara.

Clanak 104.
Popis imovine ce obuhvatiti cjelokupnu nepokretnu i pok-retnu imovinu koja je bila u posjedu umrlog u vrijeme njegove smrti. Popis ce obuhvatiti i imovinu koja je pripadala umrlom, a nalazi se kod druge osobe, sa naznacenjem kod koga se nalazi ta imovina i po kom temelju, kao i imovinu koju je drzao umrli, a za koju se utvrdi da nije njegovo vlasnistvo. U popisu imovine zabiljezit ce se potrazivanja i dugovi umrlog, a posebno neplaceni porezi i doprinosi drzavi.

Clanak 105.
Pokretne stvari popisuju se po vrsti, rodu, broju, mjeri i tezini ili pojedinacno. Nepokretnosti se popisuju pojedinacno sa naznakom mjesta gdje se nalaze, vrste i opisa objekta, kulture zemljista, i zem-ljis no-knjiznih podataka, ako su poznati. Prilikom popisivanja imovine istovremeno ce se naznaciti vrijednost pojedinih pokretnih i nepokretnih stvari koje ulaze u zaostavstinu.

Clanak 106.
Popis i procjenu imovine vrsi nadlezna opcinska sluzba. Popis i procjenu imovine moze vrsiti i radnik suda koga sudac odredi. Popis i procjena imovine vrse se u prisustvu dvije punoljetne osobe, a kada je to potrebno i uz sudjelovanje vjestaka. Popisu i procjeni imovine moze prisustvovati svaka zainteresirana osoba.

Clanak 107.
Nadlezni opcinski organ uprave koji je izvrsio popis i procjenu imovine, dostavit ce podatke o izvrsenom popisu i
procjeni ostavinskom sudu.

Clanak 108.
Kada se u zaostavstini pronadju predmeti za cije drzanje, cuvanje ili prijavljivanje postoje posebni propisi, s njima ce se poslije izvrsenog popisa postupati po tim propisima.

Clanak 109.
Ako se prigovori izvrsenom popisu ili izvrsenoj procjeni imovine, sud moze, ako to smatra za potrebno, odrediti da djelatnik suda ponovo izvrsi popis ili procjenu imovine. Ako popis imovine nije izvrsen, sud moze na temelju po-dataka zainteresiranih osoba sam utvrditi imovinu koja ulazi u zaostavstinu.

Clanak 110.
Ako se utvrdi da nijedan od prisutnih nasljednika nije sposo-ban da upravlja imovinom (zaostavstinom), a nema zakonskog zastupnika, ili ako su nasljednici nepoznati ili odsutni, ili kad druge okolnosti nalazu narocitu opreznost, nadlezna opcinska sluzba predat ce u hitnim slucajevima imovinu ili njen dio na cuvanje pouzdanom licu, i o tome ce odmah obavijestiti sud na cijem se podrucju ta imovina nalazi, koja moze ovu mjeru izmijeniti ili ukinuti. Gotov novac, papire od vrijednosti, dragocjenosti, stedne knjizice i druge vazne isprave treba u takvom slucaju predati na cuvanje sudu na cijem podrucju se imovina nalazi. Ovaj sud ce obavijestiti ostavinski sud o svim mjerama za osiguranje zaostavstine.

Clanak 111.
Kad je po ovom zakonu potrebno postaviti privremenog zastupnika zaostavstine, postavljanje ce se izvrsiti ostavinski sud. Prije postavljanja privremenog staratelja, sud ce, po mogucnosti, zatraziti misljenje u pogledu osobenosti staratelja od osobe koje su pozvane na nasljedje.

Clanak 112.
Mjere za osiguranje zaostavstine moze odrediti ostavinski sud u tijeku cijelog postupka za raspravljanje zaostavstine.
c) Postupak sa testamentom.

Clanak 113.
Organ koji sastavlja smrtovnicu provjerit ce da li je umrli ostavio pismeni testament, odnosno da li postoji isprava o usmenom testamentu. Testament koji je umrli ostavio dostavit ce se sudu zajedno sa smrtovnicom.

Clanak 114.
Kad sud utvrdi da je osoba koja je ostavila testament umrla ili da je proglasena umrlom otvorit ce njen testament bez povrede pecata, procitat ce ga i o tome sastaviti zapisnik. Na ovaj nacin ce se postupiti bez obzira da li je testament po zakonu punovazan i da li ima vise testamenata. Otvaranje i citanje testamenta izvrsit ce se u prisustvu dvije punoljetne osobe koje mogu biti i osobe koje su pozvane na nasljedje. Proglasenju testamenta mogu prisustvovati nasljednici, le-gatari i druge zaiteresirane osobe i traziti prijepis testamenta. Sud kod koga se testament nadje ili kome bude podnesen otvorit ce i procitati testament iako je za raspravljanje zaostavstine nadlezan drugi sud ili inozemni organ.

Clanak 115.
Zapisnik o proglasenju pismenog testamenta treba da sadrzi podatke:
1) koliko je testamenata nadjeno, koji datum nose i gdje su nadjeni,
2) tko je testament predao sudu ili sastavljacu smrtovnice,
3) da li je testament predat otvoren ili zatvoren i kakvim je pecatom bio zapecacen,
4) koji su svjedoci prisustvovali otvaranju i proglasenju testamenta. Ako je prilikom otvaranja testamenta primjeceno da je pecat povrijedjen ili da je u testamentu nesto brisano, precrtano i is-pravljeno ili ako se sto drugo nadje sumnjivo mora se to u zapisniku navesti. Zapisnik potpisuje sudac, zapisnicar i svjedoci. Na proglaseni testament sud ce staviti potvrdu o njegovom proglasenju sa nazankom datuma proglasenja, kao i broj i datum ostalih pronadjenih testamenata.

Clanak 116.
Ako je umrli sacinio usmeni testament i o tome postoji isprava koju su svjedoci svojerucno potpisali, sud ce sadrzinu ove isprave proglasiti po odredbama koje vaze za proglasenje pis-menog testamenta. Ako takve isprave nema, svjedoci pred kojim je usmeni testament izjavljen saslusat ce se pojedinacno o sadrzini testa-menta, a narocito o okolnostima od kojih ovisi njegova punovaznost, pa ce se zapisnik o saslusanju ovih svjedoka pro-glasiti po odredbama koje vaze za proglasenje pismenog testa-menta. Ako sudionik zahtjeva da se svjedoci usmenog testamenta saslusaju pod zakletvom ili ako sud nadje da je takvo saslusanje potrebno, odredit ce rociste za saslusanje ovih svjedoka na koje ce pozvati predlagatelje, a ostale zainteresirane osobe samo ako
se time ne bi odugovlacio postupak.

Clanak 117.
Ako je pismeni testament nestao ili je unisten neovisno od ostaviteljeve volje, a medju zainteresiranim osobama nema spora o postojanju tog testamenta, o obliku u kome je sastavljen, o nacinu nestanka ili unistenja, kao ni o sadrzini testamenta, ostavinski sud ce o tome saslusati sve zainteresirane osobe i po njihovim prijedlozima izvesti potrebne dokaze, pa ce taj zapisnik proglasiti po odredbama koje vaze za proglasenje pismenog testamenta.
Ako bi zaostavstina, kad ne bi bilo testamenta, postala drzavno vlasnistvo, sporazum zainteresiranih osoba o ranijem postojanju testamenta, o njegovom obliku i sadrzini vazi samo uz suglasnost nadleznog javnog pravobranilastva. Ako medju zainteresiranim osobama ima osoba koje nisu sposobne da se same staraju o svojim poslovima, sporazumi iz ove odrebe vaze samo uz suglasnost organa starateljstva.

Clanak 118.
Zapisnik o proglasenju testamenta sa izvornim pisanim tes-tamentom, odnosno ispravom o usmenom testamentu ili zapisnik o saslusanju svjedoka usmenog testamenta, dostavit ce se ostavinskom sudu, a sud koji je testament proglasio zadrzat ce njihov prijepis. Izvorni pismeni testament, isprava o usmenom testamentu, zapisnik o saslusanju svjedoka usmenog testamenta, kao i zapis-nik o sadrzini nestalog ili unistenog pismenog testamenta, cuvat ce se u sudu odvojeno od drugih spisa, a njihov ovjereni prijepis prilozit ce se spisima.

d) Postupak ostavinskog suda po prijemu smrtovnice

Clanak 119.

Po prijemu smrtovnice sud ce ispitati da li je nadlezan za raspravljanje zaostavstine, pa ako ustanovi da nije nadlezan dostavit ce spise predmeta nadleznom sudu. Ako sud ustanovi da je za raspravljanje zaostavstine nadlezan inozemni organ, rjesenjem ce se proglasiti nenadleznim.

Clanak 120.
Ako je ostavitelj postavio izvrsitelja testamenta, sud ce to izvrsitelju testamenta saopciti i pozvati ga da u odredjenom roku izjavi da li se prima te duznosti.

Clanak 121.
Ako se ocekuje rodjenje djeteta koje bi bilo pozvano na nasljedje, ostavinski sud ce o tome obavijestiti organ starateljstava. Ako organ starateljstva drugacije ne odredi, o pravima jos nerodjenog djeteta starat ce se jedan od njegovih roditelja.

Clanak 122.
Ako prema podacima iz smrtovnice umrli nije ostavio imovinu ili je ostavio samo pokretnu imovinu, a nijedna od osoba pozvanih na nasljedje ne trazi da se sprovede rasprava, ostavinski sud ce rjesenjem odluciti da se ne raspravlja zaostavstina. Kad sud odluci da se ne raspravlja zaostavstina, obavijestit ce o tome organ starateljstva ako medju nasljednicima ima osoba koje nisu sposobne da se staraju o svojim poslovima, a nemaju roditelje. Ako je sud odlucio da se ne raspravlja zaostavstina zbog razloga iz stavka 2. ovog clanka, osobe pozvane na nasljedje mogu ostvariti prava koja im pripadaju kao nasljednicima.

Clanak 123.
Kad se po zakonu moze traziti izdvajanje zaostavstine od imovine nasljednika, sud ce na prijedlog ovlascenih osoba
narediti to izdvajanje primjenjujuci pritom shodno odredbe ovog zakona o privremenim mjerama za osiguranje zaostavstine.

e) Raspravljanje zaostavstine
Clanak 124

Za raspravljanje zaostavstine sud ce odrediti rociste. U pozivu na rociste sud ce zainteresirane osobe obavijestiti
o pokretanju postupka i o postojanju testamenta ako postoji i pozvati da odmah dostave sudu pismeni testament, odnosno ispravu o usmenom testamentu, ako se kod njih nalazi ili da naznace svjedoke usmenog testamenta.
Sud ce u pozivu upozoriti zainteresirane osobe da mogu do zavrsetka postupka dati sudu izjavu da li se primaju nasljedja, ili se nasljedja odricu, a ako na rociste ne dodju ili ne daju izjavu, da ce sud o njihovom pravu odluciti prema podacima kojima raspolaze. O pokretanju postupka za raspravljanje zaostavstine, ako je umrli ostavio testament sud ce obavijestiti i na rociste pozvati i one osobe koje bi mogle po zakonu polagati pravo na nasljedje.
Ako je umrli postavio izvrsitelja testamenta sud ce i njega obavijestiti o pokretanju postupka.

Clanak 125.
Ako se ne zna da li umrli ima nasljednika, sud ce oglasom pozvati osobe koje polazu pravo na nasljedje da se prijave sudu u roku od jedne godine od dana objavljivanja oglasa u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Oglas ce se objaviti i na oglasnoj tabli suda, a po potrebi i na drugi prigodan nacin. Po odredbama st. 1. i 2. ovog clanka sud ce postupiti i ako je nasljedniku postavljen privremeni zastupnik zbog toga sto je boraviste nasljednika nepoznato, a nasljednik nema punomocnika ili zbog toga sto se nasljednik ili njegov zakonski zastupnik, koji nemaju punomocnika, nalaze u inozemstvu, a dostavljanje se nije moglo izvrsiti prema odredbama Zakona o
parnicnom postupku. Po isteku roka iz stavka 1. ovog clanka sud ce raspraviti zaostavstinu na temelju izjave postavljenog staratelja i podataka kojima sud raspolaze.

Clanak 126.
U postupku za raspravljanje zaostavstine sud ce raspraviti sva pitanja koja se odnose na zaostavstinu, a narocito o pravu na nasljedje, o velicini nasljednog dijela i pravu na legat. O pravima iz stavka 1. ovog clanka, sud po pravilu, odlucuje nakon sto od zainteresiranih osoba uzme potrebne izjave. O pravima osoba koje nisu dosle na rociste, a uredno su pozvane, sud ce raspraviti prema podacima sa kojima raspolaze, uzimajuci u obzir njihove pismene izjave koje sud primi do donosenja rjesenja. Prilikom raspravljanja zaostavstine zainteresirane osobe mogu davati izjave bez prisustva drugih zainteresiranih osoba, i nije potrebno da se u svakom slucaju tim osobama daje prilika da se izjasne o izjavama drugih zainteresiranih osoba. Ako sud posumnja da je osoba koja po zakonu polaze pravo na nasljedje jedini ili najblizi srodnik umrlog, moze saslusati i osobe za koje smatra da bi mogle imati jednako ili jace pravo na nasljedje, a moze te osobe pozvati i oglasom po odredbama clanka 125. ovog zakona.

Clanak 127.
Ako se nasljednik primio nasljedja ili se odrekao nasljedja, izjavu o tome mora potpisati nasljednik ili njegov zastupnik. Potpis na izjavi o primanju nasljedja ili o odricanju od nasljedja koja je podnesena sudu, kao i potpis na punomoci moraju biti ovjereni. U izjavi treba navesti da li se nasljednik prima, odnosno odrice dijela koji mu pripada na temelju zakona ili na temelju testamenta, ili se izjava odnosi na nuzni dio. Izjavu o odricanju od nasljedja nasljednik moze dati pred ostavinskim sudom ili pred svakim drugim nadleznim sudom. Ovu izjavu sa istim pravnim dejstvom nasljednik moze dati i pred konzularnim predstavnikom ili diplomatskim predstavnikom Bosne i Hercegovine koji vrsi konzularne poslove. Prilikom davanja izjave o odricanju od nasljedja, sud ce nasljednika upozoriti da se moze odreci od nasljedja samo u svoje ime ili u ime svojih potomaka.

Clanak 128.
Sud ce prekinuti raspravljanje zaostavstine i uputiti sudionike da pokrenu parnicu pred sudom ili postupak pred organom uprave, ako su medju sudonicima sporne cinjenice od kojih ovisi neko njihovo pravo. Sud ce postupiti u smislu stavka 1. ovog clanka narocito ako su sporne:
1) cinjenice od kojih ovisi pravo na naslljedje, a narocito punovaznost ili sadrzina testamenta ili odnos nasljednika
i ostavitelja na temelju koga se po zakonu nasljedjuje,
2) cinjenice od kojih ovisi osnovanost zahtjeva nadzivjelog bracnog druga i potomaka ostaviteljevih, koji su zivjeli sa ostaviteljem u istom domacinstvu, da im se iz zaostavstine izdvoje predmeti domacinstva, koji sluze za zadovoljenje svakodnevnih potreba,
3) cinjenice od kojih ovisi velicina nasljednog dijela, a narocito uracunavanje u nasljedni dio,
4) cinjenice od kojih ovisi osnovanost iskljucenja nuznih nasljednika ili osnovanost razloga za nedostojnost,
5) cinjenice o tome da li se neka osoba odrekla nasljedja. Ako ne postoji spor o cinjenicama iz stavka 2. ovog clanka, vec se sudionici spore o primjeni prava, ostavinski sud raspravit ce pravna pitanja u postupku za raspravljanje zaostavstine.

Clanak 129.
Ako medju sudionicima postoji spor o pravu na legat ili o drugom pravu iz zaostavstine, sud ce uputiti sudionike da pokrenu parnicu ili postupak pred organom uprave, ali nece prekidati raspravljanje zaostavstine.

Clanak 130.
Ako se nasljednici spore bilo o cinjenicama bilo o primjeni prava sud ce prekinuti raspravljanje zaostavstine i uputiti uces-nike da pokrenu parnicu pred sudom ili postupak pred organom uprave u slijedecim slucajevima:
1) ako izmedju nasljednika postoji spor o tome da li nekaimovina ulazi u zaostavstinu,
2) ako izmedju nasljednika postoji spor povodom zahtjeva potomaka ili usvojenika ostavitelja koji su s njim zivjeli
u zajednici da im se iz zaostavstine izdvoji dio koji odgovara njihovom doprinosu u povecanju vrijednosti
ostaviteljeve imovine.

Clanak 131.
Sud ce uputiti na parnicu pred sudom odnosno na postupak pred organom uprave onog sudionika cije pravo smatra manje vjerovatnim. Ako sud prekine postupak, odredit ce rok u kome treba pokrenuti parnicu pred sudom, odnosno pred organom uprave. Ako sudionik u odredjenom roku postupi po rjesenju suda, prekid postupka trajat ce dok parnica pred sudom odnosno postupak pred organom uprave ne bude pravomocno zavrsen. Ako sudionik u odredjenom roku ne postupi po rjesenju suda, nastavit ce se raspravljanje zaostavstine, i ako sudionik do zavrsetka tog postupka ne podnese dokaz da je pokrenuo parnicu pred sudom, odnosno postupak pred organom uprave, dovrsit ce se raspravljanje zaostavstine bez obzira na zahtjeve u pogledu kojih je sudionik upucen na parnicu pred sudom odnosno na postupak pred organom uprave. Kad je ostavinski sud raspravio zaostavstinu po stavku 4. ovog clanka, kao i kad je raspravio zaostavstinu, a trebalo je da sudionike uputi na parnicu, pravomocnost odluke ostavinskog suda ne sprecava da se o odnosnom zahtjevu pokrene parnica.

f ) Rjesenje o nasljedjivanju i legatu
Clanak 132.

Kad sud utvrdi kojim osobama pripada pravo na nasljedje proglasit ce te osobe za nasljednike rjesenjem o nasljedjivanju. Rjesenje o nasljedjivanju sadrzi:
1) ime i prezime umrlog i ime njegovog roditelja, zanimanje, datum rodjenja i drzavljanstvo umrlog, a za umrle zenske osobe i njihovo djevojacko prezime,
2) oznacenje nepokretnosti sa podacima iz zemljisnih knjiga, kao i oznacenje pokretnih stvari sa pozivom na popis,
3) ime i prezime, zanimanje i prebivaliste nasljednika prema ostavitelju, da li nasljedjuje kao zakonski ili testamentarni nasljednik, ako ima vise nasljednika i dio u kome ucestvuje u nasljedju,
4) da li je i koliko pravo nasljednika odlozeno zbog neprispjelog vremena, ili je ograniceno na izvjesno vri-jeme,
ili je odlozeno zbog neispunjenog uvjeta ili je ovisno od raskidnog uvjeta odnosno naloga koji se ima smatrati kao raskidni uvjet, ili je ograniceno pravo plo-douz ivanja i u ciju korist,
5) ime i prezime, zanimanje i plodouzivanje osoba kojima je pripao legat, plodouzivanje, ili koje drugo pravo iz
zaostavstine sa tocnim naznacenjem tog prava, Ako u postupku za raspravljanje zaostavstine svi nasljednici
sporazumno predloze diobu i nacin diobe, sud ce ovaj sporazum unijeti u rjesenje o nasljedjivanju.

Clanak 133.
Rjesenje o naslijedjivanju dostavit ce se svim nasljednicima i legatarima, kao i osobama koje su u tijeku postupka istakle zahtjev za nasljedje. Pravomocno rjesenje o nasljedjivanju dostavit ce se organu nadleznom za vodjenje zemljisno-knjizne evidencije.

Clanak 134.
Kad budu podneseni dokazi o izvrsenju i osiguranju obveza koje su nasljedniku nalozene testamentom u korist osobe koja nije sposobna da se sama stara o svojim poslovima ili za posti-zanje neke opcekorisne svrhe, sud ce narediti da se u zemljisnu knjigu ili drugu odgovarajucu evidenciju izvrse potrebni upisi, kao i da se ovlascenim osobama predaju pokretne stvari koje se nalaze na cuvanju kod suda.

Clanak 135.
Kad je pravo nasljednika ili legatara odlozeno zbog neprispjelog vremena, ili je ograniceno na izvjesno vrijeme, ili je odlozeno zbog neispunjenog uvjeta ili je ovisno od raskidnog uvjeta odnosno naloga koji se ima smatrati kao raskidni uvjet, sud ce po prijedlogu zainteresiranih osoba odrediti privremene mjere za osiguranje odnosnog dijela zaostavstine po odredbama zakona kojim je uredjen izvrsni postupak, ukoliko testamentom nije drugacije odredjeno.

Clanak 136.
Ako nasljednici ne osporavaju legat, sud moze i prije donosenja rjesenja o nasljedjivanju, na zahtjev legatara donijeti posebno rjesenje o legatu. U tom slucaju shodno ce se primjen-jivati odredbe ovog zakona o dostavljanju pravomocnog rjesenja o nasljedjivanju nadleznom organu uprave, odnosno organu koji vodi zemljisne knjige i druge odgovarajuce evidencije i o predaji pokretnih stvari koje se nalaze na cuvanju kod suda.

Clanak 137.
Kad sud utvrdi da nema nasljednika, ili kad se ne zna da li ima nasljednika, a u roku propisanom ovim zakonom ne javi se nitko ko polaze pravo na nasljedje, sud ce donijeti rjesenje da se zaostavstina preda nadleznoj opcini.

Clanak 138.
Pravomocno rjesenje o nasljedjivanju ili legatu vezuje sudionike koji su sudjelovali u postupku raspravljanja
zaostavstine, ukoliko im nije priznato pravo da svoj zahtjev ostvaruju u parnici.

g) Nasljedno-pravni zahtjevi poslije pravomocnosti rjesenja o nasljedjivanju
Clanak 139.

Ako se po pravomocnosti rjesenja o nasljedjivanju pronadje imovina za koju se u vrijeme donosenja rjesenja nije znalo da pripada zaostavstini, sud nece ponovo raspravljati zaostavstinu, vec ce ovu imovinu novim rjesenjem raspodijeliti na temelju ranije donesenog rjesenja o nasljedjivanju ( dopunsko rjesenje). Ako ranije nije raspravljana zaostavstina, sud ce raspraviti zaostavstinu samo ako se pronadjena imovina sastoji iz nepokret-nosti. Ako se pronadjena imovina sastoji od pokretne imovine, sud ce raspraviti zaostavstinu samo na zahtjev zainteresiranih osoba. Prije raspravljanja naknadno pronadjene imovine, sud ce poz-vati nasljednike koji su se odrekli od nasljedja da se u odredjenom roku izjasne da li ostaju kod odricanja ili traze da im se prizna pravo na nasljedje na naknadno pronadjenoj imovini. Rjesenje kojim je raspodijeljena naknadno pronadjena imovina, sud ce dostaviti i nasljednicima koji su se odrekli nasljedja.

Clanak 140.
Ako se po pravomocnosti rjesenja o nasljedjivanju pronadje testament, sud ce ga proglasiti i dostaviti ostavinskom sudu, a zadrzat ce njegov prijepis. Ostavinski sud nece ponovo raspravljati zaostavstinu vec ce obavijestiti zainteresirane osobe o proglasenju testamenta i upo-zoriti ih da mogu svoja prava na temelju testamenta ostvariti u parnicnom postupku.

Clanak 141.
Ako je po pravomocnosti rjesenja o nasljedjivanju ili rjesenja o legatu neka osoba koja nije ucestvovala u postupku za raspravljanje zaostavstine polaze pravo na zaostavstinu kao nasljednik, ostavinski sud nece ponovo raspravljati zaostavstinu vec ce tu osobu uputiti da moze svoje pravo ostvariti u parnicnom postupku.

Clanak 142.
Kad je raspravljanje zaostavstine zavrseno pravomocnim rjesenjem o nasljedjivanju ili rjesenjem o legatu, a postoje uvjeti za ponavljanje postupka, po pravilima parnicnog postupka, nece se ponoviti postupak za raspravljanje zaostavstine, vec sudionici svoja prava mogu ostvariti u parnicnom postupku.

h) Postupak kad je za raspravljanje zaostavstine nadlezan inozemni organ
Clanak 143.

Kad je za raspravljanje zaostavstine nadlezan inozemni or-gan, sud na cijem je podrucju ostavitelj umro izdat ce po prijemu smrtovnice oglas kojim ce pozvati sve osobe u zemlji koje imaju zahtjeve prema zaostavstini kao nasljednici, legatari ili povjerioci, da u oglasnom roku, koji ne moze biti kraci od 30 dana ni duzi od sest mjeseci i koji tece od dana objavljivanja oglasa u "Sluzbenim novinama Federacije BiH", prijave svoje zahtjeve, jer ce se u protivnom slucaju pokretna imovina iz zaostavstine predati nadleznom organu inozemne drzave ili osobi koju taj organ ovlasti za prijem te imovine. Oglas ce se, pored objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH", objaviti i na oglasnoj tabli suda, a po potrebi i na drugi prigodan nacin. Jedan primjerak oglasa dostavit ce se najblizem diplomatskom ili konzularnom predstavniku odnosne strane drzave u nasoj zemlji. Sud nece izdati oglas ako se radi o maloj vrijednosti zaostavstine. Ako se ne izda oglas iz stavka 3. ovog clanka, zaostavstina se ne smije predati prije nego sto proteknu tri mjeseca od dana smrti stranog drzavljanina.

Clanak 144.
Ako koji od nasljednika ili legatara prijavi svoj zahtjev, sud ce zadrzati zaostavstinu odnosno njen dio koji je potreban za pokrice tog zahtjeva sve dok organ vlasti inozemne drzave ne donese pravomocnu odluku o tom zahtjevu. Sud ce u pogledu prijavljenog zahtjeva izvrsiti ovu odluku iz zadrzane zaostavstine ili iz njenog dijela, a ostatak ce predati organu inozemne drzave. Ako koji povjerilac prijavi svoje potrazivanje, sud ce zadrzati
zaostavstinu ili njen dio koji je potreban za pokrice tog potrazivanja sve dok to potrazivanje ne bude podmireno ili osigurano.

Clanak 145.
Ako je za raspravljanje zaostavstine inozemnog drzavljanina u pogledu njegove pokretne imovine nadlezan inozemni organ, sud ce ako svi nasljednici koji se nalaze u Federaciji predloze da raspravu sprovede sud u Federaciji, pozvati sve nasljednike i legatare u inozemstvu da u roku od sest mjeseci od dana dostavljanja poziva istaknu prigovor nenadleznosti suda u Fed-eraciji, jer ce postupak raspravljanja zaostavstine sprovesti sud u
Federaciji. Poznati nasljednici kojima se ne zna boraviste pozvace se oglasom. Oglas ce se objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda, a po potrebi i na drugi pogodan nacin. Primjerak oglasa dostavit ce se najblizem diplomatskom ili kon-zularnom predstavniku odnosne inozemne drzave u Bosni i Her-cegovini. Ako nijedan od nasljednika ili legatara iz inozemstva nije istakao prigovor nenadleznosti suda u Federaciji, u roku iz stavka 1. ovog clanka, sud u Federaciji ce po isteku tog roka raspraviti zaostavstinu.

Pozdrav.
salivali
Posts: 8
Joined: 09/12/2008 19:11

#3 Re: Ostavinska rasprava

Post by salivali »

Clanak 93.
Postupak za raspravljanje zaostavstine sud pokrece po sluzbenoj duznosti cim sazna da je neka osoba umrla ili da je proglasena umrlom.
User avatar
muminovic
Posts: 3302
Joined: 17/08/2013 15:10

#4 Re: Ostavinska rasprava

Post by muminovic »

salivali wrote:Clanak 93.
Postupak za raspravljanje zaostavstine sud pokrece po sluzbenoj duznosti cim sazna da je neka osoba umrla ili da je proglasena umrlom.
Kako napisah u prvoj recenici, postoji zakonska odredba, ali se NIKAD nije desila u praksi u BiH.

Sud NIKAD nece pokrenuti ostavinski po sluzbenoj duznosti.
User avatar
yellow cat
Posts: 1290
Joined: 18/07/2010 00:37

#5 Re: Ostavinska rasprava

Post by yellow cat »

muminovic wrote: Sud NIKAD nece pokrenuti ostavinski po sluzbenoj duznosti.
Ovo ti nije tačno, općinski sudovi u USK po službenoj dužnosti pokreću ostavinski postupak.
User avatar
kockica_kockica
Posts: 4655
Joined: 04/07/2008 20:06
Location: Iza ormara skupljam prasinu

#6 Re: Ostavinska rasprava

Post by kockica_kockica »

Obicno i u KS pokrecu po sluzbenoj duznosti... I to najduze 3 mjeseca od smrti osobe...
sssa
Posts: 18
Joined: 09/03/2011 20:35

#7 Re: Ostavinska rasprava

Post by sssa »

PLS, da li bi mi neko mogao reci, da li je i pod kojim uslovima moguce zatraziti ponovnu ostavinsku raspravu?? Dakle, ostavinska rasprava j vec bila, ali su se naknadno pojavile odredjene okolnosti , te bi jedan od nasljednika htio ponoviti postupak. Hvala.
User avatar
Sabirni centar
Posts: 1522
Joined: 23/06/2012 16:02

#8 Re: Ostavinska rasprava

Post by Sabirni centar »

yellow cat wrote:
muminovic wrote: Sud NIKAD nece pokrenuti ostavinski po sluzbenoj duznosti.
Ovo ti nije tačno, općinski sudovi u USK po službenoj dužnosti pokreću ostavinski postupak.
Nije tačno ni za Sarajevo, nakon šest mjeseci od smrti moga oca općinski sud pokrenuo je ostavinski postupak - po službenoj dužnosti.
Last edited by Sabirni centar on 26/11/2013 15:52, edited 1 time in total.
condy
Posts: 7814
Joined: 22/09/2011 14:34

#9 Re: Ostavinska rasprava

Post by condy »

Matičar sudu dostavlja smrtovnicu, nakon čega sud po službenoj dužnosti pokreće i provodi ostavinski postupak.
Rjetkost je slučaj u domaćoj sudskoj praksi da sud nije pokrenuo po službenoj dužnosti ostavinski postupak. To se dešavalo jedino u ratnom periodu, kada zbog ratnog stanja nije bilo moguće provesti ostavinski postupak, pa su to trebali inicirati nasljednici poslije rata, što su neki učinili a neki nisu.

Nije uredu tek tako sud prozivati da ne radi svoj posao, a ljudi tamo ne znaju gdje im je glava od posla i spisa.
condy
Posts: 7814
Joined: 22/09/2011 14:34

#10 Re: Ostavinska rasprava

Post by condy »

sssa wrote:PLS, da li bi mi neko mogao reci, da li je i pod kojim uslovima moguce zatraziti ponovnu ostavinsku raspravu?? Dakle, ostavinska rasprava j vec bila, ali su se naknadno pojavile odredjene okolnosti , te bi jedan od nasljednika htio ponoviti postupak. Hvala.
Ne može se voditi ponovo ostavinski rasprava.
Može se,
1.donijeti dopunsko rješenje i to kada se pronađe nova imovina, koja nije bila poznata u vrijeme održavanja rasprave, i

2. može se tužbom pokrenuti parnični postupak da se izdejstvuje presuda suda u tri slučaja
a. ako je naknadno pronađen testament,
b. se pojavila osoba koja nije učestvovala u ostavinskom postupku a zakonski je nasljednik,
c. kada postoje uvjeti za ponavljanje postupka po odredbama parničnog postupka,

U ova tri slučaja u parničnom postupku presudom suda mogu se utvrditi prava koja pripadaju nasljedniku koji se poziva na njih a koja nisu utvrđena u ostavinskom postupku, pod uvjetom da ih dokaže.
User avatar
banjaluka078
Posts: 4631
Joined: 16/01/2007 23:38

#11 Re: Ostavinska rasprava

Post by banjaluka078 »

yellow cat wrote:
muminovic wrote: Sud NIKAD nece pokrenuti ostavinski po sluzbenoj duznosti.
Ovo ti nije tačno, općinski sudovi u USK po službenoj dužnosti pokreću ostavinski postupak.
I u Banjaluci ide po službenoj dužnosti, mi nismo ništa pokretali.
User avatar
muminovic
Posts: 3302
Joined: 17/08/2013 15:10

#12 Re: Ostavinska rasprava

Post by muminovic »

Ex officio pokrecu nakon pola godine cekanja.

Najbolje je uzeti sve u svoje ruke, priloziti svu dokumentaciju i pokrenuti postupak.

No u svakom slucaju uskoro ce se ostavinski postupak voditi pred notarom, a ne pred sudom, jer ce notar kao povjerenik suda da raspravlja zaostavstinu (FBiH).
condy
Posts: 7814
Joined: 22/09/2011 14:34

#13 Re: Ostavinska rasprava

Post by condy »

Ko će plaćati notara i šta bude kad mu se ne plati ?
User avatar
muminovic
Posts: 3302
Joined: 17/08/2013 15:10

#14 Re: Ostavinska rasprava

Post by muminovic »

condy wrote:Ko će plaćati notara i šta bude kad mu se ne plati ?
Notari su si smislili odgovor i na to pitanje :lol: , sukladno clanu: 268 nacrta zakona o naslijedivanju FBiH, pise:

"CLAN 268
NOTAR CE ODBITI DAVANJE KLAUZULE PRAVOMOCNOSTI I DOSTAVLJANJE PRAVOMOCNOG RJESENJA O NASLJEDIVANJU JAVNIM REGISTRIMA, SVE DOK STRANKE NE IZMIRE CJELOKUPAN IZNOS NOTARSKE NAGRADE I NAKNADA TROSKOVA."

Pazi i ovo:

Image

Clan 261
Sluzbeno podrucje notara
(1) Sud ce provodenje ostavinskih rasprava povjeravati notarima prema odredbama Zakona o notarima o službenom podrucju notara.
(2) Kad na podrucju suda imaju svoja sjedista vise notara, predmeti ce im se dodjelivati u rad ravnomjerno po abecednom redu prezimena notara, na koji red nece uticati zavrsetak kalendarske godine.

Clan 262.
Vazenje zakona
(1)Ako ovim zakonom nije drugacije propisano, za rad notara kao sudskog povjerinika vaze propisi kao za sudove.
(2)O razlozima za izuzece notara odlucuje sud koji ga je postavio za svog povjerenika.

Clan 264
OSLOBADANJE NOTARA OD TROSKOVA TAKSI
U izvrsenju povjerenog posla notar je ovlasten pribavljati potrebne podatke i isprave od drugih nadleznih organa. Podnesci kojima to trazi oslobodeni su od troskova sudskih i administartivnih taksi.


clan 267
NAGRADA I TROSKOVI NOTARA KAO SUDSKOG POVJERINIKA
(1) NAGRADA I TROSKOVI NOTARA KAO POVJERENIKA SUDA U PROVODENJU OSTAVINSKOG POSTUPKA ODREDUJU SE TAKO DA SE JEDNA NAGRADA U PRAVILU ODNOSI NA SVE RADNJE NOTARA U POJEDINOM OSTAVINSKOM POSTUPKU
(2) PRAVILNIKOM O NAGRADI ZA PROVODENJE OSTAVINKOG POSTUPKA PROPISAT CE SE ZA KOJE RADNJE NOTAR IMA PRAVO NA POSEBNU NAGRADU (POPIS OSTAVINE I SL)
(3) PLACANJE NOTARSKE NAGRADE I NAKNADA VRSI SE SUKLADNO CLANU 128 I 129 ZAKONA O NOTARIMA
User avatar
Miki123
Posts: 1787
Joined: 23/09/2007 12:44

#15 Re: Ostavinska rasprava

Post by Miki123 »

muminovic wrote:
salivali wrote:Clanak 93.
Postupak za raspravljanje zaostavstine sud pokrece po sluzbenoj duznosti cim sazna da je neka osoba umrla ili da je proglasena umrlom.
Kako napisah u prvoj recenici, postoji zakonska odredba, ali se NIKAD nije desila u praksi u BiH.

Sud NIKAD nece pokrenuti ostavinski po sluzbenoj duznosti.
muminovic wrote: Ex officio pokrecu nakon pola godine cekanja.

Najbolje je uzeti sve u svoje ruke, priloziti svu dokumentaciju i pokrenuti postupak.
Maloprije nikad, a sad nakon pola godine, de se odluči :D Ima sudova u FBiH gdje to ide i brže, poslije 2 do 3 mjeseca.

Mislim, nekako svaki tvoj post je usmjeren protiv sudske vlasti, te najgori na balkanu, evorpi, svijetu, marsu :D , nekako mi to sve izgleda da si ti pokušao uletit u sud, nisi uspio (ne ulazim u razloge :-D ), i sad žuč ovdje prosipaš.. odvadi, polako..


i ne, ne radim: sud, tužilaštvo, pravobraniteljstvo i sl..
User avatar
muminovic
Posts: 3302
Joined: 17/08/2013 15:10

#16 Re: Ostavinska rasprava

Post by muminovic »

Miki123 wrote:
muminovic wrote:
salivali wrote:Clanak 93.
Postupak za raspravljanje zaostavstine sud pokrece po sluzbenoj duznosti cim sazna da je neka osoba umrla ili da je proglasena umrlom.
Kako napisah u prvoj recenici, postoji zakonska odredba, ali se NIKAD nije desila u praksi u BiH.

Sud NIKAD nece pokrenuti ostavinski po sluzbenoj duznosti.
muminovic wrote: Ex officio pokrecu nakon pola godine cekanja.

Najbolje je uzeti sve u svoje ruke, priloziti svu dokumentaciju i pokrenuti postupak.
Maloprije nikad, a sad nakon pola godine, de se odluči :D Ima sudova u FBiH gdje to ide i brže, poslije 2 do 3 mjeseca.

Mislim, nekako svaki tvoj post je usmjeren protiv sudske vlasti, te najgori na balkanu, evorpi, svijetu, marsu :D , nekako mi to sve izgleda da si ti pokušao uletit u sud, nisi uspio (ne ulazim u razloge :-D ), i sad žuč ovdje prosipaš.. odvadi, polako..


i ne, ne radim: sud, tužilaštvo, pravobraniteljstvo i sl..
Ako zelis mogu ti skenirat dokument gdje je sud u Sarajevu zakazao ostavinski nakon 30 godina od smrti - ex officio ?

U sud nisam pokusao, niti cu, mjesta su rezervisana.
User avatar
graue_maus
Posts: 3517
Joined: 13/11/2011 15:01

#17 Re: Ostavinska rasprava

Post by graue_maus »

da ne otvaram novu temu postavljam pitanje ovdje ..........
prosle godine je umrla meni draga osoba u rodbini ......... u martu treba da bude ostavinska , iako nismo neki veliki rod u njenom testamentu smo pomenute,ja i moja sestra ........posto ja nemam volje da se dijelim sa rodbinom i nemam potrebe za tom imovinom , htjela sam se odreci svega ........odnosno dati sestri punomoc da se odricem mog djela, sto i ona hoce za svoj dio isto da uradi ...... neko je sestri rekao da moze samo advokat da me zastupa , a sa druge strane je sestra nasla u pozivu od suda da se moze napisati punomoc i poslati ......sto se tice advokata to mi je jako skupo jer sam vec zvala neke ........ostaje ta pismena punomoc .....na netu ima dosta o punomoci za hrvatsku ali o bosni nesto slabo ......
kako bi trebao da bude tekst punomoci ili da li trebam da je ovjerim negdje u konzulatu ili kod nekog advokata u njemackoj ........
Peryton_
Posts: 761
Joined: 04/11/2011 21:23
Location: Tuzla

#18 Re: Ostavinska rasprava

Post by Peryton_ »

Koliko kosta ta ostavinska rasprava, onako okvirno?
User avatar
graue_maus
Posts: 3517
Joined: 13/11/2011 15:01

#19 Re: Ostavinska rasprava

Post by graue_maus »

neznam koliko para je u banci ali 25 dunuma zemlje je u pitanju , kuca i 2 stana .....
User avatar
muminovic
Posts: 3302
Joined: 17/08/2013 15:10

#20 Re: Ostavinska rasprava

Post by muminovic »

graue_maus wrote:neznam koliko para je u banci ali 25 dunuma zemlje je u pitanju , kuca i 2 stana .....
Moze te zastupati najbliza rodbina, ili advokat.
Dakle, prvo razmislite jos vise puta, da li bi prihvatili naslijedstvo ili ne bi, prokontajte, a onda napises ti licno sam naslijednicku izjavu, i eventualno punomoc ako ce ti biti sestra tu.

Bitno je da navedes broj predmeta, naziv suda i sto vise podataka, onda sve o sebi, i obavezno ovjera potpisa pred notarom, kako bi potvrdio tvoj identitet.
Dakle sam sebi navedi, najvaznije je, da navedes, da se prihvatas, nasljedstva, a ZATIM ODRICES U NECIJU KORIST, npr, odrices se u korist svih njih, ili samo jednog od njih i slicno...
User avatar
jon_jovi
Posts: 2134
Joined: 26/01/2012 11:53
Location: Narodni Posmatrac

#21 Re: Ostavinska rasprava

Post by jon_jovi »

Osnovna ostavinska rasprava ide po automatizmu. Dopunsku morate zami pokrenuti ili opunomoćena osoba. Prošlu godinu se nisu radile ostavinske a izgleda da je uveden novi adet. Sud donese rješenje bez ročišta i saslušanja a imovinu razdjeli na nasljednike koji se pronađu da su naslljednici.
User avatar
graue_maus
Posts: 3517
Joined: 13/11/2011 15:01

#22 Re: Ostavinska rasprava

Post by graue_maus »

kakva je dopunska ostavinska, zar se ne rjesava sve ovim pozivom .... :repetirana: :stasreko: vecina nasljednika je van bosne .....
User avatar
muminovic
Posts: 3302
Joined: 17/08/2013 15:10

#23 Re: Ostavinska rasprava

Post by muminovic »

graue_maus wrote:kakva je dopunska ostavinska, zar se ne rjesava sve ovim pozivom .... :repetirana: :stasreko: vecina nasljednika je van bosne .....
To je on napisao neki tekst nevezano za tvoj upit :-)
User avatar
jon_jovi
Posts: 2134
Joined: 26/01/2012 11:53
Location: Narodni Posmatrac

#24 Re: Ostavinska rasprava

Post by jon_jovi »

muminovic wrote:
graue_maus wrote:kakva je dopunska ostavinska, zar se ne rjesava sve ovim pozivom .... :repetirana: :stasreko: vecina nasljednika je van bosne .....
To je on napisao neki tekst nevezano za tvoj upit :-)
Vjerovao ili ne, dopunska završena bez da se ikoga pozvalo na raspravu.
User avatar
Zviz
Posts: 4994
Joined: 19/08/2012 15:40
Location: Sarejevo / Gvineja-Bisau / Tokijo / Brisel / Kopenhagen / Guam

#25 Re: Ostavinska rasprava

Post by Zviz »

Da sud pokrece po sluzbenoj duznosti nije bas tacno, bar takva iskusva imamo mi. U dva primjera nije sud nista pokrenuo. U prvom ni poslje godinu dana, a u drugom ni poslje 5 mjeseci - sve manuelno ako se da tako reci pokrenula sira i uza rodbina - kad im je guzica zinula :D

A ovo kao, ako zivis vani, pa oni nekim sluzbenin putem salju, nema od tog nista, mojoj mati kao sud poslao nesto jos septembra eto do danasnjeg dana nista nije stiglo, preko 5 mjeseci.

Meni je advokat u jednom narvatu rekao, samo ako si drzavljanin BiH dobit ces preko ambasade BiH ako nisi zaboravi, kaze veca je sansa, da dobijes na lutriji - kaze da ima parnica gdje i poslje dvije godine osobe u inostranstvu jos nisu dobile nista "sluzbenim" putem.
Post Reply