Dino Konakovic grobar KK Bosna

Košarka u BiH, NBA liga, NLB liga, Euroliga,...

Moderators: Tomahawk11, Charuga

Post Reply
User avatar
Altsa
Posts: 5548
Joined: 19/03/2004 18:31

Dino Konakovic grobar KK Bosna

Post by Altsa » 03/10/2009 10:40

Vec od ranije znamo da je napravio ogromnu stetu KK Bosna, a to je i potvrdio i u ovom razgovu Ru­smir Ha­li­lo­vić

Molim Dinu Konakovića da se odrekne ili Beobasketa ili Bosne!


Slu­čaj Ra­ši­da Ma­hal­ba­ši­ća, po sve­mu su­de­ći ne­su­đe­nog ko­šar­ka­ša Bo­sne ASA BHT, tre­nu­tno igra­ča Kla­gen­fur­ta i re­pre­zen­ta­tiv­ca Aus­tri­je ko­ji je još u ju­lu po­tpi­sao tro­go­diš­nji ugo­vor sa Bo­snom, po­ka­zao je još je­dnu mra­čnu stra­nu spor­ta u BiH u ko­joj se po­je­din­ci že­le obo­ga­ti­ti i po­ku­pi­ti šla­ga sa tor­te sve pre­ko tu­đih le­đa i naj­češ­će na šte­tu igra­ča.

O «slu­ča­ju Ma­hal­ba­šić» za naš list go­vo­ri Ru­smir Ha­li­lo­vić, pro­fe­si­onal­ni ko­šar­ka­ški tre­ner još iz ex-Ju­go­sla­vi­je, ko­ji je u svo­joj igra­čkoj i tre­ner­skoj ka­ri­je­ri osvo­jio sve što se mo­glo osvo­ji­ti i ko­jem je, za ra­zli­ku od dru­gih, u ine­tre­su da se bh. ko­šar­ka vra­ti na sta­re sta­ze us­pje­ha, ka­ko bi bi­li za­do­vo­ljni svi oni ko­ji vo­le ovaj sport i uži­va­ju u nje­mu.

Po­drška Bu­kvi i Vu­ko­iči­ću

- Afe­ra Ma­hal­ba­šić mo­gla bi da se za­vrši po­zi­ti­vno, ali i ne­ga­ti­vno za re­pre­zen­ta­ti­vnu i klup­sku bh. ko­šar­ku, a pri­je svih tu mi­slim na KK Bo­snu. Lo­še u sve­mu ovo­me je što ovaj slu­čaj mo­že ne­ga­ti­vno uti­ca­ti na rad tre­ne­ra Vla­de Vu­ko­iči­ća ko­ji je sa ve­oma ma­lim bu­dže­tom na­pra­vio tim i ra­zvio igru ka­kvu ima­ju klu­bo­vi či­ji bu­dže­tI izno­se i po pet-šest mi­lo­na ma­ra­ka. Ni­ko ne bi smio da po­dri­va Vu­ko­iči­ćev rad i trud, nje­gov neo­spor­ni auto­ri­tet i zna­nje ko­ji ima­ju sa­mo ri­jet­ki ko­šar­ka­ški struč­nja­ci - ka­že Ha­li­lo­vić.

Ha­li­lo­vić po­drža­va i rad di­re­kto­ra "stu­de­na­ta" Admi­ra Bu­kve.

- Ta­ko­đer, i Bu­kva tre­ba da do­bi­je ma­ksi­mal­nu po­dršku ja­vnos­ti i klu­ba i da nas­ta­vi rad u tan­de­mu sa Vu­ko­iči­ćem i is­kre­no se na­dam da će nas­ta­vi­ti on­dje gdje su sta­li bez ob­zi­ra što po­je­dni­ci gu­ra­ju svoj nos on­dje gdje im ni­je mjes­to. Vu­ko­iči­ća i Bu­kvu tre­ba za­šti­ti od mra­čnih si­la...

Što se ti­če Mio­dra­ga Ra­žna­to­vić, osni­va­ča agen­ci­je "Be­obas­ket" i Ene­sa Trnov­če­vi­ća, Ma­hal­ba­ši­će­vog me­na­dže­ra, Ha­li­lo­vić ka­že:

Prva pos­ta­va sti­že fax-om

- Obo­ji­ca ima­ju is­tu pri­ču kao i svi dru­gi me­na­dže­ri; «Ja ću ti sre­di­ti...». Že­le da obez­bje­de naj­bo­lje igra­če za se­be i na­mam ni­ka­kve ra­zli­ke izme­đu njih. Ipak, ra­zi­la­ze se u je­dnom. Ra­žna­to­vić ima oko 250 igra­ča, a Trnov­če­vić oko 20. Ti in­te­re­si sa sta­no­viš­tva nji­ho­ve lo­gi­ke su do­bri. Me­đu­tim, ko­li­ko su do­bri za klub, odno­sno re­pre­zen­ta­ci­ju za­vi­si od tre­ne­ra. Vu­ko­ičić u svoj ovoj pri­či ne smi­je bi­ti spo­mi­njan u ne­ga­ti­vnom kon­tek­stu - ka­zao je ha­li­lo­vić i do­dao:

- Me­đu­tim, ima tre­ne­ra kao što je Men­sur Baj­ra­mo­vić ko­ji pri­je uta­kmi­ce do­bi­je faks na ko­jem pi­šu ime­na ko­šar­ka­ša ko­ji će igra­ti, ka­da će igra­ti i ka­da će na­pus­ti­ti par­ket... Ta na­re­đe­nja do­bi­je od lju­di ko­ji sve to drže pod kon­tro­lom i ti­me ma­ni­pu­li­ra­ju. Za­to je po­la re­pre­ze­na­ti­va­ca ota­ka­za­lo nas­tup u ka­va­li­fi­ka­ci­jam ko­je su igra­ne za pla­sman na Euro­bas­ket u Polj­skoj 2009., jer je­nod­sta­vno ne­ma ni­ka­kvih kri­te­ri­ja - is­ta­ko je Ha­li­lo­vić.

Ha­li­lo­vić sma­tra da bi ovaj slu­čaj mo­gao uti­ca­ti na odlu­ku Ni­ha­da Ima­mo­vi­ća, prvog čo­vje­ku Ko­šar­ka­škog sa­ve­za BiH i Bo­sne o po­vla­če­nju iz ko­šar­ke...

- Iz sve­ga ovog mo­gla bi nas­ta­ti ve­li­ka šte­ta uko­li­ko Ima­mo­vi­ću pu­kne film i ka­že: Dos­ta mi je sve­ga! Ima­mo­vić da­je svo­je pa­re i za je­dne i za dru­ge, i ta­kve mu ne­ugo­dnos­ti ne tre­ba­ju jer ima do­vo­ljno nov­ca za se­be.

Ha­li­lo­vić tvrdi da je El­me­din Di­no Ko­na­ko­vić, član Upra­vnog odbo­ra KK Bo­sna i njen biv­ši di­re­ktor, te pred­sje­dnik Ko­šar­ka­škog sa­ve­za Kan­to­na Sa­ra­je­vo, ima svo­je učeš­će i u "Be­obas­ke­tu" i da je mo­gao spri­je­či­ti ova­kav ras­plet do­ga­đa­ja.

Bog mu dao, a ne zna

- U ci­je­loj ovoj pri­či pos­to­ji je­dan čo­vjek ko­ji ima sve klju­če­ve bh. ko­šar­ke od Bo­sne pa sve do Ko­šar­ka­škog sa­ve­za Kan­to­na Sa­ra­je­vo. To je Ko­na­ko­vić. Bog mu je dao sve što mo­že da­ti, a on to ni­je sta­vio u slu­žbu ko­šar­ke ona­ko ka­ko bi tre­bao. Ko­na­ko­vić je u kla­si­čnom su­ko­bu in­te­re­sa, i on bi svoj rad u agen­ci­ji "Be­obas­ket" ili u ko­šar­ka­škom klu­bu Bo­sna pre­ki­nu­ti, jer upra­vo je zbog to­ga i nas­tao ovaj pro­blem i afe­ra oko Ma­hal­ba­ši­ća. Di­no tre­ba to ja­vno da ka­že, da pri­zna i da na­pus­ti je­dnu od po­zi­ci­ja. Sva­ka­ko, ima pra­vo da ra­di gdje ho­će, ali ne na šte­tu Bo­sne. Na bra­nim mu ja da ra­di, ali su­kob in­te­re­sa je je kri­mi­nal­no dje­lo.

Ha­li­lo­vić je ra­zo­ča­ran jer nje­go­va ško­la Rin Ac­ti­on još uvi­jek ni­je do­bi­la obe­šte­će­nje za Ni­ha­da Đe­do­vi­ća ko­ji je bio član ove ško­le.

- Ova­ko ja­vno Ko­na­ko­vi­ća mo­lim da obe­ća­no dio od obe­šte­će­nja (ko­je uku­pno izno­si mi­li­on KM) ko­je je do­bio za Đe­do­vi­ća, a ko­ji je osam go­di­na pro­veo u Ri­nu, pre­ba­ci na­ma kao što je ja­vno obe­ćao.

Di­no bi tre­bao i da sred­stva Lu­tri­je BiH us­mje­ri u spor­tske ško­le ko­je egzis­ti­ra­ju na pros­to­ru BiH, kao što je to ura­dio i is­ko­ris­to svo­ju po­li­ti­čku pla­tfor­mu Far­njo Ara­po­vić u Hrvat­skoj. Ko­na­ko­vić ne bi tre­bao ome­ta­ti rad Vu­ko­iči­ća i Bu­kve. Imao je svo­ju pri­li­ku i ra­dio je šta je htio. Ne­ka gle­da ka­ko oni pra­ve tim s ma­lim bu­dže­tom i s ta­kvim ti­mom po­bje­đu­ju ti­mo­ve ili su ra­vno­pra­vni sa ti­mo­vi­ma ko­ji ima­ju od pet do de­set mi­li­ona na ra­spo­la­ga­nju. Ako ovo Ko­na­ko­vić pod­hi­tno ne ura­di, pos­to­ji mo­gu­ćnost da se čo­vjek ko­ji se 12 go­di­na u bh. ko­ša­ra­ci po­vu­če i iz klu­ba i iz Ko­šar­ka­škog sa­ve­za BiH, a to je Ni­had Ima­mo­vić. Nje­mu ne tre­ba­ju ove afe­re.

Od Ra­ze do ba­ze

Ra­zi­ja Mu­ja­no­vić, naj­bo­lja ko­šar­ka­ši­ca BiH svih vre­me­na, pre­ma ri­je­či­ma Ha­li­lo­vi­ća, za­slu­žu­je mjes­to u Ko­šar­ka­škom sa­ve­zu BiH...

- Za­mo­lio bih Ko­na­ko­vi­ća da Ra­zi­ju uba­ci u Pred­sje­dniš­tvo Ko­šar­ka­škog sa­ve­za BiH. Ra­ni­je sam ih za­mo­lio da nam dos­ta­ve za­pi­snik sa sas­tan­ka na ko­jem su pre­dla­ga­li čla­na Pred­sje­dniš­tvu, ali ni­su na nam ni­ka­da da­li od­go­vor. Ja­vno mo­lim Ko­na­ko­vi­ća da u Pred­sje­dniš­tvu ko­šar­ka­škog sa­ve­za BiH po­kre­ne in­ci­ja­ti­vu i uba­ci Ra­zi­ju Mu­ja­no­vić ko­ja je svjet­ski, a ne ma­hal­ski brend. Na­dam se da će do­bro­na­mjer­no shva­ti­ti mo­je mol­be, od Ra­ze pa sve do ba­ze mla­dih i per­spe­kti­vnih ko­šar­ka­ša u BiH - ka­zao je Ru­smir Ha­li­lo­vić u raz­go­vo­ru za "San". Po­ku­ša­li smo ju­čer i kon­ta­kti­ra­ti El­me­di­na Di­nu Ko­na­ko­vi­ća, ali u to­me ni­smo us­pje­li.

M. Du­ga­li­ja

Baj­ra­mo­vić ne­mo­ra­lan

- Pri­je pet mje­se­ci ka­zao sam da Men­sur Baj­ra­mo­vić ne­ma ni je­dan ko­šar­ka­ški kva­li­tet da vo­di re­pre­zen­ta­ci­ju BiH, što je pot­vrdio i po­slje­dnjim ne­us­pje­hom u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma. Baj­ra­mo­vić je u crno za­vio ko­šar­ka­šku Ze­ni­cu. Ja­vno po­zi­vam i sve dru­ge na­še re­pre­zen­ta­tiv­ce da ga boj­ko­tu­ju. Pi­tam se, ima li taj čo­vjek trun­ku mo­ra­la?! Ipak, mi­slim da ni­ko kva­li­te­tan ne­će do­ći da vo­di ovu re­pre­zen­ta­ci­ju. U re­pre­zen­ta­ci­ji nam tre­ba čo­vjek ko­ji će ra­di­ti 12 mje­se­ci, a da ne­ma oba­ve­ze u klu­bu.

«Vje­ran pas»

- Na­ža­lost, Ni­had Ima­mo­vić je ne­vje­ro­va­tan. On je to­li­ko «vje­ran pas» svom ti­mu da će za dan ka­za­ti da je noć! I, sad po­sli­je sve­ga, on ka­že svi sno­si­mo od­go­vor­nost za ne­us­pjeh, a us­tva­ri Baj­ra­mo­vić je kriv za sve. Ima­mo­vi­ću sam kao i va­ma ka­zao; ne­moj do­vo­di­ti Baj­ra­mo­vi­ća, ot­ka­zat će ti po­la re­pre­zen­ta­ci­je, ne­će­mo ima­ti atmo­sfe­ru, ne­će­mo se kva­li­fi­ko­va­ti, što to ra­diš? Me­đu­tim, Ima­mo­vić «gi­ne» za sva­kog svog čo­vje­ka sa ko­jim ra­di bez ra­zlo­ga. Ni­je ni sas­tav­ljao, ni­ti vo­dio tim.

KS BiH je ne­le­ga­lan

- Rad Ko­šar­ka­škog sa­ve­za BiH je do da­naš­njeg da­na ne­za­ko­nit jer u Pred­sje­dniš­tvu tre­ba­ju bi­ti tri pra­vna su­bje­kta, iz FBiH, RS-a i Dis­tri­kta Brčko, ali na­ža­lost mi ih ne­ma­mo. Ima Her­ceg-Bo­sna i ovaj kan­to­nal­ni. Tre­ba­ju da for­mi­ra­ju Fe­de­ral­ni sa­vez, ka­ko na­la­že Dej­ton i da uba­ce u rad i Dis­trikt Brčko. Ne­ka to po­kre­nu do za­sje­da­nja Skup­šti­ne. Uko­li­ko se ova­ko ne uči­ni, Skup­šti­na će bi­ti ne­re­gu­lar­na i pro­tiv­za­ko­ni­ta ko god da bu­de pri­su­tan, jer tu ne­će bi­ti pred­sta­vni­ci drža­ve ko­ji bi tre­ba­li bi­ti. SAN


mikser111
Posts: 10
Joined: 10/12/2009 09:40

Re: Dino Konakovic grobar KK Bosna

Post by mikser111 » 26/12/2009 15:51


Zejnil
Posts: 163
Joined: 30/07/2008 17:51

Re: Dino Konakovic grobar KK Bosna

Post by Zejnil » 26/03/2010 09:31

Stoji šta je Rule rekao ali brate nije ni njegovo maslo za ramazana. Lično ga znam i mrzim njegovu filozofiju koju prosipa "za dobrobit djece ovo, za dobrobit košarke ono" a kada ga pogledate, pare mu iz očiju vire.

samo malo
Posts: 2313
Joined: 04/05/2009 13:50

Re: Dino Konakovic grobar KK Bosna

Post by samo malo » 26/03/2010 11:20

Za to vrijeme Siroki stanca igrace kao na traci, Planinic junior vec zasjenio najvecu nadu srbijanske juniorske kosarke Muslija, i slicno.

A i dole vladaju mafijasi. Tako da ocito ipak treba nesto i znati, osim muljati. Hocu rec, da on nesto uradi u korist kosarke, pa hajde. Nego... dno dna

User avatar
scorpion7
Posts: 583
Joined: 25/05/2007 13:56
Location: JUG JUG JUG

Re: Dino Konakovic grobar KK Bosna

Post by scorpion7 » 08/04/2010 17:01

Ajd da je iko drugi to rekao, nego onaj lopov, gori od Bicakcica i Covica zajedno. Nikad necu zaboravit, kad nisu dali djeci da treniraju jer nisu platitli clanarinu, sjeme im se zatralo. Jebo bi se za 30 maraka.

A sad sto se tice tog slucaja Rasida. Igrali smo u istom takmicenju, manje vise su na svakom polju ista sranja, more ljudi nisu htjeli da puste da idu u "slabije" klubove, tj one koji imaju manje kesa, a ne u ove jace.Jebi ga, njima je u interesu da zarade i da je Bosna platila odstetu koju su oni podigli bili, pustili bi ga 100%. Samo gledaju gdje se mogu ogrebat i uzet koju paru, jer im je kosarka na prilicno niskim granama. Govna svabska :D

User avatar
Aphex_
Posts: 150
Joined: 08/04/2010 20:26
Location: Tuzla, BiH

Re: Dino Konakovic grobar KK Bosna

Post by Aphex_ » 08/04/2010 20:32

scorpion7 wrote:Ajd da je iko drugi to rekao, nego onaj lopov, gori od Bicakcica i Covica zajedno. Nikad necu zaboravit, kad nisu dali djeci da treniraju jer nisu platitli clanarinu, sjeme im se zatralo. Jebo bi se za 30 maraka.

A sad sto se tice tog slucaja Rasida. Igrali smo u istom takmicenju, manje vise su na svakom polju ista sranja, more ljudi nisu htjeli da puste da idu u "slabije" klubove, tj one koji imaju manje kesa, a ne u ove jace.Jebi ga, njima je u interesu da zarade i da je Bosna platila odstetu koju su oni podigli bili, pustili bi ga 100%. Samo gledaju gdje se mogu ogrebat i uzet koju paru, jer im je kosarka na prilicno niskim granama. Govna svabska :D

A care, tako je to kod nas...

addem
Posts: 1693
Joined: 13/02/2004 00:00

Re: Dino Konakovic grobar KK Bosna

Post by addem » 17/07/2011 11:59

Svako ko naplacuje djeci da treniraju kosarku pa makar i 5 KM mjesecno je obican bandit i mutljaros. Nit mi je do sporta niti do djece. I tu je gotova prica. A oca dvojica cini mi se da su na slicnim talasnim duzinama.

jurgen
Posts: 112
Joined: 11/03/2011 21:13

Re: Dino Konakovic grobar KK Bosna

Post by jurgen » 11/09/2011 11:35

Lično sam također primjer kao i mnogobrojni moji bivši saigrači i prijatelji koji su trenirali kod Rusmira i plaćali članarine i koji kada smo htjeli otići u neki klub da napravimo nešto od toga (a ne vječno da se školujemo) isti je pravio jako velike probleme. Svojevoljno sam došao, nikakav ugovor nisam potpisivao, plaćao sam, nisam imao opremu a nije me htio pustiti jer je očigledno tražio neki interes u nama. Njegov koncept je ok, ali on nije napravio ništa više od svog koncepta maknimo djecu sa ulice, od droge i alkohola itd. Pa čak i kada smo uspjeli otići, gledao je da nas ocrni na svakom koraku pa čak i na streetball takmičenjima od kojih je neke i on sam organizovao.

Osim toga nije on nikakav trener jer on nikoga nije ni trenirao, svoje znanje mogu zahvaliti Senadu, Nini i ostalim trenerima koji su se trudili da svoje znanje prenesu što je najbolje moguće i koji su uradili toliko puno za svu djecu koja su tamo bila.

Još jednom veliko hvala Nini i Senadu, a Rusmir što se mene tiče nije vrijedan ni spomena (riječ "pizdarije" mu nije izlazila iz usta)

ZEKI-RIKI
Posts: 128
Joined: 07/04/2006 02:43
Location: Sarajevo/Mejtas

Re: Dino Konakovic grobar KK Bosna

Post by ZEKI-RIKI » 15/09/2011 13:55

addem wrote:Svako ko naplacuje djeci da treniraju kosarku pa makar i 5 KM mjesecno je obican bandit i mutljaros. Nit mi je do sporta niti do djece. I tu je gotova prica. A oca dvojica cini mi se da su na slicnim talasnim duzinama.
nema niti jedne skole kosarke u gradu da ne naplacuju clanarinu...to je jedini siguran izvor prihoda.Skole od toga zive,steta za djecu talentovanu a roditelji ne mogu placati...I sam godinama placam,pocelo je od 25 km..a sad je vec 50 km,ali bar ima nekog napretka...nesto se i nauci,sire se prijateljstva,nisu djeca samo po polju i pred komp...putuje se i u BIH,a i vani....
A za Bosnu....koliko su para progutali to vise niko ne zna.....Ko je najveci krivac Dino,Nihad.....valjda se nekad sazna.Da bar znamo ko nam sahrani Bosnu.Na zalost.

User avatar
hrasno38
Posts: 24554
Joined: 21/11/2004 23:42
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Re: Dino Konakovic grobar KK Bosna

Post by hrasno38 » 23/09/2011 23:54

jurgen wrote:Lično sam također primjer kao i mnogobrojni moji bivši saigrači i prijatelji koji su trenirali kod Rusmira i plaćali članarine i koji kada smo htjeli otići u neki klub da napravimo nešto od toga (a ne vječno da se školujemo) isti je pravio jako velike probleme. Svojevoljno sam došao, nikakav ugovor nisam potpisivao, plaćao sam, nisam imao opremu a nije me htio pustiti jer je očigledno tražio neki interes u nama. Njegov koncept je ok, ali on nije napravio ništa više od svog koncepta maknimo djecu sa ulice, od droge i alkohola itd. Pa čak i kada smo uspjeli otići, gledao je da nas ocrni na svakom koraku pa čak i na streetball takmičenjima od kojih je neke i on sam organizovao.

Osim toga nije on nikakav trener jer on nikoga nije ni trenirao, svoje znanje mogu zahvaliti Senadu, Nini i ostalim trenerima koji su se trudili da svoje znanje prenesu što je najbolje moguće i koji su uradili toliko puno za svu djecu koja su tamo bila.

Još jednom veliko hvala Nini i Senadu, a Rusmir što se mene tiče nije vrijedan ni spomena (riječ "pizdarije" mu nije izlazila iz usta)
Danas apsolutno sve skole sporta, plesa, alpinizma, baleta,plivanja se finansiraju od mjesecnih clanarina jer ne postoji vise famozna SOFK-a koja je omogucavala razvoj svakog sporta na taj nacin da ti roditelji nisu morali ni znati sta treniras. Danas je finansijska podrska sportu privrede i drzave skoro ravne nuli u odnosu na prije rata tako da jednostavno ako pola clanova RIN-a ne plati clanarinu bivsi direktor Skenderije Dzindo dodje i kaze nema vise treniranja dok se ne izmire dugovanja.
Sto se tice Rusa o njegovim kvalitetima tesko da mogu pricati oni koji su rodjeni 90-tih. Senad Redzic je 90-tih bio najobicniji igrac basketa, igrao onako u par nizerazrednih klubova i bio igrac i ulicnog basketa i u timovima gdje je igrao ispod svakog prosjeka. Ali je bio jedan izuzetno primjeran i fin momak kojeg je Rus naucio svemu onome sto je prenosio na djecu. Svi Rusovi treneri su kod njega dosli kao totalni u nasoj mahali kosarkaski anonimusi ili bolje receno najobicniji basketasi. U ratu su na basket dolazili u dvorisu iza prve gimnazije i uglavnom sjedili gledajuci stare majstore basketa kako igraju. Bila je jedna ekipa koja je redovno igrala non stop jer ih je rijetko ko mogao dobiti....ado,zdeno,miro i oni su harali jedno vrijeme po sarajevkim basketima. Na Cengic vili su pak to bili Vito, Aco....na Sumarskom Kriva:) (ko ga zna znat ce sto se smijem) itd itd. Dakle od anonimusa Rus je napravio dosta dobre kosarkaske trenere i sasvim solidnu skolu koja je izbacila jednog Djedovica, Zimica, Sutona itd. Rusmir Halilovic je po svojim rezultatima ubjedljivo najjaci trener u BiH jer kad ti na poziv bez rijeci dodju takve kosarkaske velicine kao sto su Divac, Petrovic (u ime svog velicanstvenog brata), zatim jedan Mirko Novosel, Duda Ivkovic, Mile Karalejic onda se ti nalazis u najvisem drustvu jer si postovan. O Rusu mogu pricati oni koji su zivjeli u vremenu kad je stvarana reprezentacija koja je po svom kvalitetu da se nije zaratilo trebala sasvim sigurno biti ravnopravan partner NBA svemircima. Dovoljno je samo reci Petrovic, Kukoc, Divac, Paspalj, Radja, Vrankovic a na kraju trener...Rusmir Halilovic. Svako normalan moze se samo poklopiti po usima.
I naravno da postoji interes jer ako neko u tebe ulaze sate i sate svoga znanja bez obzira sto placas clanarinu prema tome imas neku obavezu. Omogucio ti je da treniras na parketu, u Skenderiji, da imas tuseve poslije treninga, dobre lopte,pleksiglas table, pomocne sprave dakle puni komfor U masi skola kosarke to nemas. Dakle reci da je Rus nula od trenerea je vise nego smijesno i ocito nepoznavanje kompletne materije.

User avatar
armin_tz
Posts: 789
Joined: 17/05/2008 10:12

Re: Dino Konakovic grobar KK Bosna

Post by armin_tz » 28/09/2011 21:17

smatram da je najveca kriza, od svih sportova i sportskih saveza u bih, u kosarci.

pa KK sloboda je danas ugasena!

User avatar
strong69
Posts: 6757
Joined: 11/03/2005 20:02
Location: Beneath the Remains
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Dino Konakovic grobar KK Bosna

Post by strong69 » 29/09/2011 22:13

addem wrote:Svako ko naplacuje djeci da treniraju kosarku pa makar i 5 KM mjesecno je obican bandit i mutljaros. Nit mi je do sporta niti do djece. I tu je gotova prica. A oca dvojica cini mi se da su na slicnim talasnim duzinama.
Ja sam poceo trenirati kosarku sa 10 godina tamo neke ´87. I redovno sam placao clanarinu u KK Bosna...

User avatar
kamen spoticanja
Posts: 12997
Joined: 08/11/2009 15:29
Location: na tragu za Istinom
Has thanked: 8 times
Been thanked: 3 times

Re: Dino Konakovic grobar KK Bosna

Post by kamen spoticanja » 29/09/2011 22:24

armin_tz wrote:smatram da je najveca kriza, od svih sportova i sportskih saveza u bih, u kosarci.

pa KK sloboda je danas ugasena!
jel fakat sloboda ugasena ?

Post Reply