Nostrifikacija magistar/doktor nauka u BiH

Naučna otkrića, edukacija, školstvo, univerziteti, fakulteti...
Post Reply
revolutia
Posts: 246
Joined: 11/09/2006 20:07

#1 Nostrifikacija magistar/doktor nauka u BiH

Post by revolutia » 04/05/2007 20:48

dakle, mladi Verteri,

ima li ko iskustva na tom polju...zavrsili ste u evropi ili usa fakultete i dobili titule magistra ili doktora doticnih nauka, i dolazite u BiH da nostrificirate iste...jeste li uspjeli sacuvati titule, ili su vam priznali samo dipl. ing ...?

da li nostrificirati na doticnom fakultetu ili preko ministarstva obrazovanja?

otvaram ovu temu, da razijenimo iskustva i informacije, jer ovde u BiH je UZASNO tesko saznati bilo sto..

ja zasad nisam nista nostrificirao,jer i u ministarstvu i na fakultetu u BiH su mi rekli da magistra ne priznaju...a kad jednom nostrificiras diplomu, ne mozes je nostrificirati ponovo, i tako se dobrovoljno fakticki odrices titule..SHIT!!

pucajte!! :D


User avatar
Ivy
Posts: 1691
Joined: 08/02/2004 00:00
Location: Sarajevo, BiH
Contact:

#2

Post by Ivy » 04/05/2007 20:51

Na osnovu člana 82. i 104. Pravila Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te člana 9. Zakona o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava («Sl. list SR BiH» br. 7/88 od 14. 03. 1988. godine), Upravni odbor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na sjednici održanoj 10. 04. 1999. god., donio je


P R A V I L N I K
O NOSTRIFIKACIJI DIPLOMA I EKVIVALENCIJI


I Opšte odredbe

Član 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi i postupak za nostrifikaciju diploma i drugih javnih isprava na dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom studiju u inostranstvu i ekvivalenciji uvjerenja o odslušanoj nastavi i položenim ispitima na studiju u inostranstvu.

Član 2.
Nostrifikacijom se diplomi o završenom Ekonomskom fakultetu i stručnom nazivu specijaliste ili naučnom stepenu magistarskih i doktorskih nauka priznaje ravnopravnost sa odgovarajućom diplomom stečenom u Bosni i Hercegovinim, kao i stručni naziv i druga prava koje ta diploma daje.

Član 3.
Ekvivalencijom se svjedočanstvu – uvjerenju o započetom studiju u inostranstvu priznaje ravnopravnost sa odgovarajućim uvjerenjem o završenim pojedinim semestrima i položenim ispitima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu radi nastavljanja školovanja.

Član 4.
Državljani Bosne i Hercegovine koji u inostranstvu završe Ekonomski fakultet, steknu stručni naziv specijaliste, magistra ili doktora nauka, mogu podnijeti zahtjev za nostrifikaciju diploma.
Lica koja nisu državljani Bosne i Hercegovine mogu podnijeti zahtjev za nostrifikaciju svojih diploma ako imaju pravni interes da im se to pravo prizna u Bosni i Hercegovini.

II Nostrifikacija

Član 5.
U postupku nostrifikacije, pod pretpostavkom ispunjenja uslova iz člana 4. ovog Pravilnika uzimaju se u obzir prethodno završena škola, sistem obrazovanja, akreditiranja fakulteta, nastavni plan i program, broj kredita, prava koja diploma daje u toj zemlji i drugi relevantni elementi, ako postoje.

Član 6.
Ako je kandidat završio studij na fakultetu sa kojim je Ekonomski fakultet u Sarajevu zaključio Ugovor o saradnji koji uključuje zajedničko utvrđivanje nastavnog plana i programa, te eventualno i razmjenu nastavnika, nostrifikacija diplome vrši se automatski.

Član 7.
Nostrifikaciju diploma iz člana 5. vrši Komisija za nostrifikaciju. Komisiju za nostrifikaciju sačinjavaju Šefovi Katedri i Prodekan za nastavu, te pomoćnik direktora za pravne poslove.
Po potrebi, Komisija se proširuje šefom Postdiplomskog studija, ili rukovodiocem odgovarajućeg smjera.

Član 8.
Nostrifikaciju diplome iz člana 6. vrši Dekan fakulteta na osnovu prijedloga Prodekana za nastavu i NIR.

Član 9.
Nostrifikacija diplome iz člana 5. može se usloviti polaganjem dopunskog ispita ako je razlika u nastavnom planu i programu osjetna.

Član 10.
Komisija za nostrifikaciju, odnosno Dekan mogu donijeti Rješenje kojim se nostrifikacija prihvata, uslovljava dopunskim polaganjem ispita ili podnošenjem posebnog rada, odnosno kojim se nostrifikacija odbija.

Član 11.
Informacija o izvršenoj nostrifikaciji podnosi se Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta. Kopija Rješenja o nostrifikaciji zajedno sa originalnom diplomom i njenim prevodom od strane sudskog vještaka dostavlja se Ministarstvu obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 12.
Komisija za nostrifikaciju, odnosno Dekan dužni su završiti postupak najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva od strane Ekonomskog fakulteta.

Član 13.
Ako je postupak nostrifikacije uslovljen pribavljanjem dodatnih dokumenata ili izvršavanjem dodatnih radnji, Komisija, odnosno Dekan mogu produžiti rok iz člana 12.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, Komisija, odnosno Dekan donose Rješenje koje ujedno kandidatu služi za podnošenje prijave na konkurs, upis na dalji studij ili za druge slične svrhe.

III Ekvivalencija

Zahtjevu za ekvivalenciju nastave i ispita, odslušane odnosno priznate u inostranstvu, kandidat prilaže:

- diplomu prethodne škole,
- javnu ispravu kojom se konstatuje prisustvo nastavi, odnosno položeni ispiti,
- nastavni plan i program ispita za koji se traži ekvivalencija.

Član 14.
Pravilnik o ekvivalenciji Rješenjem donosi Dekan. Po potrebi Dekan se konstatuje sa šefom Postdiplomskog studija i Šefom odgovarajućeg smjera.

Član 15.
Pravilnik o ekvivalenciji ispita donosi predmetni nastavnik.
U slučaju da predmet položen u inostranstvu obuhvata materiju prema Nastavnom planu i programu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Dekan Rješenjem formira Komisiju za priznavanje i ekvivalenciju ispita.

Član 16.
Rješenje o ekvivalenciji se dostavlja Studentskoj službi.

Član 17.
Na pitanja vezana za ekvivalenciju koja nisu posebno regulisana ovim Pravilnikom shodno se primjenjuju odredbe o nostrifikaciji diploma.

IV Evidencije

Član 18.
Fakultet odvojeno vodi zvanične evidencije izvršenih nostrifikacija i ekvivalencija.

Član 19.
Evidencije se sastoje od knjige nostrifikacije diploma, odnosno priznatih ekvivalencija i od Zbirke isprava.
U Zbirci isprava čuvaju se svi relevantni zvanični dokumenti.
Iz Zbirke dokumenata može se podnosiocu Zahtjeva vratiti original, ukoliko bude zamijenjen ovjerenom kopijom.

V Prelazne i završene odredbe

Član 20.
Zahtjevi za nostrifikaciju diploma koji su predati Ekonomskom fakultetu u Sarajevu prije donošenja ovog Pravilnika, a za koje je formirana posebna Komisija, okončat će se na način i po postupku koji su važili prije donošenja ovog Pravilnika.
Za ostale zahtjeve provest će se postupak u skladu sa ovim Pravilnikom.

Član 21.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja istog na Oglasnoj ploči Fakulteta.


Pravilnik objavljen na PREDSJEDNIK
Oglasnoj ploči UPRAVNOG ODBORA
12.04.1999. god. prof. dr. Kemal Hrelja
Broj: 01-1-3/99

SPISAK DOKUMENATA POTREBNIH ZA NOSTRIFIKACIJU DIPLOME

1. Diploma - original
2. Uvjerenje o položenim ispitima
3. Nastavni plan i program studija
4. Skala ocjenjivanja studenata
5. Svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (samo na uvid)

Uz Zahtjev za nostrifikaciju diplome dostavljate originalne dokumente, koje vraćamo nakon završene procedure, i dvije ovjerene fotokopije (dokumenti pod rednim brojem 1., 2. i 4.). Nastavni plan i program studija dostavljate u jednom primjerku.

Ukoliko dokumentacija koju prilažete nije na Maternjem jeziku, potrebno je prevesti (od strane sudskog tumača), i također uz original prijevoda priložiti i dvije ovjerene fotokopije.


Cijena nostrifikacije diplome iznosi:

* Postdiplomski studij 1.000 KM
* Četverogodišnji studij (VII/1 stepen) - 450 KM
* Dvogodišnji studij (VI/1 stepen) - 255 KM


Uz navedene dokumente prilažete i uplatnicu u iznosu 50% od ukupnog iznosa za nostrifikaciju diplome.

Uplatnicu za preostalih 50% prilažete nakon završene procedure nostrifikacije diplome.

Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun: 1610000047480056
RAIFFEISEN BANK

Korisnik: Ekonomski fakultet u Sarajevu

Svrha uplate: Nostrifikacija diplome

User avatar
Ergot
Posts: 1020
Joined: 27/03/2004 23:00
Location: dislocation

#3 Re: Nostrifikacija magistar/doktor nauka u BiH

Post by Ergot » 04/05/2007 21:10

revolutia wrote:
ja zasad nisam nista nostrificirao,jer i u ministarstvu i na fakultetu u BiH su mi rekli da magistra ne priznaju...a kad jednom nostrificiras diplomu, ne mozes je nostrificirati ponovo, i tako se dobrovoljno fakticki odrices titule..SHIT!!

pucajte!! :D
Na Filozofskom su navodno izmislili distinkciju izmedju "magistra struke" i "magistra nauke", valjda radi ovakvih slucajeva. :lol: :lol: :lol: :lol:

bedifferent12
Posts: 99
Joined: 18/02/2007 12:11

#4

Post by bedifferent12 » 04/05/2007 21:19

cemu nostrifikacija??
gdje god da apliciras za posao, dovoljno je da napises gdje si i sta zavrsio... kakva nostrifikacija kakvi bakraci!
ne pada mi na pamet da o mojoj tesko zaradjenoj tituli odlucuje neko po ministarstvu drzave u se kojoj covjeku, koji je doktorirao na stenfordu, izruguju: "sidje doktor sa stenforda!"
mislim da je to stvarno suvisno...
moRe bit da nisam u pravu... samo, ja ne vidim svrhu nostrifikacije, niti cu pokusati bilo sta ganjati u tom smislu kad se aBd vratim...

DONY
Posts: 1257
Joined: 20/07/2006 18:23

#5

Post by DONY » 04/05/2007 22:23

bedifferent12 wrote:cemu nostrifikacija??
gdje god da apliciras za posao, dovoljno je da napises gdje si i sta zavrsio... kakva nostrifikacija kakvi bakraci!
ne pada mi na pamet da o mojoj tesko zaradjenoj tituli odlucuje neko po ministarstvu drzave u se kojoj covjeku, koji je doktorirao na stenfordu, izruguju: "sidje doktor sa stenforda!"
mislim da je to stvarno suvisno...
moRe bit da nisam u pravu... samo, ja ne vidim svrhu nostrifikacije, niti cu pokusati bilo sta ganjati u tom smislu kad se aBd vratim...
konacno nesto pametno.... :thumbup:

User avatar
janje_
Posts: 1444
Joined: 05/04/2007 14:05
Been thanked: 2 times

#6

Post by janje_ » 07/05/2007 12:18

bedifferent12 wrote:cemu nostrifikacija??
gdje god da apliciras za posao, dovoljno je da napises gdje si i sta zavrsio... kakva nostrifikacija kakvi bakraci!
pokusaj se zaposliti u npr. bh telekomu na mjesto gdje traze dipl.ing. elektrotehnike sa diplomom iz inostranstva. samo ce ti se kazati cemu nostrifikacija.

quantum
Posts: 227
Joined: 12/10/2005 19:17

#7 Re: Nostrifikacija magistar/doktor nauka u BiH

Post by quantum » 07/05/2007 15:13

Ergot wrote:
revolutia wrote:
ja zasad nisam nista nostrificirao,jer i u ministarstvu i na fakultetu u BiH su mi rekli da magistra ne priznaju...a kad jednom nostrificiras diplomu, ne mozes je nostrificirati ponovo, i tako se dobrovoljno fakticki odrices titule..SHIT!!

pucajte!! :D
Na Filozofskom su navodno izmislili distinkciju izmedju "magistra struke" i "magistra nauke", valjda radi ovakvih slucajeva. :lol: :lol: :lol: :lol:
Ne bih bas rekao da su to izmislili na Filozofskom fakultetu, nisu oni jedini koji prave tu razliku.

Ko god studira po Bolonji nakon zavrsenog fakulteta je magistar. Tako da mislim da je potrebno napraviti razlliku.

User avatar
nebojeplavo
Posts: 5958
Joined: 29/09/2005 12:40
Location: na sedmom nebu :D

#8

Post by nebojeplavo » 07/05/2007 15:18

janje_ wrote:
bedifferent12 wrote:cemu nostrifikacija??
gdje god da apliciras za posao, dovoljno je da napises gdje si i sta zavrsio... kakva nostrifikacija kakvi bakraci!
pokusaj se zaposliti u npr. bh telekomu na mjesto gdje traze dipl.ing. elektrotehnike sa diplomom iz inostranstva. samo ce ti se kazati cemu nostrifikacija.
Pa obicno moras priloziti i dokumentaciju uz prijavu za posao, rijetki su oni koji ce vjerovati na rijec :D

Fox Mulder
Posts: 562
Joined: 24/04/2007 13:24
Location: Washington

#9 Re: Nostrifikacija magistar/doktor nauka u BiH

Post by Fox Mulder » 07/05/2007 15:18

quantum wrote:
Ergot wrote:
revolutia wrote:
ja zasad nisam nista nostrificirao,jer i u ministarstvu i na fakultetu u BiH su mi rekli da magistra ne priznaju...a kad jednom nostrificiras diplomu, ne mozes je nostrificirati ponovo, i tako se dobrovoljno fakticki odrices titule..SHIT!!

pucajte!! :D
Na Filozofskom su navodno izmislili distinkciju izmedju "magistra struke" i "magistra nauke", valjda radi ovakvih slucajeva. :lol: :lol: :lol: :lol:
Ne bih bas rekao da su to izmislili na Filozofskom fakultetu, nisu oni jedini koji prave tu razliku.

Ko god studira po Bolonji nakon zavrsenog fakulteta je magistar. Tako da mislim da je potrebno napraviti razlliku.
YES, YES ja bih svakom ko iz one stvari izadje dao titulu magistra. Poslije završene osnovne, treba da je doktor. Bas fino.

bedifferent12
Posts: 99
Joined: 18/02/2007 12:11

#10

Post by bedifferent12 » 07/05/2007 21:41

nebojeplavo wrote:
janje_ wrote:
bedifferent12 wrote:cemu nostrifikacija??
gdje god da apliciras za posao, dovoljno je da napises gdje si i sta zavrsio... kakva nostrifikacija kakvi bakraci!
pokusaj se zaposliti u npr. bh telekomu na mjesto gdje traze dipl.ing. elektrotehnike sa diplomom iz inostranstva. samo ce ti se kazati cemu nostrifikacija.
Pa obicno moras priloziti i dokumentaciju uz prijavu za posao, rijetki su oni koji ce vjerovati na rijec :D
dobro, bukva(lac)... nek si mi rekao :)
u bh telekomu se ionako zaposljava preko stele.. ako imas stelu da te neko zaposli, nece ni diploma na engl/njem ili dr jeziku biti problem..
jah...

User avatar
Ergot
Posts: 1020
Joined: 27/03/2004 23:00
Location: dislocation

#11 Re: Nostrifikacija magistar/doktor nauka u BiH

Post by Ergot » 08/05/2007 00:08

quantum wrote:
Ergot wrote:
revolutia wrote:
ja zasad nisam nista nostrificirao,jer i u ministarstvu i na fakultetu u BiH su mi rekli da magistra ne priznaju...a kad jednom nostrificiras diplomu, ne mozes je nostrificirati ponovo, i tako se dobrovoljno fakticki odrices titule..SHIT!!

pucajte!! :D
Na Filozofskom su navodno izmislili distinkciju izmedju "magistra struke" i "magistra nauke", valjda radi ovakvih slucajeva. :lol: :lol: :lol: :lol:
Ne bih bas rekao da su to izmislili na Filozofskom fakultetu, nisu oni jedini koji prave tu razliku.

Ko god studira po Bolonji nakon zavrsenog fakulteta je magistar. Tako da mislim da je potrebno napraviti razlliku.
Ma ja, neko ko zavrsi na Oxfordu nije 'pravi' magistar, treba pljunut' 6000 Hasanu Muratovicu pa ces vidjet magistriravanja bez strucne literature, bez biblioteke, citata itd. Sta je onaj ko stekne BA po Bolonji, visi svrseni srednjoskolac?

mala-i
Posts: 1315
Joined: 16/03/2006 15:32
Location: sa/zg

#12 Re: Nostrifikacija magistar/doktor nauka u BiH

Post by mala-i » 08/05/2007 00:16

Ergot wrote:
quantum wrote:
Ergot wrote: Na Filozofskom su navodno izmislili distinkciju izmedju "magistra struke" i "magistra nauke", valjda radi ovakvih slucajeva. :lol: :lol: :lol: :lol:
Ne bih bas rekao da su to izmislili na Filozofskom fakultetu, nisu oni jedini koji prave tu razliku.

Ko god studira po Bolonji nakon zavrsenog fakulteta je magistar. Tako da mislim da je potrebno napraviti razlliku.
Ma ja, neko ko zavrsi na Oxfordu nije 'pravi' magistar, treba pljunut' 6000 Hasanu Muratovicu pa ces vidjet magistriravanja bez strucne literature, bez biblioteke, citata itd. Sta je onaj ko stekne BA po Bolonji, visi svrseni srednjoskolac?
po bolonji se razlika pravi nakon završenog naučnog/znanstvenog i specijalističkog studija. ove prve po pravilu izvode isključivo fakulteti/sveučilišta, a druge mogu organizovati i veleučilišta i visoke škole. i kad ih završiš ne dobijaš više titulu magistra struke, nego specijalista u određenoj oblasti.
makar je tako u hrvatskoj :-?

Post Reply