Isa a.s.

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

Post Reply
Haqqani
Posts: 1087
Joined: 06/12/2005 10:49

Isa a.s.

Post by Haqqani » 30/07/2006 00:03

Merjema


Allahov Hram, Mesdžid Bejtul-makdis (Mesdžidul-aksa) u svetom gradu Jerusalemu (Kudsu) svakako je oduvijek bio jedno od najsvetijih mjesta na Zemlji za sve muslimane svijeta u svim vremenima, ali je njegov značaj poseban i nezamjenjiv u duhovnoj tradiciji muslimana Benu Israila (Israilćana), potomaka Ishaka, alejhisselam, odnosno njegovog sina Jakuba, Israila, alejhisselam, čijih dvanaest sinova predstavljaju rodonačelnike svih dvanaest plemena drevnog Izraela.

Mesdžid je u njegovom, vjerovatno, najljepšem vanjskom obliku koji je ikada imao, izgradio Sulejman sin Davudov, alejhisselam, na onom istom mjestu gdje je njegov daleki predak, Jakub, Israil, alejhisselam, usnio svoj poznati san u kojem je imao viziju Allaha, Svemilosnog, Samilosnog i vidio stepenice između neba i zemlje.

Bejtul-makdis je u duhovnom životu Benu Israila imao centralno mjesto. U njemu su obavljali svoje ibadete i upućivali svoje dove dragom Allahu, Gospodaru svih svjetova, te Mu prinosili kurbane u vidu žrtava paljenica. Tamo je, u posebnoj prostoriji bez prozora, kasnije u judeo-kršćanskoj tradiciji nazvanom ''Svetinja nad svetinjama'', bio pohranjen Zavjetni kovčeg Benu Israila u kojem se, uz ostali sadržaj, nalazila jedna tajanstvena, ali i veličanstvena, Allahova dragocijenost nazvana ''Sekina'' (kur'anski je izraz ''Sekinetun mir-Rabbikum'' što u prevodu znači ''smirenje od Allaha''), koja je imala veliki i smirujući uticaj na vjernička srca.

Hizmetiti Bejtul-makdis oduvijek je bila najveća čast za svakog vjernika iz redova Benu Israila, ali ta počast, po propisima vjere, nije bila dostupna svakome od njih. Emanet hizmeta Mesdžidu i Zavjetnom kovčegu nosilo je jedno, posebno odabrano pleme, pleme Levita koje je predstavljalo ''svećeničko pleme'' i koje je čak imalo i svoj poseban zakonik ponašanja.[1] Svećenici iz redova ovog plemena su, još i prije izgradnje Mesdžida, njegovali tradiciju hizmeta Zavjetnom kovčegu i Šatoru u kojem je on tada bio pohranjen. Prema judeo-kršćanskoj tradiciji Musa, alejhisselam, je za prvog Vrhovnog svećenika izabrao svoga brata Haruna, alejhisselam. Nakon njega su na tu veoma odgovornu i značajnu funkciju mogli biti imenovani samo najbolji i najpobožniji među vjernicima, zbog toga što su svećenici, kao posebno odabrani između redova naroda Benu Israila (koji je, opet, bio odabran između svih drugih naroda na Zemlji), morali u svemu biti duhovni i vjerski uzor svim ostalim vjernicima. Zato su Vrhovni svećenici, kao njihovi poglavari morali biti takve vjere, znanja, iskrenosti, čestitosti, milosrđa, morala i mudrosti, da su samo Allahovi vjerovjesnici i poslanici trebali u svemu tome biti iznad njih.

Da li su, nakon Haruna, alejhisselam, na funkciju Vrhovnog svećenika Allahovom odredbom bili imenovani neki od Njegovih vjerovjesnika, to nam nije sasvim jasno, ali se u tom kontekstu dva imena svakako ističu: Imran i Zekerijja, alejhisselam.

Jasno je da je Zekerijja, alejhisselam, Allahov odani rob i vjerovjesnik, jer nam Kur'an jasno govori da je on primao Objavu, odnosno da mu je Allah, Gospodar svih svjetova podario blagodat komunikacije sa Sobom. Smatramo da je i Imran, ako kojim slučajem nije čak i jedan od vjerovjesnika, sasvim sigurno jedan od Allahovih voljenih, cijenjenih i odabranih robova i miljenika. Ovog smo mišljenja zato što je njegova veličina i veličina njegove porodice jasno istaknuta u sljedećim ajetima Kur'ana:

Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom, sve porod jedan od drugog, a Allah sve čuje i sve zna. (3:33,34)

Mišljenja smo da je, iako je moguće i drugačije, Imran hizmetio Allahovom Mesdžidu, Bejtul-Makdisu[2] vršeći funkciju Vrhovnog svećenika, a samo Allah istinu zna. Njegova žena je bila veoma čestita i pobožna. Ona je imala veliku želju da jedno od njezine djece kod Allaha dragog bude primljeno kao odani rob koji je čitav svoj život posvetio robovanju Njemu i ljubavi prema Njemu. U tom smislu je jedne prilike, kada je bila u drugom stanju, zavjetovala svoje buduće dijete Allahu, Svemilosnom, Samilosnom na službu. Pošto je bilo uobičajeno u tradiciji Benu Israila da službu Allahu, Živom i Vječnom, kao i emanet hizmeta Bejtul-Makdisu, obavljaju samo muškarci, Imranovu ženu je jako iznenadilo kada je rodila djevojčicu. Međutim, shvatila je da to ne utiče na dovu koju je ranije uputila, pa je ostala pri svojoj ranijoj namjeri i Allahu dragom uputila još jednu dovu za svoju kćerkicu:

Kad Imranova žena reče: ''Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i sve znaš!'' Poslije ona, kada je rodila, reče: ''Gospodaru moj, rodila sam žensko'', a Allah dobro zna šta je ona rodila, ''a žensko nije kao muško, nadjenula sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana.'' (3:35,36)

Dragi Allah, Gospodar svih svjetova, zasigurno, voli odane robove Svoje i sluša njihove dove, pa je tako uslišao ovu dovu čestite žene, primivši u okrilje Svoje beskrajne milosti njezinu kćer Merjemu.

Nije nam poznato da li je Imran preselio na ahiret prije rođenja svoje kćeri Merjeme ili ne, ali je poznato da je ona ostala bez svoga oca još dok je bila mala, tako da je na sve svećenike koji su u njezino vrijeme hizmetili Bejtul-Makdis pala i čast i obaveza brige o njoj. Iako je u to doba bio među njima (najvjerovatnije na funkciji Vrhovnog svećenika, a samo Allah zna šta je i kako je bilo) Allahov miljenik i vjerovjesnik Zekerijja, alejhisselam, oni su zahtijevali, svaki za sebe, emanet brige o Merjemi. Zekerijja, alejhisselam, je odlučio da sud u tom sporu prepusti Allahu, iako je znao da je on, i kao vjerovjesnik, i kao rod njezin po tazbini,[3] najpreči da brine o njoj. On je, najvjerovatnije po Objavi koju je primio, zajedno sa svećenicima koji su polagali pravo da brinu o Merjemi, Imranovoj kćeri, otišao do neke vode da putem bacanja pera od trske u vodu vide kako će Allah presuditi. Kada su bacili pera u vodu, sva su potonula, osim Zekerijjaovog, alejhisselam, koje je jedino ostalo na površini. Iako je ovo već bio očigledan znak, prenosi se da su svećenici tražili da se još jednom ponovi, i kada su drugi put bacili pera u vodu, sva su krenula nizvodno, osim Zekerijjaovog, alejhisselam, koje je jedino krenulo uzvodno. Tada više nisu imali prostora za manevar, pa su se svi složili da je Allahova volja da emanet brige o Merjemi preuzme Zekerijja, alejhisselam:

To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi bio među njima kad su se prepirali. (3:44)

Tako je Merjema živjela u okrilju Allahovog svetog Hrama, Mesdžida Bejtul-makdisa, u Jerusalemu, pod zaštitom Zekerijjaâ, alejhisselam. Boravila je uglavnom izolovano, u jednoj posebno za nju određenoj prostoriji, mihrabu unutar Hrama i samo joj je navraćao Zekerijja, alejhisselam, da se pobrine za njene potrebe i porazgovara sa njom. Vrijeme je uglavnom provodila u namazima i molitvama, zikrullahu, slavljenju i veličanju Allaha i ostalim oblicima ibadeta Allahu i iskazivanja ljubavi prema Njemu. U tom periodu njezina života osama joj je, budući da ona bijaše prelijepa djevojka u punom cvatu mladosti sa svim prirodnim potrebama, osiguravala maksimalnu udaljenost od grijeha i usavršavanje u ibadetu dragom Allahu, tako da je njeno srce blistalo čistim nûrom, izvornom svjetlošću duhovnog savršenstva i čistote. Njezina deredža kod uzvišenog Allaha najbolje se može vidjeti iz sljedećih ajeta Kur'ana časnoga:

I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja. Kad god bi joj Zekerijja u mihrab ušao, kod nje bi hrane našao. ''Odakle ti ovo, o Merjema?'', on bi upitao, a ona bi odgovorila: ''Od Allaha, Allah onoga koga On hoće opskrbljuje bez muke.'' (3:37)

I kada meleki rekoše: "O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio. O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj!" (3:42,43)

A onima koji vjeruju, Allah kao pouku navodi ženu faraonovu, kad je rekla: "Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od faraona i mučenja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog!"; Merjemu, kćer Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala, a Mi smo udahnuli u nju život i ona je u riječi Gospodara svoga i Knjige Njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila. (66:11,12)

Iz navedenih ajeta sasvim je jasno da je Merjema stvorena čistom i da je bolja od svih drugih žena. Voljom dragog Allaha ona ipak nije bez društva na tim visinama. Naime, prema časnome Kur'anu i vjerodostojnim predajama (hadis) od Resulullaha, Muhammeda, alejhisselam, na tim deredžama, skupa sa Merjemom, kćerkom Imranovom, još su i Asija, žena Faraonova, Fatima kći Muhammedova, alejhisselam, i njegova prva žena Hatidža kći Huvejlidova.[4]


Haqqani
Posts: 1087
Joined: 06/12/2005 10:49

Post by Haqqani » 30/07/2006 01:26

Rođenje Isaovo, alejhisselam


Osim što hazreti Merjema spada u najbolje žene, ikad stvorene, ona kod Allaha, Svemilosnog, Samilosnog ima još jednu posebnu počast koja se oživotvorila u Odredbi Njegovoj da upravo ona bude majka Mesiha Isaâ, alejhisselam, poslanika koji je jedan od dragom Allahu najdražih i najbližih stvorenja.

Allahova volja bila je i to da i sama Merjema, skupa sa svojim mubarek sinom, bude Njegovo posebno Znamenje:

I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili. (23:50)

Nakon izvjesnog vremena koje je hazreti Merjema provela pod zaštitom Zekerijjaâ, alejhisselam, (nije nam poznato koliki je to vremenski period bio, kao niti to koji je bio konkretan razlog njezina odlaska), došlo je vrijeme da ona ode kod svoje rodbine u Betlehem, grad nedaleko od Jerusalema. Smjestila se kod njih, na istočnoj strani njihova boravišta, i taj svoj prostor odijelila jednim velikim paravanom, kako bi i tamo nastavila svoj život, odvojena od ostalih ljudi onoliko koliko je to bilo potrebno. I tu je, naravno, nastavila sa svim svojim ibadetima, kako je i ranije činila. Jedne prilike, dok je bila u ibadetu, iznenada je unutar svoga boravišta ugledala, prelijepog nepoznatog mladića i to ju je, kao i svaku čestitu i čednu djevojku, prepalo, jer se pobojala da nije došao sa nemoralnim namjerama. Međutim, njezin strah kratko je trajao, jer je on požurio da se predstavi, pa je tako ona saznala da je to Džibril, plemeniti melek, dragog Allaha izaslanik koji joj je došao u obliku savršeno stvorenog mladića.

Njezin početni strah se pretvorio u začuđenost kada joj je Džibril prenio poruku od Gospodara njezinog da je svrha njegovog dolaska u tome da ona, Allahovom odredbom, treba da dobije mubarek sina:

I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla, i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. "Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!", uzviknu ona. "A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga", reče on, "da ti poklonim dječaka čista!" "Kako ću imati dječaka", reče ona, "kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!" "To je tako!", reče on. "Gospodar tvoj je rekao: 'To je Meni lahko', i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!" I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. (19:16-22)

Tada je, dakle, Allahovom voljom, Merjema ostala u drugom stanju, a da u njezinoj utrobi nije bilo prisutno ničije sjeme, osim njezina vlastitog (njezine jajne ćelije), tako da je i njoj postalo jasno da će njezin sin biti samo od njezinog sjemena i da niko neće biti njegov otac. Jasno joj je bilo i to da može još jedno ograničeno vrijeme biti sa svojom rodbinom i da mora da ode u potpunu izolaciju, prije nego li njezina trudnoća postane vidljivom, tako da je, neko vrijeme nakon dolaska Džibrilovog, ona otišla u prirodu da tamo čeka rođenje svog sina.

Čekala je u prirodi, opskrbljena od svoga Gospodara sa svim što joj je trebalo, da se ispuni devet mjeseci do rođenja. Kada je dobila trudove, osjetila je veliku bol i bila je prisiljena da dođe do stabla jedne palme. Tu je njezina plemenita kušnja doživjela svoj vrhunac, kada joj se u jednom trenu slabosti oteo bolni uzvik. I tada se još jednom potvrdila drevna mudrost da baš u momentu kada Allahova kušnja nad robovima Njegovim dosegne svoj vrhunac, baš tada stižu pomoć i olakšanje od Njega, tako da je Merjema začula glas meleka koji joj je doviknuo da natrese sebi hurmi sa palme i da se napije vode, koja je upravo provrla niže nje. Hurme i voda su joj olakšale trudove pa je zatim sa olakšanjem rodila svoga plemenitog sina. Na prve trenutke majčinske radosti nad svojim novorođenčetom, nadovezala se i briga kako da rodbini svojoj objasni ovaj slučaj, kako da izbjegne optužbe za nemoral, ali je sve već bilo unaprijed predodređeno, pa ona nije stigla čestito ni da se zabrine, a već je stigla uputa kako da postupi kroz glas meleka koji joj je naredio da nikome tog dana niti jednu jedinu riječ ne progovori:

I porođajni bolovi prisiliše je da dođe da stabla jedne palme. "Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!", uzviknu ona. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: "Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe, pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: "Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti." (19:23-26)

Kada se vratila svojoj rodbini noseći u naručju bebu, među njima je zavladala velika pometnja i nevjerica. Čuđenju nije bilo kraja. Zbog toga što je njezina vjera i čestitost svima bila poznata, potpuno ih je šokirala pojava njezine bebe. Započele su grdnje sa svih strana, a ona je sabrano, mirno i hladnokrvno, bez ijedne izgovorene riječi, samo rukom pokazala prema novorođenčetu. Tada se desilo Čudo, prva od veličanstvenih mu'džiza kojima je Allah, Milostivi obasuo njezina mubarek sina:

I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. "O Merjemo", rekoše oni, "učinila si nešto nečuveno! Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica." A ona im na njega pokaza. "Kako da govorimo djetetu u bešici?"; rekoše. "Ja sam Allahov rob", ono reče, "meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti; i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem, i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!" (19:27-33)

Kada su se osvjedočili ovom velikom Čudu govora tek rođene bebe, svima od njezine porodice postalo je jasno da je riječ o Allahovoj Odredbi i početku zemaljskog života jednog od najvećih Njegovih vjerovjesnika i poslanika. Ovo je unijelo mir u njihova srca i još više povećalo veliku ljubav i poštovanje koju su inače gajili prema svojoj rodici Merjemi.

Takvo začudno rođenje Merjemina sina nije uticalo samo na njihova srca, ono je uticalo, a i dan danas utiče, na srca mnogih ljudi. Nažalost, djelovanjem vojski prokletog Iblisa, mnogi ljudi su i zbog ovakvog njegovog rođenja i zbog velikih mu'džiza kojima je Isa, alejhisselam, obdaren, zapali u očevidnu zabludu smatrajući ga Allahovim sinom. To je veoma teška zabluda koja je izazvala veliki nered na Zemlji, pa Allah dragi upozorava čovječanstvo na tu zabludu nekih šest stotina i više godina nakon Isaovog, alejhisselam, rođenja ajetima časnoga Kur'ana, koji se nadovezuju na one naprijed citirane:

To je Isa, sin Merjemin, to je prava istina o njemu, onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: "Budi!", i ono bude. (19:34,35)

Gost123
Posts: 457
Joined: 05/06/2006 12:03

Post by Gost123 » 30/07/2006 11:28

zanimljivo kao i sva mitologija...

ali kako je moguce da djevica moze roditi(koliko znam, medicinski to nije moguce) i kako moze nastati covjek od samo 23 kromosoma?
bogu nista nije nemoguce pretpostavljam...

inace na temu biblije, isusa i sl. zanimljiv link:

http://www.angelfire.com/scary/svetopismo/

Haqqani
Posts: 1087
Joined: 06/12/2005 10:49

Post by Haqqani » 30/07/2006 13:57

Gost123 wrote:zanimljivo kao i sva mitologija...

ali kako je moguce da djevica moze roditi(koliko znam, medicinski to nije moguce) i kako moze nastati covjek od samo 23 kromosoma?
bogu nista nije nemoguce pretpostavljam...

inace na temu biblije, isusa i sl. zanimljiv link:

http://www.angelfire.com/scary/svetopismo/Kakva bolan mitologija ???

2000 godina nije puno , i postoje historijski fakti i zapisi vezani za Isusa (Isa a.s. )

addo888
Posts: 242
Joined: 15/07/2006 20:42

Post by addo888 » 30/07/2006 17:42

Mitologija je kad slusam o raznim hindu,grckim,rimskim bogovima i kako se bore sa ljudima bla bla bla.Mitologija nije kad pricam o Isusu,Muhammedu a.s jer za njih se moze dokazati lahko da su postojali

Gost123
Posts: 457
Joined: 05/06/2006 12:03

Post by Gost123 » 30/07/2006 18:01

Haqqani wrote:
Gost123 wrote:zanimljivo kao i sva mitologija...
ali kako je moguce da djevica moze roditi(koliko znam, medicinski to nije moguce) i kako moze nastati covjek od samo 23 kromosoma?
bogu nista nije nemoguce pretpostavljam...
inace na temu biblije, isusa i sl. zanimljiv link:
http://www.angelfire.com/scary/svetopismo/


Kakva bolan mitologija ???

2000 godina nije puno , i postoje historijski fakti i zapisi vezani za Isusa (Isa a.s. )

nisam ni rekao da isus nije postojao... ali sve ono price o njemu... kako je rodjen od djevice, bez oca, kako je uskrsnuo, sva ona silna cuda koja je cinio, kako se ukazivao nakon uskrsnuca, hodao po vodi...

da samo znas koliko starih religija ima slicne/iste price o bogu koji je rodjen od djevice, cinio cuda, bio poseban, pa uskrsnuo i uzasao na nebo...

inace, sto se tice poviejsnih dokaza, bas i nema nekih cvrstih da je isus postojao. ja sam osobno uvjeren da je isus povijesna osoba. ali niti jedan isusov suvremenik nije zabiljezio nista o njemu(ako se izuzmu price evandjelista). pogledaj na onom linku isus-kristologija-isus iz nazareta nije povijesna osoba. sve price osim evandjelja gdje se spominje isus su zapisane nekoliko desetljeca i stoljeca nakon njegove smrti, od ljudi koji ga nisu vidjeli nego ga indirektno spominju, kao "neki tamo sljedbenici nekog isusa iz nazareta".

Haqqani
Posts: 1087
Joined: 06/12/2005 10:49

Post by Haqqani » 30/07/2006 23:11

Gost123 wrote:
Haqqani wrote:
Gost123 wrote:zanimljivo kao i sva mitologija...
ali kako je moguce da djevica moze roditi(koliko znam, medicinski to nije moguce) i kako moze nastati covjek od samo 23 kromosoma?
bogu nista nije nemoguce pretpostavljam...
inace na temu biblije, isusa i sl. zanimljiv link:
http://www.angelfire.com/scary/svetopismo/


Kakva bolan mitologija ???

2000 godina nije puno , i postoje historijski fakti i zapisi vezani za Isusa (Isa a.s. )

nisam ni rekao da isus nije postojao... ali sve ono price o njemu... kako je rodjen od djevice, bez oca, kako je uskrsnuo, sva ona silna cuda koja je cinio, kako se ukazivao nakon uskrsnuca, hodao po vodi...

da samo znas koliko starih religija ima slicne/iste price o bogu koji je rodjen od djevice, cinio cuda, bio poseban, pa uskrsnuo i uzasao na nebo...

inace, sto se tice poviejsnih dokaza, bas i nema nekih cvrstih da je isus postojao. ja sam osobno uvjeren da je isus povijesna osoba. ali niti jedan isusov suvremenik nije zabiljezio nista o njemu(ako se izuzmu price evandjelista). pogledaj na onom linku isus-kristologija-isus iz nazareta nije povijesna osoba. sve price osim evandjelja gdje se spominje isus su zapisane nekoliko desetljeca i stoljeca nakon njegove smrti, od ljudi koji ga nisu vidjeli nego ga indirektno spominju, kao "neki tamo sljedbenici nekog isusa iz nazareta".Ti si tipicni racionalista . Sve propustas kroz prizmu razuma . Kao takav si pristrasan , dakle nisi objektivan . Dajes svom razumu isuvise znacaja .

Koliko covjek koristi kapacitete mozga , procentualno ? Odgovori mi molim te na ovo pitanje , pa mi onda reci koliko je stabilna tvoja percepcija pojavnoga svijeta .

User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

Post by danas » 31/07/2006 11:46

Haqqani wrote:
Ti si tipicni racionalista . Sve propustas kroz prizmu razuma . Kao takav si pristrasan , dakle nisi objektivan . Dajes svom razumu isuvise znacaja .

Koliko covjek koristi kapacitete mozga , procentualno ? Odgovori mi molim te na ovo pitanje , pa mi onda reci koliko je stabilna tvoja percepcija pojavnoga svijeta .


meni je haqo tito i 7 sekretara skoja :D
hajde, sad znam i ovo: kada si razuman ne mozes objektivan. trebas biti nerazuman da bi bio objektivan.
ne pridaji znacaj razumu, bolje je tako...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


PS ofrlje bacati fraze tipa "procenti mozdanog kapaciteta" je besmislica -- sta znaci reci da mi koristimo recimo 5% mozga? svaki ozbiljniji neurolog ili kognitivni naucnik ce ti reci da je ovo besmislica, i to teska. ovi brojevi dolaze iz pogresnih interpretacija starih ekspreimenata karl-a lashley-a sa pacovima, koji nam samo kazu da se mozak (do odredjene mjere) moze adaptirati u slucaju ostecenja i da drugi dio mozga moze preuzeti funkciju ostecenog dijela u odredjenjim slucajevima.

ztluhcs
Posts: 3377
Joined: 28/04/2006 09:17
Location: Life isn't fair. It's just fairer than death, that's all.
Contact:

Post by ztluhcs » 31/07/2006 11:50

danas wrote:
Haqqani wrote:
Ti si tipicni racionalista . Sve propustas kroz prizmu razuma . Kao takav si pristrasan , dakle nisi objektivan . Dajes svom razumu isuvise znacaja .

Koliko covjek koristi kapacitete mozga , procentualno ? Odgovori mi molim te na ovo pitanje , pa mi onda reci koliko je stabilna tvoja percepcija pojavnoga svijeta .


meni je haqo tito i 7 sekretara skoja :D
hajde, sad znam i ovo: kada si razuman ne mozes objektivan. trebas biti nerazuman da bi bio objektivan.
ne pridaji znacaj razumu, bolje je tako...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


PS ofrlje bacati fraze tipa "procenti mozdanog kapaciteta" je besmislica -- sta znaci reci da mi koristimo recimo 5% mozga? svaki ozbiljniji neurolog ili kognitivni naucnik ce ti reci da je ovo besmislica, i to teska. ovi brojevi dolaze iz pogresnih interpretacija starih ekspreimenata karl-a lashley-a sa pacovima, koji nam samo kazu da se mozak (do odredjene mjere) moze adaptirati u slucaju ostecenja i da drugi dio mozga moze preuzeti funkciju ostecenog dijela u odredjenjim slucajevima.


Ne znamo kako radi. Ne znamo kako se njime upravlja - nema teorije da znamo ¹ta nam omoguæava...

User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

Post by danas » 31/07/2006 12:03

ne znam na sta mislis, jer danas imamo poprilicno dobru ideju kako mozak radi, i na kojim principima.
samo sto to valjda nije jasno i nije dovoljno onima kojima biti racionalan i objektivan nije vrlina.... :D

ali to je neki drugi par rukava... :-)

Beslija
Posts: 470
Joined: 27/05/2006 15:23

Post by Beslija » 31/07/2006 12:05

Covjek govori da se ne moze sve objasniti razumom , da je razum ogranicen ......zato postoji vjerovanje.

Ali vi ne vjerujete....zato svaki vas odgovor proizilazi iz "razuma" bez vjere....makar Pokusajte na tren "vjerovati" pa mozda vam to i promjeni misljenje........jer vi svu vjeru hocete da slozite logicki....a to je glupost , jer da je vjera jednaka razumu i logici to vise ne bi bila vjera vec cinjenice....a bit postojanja Boga i svega toga je Vjerovanje.


hocu da kazem.... "nisi dovoljno pametan da shvatis vjeru"........ :)

Haqqani
Posts: 1087
Joined: 06/12/2005 10:49

Post by Haqqani » 31/07/2006 12:08

Jedno pitanje za ove racionaliste :

Kako mi mozete objasniti da ja sanjam odredjene stvari koje se sutradan dese ???

User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

Post by danas » 31/07/2006 12:24

Haqqani wrote:Jedno pitanje za ove racionaliste :

Kako mi mozete objasniti da ja sanjam odredjene stvari koje se sutradan dese ???


pa vidis li bolan ne bio da i sam trazis racionalne dokaze za postojanje svoga boga, jer i sam -- ma koliko podsvjesno -- shvatas da vjerovati u stvari bez ikakvih dokaza i cinjenica je malo... hhmm... pa isto kao i vjerovati da je elvis ziv... :wink:

i onda trazimo dokaze i cinjenice... u svemu... u snovima, u presjecenom paradajzu, u magli na prozoru... :-)

Haqqani
Posts: 1087
Joined: 06/12/2005 10:49

Post by Haqqani » 31/07/2006 12:26

danas wrote:
Haqqani wrote:Jedno pitanje za ove racionaliste :

Kako mi mozete objasniti da ja sanjam odredjene stvari koje se sutradan dese ???


pa vidis li bolan ne bio da i sam trazis racionalne dokaze za postojanje svoga boga, jer i sam -- ma koliko podsvjesno -- shvatas da vjerovati u stvari bez ikakvih dokaza i cinjenica je malo... hhmm... pa isto kao i vjerovati da je elvis ziv... :wink:

i onda trazimo dokaze i cinjenice... u svemu... u snovima, u presjecenom paradajzu, u magli na prozoru... :-)


Hoces li mi vjerovati kad ti kazem da te iskreno zalim?

Murisno1
Posts: 2037
Joined: 06/10/2005 09:10
Location: Sarajevo

Post by Murisno1 » 31/07/2006 12:28

danas wrote:
Beslija wrote:Covjek govori da se ne moze sve objasniti razumom , da je razum ogranicen ......zato postoji vjerovanje.

Ali vi ne vjerujete....zato svaki vas odgovor proizilazi iz "razuma" bez vjere....makar Pokusajte na tren "vjerovati" pa mozda vam to i promjeni misljenje........jer vi svu vjeru hocete da slozite logicki....a to je glupost , jer da je vjera jednaka razumu i logici to vise ne bi bila vjera vec cinjenice....a bit postojanja Boga i svega toga je Vjerovanje.


ne, mi ne vjerujemo... ni u allaha, ni u piramide :D , ni u sveto trojstvo, ni u isusa, ni u jahwea, ni u iliju gromovnika, ni u thora, ni u manitua, ni u krisnu, ni u da na srcu svakog covjeka pise allah, ni da u njemackoj ima suma cije grane ispisuju rijeci iz kurana, a pogotovo ne vjerujemo da su astronauti culi ezan na mjesecu :D :D :D

ne vjerujemo niusta, osim u svemocnog zeusa :D :D :D

a ako je bit postojanja boga zasnovana ne na cinjenicama, nego iskljucivo na necijoj vjeri da isti postoji, onda nema puno razlike izmedju vjernika koji se krsti, klanja, moli... i mog komsije koji cvrsto vjeruje da je elvis i dalje ziv... :-) nema puno cinjenica u prilog istom (osim rijeci elvis ispisane na srcu svakog covjeka :D :D :D ) -- vec samo vjerovanje, i snazna zelja da je to tako... a po haqqanu, moj komsija je objektivan, a ja nisam -- jer sam ogranicena razumom :D

hajde neka :D :lol:


de bona pročitaj ba šta je čovjek napisao i razmisli... makar toliko ...

šta si se sturila toliko u tom svom robin hood stilu ... ko biva ne bendaš živu silu ... ne bojim se nikog ,ne može mi niko ništa ...

a Bože sačuvaj ...

Beslija
Posts: 470
Joined: 27/05/2006 15:23

Post by Beslija » 31/07/2006 12:30

@ danas


Fina cinjenica je da kod vjere Bog pruzi 10 tragova i ti trebas sklopiti te tragove u jednu cinjenicu koja nece imati materijalne dokaze ali ce biti toliko istinite i jasne da jednostavno prevaziđu razum....to ti ne mozes uraditi.....zato razmisljas na taj nacin.

nemoj bukavlno shvatati ovo sto sam napisao.
Last edited by Beslija on 31/07/2006 12:31, edited 1 time in total.

Pearl
Posts: 3405
Joined: 26/01/2006 15:08
Location: www.dobro.ba

Post by Pearl » 31/07/2006 12:37

ne znam kako neki ljudi ne mogu da shvate da je vjerovanje individualna stvar???? ne znam vise stvarno koja je poenta nekoga ubjedjivati u ono sto vjerujes? jel to sami sebi na taj nacin potvrdjujete da stvarno vjerujete ?? (vjerovanje u smislu: vjerovanje da ima, odnosno da nema boga)

pouci, pokazi put-da... nameci svoje misljenje - NE! mislim da se u svakoj religiji kaze: pokusaj pokazati nekome pravi put, ako on odbija, pusti ga, odgovarat ce na onom svijetu ... zato ne vidim poentu ubjedjivanja stvarno...

da su "dokazi" tako jasni, danas ne bismo imali 5 glavnih religija, preko 500 sekti i pokreta unutar religija i ne znam koliko ateista...

dokaza NEMA... vjera se zasniva na vjerovanju, ne na dokazima.. dokazivati mogu eventualno ateisti, jer je njihova glavna ideja vodilja razum-> materijalno, tj ono sto mogu osjetiti sa svojim culima, sto spada u domen dokazivanja..

ni sesto culo nije dokazano pa neki vjeruju da postoji...

totalno brkate neke pojmove.... neki prvo kazu da boga moras osjetiti, da moras vjerovati, da ga ne mozes dokazati, pa onda pocnu da dokazuju njegovo postojanje ovim ili onim "dokazima"... odlucite se, majka mu stara... jel vjerujete ili dokazujete... ako dokazujete, onda vam vjera mozda nije toliko jaka...

Beslija
Posts: 470
Joined: 27/05/2006 15:23

Post by Beslija » 31/07/2006 12:41

Pearl wrote:ne znam kako neki ljudi ne mogu da shvate da je vjerovanje individualna stvar???? ne znam vise stvarno koja je poenta nekoga ubjedjivati u ono sto vjerujes? jel to sami sebi na taj nacin potvrdjujete da stvarno vjerujete ?? (vjerovanje u smislu: vjerovanje da ima, odnosno da nema boga)

pouci, pokazi put-da... nameci svoje misljenje - NE! mislim da se u svakoj religiji kaze: pokusaj pokazati nekome pravi put, ako on odbija, pusti ga, odgovarat ce na onom svijetu ... zato ne vidim poentu ubjedjivanja stvarno...

da su "dokazi" tako jasni, danas ne bismo imali 5 glavnih religija, preko 500 sekti i pokreta unutar religija i ne znam koliko ateista...

dokaza NEMA... vjera se zasniva na vjerovanju, ne na dokazima.. dokazivati mogu eventualno ateisti, jer je njihova glavna ideja vodilja razum-> materijalno, tj ono sto mogu osjetiti sa svojim culima, sto spada u domen dokazivanja..

ni sesto culo nije dokazano pa neki vjeruju da postoji...

totalno brkate neke pojmove.... neki prvo kazu da boga moras osjetiti, da moras vjerovati, da ga ne mozes dokazati, pa onda pocnu da dokazuju njegovo postojanje ovim ili onim "dokazima"... odlucite se, majka mu stara... jel vjerujete ili dokazujete... ako dokazujete, onda vam vjera mozda nije toliko jaka...


Nije tako jednostavno covjece. Rekao bih ti zasto , ali mi mrsko pisati.

User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

Post by danas » 31/07/2006 12:42

Pearl wrote:totalno brkate neke pojmove.... neki prvo kazu da boga moras osjetiti, da moras vjerovati, da ga ne mozes dokazati, pa onda pocnu da dokazuju njegovo postojanje ovim ili onim "dokazima"... odlucite se, majka mu stara... jel vjerujete ili dokazujete... ako dokazujete, onda vam vjera mozda nije toliko jaka...


that's about it... 8-)

Beslija
Posts: 470
Joined: 27/05/2006 15:23

Post by Beslija » 31/07/2006 12:44

Koliko god dokaza da ovdje napisemo , vi cete naci neke protustavove.....jer nije da vi Nevjerujete....vi NECETE da vjerujete.......tako da ne vidim smisao da pisem ovdje vise. :) ..

Pearl
Posts: 3405
Joined: 26/01/2006 15:08
Location: www.dobro.ba

Post by Pearl » 31/07/2006 12:46

i da ne bi ispalo, kao i obicno da "napadam" bez dokaza:

Beslija kaze:
Ali vi ne vjerujete....zato svaki vas odgovor proizilazi iz "razuma" bez vjere....makar Pokusajte na tren "vjerovati" pa mozda vam to i promjeni misljenje........jer vi svu vjeru hocete da slozite logicki....a to je glupost , jer da je vjera jednaka razumu i logici to vise ne bi bila vjera vec cinjenice....a bit postojanja Boga i svega toga je Vjerovanje.


murva kaze, na temi "vjernici i nevjernici":
-NA SRCU SVAKOG COVJKEKA İMA PECAT NA KOJEM ARAPSKİM SLOVİMA PİSE ALLAH.(ako ima studenata medicine neka potvrde)
-SPAJAJUCİ ELEMENTE İZ PERİODNOG SİSTEMA OD NAJVECEG KA NAJMANJEM ATOMSKOM BROJU DOBİJE SE ARAPSKİM NAPİSANO ALLAH
U JEDNOJ SUMİ U NJEMACKOJ GRANE DRVECA U DRVOREDU SU SAVRSENO POREDANE DA İSPİSUJU KELİME İ SEHADET(ulaz je zabranjen od strane njemacke vlade)
NA MJESECU AMERİCKA POSADA JE CULA EZAN İ PRİMJETİLA OTVORENU KNJİGU. POTRVDİLİ SU DA JE TO EZAN U EGİPTU KAD SU PO PRVİ PUT NA ZEMLJİ CULİ İSTİ ZVUK SA MJESECA.(po zakonima fizike na mjesecu je nemoguce cuti zvuk).TRANSKRİPT RAZGOVORA İZMEDJU POSADE İ ZEMLJE NA KOJEM JE OVO ZABİLJEZENO POSTOJİ)
TİJELO FARAONA KOJE SE SPOMİNJE U KUR'ANU ZA KOJE JE RECENO DA NECE İSTRUHNUTİ SE NALAZİ U LONDONSKOM MUZEJU POSLİJE VİSE OD 3000 GODİNA POD ZEMLJOM TİJELO NİJE UNİSTENO.
(http://www.zaferdergisi.com/book/?kitap=281, SVE GORE NAVEDENO JE İZ KNJİGA 'GERCEGE DOGRU' (prevod s turskog: (PREMA İSTİNİ)


jedan kaze: osnova svega je vjerovanje (s cim se slazem) a ovamo nam drugi daje dokaze... jer, jelte, sa ateistima i treba po "njihovom" , sa dokazima.. nidje veze :D
Last edited by Pearl on 31/07/2006 12:48, edited 1 time in total.

User avatar
danas
Posts: 18821
Joined: 11/03/2005 19:40
Location: 10th circle...

Post by danas » 31/07/2006 12:47

Beslija wrote:Koliko god dokaza da ovdje napisemo , vi cete naci neke protustavove.....tako da ne vidim smisao da pisem ovdje vise. :)


tebi dokazi i ne trebaju, jer ti vjerujes... a da su dokazi tako jaki, pa svi bismo znali (ne vjerovali, vec znali) da boga ima...

a ovako, u situaciji koju imamo na terenu :D niti ces ti vamo, niti cu ja tamo, prema tome, besmisleno se natezati...

therefore, to each their own, i say ... :-)

Haqqani
Posts: 1087
Joined: 06/12/2005 10:49

Post by Haqqani » 31/07/2006 12:48

Haqqani wrote:Jedno pitanje za ove racionaliste :

Kako mi mozete objasniti da ja sanjam odredjene stvari koje se sutradan dese ???Moze li mi neko odgovoriti na ovo pitanje?

Pearl
Posts: 3405
Joined: 26/01/2006 15:08
Location: www.dobro.ba

Post by Pearl » 31/07/2006 12:52

Haqqani (citat):
Jedno pitanje za ove racionaliste :

Kako mi mozete objasniti da ja sanjam odredjene stvari koje se sutradan dese ???Moze li mi neko odgovoriti na ovo pitanje?


kako "vi" rekoste, mi koristimo samo 5% mozga :) ko ce ga znati .. mozda se to priroda igra s nama.. a ne Bog :)

ne vjeruju svi da usud (sudbina) postoji... ja licno bih smatrala svoj zivot bezvijednim i utrosenim ako znam da izbora nemam, da samo prozivljavam ono sto je neko vec "napisao" i odredio za mene...

a to vec nema veze sa vjerovanjem u Boga, vec vjerovanjem u sudbinu.. koja, koliko sam ja imala prilike da vidim iz razgovora sa mnogim ucenim vjernicima, mozda ima a mozda i nema veze sa Bogom
Last edited by Pearl on 31/07/2006 12:54, edited 1 time in total.

Beslija
Posts: 470
Joined: 27/05/2006 15:23

Post by Beslija » 31/07/2006 12:53

danas wrote:
Beslija wrote:Koliko god dokaza da ovdje napisemo , vi cete naci neke protustavove.....tako da ne vidim smisao da pisem ovdje vise. :)


tebi dokazi i ne trebaju, jer ti vjerujes... a da su dokazi tako jaki, pa svi bismo znali (ne vjerovali, vec znali) da boga ima...

a ovako, u situaciji koju imamo na terenu :D niti ces ti vamo, niti cu ja tamo, prema tome, besmisleno se natezati...

therefore, to each their own, i say ... :-)


Ne kontas.....ja vjerujem i imam "dokaze" .... ali VI trazite MATERIJALNE(ili druge prirode) dokaze koji ce zadovoljiti VAS RAZUM(vas razum:nevjernicki).....i zato je haqqani rekao da je vas RAZUM ogranicen....i da ove dokaze KOJE vjernici IMAJU vi ne smatrate dokazima jer ih vas mozak(nevjernicki) ne razumije....a zasto ih ne razumije ? zato sto ne vjerujete...da bi ih razumili treba VJEROVATI.....nije bolan sve tako jednostavno kako pises...ja ponekad pomislim jel se zajebavas ili si ozbiljan... :)

a poenta svega je da vi NECETE da vjerujete...da se Bog ukaze ispred vas vi ne bi vjerovali........!

Post Reply