Izmjena kontnog plana

Ekonomija, biznis, dionice, posao, (ne)zaposlenost...
Utokkha
Posts: 765
Joined: 20/05/2008 14:52

Izmjena kontnog plana

Post by Utokkha » 21/12/2010 14:21

Ima li ko da je bio na seminaru?

Znači, trica postala petica. 6ica odvojena.

Bio bih zahvalan.


merik
Posts: 202
Joined: 15/06/2010 12:12
Location: Između jave i sna

Re: Izmjena kontnog plana

Post by merik » 21/12/2010 14:52

Štaaaa???? Izmjene kontnog plana???
Pa od kada će se primjenjivati nova konta?
O moj bože, baš sad kad ih većinu znam napamet opet izmjene, nova zbrka. Dokle više???

Matea30
Posts: 50
Joined: 22/02/2010 21:21

Re: Izmjena kontnog plana

Post by Matea30 » 21/12/2010 15:21

Ovo je prijedlog novog kontnog plana, koji treba da se usvoji i pocne primjenjivati od 01/01/2011, u sustini samo su ga prilagodili kontnom planu RS-a

Pa ovako,

0 Stalna sredstva,
1 Zalihe,
2 Gotovina i potrazivanja,
3 Kapital,
4 Obaveze,
5 Rashodi,
6 Prihodi,
7 Otvaranje i zakljucak konta stanja i uspjeha,
8 Vanbilansna evidencija,
9 Obracun troskova i ucinaka.

U sustini nije lose, malo cemo se zezati prvih mjeseci sa trojkom i peticom, dok se ne naviknemo, jer mi svi obicno znamo kontni plan na pamet, ali nije nam ni prvi ni drugi put da se mijenja :)

racunovodja
Posts: 28
Joined: 23/05/2010 16:21

Re: Izmjena kontnog plana

Post by racunovodja » 21/12/2010 20:38

Evo ovako izgleda kontni plan za preduzeca koji ce se primjenjivati od 1.1.2011. godine:

KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

Klasa 0 - STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI
01 - Nematerijalna sredstva
010 - Kapitalizirana ulaganja u razvoj
011 - Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i druga prava
012 - Goodwill
013 - Ulaganja na tuđim stalnim sredstvima
014 - Ostala nematerijalna sredstva
015 - Nematerijalna sredstva u pripremi
017 - Avansi za nematerijalna sredstva
02 - Nekretnine, postrojenja i oprema
020 - Zemljište
021 - Građevinski objekti
022 - Postrojenja i oprema (mašine)
023 - Alati, pogonski i kancelarijski namještaj
024 - Transportna sredstva
025 - Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
026 - Stambene zgrade i stanovi
027 - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu

03 - Investicijske nekretnine
030 - Ulaganja u vlastito zemljište
031 - Ulaganja u unajmljeno zemljište
032 - Ulaganja u vlastite građevine
033 - Ulaganja u unajmljene građevine
035 - Ulaganja u nekretnine u pripremi
037 - Avansi za investicijske nekretnine

04 - Biološka sredstva
040 - Šume
041 - Višegodišnji zasadi
042 - Osnovno stado
045 - Biološka sredstva u pripremi
047 - Avansi za biološka sredstva

05 - Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva
050 - Ostala stalna materijalna sredstva u upotrebi
055 - Ostala stalna materijalna sredstva u pripremi
057 - Avansi za ostala stalna materijalna sredstva

06 - Dugoročni finansijski plasmani
060 - Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
061 - Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
062 - Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima
063 - Dugoročni krediti dati u zemlji
064 - Dugoročni krediti dati u inostranstvo
065 - Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
066 - Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća
068 - Ostali dugoročni finansijski plasmani
069 - Ispravka vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana

07 - Druga dugoročna potraživanja
070 - Potraživanja od povezanih pravnih lica
071 - Potraživanja po osnovu prodaje na kredit
072 - Potraživanja po ugovorima o finansijskom najmu (lizingu)
078 - Ostala dugoročna potraživanja
079 - Ispravka vrijednosti dugoročnih potraživanja

09 - Odložena porezna sredstva i dugoročna razgraničenja
090 - Odložena porezna sredstva
091 - Unaprijed plaćeni troškovi (za period duži od 12 mjeseci)
098 - Ostala dugoročna razgraničenja

Klasa 1 - ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI

10 - Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
100 - Obračun troška nabavke
101 - Sirovine i materijal
102 - Rezervni dijelovi
103 - Autogume i ambalaža
104 - Alat i sitan inventar
108 - Odstupanje od cijena
109 - Ispravka vrijednosti sirovina, materijala, dijelova i inventara

11 - Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge
110 - Proizvodnja u toku - nedovršeni proizvodi
111 - Poluproizvodi i dijelovi vlastite proizvodnje
112 - Proizvodnja kod kooperanata
113 - Obustavljena proizvodnja
114 - Poluproizvodi u doradi i obradi
115 - Nedovršene usluge
118 - Odstupanje od cijena
119 - Ispravka vrijednosti nedovršene proizvodnje

12 - Gotovi proizvodi
120 - Proizvodi u skladištu
121 - Proizvodi u maloprodajnim objektima
122 - Ukalkulisana razlika u cijeni
123 - Ukalkulisani PDV
124 - Proizvodi u komisionu i konsignaciji
125 - Proizvodi izvan upotrebe
126 - Proizvodi u obradi i doradi
128 - Odstupanje od cijena
129 - Ispravka vrijednosti proizvoda

13 - Roba
130 - Obračun troška nabavke robe
131 - Nekretnine nabavljene radi dalje prodaje
132 - Roba u prodaji na veliko
133 - Roba u maloprodajnim objektima
134 - Roba u tranzitu, komisionu i konsignaciji
135 - Roba na putu
136 - Roba u obradi i doradi
137 - Ukalkulisana razlika u cijeni
138 - Ukalkulisani PDV
139 - Ispravka vrijednosti robe

14 - Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
140 - Nematerijalna sredstva namijenjena prodaji
141 - Zemljište namijenjeno prodaji
142 - Građevinski objekti namijenjeni prodaji
143 - Postrojenja i oprema namijenjeni prodaji
144 - Investicijske nekretnine namijenjene prodaji
145 - Biološka sredstva namijenjena prodaji
146 - Ostala stalna sredstva namijenjena prodaji
147 - Sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji
149 - Ispravka vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja

15 - Dati avansi
150 - Dati avansi za zalihe i usluge povezanim pravnim licima
151 - Dati avansi za zalihe i usluge ostalim pravnim licima
159 - Ispravka vrijednosti datih avansa

Klasa 2 - GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI

20 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti
200 - Transakcijski računi - domaća valuta
201 - Transakcijski računi - strana valuta
202 - Izdvojena novčana sredstva
203 - Akreditivi - domaća valuta
204 - Akreditivi - strana valuta
205 - Blagajne - domaća valuta
206 - Blagajne - strana valuta
207 - Gotovinski ekvivalenti
208 - Ostala novčana sredstva
209 - Oročena novčana sredstva

21 - Potraživanja od prodaje
210 - Kupci - povezana pravna lica
211 - Kupci u zemlji
212 - Kupci u inostranstvu
219 - Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca

22 - Potraživanja iz specifičnih poslova
220 - Potraživanja od izvoznika
221 - Potraživanja po osnovu uvoza za tuđi račun
222 - Potraživanja po osnovu konsignacione i komisione prodaje
223 - Potraživanja iz zajedničkih poslova
228 - Ostala potraživanja iz specifičnih poslova
229 - Ispravka vrijednosti potraživanja iz specifičnih poslova

23 - Druga kratkoročna potraživanja
230 - Potraživanja za kamatu i dividendu od povezanih pravnih lica
231 - Potraživanja za kamatu i dividendu od drugih subjekata
232 - Potraživanja od zaposlenika
233 - Potraživanja od državnih organa i institucija
234 - Potraživanja za više plaćeni porez na dobit
235 - Potraživanja za više plaćene ostale poreze i doprinose
238 - Ostala kratkoročna potraživanja
239 - Ispravka vrijednosti drugih kratkoročnih potraživanja

24 - Kratkoročni finansijski plasmani
240 - Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
241 - Kratkoročni krediti dati u zemlji
242 - Kratkoročni krediti dati u inostranstvo
243 - Kratkoročni dio dugoročnih kredita
244 - Kratkoročni dio dugoročnih vrijednosnih papira
245 - Finansijska sredstva namijenjena trgovanju
246 - Druga finansijska sredstva označena po fer vrijednosti
248 - Ostali kratkoročni finansijski plasmani
249 - Ispravka vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

27 - Potraživanja za PDV - odbitni ulazni porez
270 - PDV u primljenim fakturama
271 - PDV plaćen pri uvozu dobara
272 - PDV sadržan u datim avansima
273 - PDV obračunat na usluge stranih lica
274 - Paušalni iznosi PDV-a isplaćeni poljoprivrednicima
275 - Ulazni porez uplaćen po posebnoj šemi
276 - Ulazni porez na koji još nije stečeno pravo odbitka
278 - Druga potraživanja iz osnova PDV-a
279 - Potraživanja za razliku ulaznog poreza i obaveza za PDV

28 - Aktivna vremenska razgraničenja
280 - Unaprijed plaćeni rashodi
281 - Potraživanja za nefakturisani prihod
282 - Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza
283 - Nerealizovani gubici od držanja ulaganja u vrijednosne papire
288 - Odložena porezna sredstva
289 - Ostala kratkoročna razgraničenja

29 - Gubitak iznad visine kapitala
290 - Gubitak iznad visine kapitala

Klasa 3 - KAPITAL

30 - Osnovni kapital
300 - Dionički kapital
302 - Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću
303 - Zadružni udjeli
304 - Ulozi
305 - Državni kapital
309 - Ostali osnovni kapital

31 - Upisani neuplaćeni kapital
310 - Upisane neuplaćene dionice
312 - Upisani neuplaćeni udjeli
319 - Ostali upisani neuplaćeni kapital

32 - Rezerve
320 - Emisiona premija
321 - Zakonske rezerve
322 - Statutarne i druge rezerve

33 - Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici
330 - Revalorizacione rezerve iz osnova revalorizacije stalnih sredstava
331 - Razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u valutu prezentacije
332 - Nerealizovani dobici iz osnova finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
333 - Nerealizovani gubici iz osnova finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
339 - Ostale revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici

34 - Neraspoređena dobit
340 - Neraspoređena dobit ranijih godina
341 - Neraspoređena dobit izvještajne godine
342 - Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina
343 - Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine

35 - Gubitak do visine kapitala
350 - Gubitak ranijih godina
351 - Gubitak izvještajne godine
352 - Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
353 - Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine

36 - Otkupljene vlastite dionice i udjeli
360 - Otkupljene vlastite dionice i udjeli

Klasa 4 - OBAVEZE, REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA

40 - Dugoročna rezervisanja i odložene porezne obaveze
400 - Rezervisanja za troškove u garantnom roku
401 - Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
402 - Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
403 - Rezervisanja za troškove restrukturiranja
404 - Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenika
405 - Rezervisanja po započetim sudskim sporovima
406 - Rezervisanja po štetnim ugovorima
407 - Unaprijed naplaćeni i drugi odloženi prihodi
408 - Odložene porezne obaveze
409 - Ostala dugoročna rezervisanja i razgraničenja

41 - Dugoročne obaveze
410 - Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
411 - Dugoročne obaveze prema povezanim pravnim licima
412 - Obaveze po emitovanim dugoročnim vrijednosnim papirima
413 - Dugoročni krediti uzeti u zemlji
414 - Dugoročni krediti uzeti u inostranstvu
415 - Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu u zemlji
416 - Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu u inostranstvu
417 - Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
419 - Ostale dugoročne obaveze

42 - Kratkoročne finansijske obaveze
420 - Obaveze prema povezanim pravnim licima
421 - Obaveze po emitovanim kratkoročnim vrijednosnim papirima
422 - Kratkoročni krediti uzeti u zemlji
423 - Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu
424 - Kratkoročni dio dugoročnih kredita
425 - Kratkoročni dio dugoročnih obaveza po finansijskom lizingu
427 - Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
429 - Ostale kratkoročne finansijske obaveze

43 - Obaveze iz poslovanja
430 - Primljeni avansi, depoziti i kaucije
431 - Dobavljači - povezana pravna lica
432 - Dobavljači u zemlji
433 - Dobavljači u inostranstvu
439 - Ostale obaveze iz poslovanja

44 - Obaveze iz specifičnih poslova
440 - Obaveze prema uvozniku
441 - Obaveze po osnovu izvoza za tuđi račun
442 - Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
443 - Obaveze iz zajedničkih poslova
449 - Ostale obaveze iz specifičnih poslova

45 - Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih
450 - Obaveze za neto plaće i naknade plaća
451 - Obaveze za porez i posebne dažbine na plaće i naknade plaća
452 - Obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada plaća
453 - Obaveze za neto naknade plaća koje se refundiraju
454 - Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade plaća koje se refundiraju
455 - Obaveze za doprinose u vezi naknada plaća koje se refundiraju
456 - Obaveze za ostala neto primanja, naknade troškova i materijalna prava zaposlenih
457 - Obaveze za porez i posebne dažbine na ostala primanja zaposlenih
458 - Obaveze za doprinose u vezi ostalih primanja zaposlenih

46 - Druge obaveze
460 - Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
461 - Obaveze za dividende
462 - Obaveze za učešće u dobiti
463 - Obaveze za naknade članovima odbora, komisija i sl.
464 - Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade članovima odbora, komisija i sl.
465 - Obaveze za doprinose u vezi naknada članovima odbora, komisija i sl.
466 - Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
467 - Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade fizičkim licima
468 - Obaveze za doprinose u vezi naknada fizičkim licima
469 - Ostale obaveze

47 - Obaveze za PDV
470 - PDV po osnovu isporuka drugim obveznicima PDV-a
471 - PDV po primljenim avansima
472 - PDV po osnovu vlastite potrošnje u neposlovne svrhe
473 - PDV po osnovu isporuka neobveznicima PDV-a (krajnja potrošnja)
474 - PDV obračunat na usluge stranih lica
475 - Obaveze za uplatu PDV-a po posebnoj šemi
478 - Druge obaveze iz osnova PDV-a
479 - Obaveze za razliku između obaveza za PDV i ulaznog poreza

48 - Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
480 - Obaveze za akcize
481 - Obaveze za porez na dobit
482 - Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova
483 - Obaveze za ostale doprinose, članarine i sl. koje terete troškove
484 - Obaveze za PDV koji se plaća pri uvozu
489 - Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine

49 - Pasivna vremenska razgraničenja
490 - Unaprijed obračunati rashodi perioda
491 - Obračunati prihodi narednog perioda
492 - Razgraničeni zavisni troškovi nabavke
493 - Odloženi prihodi za primljene donacije i sl.
494 - Razgraničeni prihodi po osnovu plasmana
495 - Odložene porezne obaveze
499 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja

Klasa 5 - RASHODI

50 - Nabavna vrijednost prodate robe
500 - Nabavka robe
501 - Nabavna vrijednost prodate robe
502 - Nabavna vrijednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje

51 - Materijalni troškovi
510 - Nabavka sirovina, materijala, rezervnih dijelova i inventara
511 - Utrošene sirovine i materijal
512 - Utrošena energija i gorivo
513 - Utrošeni rezervni dijelovi
514 - Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma
519 - Odstupanje od cijena

52 - Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica
520 - Troškovi plaća
521 - Troškovi naknada plaća
523 - Troškovi službenih putovanja zaposlenih
524 - Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih
527 - Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.
529 - Troškovi naknada ostalim fizičkim licima

53 - Troškovi proizvodnih usluga
530 - Troškovi usluga izrade i dorade učinaka
531 - Troškovi transportnih usluga
532 - Troškovi usluga održavanja
533 - Troškovi zakupa
534 - Troškovi sajmova
535 - Troškovi reklame i sponzorstava
536 - Troškovi istraživanja
537 - Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju
539 - Troškovi ostalih usluga

54 - Amortizacija i troškovi rezervisanja
540 - Amortizacija do visine porezno priznatih rashoda
541 - Amortizacija - privremeno porezno nepriznati rashod
542 - Amortizacija - trajno porezno nepriznati rashod
543 - Troškovi rezervisanja iz osnova datih garantnih rokova
544 - Troškovi rezervisanja za obnavljanje prirodnih bogatstava
545 - Troškovi rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
546 - Troškovi rezervisanja za restrukturiranje
547 - Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenika
548 - Troškovi rezervisanja za sudske sporove i štetne ugovore
549 - Troškovi ostalih dugoročnih rezervisanja

55 - Nematerijalni troškovi
550 - Troškovi neproizvodnih usluga
551 - Troškovi reprezentacije
552 - Troškovi premija osiguranja
553 - Troškovi platnog prometa
554 - Trošovi poštanskih i telekomunikacionih usluga
555 - Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dažbina na teret pravnog lica
556 - Troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza
559 - Ostali nematerijalni troškovi

56 - Finansijski rashodi
560 - Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima
561 - Rashodi kamata
562 - Negativne kursne razlike
563 - Rashodi iz osnova valutne klauzule
569 - Ostali finansijski rashodi

57 - Ostali rashodi i gubici
570 - Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava
571 - Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina
572 - Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava
573 - Gubici od prodaje sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
574 - Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira
575 - Gubici od prodaje materijala
576 - Manjkovi
577 - Rashodi iz osnova zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da budu iskazani u okviru revalorizacionih rezervi
578 - Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
579 - Rashodovanja i gubici na zalihama materijala i robe i ostali rashodi

58 - Rashodi/gubici iz osnova umanjenja vrijednosti sredstava
580 - Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava
581 - Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava
582 - Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija
583 - Umanjenje vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija
584 - Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
585 - Umanjenje vrijednosti zaliha
586 - Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana
588 - Umanjenje vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
589 - Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava

59 - Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih godina, promjena vrijednosti zaliha učinaka i prenos rashoda
590 - Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika
591 - Rashodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina
595 - Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
596 - Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
599 - Prenos rashoda

Klasa 6 - PRIHODI

60 - Prihodi od prodaje robe
600 - Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
601 - Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
602 - Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu

61 - Prihodi od prodaje učinaka
610 - Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima
611 - Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu
612 - Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu

62 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka
620 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe
621 - Prihodi od aktiviranja ili potrošnje učinaka

64 - Promjena vrijednosti specifičnih stalnih sredstava
640 - Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koja se ne amortizujuju
641 - Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju
642 - Povećanje vrijednosti ostalih specifičnih sredstava koja se ne amortizuju
643 - Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju
644 - Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju
645 - Smanjenje vrijednosti ostalih specifičnih sredstava koja se ne amortizuju

65 - Ostali poslovni prihodi
650 - Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl.
651 - Prihodi od zakupa
652 - Prihodi od donacija
653 - Prihodi od članarina
654 - Prihodi od tantijema i licencnih prava
655 - Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja
659 - Ostali prihodi po drugim osnovama

66 - Finansijski prihodi
660 - Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica
661 - Prihodi od kamata
662 - Pozitivne kursne razlike
663 - Prihodi od efekata valutne klauzule
664 - Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja
669 - Ostali finansijski prihodi

67 - Ostali prihodi i dobici
670 - Dobici od prodaje nematerijalnih i materijalnih stalnih sredstava
671 - Dobici od prodaje investicijskih nekretnina
672 - Dobici od prodaje bioloških sredstava
673 - Dobici od prodaje sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
674 - Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira
675 - Dobici od prodaje materijala
676 - Viškovi
677 - Naplaćena otpisana potraživanja
678 - Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika
679 - Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi

68 - Prihodi/dobici iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava
680 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava
681 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti materijalnih stalnih sredstava
682 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija
683 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija
684 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
685 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha
686 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana
687 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)
688 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
689 - Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava

69 - Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih godina i prenos prihoda
690 - Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika
691 - Prihodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina
699 - Prenos prihoda

Klasa 7 - OTVARANJE I ZAKLJUČAK KONTA STANJA I USPJEHA

70 - Otvaranje glavne knjige
700 - Otvaranje glavne knjige finansijskog računovodstva

71 - Zaključak konta uspjeha
710 - Ukupni prihodi
711 - Ukupni rashodi
712 - Prenos rezultata perioda

72 - Račun dobiti i gubitka
720 - Dobit ili gubitak
721 - Porezni rashodi perioda
722 - Odloženi porezni rashodi i prihodi perioda
723 - Obračunate međudividende i drugi vidovi raspodjele dobiti u toku perioda
724 - Prenos dobiti ili gubitka

73 - Zaključak konta stanja
730 - Zaključak konta stanja

Klasa 8 - VANBILANSNA EVIDENCIJA

88 - Vanbilansna aktiva
880 - Tuđa roba
881 - Tuđi materijal
882 - Tuđi poluproizvodi i proizvodi
883 - Tuđa osnovna sredstva
884 - Ostala aktivna konta vanbilansne evidencije
885 - Vrijednosni papiri van prometa
886 - Primljeni avali i garancije
887 - Dati avali, garancije i druga jamstva
888 - Ostala vanbilansna aktiva

89 - Vanbilansna pasiva
890 - Obaveze za tuđu robu
891 - Obaveze za tuđi materijal
892 - Obaveze za tuđe poluproizvode i proizvode
893 - Obaveze za tuđa osnovna sredstva
894 - Obaveze za ostala sredstva
895 - Obaveze za vrijednosne papire van prometa
896 - Obaveze za primljene avale i garancije
897 - Obaveze za date avale, garancije i druga jamstva
898 - Ostala vanbilansna pasiva

Klasa 9 - OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA

90 - Konta odnosa sa finansijskim računovodstvom
900 - Preuzimanje zaliha
901 - Preuzimanje nabavke materijala i robe
902 - Preuzimanje troškova
903 - Preuzimanje prihoda

91 - Materijal i roba
910 - Materijal
911 - Roba
912 - Proizvodi i roba u prodavnici proizvođača

92 - Konta mjesta troškova nabavke, tehničke uprave i pomoćnih djelatnosti
920 - Troškovi materijala za izradu
921 - Troškovi ostalog (režijskog) materijala
922 - Troškovi goriva podignutog iz skladišta
923 - Troškovi ostalog goriva i energije
924 - Troškovi zarada i naknada zarada
925 - Troškovi proizvodnih usluga
926 - Troškovi amortizacije i rezevisanja
927 - Nematerijalni troškovi
928 - Alocirani troškovi zajedničkih mjesta troškova
929 - Prenos troškova

Alternativa: Troškovi obuhvaćeni kontima 924 do 927 mogu se obuhvatiti na jednom kontu - Opći troškovi, pa bi u tom slučaju konta grupe 92 bila sljedeća:

920 - Troškovi materijala za izradu
921 - Troškovi ostalog (režijskog) materijala
922 - Troškovi goriva podignutog iz skladišta
923 - Troškovi ostalog goriva i energije
924 - Opći troškovi
928 - Alocirani troškovi zajedničkih mjesta troškova
929 - Prenos troškova

93 - Konta glavnih proizvodnih mjesta troškova
930 - Troškovi materijala za izradu
931 - Troškovi ostalog (režijskog) materijala
932 - Troškovi goriva podignutog iz skladišta
933 - Troškovi ostalog goriva i energije
934 - Troškovi zarada i naknada zarada
935 - Troškovi proizvodnih usluga
936 - Troškovi amortizacije i rezervisanja
937 - Nematerijalni troškovi
938 - Alocirani troškovi zajedničkih mjesta troškova
939 - Prenos troškova

Alternativa: Troškovi obuhvaćeni kontima 934 do 937 mogu se obuhvatiti na jednom kontu - Opći troškovi, pa bi u tom slučaju konta grupe 93 bila sljedeća:

930 - Troškovi materijala za izradu
931 - Troškovi ostalog (režijskog) materijala
932 - Troškovi goriva podignutog iz skladišta
933 - Troškovi ostalog goriva i energije
934 - Opći troškovi
938 - Alocirani troškovi zajedničkih mjesta troškova
939 - Prenos troškova

94 - Konta mjesta troškova uprave, prodaje i sličnih aktivnosti
940 - Troškovi materijala za izradu
941 - Troškovi ostalog (režijskog) materijala
942 - Troškovi goriva podignutog iz skladišta
943 - Troškovi ostalog goriva i energije
944 - Troškovi zarada i naknada zarada
945 - Troškovi proizvodnih usluga
946 - Troškovi amortizacije i rezervisanja
947 - Nematerijalni troškovi
948 - Alocirani troškovi zajedničkih mjesta troškova
949 - Prenos troškova

Alternativa: Troškovi obuhvaćeni kontima 944 do 947 mogu se obuhvatiti na jednom kontu - Opći troškovi, pa bi u tom slučaju konta grupe 94 bila sljedeća:

940 - Troškovi materijala za izradu
941 - Troškovi ostalog (režijskog) materijala
942 - Troškovi goriva podignutog iz skladišta
943 - Troškovi ostalog goriva i energije
944 - Opći troškovi
948 - Alocirani troškovi zajedničkih mjesta troškova
949 - Prenos troškova

NAPOMENA: Konta grupe 92, 93 i 94 vode se po mjestima troškova.

95 - Nosioci troškova
950 - Nedovršeni učinci
951 - Prenos proizvoda iz proizvodnje u skladište
952 - Prenos poluproizvoda iz proizvodnje u skladište
953 - Prenos troškova realizovanih usluga
957 - Troškovi utrošenih poluproizvoda
958 - Poluproizvodi u skladištu
959 - Odstupanja u troškovima nosilaca troškova

96 - Gotovi proizvodi
960 do 968 - Gotovi proizvodi
969 - Odstupanja u troškovima gotovih proizvoda

97 - Slobodna grupa

98 - Rashodi i prihodi
980 - Troškovi prodatih proizvoda i usluga
981 - Nabavna vrijednost prodate robe
982 - Troškovi perioda
983 - Otpis, manjkovi i viškovi zaliha učinaka
985 - Slobodni konto
986 - Prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga
987 - Prihodi po osnovu prodaje robe
988 - Slobodni konto
989 - Drugi prihodi

99 - Konta dobitka, gubitka i zaključka
990 - Poslovni dobitak i gubitak
991 - Dobitak i gubitak po osnovu prodaje materijala
992 - Manjkovi materijala i robe
993 - Otpis materijala i robe
994 - Viškovi materijala i robe
999 - Zaključak obračuna troškova i učinaka

laks
Posts: 104
Joined: 07/10/2009 10:46

Re: Izmjena kontnog plana

Post by laks » 22/12/2010 12:12

Osim što se mijenjaju klase, glavne promjene su kod knjiženja proizvodnje i na klasi sedam. U suštini nije neki bauk za nas iskusne :D (mijenjali smo ga i 2007), ali su sad promjene ipak veće. Ali ima dosta posla oko analitičke razrade, pa povezivanje sa starim kontom, prenos stanja ..., a sve u vrijeme završnog, revizija ...

ECC
Posts: 110
Joined: 20/07/2007 14:36
Location: Sarajevo

Re: Izmjena kontnog plana

Post by ECC » 23/12/2010 08:23

laks wrote:Osim što se mijenjaju klase, glavne promjene su kod knjiženja proizvodnje i na klasi sedam. U suštini nije neki bauk za nas iskusne :D (mijenjali smo ga i 2007), ali su sad promjene ipak veće. Ali ima dosta posla oko analitičke razrade, pa povezivanje sa starim kontom, prenos stanja ..., a sve u vrijeme završnog, revizija ...


možeš li malo pojasniti šta se mijenja oko knjiženja proizvodnje..??

laks
Posts: 104
Joined: 07/10/2009 10:46

Re: Izmjena kontnog plana

Post by laks » 23/12/2010 09:26

ECC wrote:
laks wrote:Osim što se mijenjaju klase, glavne promjene su kod knjiženja proizvodnje i na klasi sedam. U suštini nije neki bauk za nas iskusne :D (mijenjali smo ga i 2007), ali su sad promjene ipak veće. Ali ima dosta posla oko analitičke razrade, pa povezivanje sa starim kontom, prenos stanja ..., a sve u vrijeme završnog, revizija ...


možeš li malo pojasniti šta se mijenja oko knjiženja proizvodnje..??

Nema više sintetika 370 i 650 gdje se knjižila proizvodnja , odnosno potrošnja polugotovih i gotovih proizvoda. Samo se donosi razlika na nove sintetike 595 i 596 u zavisnosti jesu li se zalihe povećale ili smanjile. Sad je jednostavnije...
Tako sam ja shvatio novi kontni plan, možda i nije tako...

ECC
Posts: 110
Joined: 20/07/2007 14:36
Location: Sarajevo

Re: Izmjena kontnog plana

Post by ECC » 23/12/2010 10:38

laks wrote:
ECC wrote:
laks wrote:Osim što se mijenjaju klase, glavne promjene su kod knjiženja proizvodnje i na klasi sedam. U suštini nije neki bauk za nas iskusne :D (mijenjali smo ga i 2007), ali su sad promjene ipak veće. Ali ima dosta posla oko analitičke razrade, pa povezivanje sa starim kontom, prenos stanja ..., a sve u vrijeme završnog, revizija ...


možeš li malo pojasniti šta se mijenja oko knjiženja proizvodnje..??

Nema više sintetika 370 i 650 gdje se knjižila proizvodnja , odnosno potrošnja polugotovih i gotovih proizvoda. Samo se donosi razlika na nove sintetike 595 i 596 u zavisnosti jesu li se zalihe povećale ili smanjile. Sad je jednostavnije...
Tako sam ja shvatio novi kontni plan, možda i nije tako...


laks hvala na info...valjda si dobro zapamtio, ovo je jednostavnije..kada je bio seminar, ko je bio organizator, Revicon, Feb, Fircon..bio sam malo odsutan...bolest..

ako ti nisam dosadan koje su promjene na klasi 7..??

racunovodja
Posts: 28
Joined: 23/05/2010 16:21

Re: Izmjena kontnog plana

Post by racunovodja » 03/01/2011 18:56

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika, F BiH je objavio Shemu preknjizavanja na novi kontni okvir
http://srr-fbih.org/bo/pdf/2010/12/SHEM ... AVANJA.pdf

User avatar
MirzaOg
Posts: 76
Joined: 29/08/2010 20:47

Re: Izmjena kontnog plana

Post by MirzaOg » 28/12/2011 16:21

Zna li neko da li je kontni plan iz 2010. godine važio i u 2009. godini, ili je i tada bio neki drugi.

User avatar
drugarica_tz
Posts: 19
Joined: 23/12/2011 16:32

Re: Izmjena kontnog plana

Post by drugarica_tz » 28/12/2011 16:49

MirzaOg wrote:Zna li neko da li je kontni plan iz 2010. godine važio i u 2009. godini, ili je i tada bio neki drugi.

Jeste, 2010 i 2009 gdine je bio isti kontni plan.

User avatar
MirzaOg
Posts: 76
Joined: 29/08/2010 20:47

Re: Izmjena kontnog plana

Post by MirzaOg » 28/12/2011 22:35

drugarica_tz wrote:
MirzaOg wrote:Zna li neko da li je kontni plan iz 2010. godine važio i u 2009. godini, ili je i tada bio neki drugi.

Jeste, 2010 i 2009 gdine je bio isti kontni plan.
Hvala ti.

Imali neko shemu preknjižavanja sa starog na novi kontni plan. Ja imam nekakvu ali ne prikazuje na preknjižavanje klase 3 i 6 sa starog na novi kontni, pa ako neko ima u ele. verziji zamolio bih ga postavi na forum ili me uputi gdje to mogu pronaći.

DD_ASD
Posts: 46
Joined: 05/09/2011 21:03

Re: Izmjena kontnog plana

Post by DD_ASD » 29/12/2011 08:55

racunovodja wrote:Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika, F BiH je objavio Shemu preknjizavanja na novi kontni okvir
http://srr-fbih.org/bo/pdf/2010/12/SHEM ... AVANJA.pdf
Vjerovatno ovo imaš? To je predviđeno za unos početnih stanja, zato nema stare 3-ce i 6-ce...

User avatar
malaplavooka
Posts: 3353
Joined: 12/04/2011 12:34
Location: tu....u tvom srcu :)

Re: Izmjena kontnog plana

Post by malaplavooka » 29/12/2011 09:36

laks wrote:Osim što se mijenjaju klase, glavne promjene su kod knjiženja proizvodnje i na klasi sedam. U suštini nije neki bauk za nas iskusne :D (mijenjali smo ga i 2007), ali su sad promjene ipak veće. Ali ima dosta posla oko analitičke razrade, pa povezivanje sa starim kontom, prenos stanja ..., a sve u vrijeme završnog, revizija ...
:twisted: :run:

User avatar
MirzaOg
Posts: 76
Joined: 29/08/2010 20:47

Re: Izmjena kontnog plana

Post by MirzaOg » 29/12/2011 12:29

DD_ASD wrote:
racunovodja wrote:Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika, F BiH je objavio Shemu preknjizavanja na novi kontni okvir
http://srr-fbih.org/bo/pdf/2010/12/SHEM ... AVANJA.pdf
Vjerovatno ovo imaš? To je predviđeno za unos početnih stanja, zato nema stare 3-ce i 6-ce...
A ima li neka potpuna shema preknjižavanja, jer mi stvarno to treba?

User avatar
drugarica_tz
Posts: 19
Joined: 23/12/2011 16:32

Re: Izmjena kontnog plana

Post by drugarica_tz » 29/12/2011 14:44

MirzaOg wrote:
DD_ASD wrote:
racunovodja wrote:Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika, F BiH je objavio Shemu preknjizavanja na novi kontni okvir
http://srr-fbih.org/bo/pdf/2010/12/SHEM ... AVANJA.pdf
Vjerovatno ovo imaš? To je predviđeno za unos početnih stanja, zato nema stare 3-ce i 6-ce...
A ima li neka potpuna shema preknjižavanja, jer mi stvarno to treba?

Pa imas tu semu preknjizavanja pocetnog stanja. Neces 3 i 6 penositi u pocetnom stanju.

User avatar
MirzaOg
Posts: 76
Joined: 29/08/2010 20:47

Re: Izmjena kontnog plana

Post by MirzaOg » 29/12/2011 14:53

Pa imas tu semu preknjizavanja pocetnog stanja. Neces 3 i 6 penositi u pocetnom stanju.[/quote]

Ma znam to, ali vježbam za ispit, pa imam neke zadatke po starom kontnom, pa ih želim prevesti u ovaj novi.

User avatar
drugarica_tz
Posts: 19
Joined: 23/12/2011 16:32

Re: Izmjena kontnog plana

Post by drugarica_tz » 29/12/2011 15:07

MirzaOg wrote:Pa imas tu semu preknjizavanja pocetnog stanja. Neces 3 i 6 penositi u pocetnom stanju.
Ma znam to, ali vježbam za ispit, pa imam neke zadatke po starom kontnom, pa ih želim prevesti u ovaj novi.[/quote]


Onda stavi pred sebe stari i novi kontni plan i prevodi. Tu imas i 3 i 5 i 6 :)

User avatar
MirzaOg
Posts: 76
Joined: 29/08/2010 20:47

Re: Izmjena kontnog plana

Post by MirzaOg » 29/12/2011 19:32

drugarica_tz wrote:
MirzaOg wrote:Pa imas tu semu preknjizavanja pocetnog stanja. Neces 3 i 6 penositi u pocetnom stanju.
Ma znam to, ali vježbam za ispit, pa imam neke zadatke po starom kontnom, pa ih želim prevesti u ovaj novi.

Onda stavi pred sebe stari i novi kontni plan i prevodi. Tu imas i 3 i 5 i 6 :)[/quote]

Tako ću i uraditi samo da ne napravim kakvu grešku.
U svakom slučaju hvala ti.

User avatar
drugarica_tz
Posts: 19
Joined: 23/12/2011 16:32

Re: Izmjena kontnog plana

Post by drugarica_tz » 29/12/2011 20:23

MirzaOg wrote:
drugarica_tz wrote:
MirzaOg wrote:Pa imas tu semu preknjizavanja pocetnog stanja. Neces 3 i 6 penositi u pocetnom stanju.
Ma znam to, ali vježbam za ispit, pa imam neke zadatke po starom kontnom, pa ih želim prevesti u ovaj novi.

Onda stavi pred sebe stari i novi kontni plan i prevodi. Tu imas i 3 i 5 i 6 :)
Tako ću i uraditi samo da ne napravim kakvu grešku.
U svakom slučaju hvala ti.[/quote]

Ako gdje zapnes, tu smo :) Postavi zadatak da ga rijesimo, sretno :thumbup:

User avatar
MirzaOg
Posts: 76
Joined: 29/08/2010 20:47

Re: Izmjena kontnog plana

Post by MirzaOg » 12/01/2012 22:12

Zna li neko koja je razlika između kapitalnog najma kada oprema po isteku najma prelazi u naše vlasništvo, i kada ne prelazi. Knjiženja su u potpunosti ista, ali sigurno postoji neka caka, dok na ispitu daju obje varijante. Da nešto nije u vezi amortizacije???

User avatar
Ricken
Posts: 3897
Joined: 03/05/2011 23:00
Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
Contact:

Re: Izmjena kontnog plana

Post by Ricken » 13/01/2012 11:56

MirzaOg wrote:Zna li neko koja je razlika između kapitalnog najma kada oprema po isteku najma prelazi u naše vlasništvo, i kada ne prelazi. Knjiženja su u potpunosti ista, ali sigurno postoji neka caka, dok na ispitu daju obje varijante. Da nešto nije u vezi amortizacije???
Pričamo o operativnom lizingu i finansijskom lizingu. Kod finansijskog lizinga sredstvo prelazi na kraju ugovora o najmu u vlansištvo najmoprimca, ali tijekom cijelog ugovora o finansijskom najmu zakupoprimac sredstvo vrednuje kao imovinu priznatu po trošku umanjenu za akumuliranu amortizaciju. Kod operativnog najma predmet najma se priznaje u izvještaju o finansijskoj poziciji, već se periodično na sistemskoj osnovi priznaje rashod od najma.

P.s. Knjiženja ne bi smjela biti ista, već potpuno drugačija.

Finansijski lizing:

Obično lizing kuća za najmoprimca nabavi predmet najma, pa je tako i knjiženje obično: Imovina/obaveza za najam, pri čemu se kamate mogu ali nemoraju razgraničiti. Također i troškovi obrade koji se mogu pojaviti kod finansijskog najma se terbaju razgraničiti na period trajanja najma. Mjesečno će zakupoprimac priznavati trošak amortizacije i ispravku, trošak kamate po dospjeću iz otplatnog plana i smanjenje obaveze sa svakom uplačenom ratom. Također treba paziti da obaveze po osnovu liznga budu iskazane po dospjeću.

Operativni:
Što se tiče operativnog najma, knjiženje je na mjesečnoj osnovi trošak najma/obaveza prema najmodavcu.
Trošak se priznaje po fakturi.

Imamo još sale and lease back, ali to nije tema.

Amy82
Posts: 381
Joined: 03/07/2006 10:19
Location: LaLaLand

Re: Izmjena kontnog plana

Post by Amy82 » 13/01/2012 13:04

,.
Last edited by Amy82 on 01/11/2013 14:19, edited 1 time in total.

User avatar
MirzaOg
Posts: 76
Joined: 29/08/2010 20:47

Re: Izmjena kontnog plana

Post by MirzaOg » 13/01/2012 13:39

Ricken wrote:
MirzaOg wrote:Zna li neko koja je razlika između kapitalnog najma kada oprema po isteku najma prelazi u naše vlasništvo, i kada ne prelazi. Knjiženja su u potpunosti ista, ali sigurno postoji neka caka, dok na ispitu daju obje varijante. Da nešto nije u vezi amortizacije???
Pričamo o operativnom lizingu i finansijskom lizingu. Kod finansijskog lizinga sredstvo prelazi na kraju ugovora o najmu u vlansištvo najmoprimca, ali tijekom cijelog ugovora o finansijskom najmu zakupoprimac sredstvo vrednuje kao imovinu priznatu po trošku umanjenu za akumuliranu amortizaciju. Kod operativnog najma predmet najma se priznaje u izvještaju o finansijskoj poziciji, već se periodično na sistemskoj osnovi priznaje rashod od najma.

P.s. Knjiženja ne bi smjela biti ista, već potpuno drugačija.

Finansijski lizing:

Obično lizing kuća za najmoprimca nabavi predmet najma, pa je tako i knjiženje obično: Imovina/obaveza za najam, pri čemu se kamate mogu ali nemoraju razgraničiti. Također i troškovi obrade koji se mogu pojaviti kod finansijskog najma se terbaju razgraničiti na period trajanja najma. Mjesečno će zakupoprimac priznavati trošak amortizacije i ispravku, trošak kamate po dospjeću iz otplatnog plana i smanjenje obaveze sa svakom uplačenom ratom. Također treba paziti da obaveze po osnovu liznga budu iskazane po dospjeću.

Operativni:
Što se tiče operativnog najma, knjiženje je na mjesečnoj osnovi trošak najma/obaveza prema najmodavcu.
Trošak se priznaje po fakturi.

Imamo još sale and lease back, ali to nije tema.
Evo primjera,

a) Zaključen je ugovor o kapitalnom najmu opreme, na period od 5 godina, nakon čega vlasništvo nad opremom prelazi na najmoprima. Po ugovoru, godišnja obaveza najmoprimca iznosi 40000 + PDV 6800. Oprema je stavljena u upotrebu. Procjenjeni vijek opreme je 10 godina. Ovako je knjiženje:
1. 025/ 200.000
270/ 34000
/415 234.000
2. 022/
/025

b) Zaključen je ugovor o kapitalnom najmu opreme, na period od 5 godina, nakon čega vlasništvo nad opremom ne prelazi na najmoprima. Po ugovoru, godišnja obaveza najmoprimca iznosi 40000 + PDV 6800. Oprema je stavljena u upotrebu. Procjenjeni vijek opreme je 10 godina. Knjiženje je isto kao pod a).

Ali čini mi se da se amortizacija drugačije izračunava jer pri izradi Pogonskog obračunskog lista ne dobijem rezultat u 17. promjeni kao u prvom zadatku (riječ je o potpuno ista 2 zadatka samo što je promjena sa kapitalnim najmom drugačija).

Amy82
Posts: 381
Joined: 03/07/2006 10:19
Location: LaLaLand

Re: Izmjena kontnog plana

Post by Amy82 » 13/01/2012 16:06

.
Last edited by Amy82 on 01/11/2013 14:17, edited 1 time in total.

Post Reply