nema vise zatrpavanja reklamama u Sao Paolu... 2

Rasprave na razne teme... Ako ne znate gdje poslati poruku, pošaljite je ovdje.

Moderator: O'zone

Post Reply
Edit
Posts: 709
Joined: 15/02/2002 00:00
Location: Sarajevo
Contact:

nema vise zatrpavanja reklamama u Sao Paolu... 2

Post by Edit » 15/12/2006 08:42

Ponovni pokusaj...

http://www.net.hr/vijesti/page/2006/12/13/0262006.html


São Paulo protjerao reklame


Zabranjen je svaki oblik reklame na javnom gradskom prostoru: svjetleæi natpisi, jumbo plakati, leci, treptajuæe poruke, oglasi na autobusima i taksijima, transparenti na avionima.


SÃO PAULO – Od poèetka sljedeæe godine brazilski São Paulo, zagu¹en onime ¹to lokalne vlast nazivaju "vizualnim zagaðenjem", odluèio je stisnuti gumb "obri¹i i ugasi" i svojim graðanima ponuditi proèi¹æeni pogled na grad.

Urbanisti, arhitekti i za¹titari okoli¹a s entuzijazmom s doèekali ovu zabranu, uvedenu novim zakonom "za èisti grad", jer smatraju da æe time São Paulo napraviti va¾an korak prema idealnom urbanom prostoru prilagoðenijem èovjeku.

Zakon predstavlja "neuobièajenu pobjedu javnog interesa nad onim privatnim, reda nad kaosom, lijepoga nad ru¾nim, èistoæe nad vulgarno¹æu", napisao je Roberto Pompeu de Toledo, analitièar i pisac.

Tvrtke za ogla¹avanje i ogla¹ivaèi bune se jer smatraju da se radi o ¹tetnom zakonu i napadu na cijeli jedan ekonomski sektor, ali i na slobodu izra¾avanja koja æe, ka¾u, pretrpjeti te¾ak udarac. Takoðer najavljuju i zatvaranja mnogih radnih mjesta u ogla¹avanju. Isto tako mogli bi biti o¹teæeni i potro¹aèi koji æe imati manje informacija prilikom odluke o kupnji, ali i svi graðani jer æe ulice bez svjetleæih reklama biti mraènije pa time i nesigurnije.

"To je preradikalan zakon koji prkosi osnovnim tr¾i¹nim zakonima", tvrdi Marcel Solimeo, èelnik udruge trgovaca s vi¹e od 30.000 èlanova. "®ivimo u potro¹aèkom dru¹tvu i meðu kljuène odlike kapitalizma spada i raspolo¾ivost informacija o proizvodima".

Ipak, prvi udarac bit æe onaj vizualni koji bi trebao imati blagotvorni uèinak na oèi. Golemi reklamni plakati i ekrani koji dominiraju gradskim vizurama na kojima se ogla¹ava sva¹ta, od automobila do traperica, od mobitela do banaka i erotskih duæana, morat æe nestati, kao i bilo koji drugi oblik reklame na javnom prostoru. Zabranjeno je i dijeljenje letaka.

Za prekr¹itelje je predviðena kazna do 4.500 dolara.

Zakon propisuje i dozvoljenu velièinu natpisa na trgovinama i zabranjuje oglase na i u gradskim autobusima i taksijima.

Zabrana vrijedi i za leteæe reklame na avionima i diri¾ablima. Ipak presuda na prvu od vjerojatno èitavog niza tu¾bi na ovaj zakon, proglasila je ovaj zadnji propis neustavnim buduæi da je nadzor nad zraènim prostorom u nadle¹tvu federalne, a ne gradske vlade.

"Na¹a je namjera ostvariti potpunu kulturnu promjenu", objasnio je Roberto Tripoli, predsjednik gradske skup¹tine i jedan od glavnih pobornika novog antireklamnog zakona. "Stvari su izmakle kontroli i stanovni¹tvo je jednostavno zahtijevalo ovakav zakon", koji je izglasan pro¹log rujna s 45 glasova za i samo jednim protiv, a na snagu stupa prvog sijeènja.

"Uvjeren sam da æe ovaj grad postati tu¾nije i dosadnije mjesto", tu¾i se Dal Ton Silvano, jedini koji je glasao protiv, a koji sam ima privatnih interesa u sektoru ogla¹avanja.

Gradonaèelnik Gilberto Kassab se nada da æe u trenutku kada situacija bude pod kontrolom grad ipak dopustiti ogranièeno i strogo nadzirano ogla¹avanje na autobusnim stanicama, na kioscima, gradskim urama i u javnim zahodima.


The New York Times|Net.hr
13.12.2006.


Post Reply