Joga

Sve o zdravlju...
Shambala
Posts: 8
Joined: 13/05/2008 16:04

Joga

Post by Shambala » 21/05/2008 07:10

Da li znate šta o ovoj izuzetnoj vještini?
Joga na izuzetan način obnavlja i održava fizičko zdravlje,
ali također donosi metode za otklanjanje stresa, napetosti
i harmonizira također psihički i mentalni nivo ljudskog bića..
Joga je bogata savjetima i u mnogim drugim aspektima života
za postizanje savršene harmonije i radosti ljudskog bića.
Trenutno vodim kurseve joge u Sarajevu i rado bih vam bio na uskuzi.
Ako imate bilo kakvih pitanja, samo pitajte.
Evo jedan mali kratki uvod o jogi:

Riječ Joga ima u sanskritu više značenja: sloga, stapanje, čvrsti spoj, jedinstvo. Joga je tradicionalni filozofski sistem, koji je teorijski i praktički nastao prije mnogo hiljada godina u Indiji na osnovu neposrednih iskustava predavanih čak do našeg doba u čuvenom djelu Jogasutra kao zbirka aforizama i pripovjetki mudraca Patandžalija. U joginskom sistemu ćemo naći veoma jasnu razliku između subjekta (puruše - božanskog duha, makrokosmičkog najvišeg nadličnog ja) i objekta (prakrti - prirode, suštine) gdje su i navedeni putevi i metode neophodne za postizanje savršenstva uz pomoć kontrole određenih funkcija, energija i finijih komponenata ljudskog bića: duhovnih, razumskih, psihičkih i fizičkih, sa ciljem da čovjek nađe i postepeno postane svjestan duha, što bi mu omogućilo vratiti se do stanja savršene čistoće i postići stanje blažene svijesti, koje je u jogi neoubičajeno razvijeno i poznato pod nazivom samadhi. Postizanjem stanja samadhi ili pune ekstaze joginu se potrvrđuje njegovo savršenstvo, prilikom čega dolazi do neizrecivog stapanja njegove nerazdvojive suštine, sa nerazdvojivom makrokosmičkom, univerzalnom suštinom. Joga dakle preporučuje raširivati i produbljivati samospoznaju, savršeno postajati svjestan raznih skrivenih strana života, razumno iskorištavati sve potencijale latentno postojeće u našem unutrašnjem svijetu, da bismo poslije postali svjesni besmrtnog, božanskog nadosobnog Ja (atmana), koje je prisutno kao nezaučestvovani svjedok unutar ljudskog bića, i osloboditi ga od uticaja ličnog, prolaznog i ograničenog ja. Onaj ko praktikuje jogu istrajno i postigne savršenstvo u raznim joginskim postupcima, postaje gospodar neizrecivog direktne spoznaje, svjesno i po želji se spaja sa skrivenim energijama prirode, i tako postaje gospodar prividno nadprirodnih sila, kojima može uticati i na prirodne pojave, i lako postiže blagodarne, pozitivne, potpuno neuobičajene rezultate u bilo kojem smijeru, gdje se momentalno slobodno izražava. Uz pomoć joge ljudsko biće postiže potpunu untrašnju slobodu i postaje potpuno svjesno, da je sve moguće, prilikom čega, međutim, shvata da mu sve nije dozvoljeno. Time se podrazumijeva, da pravi jogin nikada neće prekršiti nepromjenljive zakone prirode i neće uticati kao faktor, koji unosi zlo i nemir svojim djelovanjem. Osnova joginskih praktika su izvanredno blagi primjeri unutrašnje rezonancije, koju jogin sam izaziva i podržava zahvaljujući koncentraciji i trajnoj pažnji usmjerenoj u jednu tačku tokom cijelog vremena vježbe. Dalje ćemo probati stručno definisati čin rezonancije u svjetlu joginskih praktika. Riječ rezonancija kao što je poznato potiče od latinskog resonare, koje znači odazivati se, zvukom ispunjavati, ponavljati neki zvuk ili drugačije rečeno neka vrsta usklađenog treperenja, uzdrhtavanja ili vibracije. U joginskoj praksi rezonancija je dakle proces stvaranja i raširivanja pojava vibracije, u čovjeku svjesno iskorištavanih, izazivanih uticajem vibracija svemirskih energija bez obzira na njihov karakter. Širi li se energija iz jednoga emitirajućeg centra, može se desiti, da se razvibriraju određeni centri ili odgovarajuće zone unutar svijeta joginovog bića, ako je jedna od njenih vlastitih vibracijskih frekvencija jednaka sa frekvencijom na kojoj vibrira kosmički centar ili joj je veoma bliska i/ili ako je energija prenošena njoj odgovarajućom vibracijom dovoljno velika s obzirom na udaljenost koja dijeli oba učestvujuća sistema. Svjesno praktikovanje joge omogućava neposredno postizanje ogromne količine procesa rezonancije, koje je moguće poistovjetiti sa svim potencijalnim pojavama izazvanim vibracijom - nekad veoma blage, fine energije, koja učestvuje u raznim sistemima unutar mikrokosmosa čovjeka. Mnogo tako utvrđenih pojava je izazvano modulovanom energijom, primanom direktno putem valova koji potiču iz ogromnih sistema i centara, čiji je izvor u makrokosmosu ili svemiru i koji uvijek vibriraju na frekvenciji bliskoj frekvenciji vibracije odgovarajuće tačke unutar mikrokosmosa joginovog bića, koje je sa pravom smatrano kao rezonator, jer ga je zahvaljujući rezonanciji sposoban na odgovarajući način razvibrirati, ako je buđen vibracijom iste frekvencije kao što je ta njegova. Kontinuitet ozvučnog procesa u joginovom unutrašnjem svijetu biće održavan zahvaljujući neprekidnoj koncentraciji. Ponovno osjećane vibracije postojeće i primane unutar joginovog bića kao nosači harmonije, smisla, energije i informacija su maksimalne u slučaju jednakosti tih frekvencija i približavaju se beskonačnosti, ako su rezonantni faktori trajnog karaktera. Pažnja usmjerena na ovu pojavu je, u ovom pogledu, uvijek od osnovnog značaja. Joginska praksa omogućava konstatovati, da pri održavanju stanja rezonancije dolazi do neprekidnog prenosa energije i informacija iz svemirskog emitirajućeg sistema ili centra do odgovarajućeg centra postojećeg u unutrašnjem svijetu određenog bića. U trenutku kad dolazi do pojave rezonancije u ljudskom biću, njenim djelovanjem se stvara stanje, odgovarajuće primljenoj energiji, a vibracije, tako kako ih biće osjeća zahvaljujući njegovom unutrašnjem samoosvješćavanju, intenzivno rastu: to je specifični maximum, koji ostaje bez promjena, bude li unutrašnja koncentracija trajna. U svakodnevnoj joginskoj praksi je rezonancija trajna, veoma često zapažena pojava, koju prava joginska metodologija pokušava iskorištavati jedino u blagodarnom, stvaralačkom i harmoničnom smislu riječi, tako da bi doprinijela usavršavanju i uključivanju bića u univerzalnu kosmičku harmoniju. Da bismo to, što je više rečeno, još bolje shvatili, pokazaćemo na primjeru, da pojavu rezonancije može primjetiti svako ko svira na klavir držeći nogu na desnoj pedali, zatim što druga osoba u njegovoj blizini pravi neki dosta jak zvuk, naprimjer vokalno h. U takvom slučaju možemo primjetiti da klavir zahvaljujući rezonanciji veoma jasno reprodukuje isti zvuk, naštimana žica odgovarajuća onom vokalnom h će spontano zavibrirati buđena zvučnim vokalnim valovima. Analogski uzeto, u našem slučaju je glas, koji izaziva h jedan od skrivenih središta svemira, a klavir je naš vlastiti unutrašnji svijet, koji vibrira u određenoj oblasti, čim njegova specifična žica bude ispravno naštimana zahvaljujući koncentraciji i osvješćivanju, koje pojavu rezonancije omogućavaju. Tako na prividno banalnom primjeru možemo provjeriti jasnu ilustraciju određenog zajedničkog vibriranja postignutog uštimavanjem, koje je specifično za pojave redovno uočljive u joginskoj praksi. Potpuno shvatanje na osnovu analogije prilikom pokušaja, koji je dostupan svakome, može nam omogućiti da osjetimo osnovnu tajnu, koja proizilazi iz temelja hiljadegodišnjeg sistema joge. Zapadni mislioci su značaj rezonancije savršeno shvatali i izražavali: " Spoznaj sam sebe, spoznaćeš tako i svijet sa njegovim skrivenim silama". ( natpis na pročelju delfijskog hrama).
Istočnjački mudraci su izražavali tu istu istinu na drugačiji način, kada su proglašavali: "Šta je ovdje ( u mikrokosmosu tvog bića - našim riječima ), je svugdje ( u makrokosmosu ili svemiru). To, što nije ovdje ( unutar mikrokosmosa tvog bića - našim riječima ), nije nigdje ( u cijelom makrokosmosu ili svemiru )". TANTRASARA
Zahvaljujući autentičnosti i neslućenoj dubini, koja joj je vlastita, joga je teško pristupačna običnom ljudskom shvatanju, posebno, imamo li na umu činjenicu, da je sve što je primano, osvješćavano ili drugačije rečeno reflektovano u odnosu na karakter onoga koji prima. Odnos između objekta, poznavanog bića ili pojave, i poznavajućeg subjekta nudi beskonačne mogućnosti refleksije ( što je uobičajeno kod bića koje još nije postiglo savršenstvo, donoseći ujedno i stanje mudrosti), omogućene zahvaljujući tome da znalac spozna više ili manje prema tome, koji stepen probuđenosti i savršenstva vlastitih mogućnosti ili drugim riječima koje frekvencije specifičnih vibracija, koje su za njegov način života uobičajene, je postigao. Iz tog pogleda je očigledno, da svijest, koja nije postigla savršenstvo, uvijek obuhvata ili slika istinu u oblasti svojih specifičnih mogućnosti usklađivanja, koje se više ili manje približavaju božanskome savršenstvu. Jogu dakle mogu shvatiti jedino oni, koji ju praktikuju. U tom smjeru se mora naglasiti, da gram prakse vrijedi tonu teorije.
Ispravno shvatanje i primjenjivanje ovog sistema u praksi onemogućava površnost i brzoplete predrasude. Rumunski pjesnik George Cosbue u Sanskritskoj antologiji prevodi jedan pasos iz knjige vedske mudrosti stihom: Glupaka je lako voditi, a mudraca još lakše.../ s neukim na nesreću i bogovi gube vrijeme.

REZONATORI
U svjetlu hiljadegodišnjeg iskustva napredni praktikanti joge su unutar mikrokosmosa ljudskog bića odredili sedam osnovnih, kompleksnih sistema za primanje sedam osnovnih opsega vibracija mikrokosmosa i emitiranje na njima.
Tih sedam sistema je poznato pod nazivom čakre ili središta sile, a u nekim tajnim joginskim spisima mogu biti poistovjećena sa sedam raznih rezonatora, čija je uloga da ljudsko biće uvedu do stanja trenutne rezonancije (tada, kada su probuđene i svjesno kontrolisane) i primanja beskonačnog mnoštva energije, koje se u svemiru kao cjelini ispoljavaju. Odgovarajuća aktivacija ovih energetskih centara (čakri) ili rezonatora (ozvučnika) omogućava sticanje određenih paranormalnih sposobnosti, koje je moguće provjeriti kako u nama, tako i izvan nas, onome ko pomenute centre aktivira tim što ih usklađuje sa odgovarajućim središtima beskonačne sile makrokosmosa.
Pokušamo li to stručno definisati, možemo reći, da tih sedam čakri ili - govoreći nama danas više razumljivijim jezikom - sedam specifičnih rezonatora predstavlja jasno različite vibracijske sisteme za primanje, čak i za emitiranje, koji mogu zajednički vibrirati sa raznim vibracijama - vanjskim podsticajnim energijama iz svemira, čije su frekvencije skoro iste kao i njihove vlastite frekvencije u datom opsegu.
Osnovne karakteristike i mjesta na kojem je ovih sedam rezonatora osvješćavano na fizičkom tijelu i izvan njega, su:

1. Muladhara čakra - U oblasti između anusa i genitalija.Osobine: život, potencijalna energija, tvrdoća, čvrstina, opstanak, sigurnost,prilagodljivost.
2. Svadisthana čakra - Iznad oblasti genitalija. Osobine: instiktivna energija, osjećajnost, seksualnost, kreativnost, društveno ponašanje, šarmantnost, smisao za humor, spontanost, veselost.
3. Manipura čakra - Oblast pupka. Osobine: raširivanje, rasprostranjivost, volja, kontrola, aktivnost, samopouzdanje, hrabrost, samokontroklam istrajnost, sloboda.
4. Anahata čakra - Oblast srčanog pleksusa. Osobine: ljubav, osjećajnost, empatija, simpatija, harmonija, altruizam, skromnost, mir.
5. Višudha čakra - Oblast grla. Osobine: prefinjenost, uzvišeni doživljaji, osjećaj za estetiku i umjetnost, inspiracija.
6. Adžnja čakra - blast čela iznad obrva. Osobine: genijalnost, izvanredna duhovna snaga, vidovitost, intuicija, intelekt, koncentracija, pamćenje.
7. Shasrara čakra - Oblast tjemena. Osobine: spajanje s vječnim apsolutnom, duhovnost, spajanje sa Bogom, mudrost, kosmička svijest.

Život čovjeka u moderno vrijeme, u kojem živimo, pun je bezbrojnih teškoća, koje nam razne hata-joginske vježbe pomažu lako prevazilaziti. Veliki indijski jogin Svami Šivananda u ovome smjeru govori : "Hata-joga onome, ko je ozbiljno i temeljno izvodi donosi savršenu samospoznaju, cvjetajuće zdravlje, dugovječnost, unutrašnju snagu i vitalnost". Što se tiče joge, mnogo ljudi, najčešće zbog neznanja ju uzimaju i vide u njoj samo fizičke vježbe. Ovaj kurs joge postavlja za cilj pokazivanje porijekla i istinitosti joginskog sistema, a ujedno i objašnjenje praktičnih mogućnosti svakog navedenog postupka. Razne joginske tehnike su jednostavne i pristupačne svakome, mogu se koristiti i u oblasti medicine. U ovom kursu će biti šta više navedeni i neki praktični savjeti u vezi ishrane, liječenja raznih bolesti, recepti za podmlađivanje i uravnoteženost, kako psihičku, tako i fizičku. Uostalom poznato je da su u indijskim centrima prirodne medicine, kao i u mnogim ašramima, hata-joginske vježbe uspješno kombinovane sa metodama, koje prije svega koristi prirodno liječenje. U ovom smjeru je važno pomenuti da vegeterijanska ishrana, voćne i povrćne dijete, razne ljekovite biljke pomažu bolesnim da se izlječe, djeluju profilaktički i kao sredstvo za održavanje zdravlja kod zdravih ljudi i šta više djeluju protiv senilnosti. U joginskoj praksi postepeni prelaz na mliječnu i vegeterijansku dijetu značajno potpomaže duhovni rast.
Također post može imati blagodarne i mnogostruke ljekovite efekte, jer obezbjeđuje prezasićenom probavnom traktu čovjeka vrijeme da se odmori.Također boje mnogostruko utiču na čovjeka, njegovo zdravlje kako direktno (npr. smirujuće osobine plave boje), tako i indirektno u zavisnosti od toga, kako pod uticajem sunčevog svijetla razvijaju stvaralačku sposobnost imaginacije (vidi kontrola suptilnog daha - prane i psihičko iskorištavanje vibracija boja). Tijelu se u mnogim istočnjačkim disciplinama posvećuje posebna pažnja. U ovom smislu je korisno citirati pasos iz čuvenog indijskog dijela Čakrasamhita: "Ako je tijelo razumno iskorištavano, postaje jedan od glavnih aparata, koji omogućavaju postizanje osnovnog cilja ljudskog života, što je savršenstvo". Vrijedi pomenuti da je slično mišljenje imao i veliki Pitagora, koji u svom osnovnom dijelu Zlatne riječi govori : "Moramo neprekidno paziti na to da održavamo svoje tijelo u što boljem zdravstvenom stanju. Zato je neophodno primjereno i sa mjerom konzumirati hranu, prirodne napitke i vježbati. Ispravna, razumno postavljena ustanovljena mjera je ta, koja vam brani da vam bude loše i da oslabite. Upravo zato ćemo se morati navići na jasnu i strogu dijetu. Uzgajajte ovaj način života pažljivo da bi ste izbjegli neprijateljsko neshvatanje neznalica".
Svami Šivananda o hatajogi govori : "Za onoga koji ju temeljno praktikuje, hatajoga je božji dar, koji garantuje uspjeh u svakom smijeru. Tijelo, psiha i razum su aparati, koje nam hata-joga omogućava sačuvati zdrave, jake i pune energije". U klasičnom joginskom djelu Gorakshasamhita nalazimo slijedeću tvrdnju: "Tajno znanje hata-joge je stepenište, po kojem se brzo uspinju oni, koji postižu najviše oblasti duhovnog puta, koji vodi ka svevišnjem apsolutnu ".
Kada osjetljivi čovjek razmišlja o tome, kako riješiti savremene probleme čovječanstva, skoro je nemoguće, da ne pomisli i na povratak ka što harmoničnijem i zdravijem životu, na oživljavanje svih latentnih mogućnosti svoga bića, na produbljivanje unutrašnjih doživljaja. Kurs koji počinjete pohađati, je veoma praktičan i obuhvata sve najosnovnije iz hata-joge. Osim toga obogaćen je tradicionalnim istočnjačkim metodama, koje čovjeku pomažu riješavati osnovne probleme: problem zdravlja, aktivnosti i blagostanja. U slijedećim lekcijama biće stavljan akcent na dubinske uzroke problema sa kojima se čovijek susreće i na uzroke socijalnih problema, da bi ih mogao što prije riješiti. Originalnost ovog kursa i njegova specifičnost je u tome, što obuhvata - osim opštih razmišljanja i informacija o drugim joginskim sistemima ( laja-joga, joga-nidra, karma-joga, tantra-joga, kundalini-joga, jantra-joga, bhakti-joga, mantra-joga) - i praktične navode i stručne savjete, koje početniku omogućavaju i obezbjeđuju razumno ići naprijed po sigurnom terenu. Osim ostalog u sklopu ovog kursa biće izložene metode detoksikacije organizma, kao i osnovne informacije o vegeterijanskoj ishrani, postu, voćnim i povrćnim kurama, korištenje nekih ljekovitih biljaka za liječenje određenih bolesti zajedno sa nekim joginskim vježbama. Postepeno će biti izloženo, kako racionalno spojiti razne položaje (asane), izabrane za one, koji žele svakodnevno vježbati osim praktičnih kurseva u sali pod vodstvom instruktora. U kasnijoj fazi će biti izloženo, kako uskladiti pojedine asane u odnosu na tip bolesti. Uz to biće predstavljene osnove homoterapije, muzikoterapije i razni postupci koji potpomažu koncentraciju misli, stvaralačku sposobnost imaginacije i meditaciju.
Jogini smatraju, da ishrana utiče na naš karakter kako direktno, tako i indirektno. Direktan uticaj se događa putem specifičnih vibracija hrane: na primjer jesti meso životinje prestrašene prije smrti ljudskom okrutnosti ima u organizmu poseban odraz i efekat, i širi unutar njega vibracije gnjeva i straha, koje imaju direktne efekte - uticaje. Indirektan uticaj proizilazi iz toga, da toksini, koje životinja izlučuje zbog negativnih emocija, utiču putem hrane na nervni sistem, na endokrijne žlijezde i time utiču i na ponašanje dotične osobe - konzumenta. Krug se zatvara kada pomislimo na uzajamni uticaj karaktera na žlijezde i žlijezda na karakter. Ovdje je na mjestu pomenuti to, da su u joginskoj nauci endokrijne žlijezde kontrolisane putem tajnih energetskih centara (čakri). Uporedimo prosti, fini vibracijski doprinos jabuke, kruške ili čaše mlijeka itd. - sa doprinosom mesa jagnjeta, zeca ili svinje, koji su se u slutnji bliske smrti pokušavali istrgnuti iz ruku čovjeka. Ljudsko biće najčešće neodržava pravila cvijetajućeg zdravlja i često krši zakone prirode. I pored svih ovih dosta teških pogrešaka čovijek se i preko toga čudi, kada vidi, kako se u njemu i oko njega rađa patnja, muka i disharmonija. U ovom slučaju značajna je izreka mislioca Seneke iz starog vijeka: "Mnogo ljudi se trudi živjeti što duže, ali veoma malo je onih, koji se trajno trude živjeti što bolje".
Hata-joga u suštini ima kao posljedice povratak ka prirodi. Zahvaljujući specifičnim joginskim metodama i postupcima, koje utiču tako što izazivaju vibriranje sa blagim - finim energijama u prirodi, unutar čovjeka se postepeno budi intuicija, intenzivnije zapažanje i postaje svjestan realnosti i postojanja simultanih paralelnih svjetova. Postepenim treningom čovijek stiče spoznaju blagodarnih ljekovitih sila svemira, postaje sposoban vibrirati sa blagodarnim sferama svemira. Onaj, ko praktikuje jogu, može naviše razumjeti jeziku tijela. Njegov organizam postepeno osjeća šta je za njega u određenom momentu najpovoljnije, lako zapaža osjećaj sitosti i nedostatak mineralnih soli. U povoljnom trenutku čovjek također može omogućiti probavnom traktu da se odmori zahvaljući blagodarnom postu. Zbog toga što jogin zna to, što je suštinsko, može naći određeno voće ili povrće, koji su mu potrebni za njegovo za ozdravljenje ili pročišćavanje organizma. U praksi to je pitanje iskustva i samospoznaje. Kada iskusni jogin ima na dispoziciji ove osnovne informacije , može kombinovati vrijeme posta i voćnih ili povrćnih kura i iskorištavati razne ljekovite biljke, da bi opet postigao izgubljeno dobro raspoloženje i radost života.
Na ovom kursu ćemo također praktično učiti razne metode relaksacije ili "dopunjavanja", na osnovu suvibriranja s finim energijama prirode. Kada adept bude imao ove metode dobro proživljene, moći će pomoću njih postizati velike uspjehe. Iskusni jogin, koji dospije do određenih faza vježbi, postiže opet nekadašnje zdravlje i vitalnost, unutrašnju uravnoteženost i postepeno stiče sposobnost da pomaže članovima porodice ili prijateljima i tako im omogući, da pomognu sami sebi. Lekcije koje se tiču iscjeljiteljskih metoda uz pomoć suptilnog daha (skrivenih energija prirode - prane) će u ovom smijeru dati neobično djelotvorne savjete. U nekim će se lekcijama posebno upozoravati na blagodarnost korištenja finih tokova boja, koji se mogu pozitivno koristiti na tijelo i psihu. Redoslijed postepeno preporučenih, veoma djelotvornih vježbi sa svim potrebnim praktičnim i teorijskim pojmovima, koji su plodovi hiljadegodišnje strpljive marljivosti mudrih jogina krunisanih uspjesima, osigurati će iskrenim i istrajnim učenicima na osnovu karaktera njihivih ličnih problema veliku pomoć i zadovoljstvo.
U joginskom pogledu veliki procenat ljudi "uprkos svome vanjskom nemiru" nije svjestan, da "unutrašnje" spava. Temeljna primjena raznih joginskih postupaka posebno će pomoći masi nesvjesnih, da pogledaju u lice novoj, višoj realnosti.
Do određenog vremena je oduševljeni adept joge svjedok procesa izvanrednog ubrzavanja svog unutrašnjeg razvoja, koji mu pomaže ostvariti svoje poslanje u svijetu i omogućava mu da lakše spozna osnovne zakone univerzalnog mira. On postaje svjestan, da sve u njemu radi za njegov aktivniji duhovni rast. Putem joge adept unutrašnjim savršenstvom može učiniti kraj razbacivanju duhovne energije, koja besmisleno rasipa ovaj izuzetno vrijedan potencijal i time mu brani u spoznaji svog unutrašnjeg svijeta.
Interesantno je, da doktor Pol Šokard smatra, da je čovječanstvo, iako je nastalo "na zemlji prije više nego 65 000 godina, jedva dospjelo do dječijeg uzrasta i do sad ima samo o sebi slabo znanje". Na osnovu znanja, koliko mnogo ljudski rod zanima pitanje starenja, naš kurs će pokušati zamijeniti skrivenu strepnju i strah nekih ljudi određenom dozom nade, time što će predstaviti neka prirodna riješenja postojeća u jogi, koja će onim, koji je budu htjeli uvesti u praksu, biti veoma korisna. Ovaj kurs ujedno obuhvata moralne, psihološke i psihičke faktore, pravila higijene i ishrane, kao i metode mehaničkog održavanja tijela u duhu hiljadegodišnjeg joginskog znanja. U svijetlu znanja iste hiljadegodišnje mudrosti, biće predstavljen sasvim novi pogled na erotiku i seksualnost, da ne bi bio zapostavljen tako važan aspekt, kao što je aspekt stvaralačke energije čovjeka.
Kao što će svako spoznati u praksi, ljudsko biće je neodvojivo spojeno sa prirodom, a kada je čovjek toga potpuno svijestan, biće inspirisan ka potpunom razvijanju snage, koja osigurava njegov duhovni integritet i sile koje će poslije pozitivno uticati na sile društvene.
Joga a posebno hata-joga čovjeku mogu pružiti značajne usluge i pomoć ali jedino po cijenu strogog održavanja pravila, koje ovi sistemi podrazumijevaju. Žan-Žak Ruso tvrdi: "Tijelo mora biti jako, da bi se moglo potčiniti duši, dobar sluga mora biti što jači".
U hata-jogi saznajemo, da postoje razne metode, kako pojačati tijelo. Svako će se s ovim postupcima upoznati u raznim teorijskim i praktičnim lekcijama i biće mu pružena sloboda, da izabere one, koje mu najviše odgovaraju. Onima, koji žele postići izvanredan stepen samokontrole i na prozaičkom nivou "stvarnosti", se preporučuje vježbati tome određene hata-joginske pozicije (asane). Nakon određenog vremena prakse istinski adept će spoznati, da su asane siguran put ka samokontroli i ovladanju tijela i duha nipošto time, što će se susretati sa drugima, nego time, što će raditi sam na sebi, da bi "izbrusio svoj vlastiti neobrađeni kamen", a to naravno bez iscrpljujućih nadmetanja, koja zakorjenjuju dualističke tendencije sa svim posljedicama, koje ove tendencije sa sobom donose.
Nadamo se, da ćemo, ako savladamo ovaj kurs, promijeniti dugotrajno nerazumijevanje onih, koji nažalost zbog neznanja i površnosti vide jogu samo kao tjelesnu vježbu. Isto tako se nadamo, da ćemo ispraviti pogrešne ideje onih, koji ovaj stadij savladaju i koji u jogi jedino traže sredstvo za sticanje paranormalnih sposobnosti (sidhi). U ovom smijeru je važno pomenuti opravdano mišljenje Alaina Danalesca: "Svi joginski spisi naglašavaju, da je isključivi cilj hata-joge brzo prevazilaženje fizičkih prepreka, koje obilježavaju duhovni put ka ponovnom sjedinjenju s apsolutnom."
Nadamo se, ako ovi psihofiziološki i psihomentalni elementi budu uzimani u obzir, da će doći do potrebne evokacije - izazivanja elemenata donosećih harmoniju i razvoj svijesti. Zahvaljujući direktnom praktičkom pristupu jogini su uvijek bili i nadalje ostaju ljudi, koji pokušavaju istraživati važne neslućene strane stvarnosti što bistrijim pogledom i misli što više oslobođenoj od predrasuda, bez obzira na to, da li su te predrasude starijeg ili novijeg porijekla. U svim vremenima su jogini pokušavali biti istraživači, mislioci, slobodni ljudi, koji su se trudili spoznati konačnu istinu i tako postići oslobođenje. Nadamo se, da će taj otvoreni, uzvišeni i hrabri stav svi uzeti kao primjer. Ovaj stav je osnovni uslov širenja obzora i uspjeha u traženju istine. U uvodnom dijelu se ovaj kurs joge trudi pomoći svim ljudima da održaju ili obnove svoje zdravlje u slučaju bolesti, time što se vraća održavanju prirodnih zakona; također ćemo se truditi podstaknuti i obodriti one, koji su očajni i nisu u stanju riješiti svoje osnovne probleme i vratiti im samopouzdanje. Veliki indijski joginski mislioc Šri Aurobindo kaže: "Istina i spoznaja su bezvrijedni, ako time, što su uvođeni u praksu, ne daju snagu mijenjati svijet."

SILA MISLI U JOGINSKOM POGLEDU

Brzina misli višestruko prevazilazi brzinu svijetla. Zatim što se svjetlo širi brzinom od 300 000 km/s., misao za svoje širenje skoro nikakvo vrijeme ne treba. Misao je blaža od etera ili okoline u kojoj se ispoljava struja. U slučaju televizije određeni pjevač pjeva u Parizu a može se slušati recimo u Londonu ili Pragu. Mnogo poruka se prenosi skoro trenutno pomoću radijskih valova. Također misao se može uporediti sa radio-aparatom namjenjenom za primanje i emitiranje. Dovoljno napredan jogin moćno emitira u cijeli svijet misli harmonije, mira, ljubavi, radosti i ravnoteže posebnim mentalnim valovima, koje ispoljava. Ti se oblikuju u formama misli, šire se brzinom groma svim smjerovima i zahvaljujući fenomenu rezonancije prodiru do misli osoba naštimanih većinom na slične vibracijske frekvencije i tako u njima izazivaju slične misli. Čovjek sebičan i pokvaren, čija je misao stalno puna zavisti, ljubomore, osvete i mržnje, će oko sebe neprekidno širiti uznemirujuće, negativne misli, koje će se automatski ugnjezditi u hiljadama misli, koje u tom trenutku ili kasnije suvibrijaju sa sličnim mislima i na kraju izazivaju misli slične onim, koje primaju. Pogledajmo sada u kakvoj se oblasti misli šire. Analogijski uzeto, ako bacimo kamen u vodu, vidjećemo da se oko pogodjenog mjesta stvara niz krugova, koje se šire dalje. Isto tako svijetlo obične svijeće stvara svjetlosne valove sa posebnim vibracijama, koje se skoro trenutno šire u svim smjerovima. Slično je i u slučaju, kada je iz misli neke osobe moćno emitirana neka dobra ili loša misao. Ta misao izaziva posebne vibracije u duhovnoj, nevidljivoj oblasti ili svijetu, ove vibracije će se širiti sferijski svim smjerovima i izazivati skoro isti uticaj. Kakva je dakle oblast kojom se šire misli iz jedne misli u drugu? Najbolje objašnjenje je, da oblast kojom i u kojoj se ljudska misao putem misli može ispoljavati, je Univerzalna duhovna sfera. Ova duhovna sfera, često nazivana takodjer duhovno prostranstvo, ispunjava prostor kao eter i stvara oblast za širenje misli, isto kao što prana (fina životna energija) predstavlja medium za ispoljavanje čula. Sličnim načinom je eter mediem za širenje toplote, svijetla i radijskih valova a vazduh za širenje zvuka. Čovjek dakle sije misli i ženje čin. Sije čin i stiče navike. Sije navike i stiče karakter. Sije karakter i dobija sudbinu ili drugačije rečeno karmu. Čovjek je sam sebi stvorio i dalje stvara svoju sudbinu svojim vlastitim mislima i prevladavajućim djelima. Postupa li razumno, tako kako treba, može promijeniti svoju sudbinu. Ispravnim mišljenem i istrajnom vježbom se zahvaljujući blagodarnom rezonancijom finih kosmičkih energija može postati gospodar sudbine ili drugačije rečeno svoje karme. Neosviješćeni često govore, karma (sudbina) bezuslovno donosi to, što se mora desiti. Predstavlja sudbinu. Ako je onda unaprijed sve dano mojom karmom ili sudbinom, zašto bih se onda uopšte trebao truditi? To je ustvari moja sudbina. To je naprosti fatalizam, koji često stvara tupoću, zaostalost i nesreću, i pokazuje sasvim pogrešno shvatanje zakona karme ili sudbine. To je sasvim pogrešan argumenat. Dovoljno inteligentan čovjek sigurno takvo pitanje neće postavljati. Takav čovijek je svjestan svoje situacije, i mijenja i pretvara svoju sudbinu time što će se pomoću svojih misli i djela unutrašnje mijenjati. Kada čovjek tačno zna, kakvo je njegovo stanje, može ustvari slobodno odrediti drugačiji način djelovanja, da bi promijenio svoju sudbinu. Nakon određenog vremena će biti svjestan toga, da brzina kojom se sudbina može mijenjati na bolje je direktno umjerna tome, koliko intenzivno se uključuje u odgovarajuću činost. Na primjer džeparoš neće biti džeparoš zauvjek u svim okolnostima. Ako dođe u blizinu nekog velikog osviješćenog jogina, snagom svestranog uticaja, kojim će na njega jogin djelovati, će se dosta brzo promijeniti na bolje. Počeće misliti i raditi drugačije nego do sada i time će se promijeniti i njegova sudbina. U istočnoj tradiciji je poznato, da je upravo tako bilo sa Dakotem Ratnakarem, koji je kasnije postao mudrac Valmiki. Takvim načinom djelovanja se iz korjena promjenio iako je bio zadrti lopov. Misliš li i činiš li primjereno, možeš postati veliki jogin. Ako budeš koristio silu misli možeš postići izuzetne rezultate. Kada ljudsko biće, koje osjeća ogromnu snagu misli, čini uz pomoć joginske prakse i ispravnog mišljenja, truda i ispravnog ponašanja, može dospjeti do stanja mudrosti. Joginska praksa predstavlja dinamičnu spoznaju sile misli sa višestrukim mogućnostima korišćenja u:
1. naprednoj aplikativnoj psihologiji, gdje ispravno shvaćeni i primjereno iskorištavani joginski postupci omogućavaju shvatiti, da misli predstavljaju silu, koja oblikuje način ponašanja, stvara karakter, mijenja sudbinu i omogućava nam totalni uspjeh u životu.
2. parapsihilogiji, gdje joga otkriva stvarnost, da je ljudska misao izvor i centar određenih paranormalnih sposobnosti. Jogom čovjek uči, kako iskorištavati ove latentne sile sa višestranim smjerovima, kako u untrašnjem, tako i u vanjskom životu .
3. transcendentalnoj realizaciji, gdje je moguće putem određenih joginskih vježbi postići željene metode, koje čovjeku omogućavaju unutrašnji razvoj i postizanje konačne božanske realnosti, koja ga vodi ka spoznaji Boga.


LANANA
Posts: 84
Joined: 13/09/2007 16:22
Location: SARAJEVO

Re: Joga

Post by LANANA » 21/05/2008 10:48

Vrlo lijepo i opsirno objasnjeno,hvala u ime svih zainteresovanih.Ako vec vodis te kurseve mozes li napisati i koje su tvoje kvalifikacije jer za sve treba imati potrebno znanje i kakvu takvu preporuku da to mozes raditi.S najboljim namjerama napisano :-D

*mima*

Re: Joga

Post by *mima* » 21/05/2008 11:45

[quote="Shambala"]Da li znate šta o ovoj izuzetnoj vještini?
Joga na izuzetan način obnavlja i održava fizičko zdravlje,
ali također donosi metode za otklanjanje stresa, napetosti
i harmonizira također psihički i mentalni nivo ljudskog bića..
Joga je bogata savjetima i u mnogim drugim aspektima života
za postizanje savršene harmonije i radosti ljudskog bića.
Trenutno vodim kurseve joge u Sarajevu i rado bih vam bio na uskuzi.
Ako imate bilo kakvih pitanja, samo pitajte.
Evo jedan mali kratki uvod o jogi:


Onda nam ostavi adresu.........ne radi se joga valjda slovima.

User avatar
Jara
Posts: 28667
Joined: 27/03/2006 00:36

Re: Joga

Post by Jara » 21/05/2008 13:09

***
Last edited by Jara on 17/11/2011 02:30, edited 1 time in total.

Shambala
Posts: 8
Joined: 13/05/2008 16:04

Re: Joga

Post by Shambala » 21/05/2008 21:20

LANANA wrote:Vrlo lijepo i opsirno objasnjeno,hvala u ime svih zainteresovanih.Ako vec vodis te kurseve mozes li napisati i koje su tvoje kvalifikacije jer za sve treba imati potrebno znanje i kakvu takvu preporuku da to mozes raditi.S najboljim namjerama napisano :-D


Naravno LANANA, imam diplomu jedne međunarodne škole joge čiji ogranak vodim ovdje u BiH,
dakle moje kvalifikacije su instruktor joge međunardone federacija joge Atman, vidi http://www.fiy.yoganet.org/

Također možeš pogledati naš sajt: http://www.joga-tantra.com

Puno pozdrava.

Shambala
Posts: 8
Joined: 13/05/2008 16:04

Re: Joga

Post by Shambala » 21/05/2008 21:24

mima wrote:
Shambala wrote:Da li znate šta o ovoj izuzetnoj vještini?
Joga na izuzetan način obnavlja i održava fizičko zdravlje,
ali također donosi metode za otklanjanje stresa, napetosti
i harmonizira također psihički i mentalni nivo ljudskog bića..
Joga je bogata savjetima i u mnogim drugim aspektima života
za postizanje savršene harmonije i radosti ljudskog bića.
Trenutno vodim kurseve joge u Sarajevu i rado bih vam bio na uskuzi.
Ako imate bilo kakvih pitanja, samo pitajte.
Evo jedan mali kratki uvod o jogi:


Onda nam ostavi adresu.........ne radi se joga valjda slovima.


Izvinjavam se, mislio sam da je mail prikazan - [email protected]

Shambala
Posts: 8
Joined: 13/05/2008 16:04

Re: Joga

Post by Shambala » 21/05/2008 21:27

Jara wrote:@Shambala, koji sistem joge instruiraš?


Vodim kurseve integralne joge, tj. kurs koji obuhvata aspekte više grana joge,
na časovima se prije svega posvećujemo hatha-jogi a postepeno učimo i ostale
aspekte joge (karma-joga, laja-joga, radža-joga, bhakti-joga, mantra-joga itd.)
koji nam mogu pomoći kod cjelokupne harmonizacije života jednog zapadnog čovjeka.

*mima*

Re: Joga

Post by *mima* » 22/05/2008 13:22

Shambala wrote:
mima wrote:
Shambala wrote:Da li znate šta o ovoj izuzetnoj vještini?
Joga na izuzetan način obnavlja i održava fizičko zdravlje,
ali također donosi metode za otklanjanje stresa, napetosti
i harmonizira također psihički i mentalni nivo ljudskog bića..
Joga je bogata savjetima i u mnogim drugim aspektima života
za postizanje savršene harmonije i radosti ljudskog bića.
Trenutno vodim kurseve joge u Sarajevu i rado bih vam bio na uskuzi.
Ako imate bilo kakvih pitanja, samo pitajte.
Evo jedan mali kratki uvod o jogi:


Onda nam ostavi adresu.........ne radi se joga valjda slovima.


Izvinjavam se, mislio sam da je mail prikazan - [email protected]Nisam trazila mail. Neces me valjda preko maila uciti jogu.

milica968
Posts: 7
Joined: 20/05/2008 23:02

Re: Joga

Post by milica968 » 22/05/2008 20:05

JELI KO CUO ZA NINU? IMA ORDINACIJU KOD BRISTOLA?

Shambala
Posts: 8
Joined: 13/05/2008 16:04

Re: Joga

Post by Shambala » 23/05/2008 07:49

Imamo prostorije na Mojmilu, ako nekog interesuje pozovite o62 382 070 ili o65 343 695,
naravno i ovdje ili mailom mogu odgovoriti na neka osnovna pitanja ukoliko ih imate..
U oktobru ce biti javno predavanje u centru u BKCu i pocinje upis u novu godinu,
bice jedna grupa i blize centru grada, aktuelnosti mozete pratiti na http://www.joga-tantra.com

Ninu ne znam, takodjer vodi jogu?

User avatar
Pasiflora
Posts: 3910
Joined: 30/03/2007 20:41
Location: Bolje bi bilo da je malo dalje

Re: Joga

Post by Pasiflora » 20/10/2010 13:24

Tema up :D
Vidim da ima nekoliko tema o jogi od 2007 - 2008 god.
Hajmo malo osvjeziti. Svi vi koji ste isli - idete li jos uvijek na jogu?
Ako idete - zasto ili ako ne idete - zasto?
pls :-) :-) :-) :-) :-) :-)

User avatar
Pasiflora
Posts: 3910
Joined: 30/03/2007 20:41
Location: Bolje bi bilo da je malo dalje

Re: Joga

Post by Pasiflora » 27/10/2010 11:20

Niko nista????? Ma zezate da vise niko ne ide na jogu i da nista nema reci o tome? :skoljka:

User avatar
Šnježana
Posts: 171
Joined: 18/10/2010 14:19

Re: Joga

Post by Šnježana » 29/10/2010 15:44

sitno wrote:Niko nista????? Ma zezate da vise niko ne ide na jogu i da nista nema reci o tome? :skoljka:


Ja se već neko vrijeme kanim da upišem Joga "treninge" ...
Znate li neki dobar Centar, sa kvalitetnim "instrukcijama" i Joga majstorima, za početnike? Koliko košta, imaju li neke popuste za studente, koliko traje jedan kurs, ima li godišnja članarina i ostalo... :-D :-D :-D

User avatar
Šnježana
Posts: 171
Joined: 18/10/2010 14:19

Re: Joga

Post by Šnježana » 29/10/2010 15:46

:-D :-D
Last edited by Šnježana on 30/09/2011 22:21, edited 1 time in total.

User avatar
Jara
Posts: 28667
Joined: 27/03/2006 00:36

Re: Joga

Post by Jara » 29/10/2010 17:30

***
Last edited by Jara on 17/11/2011 02:32, edited 1 time in total.

User avatar
Šnježana
Posts: 171
Joined: 18/10/2010 14:19

Re: Joga

Post by Šnježana » 29/10/2010 21:40

Jara wrote:http://www.joga.ba/


Hvala :D
Je li ti ideš tamo ili??
Ako da: lično iskustvo sa njima?

User avatar
Priorat
Posts: 1451
Joined: 07/04/2009 09:43
Location: Naučio sam krajnje oprezno upotrebljavati riječ nemoguće...

Re: Joga

Post by Priorat » 29/10/2010 21:49

da sam dole vjeruj, bio bi ti prva musterija sa sax-a.... djelujes seriozno.. :thumbup:

User avatar
Jara
Posts: 28667
Joined: 27/03/2006 00:36

Re: Joga

Post by Jara » 30/10/2010 13:47

oops!
Last edited by Jara on 17/11/2011 02:31, edited 1 time in total.

User avatar
Pasiflora
Posts: 3910
Joined: 30/03/2007 20:41
Location: Bolje bi bilo da je malo dalje

Re: Joga

Post by Pasiflora » 07/12/2010 14:12

Šnježana wrote:
sitno wrote:Niko nista????? Ma zezate da vise niko ne ide na jogu i da nista nema reci o tome? :skoljka:


Ja se već neko vrijeme kanim da upišem Joga "treninge" ...
Znate li neki dobar Centar, sa kvalitetnim "instrukcijama" i Joga majstorima, za početnike? Koliko košta, imaju li neke popuste za studente, koliko traje jedan kurs, ima li godišnja članarina i ostalo... :-D :-D :-Dimas pp

User avatar
cat-woman
Posts: 7
Joined: 01/12/2010 09:28
Location: izgubljena, jos se trazim

Re: Joga

Post by cat-woman » 22/12/2010 09:41

ja sam uvijek bila zainteresirana za jogu, ali nisam nista poduzimala dok me zdravstveni problemi nisu natjerali. vec godinu dana se bavim intenzivno i mogu vam reci da se mnogo bolje osjecam; fizicki i psihicki, a uz sve te vjezbe ukljucila sam i zdravu ishranu, a i zbacila 'otrove'.
ako ne mozete naci instruktore joge, pogledajte, za prvu pomoc na netu:

http://www.yogajournal.com/

dina_arajevo
Posts: 3711
Joined: 09/04/2007 18:15

Re: Joga

Post by dina_arajevo » 02/02/2011 13:49

Veoma zanimljivo :)

leticija
Posts: 793
Joined: 17/01/2004 00:00

Re: Joga

Post by leticija » 02/02/2011 23:33

Ovo je dobar sajt za pocetnike.

http://joga.rs/

Praktikujem Yogu vec 4 godine i idem na vjezbe 3 puta sedmicno.
Radimo vjezbe istezanja (asana) i disanja (pranayama), bez meditacije. Meni je to dovoljno
(posto sam se u mladosti bavila gimnastikom) da u zrelim godinama sacuvam vitalnost i elasticnost tijela.
Yoga nudi mnogo mogucnosti samo je pitanje sta vi trebate (trazite) od Yoge.

User avatar
Gaggy!i
Posts: 64
Joined: 20/11/2010 13:01
Location: Nedođija bb

Re: Joga

Post by Gaggy!i » 19/02/2011 21:12

Licno se bavim jogom vec nekoliko mjeseci i mogu vam reci da je vrlo ugodno-kontrast svakodnevnici...stvarno relaksira,potencira snagu misli (odredjenim vjezbama),svjest o vlastitom tijelu se razvija (cvrstoca,izdrzljivost-veoma prijatni efekti) itd.
Evo vam link http://joga-shambala.com/site/ -imate sve fino objasnjeno :D
Cak se organizuju razni izleti,sto je veliki plus. :thumbup:

Hadzi Lojo
Posts: 1538
Joined: 19/10/2010 19:51

Re: Joga

Post by Hadzi Lojo » 22/02/2011 21:13

Hatha Yoga vjezbe su u redu ali do odredjene granice dok vas ne uvuku u razne vrste meditacija itd. Najme vjezbe meditacija se u stvari bave time da sam organizam pocinje da luci vece kolicine bionarkotika koji uticu na nasu psihu.
dakle oprezno sa yogom kao i sa svim drugim vrstama sekti i sektaskih religija.

User avatar
Gaggy!i
Posts: 64
Joined: 20/11/2010 13:01
Location: Nedođija bb

Re: Joga

Post by Gaggy!i » 23/02/2011 16:59

Hadzi Lojo wrote:Hatha Yoga vjezbe su u redu ali do odredjene granice dok vas ne uvuku u razne vrste meditacija itd. Najme vjezbe meditacija se u stvari bave time da sam organizam pocinje da luci vece kolicine bionarkotika koji uticu na nasu psihu.
dakle oprezno sa yogom kao i sa svim drugim vrstama sekti i sektaskih religija.


Pa ne bih se bas slozio s konstataciom.Da,luce se hormoni srece u odredjenim kolicinama-sto i jeste jedan od ciljeva meditacije i relaksacije (ovdje valja naglasiti da muzika ima slican cimbenik :cry: -LJUDI,NEMOJTE NI PO KOJU CIJENU SLUSATI MUZIKU! :P ).To nisu sekte-to moze reci samo covjek koji malo sta zna o jogi,a prosipa pamet po forumu :D .
Meditacija se koristi cak i u psihoterapijske svrhe-puuuh sve sektasi,od jogina do psihoterapeuta :-) :lol:
Ali eto,svako ima pravo na svoje misljenje. :thumbup:

Post Reply