AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Stranke, političari... Recite i Vi svoje mišljenje!
Post Reply

Da li su Ustavne promjene ključ rješenja političke krize?

Da
12
75%
Ne
4
25%
Ne znam
0
No votes
 
Total votes: 16

User avatar
MuaDib
Posts: 3706
Joined: 28/10/2006 23:25
Location: Sarajevo

AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by MuaDib » 15/08/2011 22:36

Analizirajući malo ponašanje bh političara od kraja prošlih izbora, stiće se utisak da je cjelokupna zavrzlama oko konstituisanja vlasti, zapravo strateško pozicioniranje pred neminovne ustavne promjene. Stranke Platforme zalažu se za jačanje i veću prohodnost institucija BiH, prioritet oba HDZ jeste zapravo formiranje izborne jedinice kojom nastoje kompenzirati iz godine u godinu sve slabiji izborni rezultat, dok SNSD prvoshodno želi prikriti posljedicu katastrofalne politike u RS kroz priču o jačanju pozicije RS-a.
Prošli pokušaj ustavnih promjena i njegovo obaranje u Pralamentu bio je početak današnje krize, te završetkom prve faze ustavnih promjena kriza će se vjerovatno i završiti. Pritisak Evrope probosanskohercegovački političari nastoje iskoristiti za uvođenje više građanskog u politički sistem zemlje, dok SNSD i HDZ-i žele prije aktivog pregovaračkog procesa s EU, žele ojačati svoje pozicije afirmacijom uglavnom etničkog načina predstavljanja. Nemogućnost dogovora, posljedica je želje da jednih drugih da poraze one druge. Stoga otvaram ovu temu s ciljem viđenja ustavnih promjena iz sadašnje perspektive. Na osnovu svega iskazanog, ustavne promjene sigurno neće ići u smijeru aprilskog paketa, već se tražiti novi modus rješenja. Jer svako prihvatanje koncepcija iz aprilskog paketa, za SNSD znači poraz njegove političke koncepcije. Sa druge strane Platformaši i HDZ-ovi su zainteresovani za brzo otpočinjanje procesa ustavnih promjena, sa uglavnom bliskim stavovima u većini pitanja. Polazeći od svih ovih argumenata, u nastavku pokušao sam utvrditi agendu ustavnih promjena u odnosu na trenutne političke stavove.
Mogući izgled Amandmana na Ustav BiH, po članovima:

ČLAN I
BOSNA I HERCEGOVINA

Amandman II na Ustav Bosne i Hercegovine


U Članu 1. Ustava BiH, u cjelosti se briše dosadašnja tačka 2. Demokratska načela, a dodaje novi tačka 2. koja glasi:

"2. Osnovna načela

Bosna i Hercegovina je decentralizovana, demokratska, pravna, socijalna i sekularna država ravnopravnih naroda Bošnjaka, Srba, Hrvata i svih građana koji u njoj žive.
Narodi Bosne i Hercegovine Bošnjaci, Srbi i Hrvati, kako konstitutivni narodi su ravnopravni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i uživaju sva nacionalna prava utvrđena ovim Ustavom.
Pripadnici nacionalnih manjina, nacionalno neopredjeljeni građani i drugi, ravnopravni su s pripadnicima konstitutivnih naroda i uživaju sva prava u skladu s najvišim evropskim i svjetskim standardima."

Amandman III na Ustav Bosne i Hercegovine

U Članu 1. Ustava BiH, u cjelosti se briše dosadašnja tačka 7. Državljanstvo i dodaje nova tačka 7. koja glasi:

7. Državljanstvo Bosne i Hercegovine

Postoji državljanstvo Bosne i Hercegovine i državljanstvo entiteta.
a) Državljani Bosne i Hercegovine su istovremeno i državljani entiteta u kom imaju prebivalište.
b) Ni jedno lice ne može biti protivpravno lišeno državljanstva Bosne i Hercegovine, državljanstva entiteta ili na drugi način lišeno državljanstva. Nitko ne može biti lišen državljanstva Bosne i Hercegovine, ili entiteta, iz bilo kojeg razloga kao što su spol, rasa, boja, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili društveno porijeklo, vezivanje za neku nacionalnu manjinu, imovina, rođenje ili drugi status.
c) Državljani Bosne i Hercegovine mogu imati državljanstvo neke druge države, pod uslovom da postoji bilateralni ugovor između Bosne i Hercegovine i te države kojim se to pitanje uređuje. Lica sa dvojnim državljanstvom mogu glasati u Bosni i Hercegovini samo ako je Bosna i Hercegovina zemlja njihovog prebivališta.
d) Državljanin Bosne i Hercegovine u inostranstvu uživa zaštitu Bosne i Hercegovine.“


ČLAN II
LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

Amandman IV na Ustav Bosne i Hercegovine


Dosadašnji član 2. Ustava Bosne i Hercegovine se u cjelosti briše i dodaje novi Član 2. koji glasi:

"ČLAN II
LJUDSKA PRAVA I SLOBODE


1. Svi građani i narodi Bosne i Hercegovine su jednaki pred zakonom.

2. Bosna i Hercegovina poštuje i štiti prava svih svojih građana u skladu sa ovim Ustavom i međunarodnim i europskim standardima.

3. Bosna i Hercegovina je država društva koje jamči građanska i politička prava; ekonomska, društvena i kulturna prava, i kolektivna prava u skladu sa međunarodnim i europskim standardima.

4. Osnovna prava i slobode zajamčene ovim Ustavom, i prava zajamčena međunarodnim sporazumima i konvencijama u kojima je Bosna i Hercegovina potpisnica, osiguravaju se svim osobama u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po osnovu spola, starosne dobi, rase, boje kože, jezika, vjere, političkog i drugog mišljenja, nacionalnosti, društvenog porijekla, pripadnosti nacionalnim manjinama, imovine, rođenja, nesposobnosti i drugog statusa.

5. Prava nabrojana u ovom dijelu su ilustrativna, ne sveobuhvatna.

6. Obvezujući međunarodni sporazumi i konvencije o ljudskim pravima

6.1. Bosna i Hercegovina poštuje ljudska prava u skladu sa međunarodnim sporazumima i konvencijama u kojima je ona potpisnica.
6.2. Međunarodni sporazumi i konvencije koje je Bosna i Hercegovina ratificirala su obavezujući za državu i imaju prvenstvo nad svim drugim zakonima i ovim Ustavom, osim ako zakon ili ovaj Ustav jamči prava u većoj mjeri od primjenljivih sporazuma i konvencija.
6.3. Država osigurava sva ljudska prava u skladu, ili u većem stupnju, sa onim pravima koja su zajamčena i svim sporazumima i konvencijama u kojima je ona potpisnica
6.4. Prava i slobode navedene u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda te njezinim Protokolima direktno se primjenjuju u Bosni i Hercegovini i imaju prvenstvo pred svim drugim zakonodavstvom.

7. Pojedinačna prava

* Svim pojedincima u Bosni i Hercegovini se jamče slijedeća prava i slobode, kao i ona koja su nabrojana u međunarodnim sporazumima i konvencijama u kojima je Bosna i Hercegovina potpisnica.

* Osnovna prava i slobode:
- Pravo na život.
- Pravo na neizlaganje mučenju i nehumanom ili ponižavajućem postupku ili kazni.
- Pravo lica da ne bude držano u ropstvu ili podčinjenosti ili prisilnom ili obaveznom radu.
- Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti.
- Pravo na privatan i obiteljski život, dom, i poštu.
- Pravo na stupanje u brak i osnivanje obitelji.
- Pravo na imovinu.
- Pravo na obrazovanje.
- Pravo na slobodu kretanja i prebivališta.
- Pravo na poštivanje i zaštitu dostojanstva drugih.
- Pravo na okoliš koja nije štetna po zdravlje i dobrobit.
- Pravo na mišljenje, savjest i vjeru.
- Slobodu izražavanja.
- Slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja sa drugim.
- Slobodu od nerazumnog pretresa i hapšenja.

* Građanska i politička prava:
- Pravo na djelotvoran pravni lijek kada su prava zajamčena ovim Ustavom prekršena.
- Pravo na peticiju, uključujući i pravo na podnošenje žalbi.
- Pravo na formiranje i pripadanje političkim strankama,
- Pravo na sudjelovanje u javnim poslovima.
- Pravo na ravnopravan pristup javnim službama.
- Pravo glasa i izbora po stjecanju punoljetnosti od 18 godina.
- Pravo glasa je univerzalno i jednako.
- Pravo na informacije potrebite za ostvarivanje i zaštitu prava koje drži (1) država, ili (2) drugo lice.
- Pravo na odbijanje svjedočenja ukoliko se time osoba koja svjedoči izlaže krivičnom gonjenju.
- Pravo na poštenu raspravu u građanskim i krivičnim predmetima i druga prava koja se odnose na krivični postupak.
- Pravo da se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažno odlukom suda ne utvrdi krivica.
- Niko ne može biti osuđen za bilo koje djelo koje prema zakonu ne predstavlja krivični prekršaj u vrijeme kada je počinjeno. Niti se može izreći kazna koja nije propisana zakonom za takvo djelo.
- Lišavanje slobode može trajati samo onoliko dugo koliko za to postoje zakonski uvjeti.
- Osoba za koje se s razlogom sumnja da je izvršilo povredu zakona može biti uhapšena i pritvorena samo kada je to potrebito u cilju vođenja krivičnog postupka ili iz razloga sigurnosti za ljude.
- Sloboda kretanja se može ograničiti zakonom samo ako je to potrebito radi vođenja krivičnog postupka ili radi zaštite, sigurnosti i zdravlja ljudi.
- Sloboda tiska i drugih sredstava komuniciranja je zajamčena.
- Sloboda tajnosti pošte i svih drugih komunikacija je zajamčena.
- Svatko ima pravo na pravnu obranu kada su prava osobe ili legitimni interesi povrijeđeni ili dovedeni u opasnost.
- Smrtna kazna je ukinuta; ona ne može ponovo stupiti na snagu.

8. Ekonomska, društvena i kulturna prava

- Svi pojedinci slobodno koriste po svom izboru jezik i sudjeluju u kulturnom životu.
o Svi pojedinci imaju pravo da se identificiraju sa kulturom ili etničkoj pripadnosti po svom izboru, ali ni jedan pojedinac ne može biti prisiljen da se identificira sa nekom kulturom ili etničkoj pripadnosti.
- Sve osobe slobodno prakticiraju svoju vjeru prema vlastitom izboru.
- Sve osobe imaju pravo na:

I Obrazovanje;
II Socijalnu zaštitu;
III Zdravstvo i zdravstveno zbrinjavanje;
IV Ishranu;
V Krov nad glavom.

- Svatko je slobodan da bira svoje zanimanje i profesiju, i sva radna mjesta i dužnosti će biti pristupačna svakome pod istim uvjetima.
- Radni odnos se može prekinuti suprotno želji zaposlenih samo na način i pod uvjetima propisanim zakonom i kolektivnim ugovorima.
o Svaka zaposlena osoba ima pravo na naknadu u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima.
- Jamče se sloboda osnivanja sindikata i organizacija i odnosnih aktivnosti.
- Zaposlene osobe imaju pravo na pravične i adekvatne radne uvjete.
- Zaposlene osobe imaju pravo na štrajk u skladu sa uvjetima i procedurama propisanim zakonom, pravo da brane svoje kolektivne ekonomske i društvene interese.
- Pojedinci imaju pravo na poduzetništvo i slobodnu konkurenciju u gospodarstvu.
- Zajamčena je sloboda znanstvenog istraživanja.
- Zajamčena je sloboda umjetnosti.

8. Manjinska prava

* Pripadnici nacionalnih manjina ne smiju biti diskriminirani po osnovu svog statusa nacionalne manjine.
* Pripadnicima manjinskih nacionalnih grupacija u Bosni i Hercegovini se jamči pravo njegovanja kulturnog nasljeđa, komuniciranja na vlastitom jeziku, korištenja vlastitog pisma, osnivanje udruženja, i stvaranje i održavanje obrazovnih i kulturnih institucija, u skladu sa zakonom.
* Svi pripadnici nacionalnih manjinskih grupacija imaju pravo na učenje vlastitog jezika i korištenje vlastitog manjinskog jezika u službenim komunikacijama, u skladu sa zakonom.
* Ostvarivanjem ovih prava od strane pripadnika nacionalnih manjinskih grupacija ne smije se vršiti diskriminacija drugih građana.

9. Tumačenje prava i sloboda

9.1. Svaki sud, tribunal i javni forum moraju unapređivati duh, svrhu i cilj prava i sloboda nabrojanih u ovom Ustavu prilikom tumačenja zakona ili razvoja građanskog i običajnog prava.
9.2. Prilikom tumačenja nabrojanih prava i sloboda, sud, tribunal ili javni forum daju široko tumačenje i podržavaju vrijednosti koje ističu otvoreno i demokratsko društvo utemeljeno na ljudskom dostojanstvu, jednakosti i slobodi.
9.3. Europsko i međunarodno pravo se mora uzeti u obzir čak i kod tumačenja nabrojanih prava i sloboda.
9.4. Buduća prava ili slobode priznata ili potvrđena građanskim pravom, običajnim pravom, ili zakonima, moraju biti u skladu sa nabrojanim pravima i slobodama.

10. Ograničenja ustavno zajamčenih ljudskih prava i osnovnih sloboda

10.1. Osnovna ljudska prava i slobode koje su zajamčene ovim Ustavom mogu biti ograničene zakonom, ali samo u onoj mjeri u kojoj je takvo ograničenje razložno i opravdano.
10.2. Ta ograničenja će uzeti u obzir sve bitne čimbenike, uključujući:

- Prirodu tog prava ili slobode;
- Važnost same svrhe tog ograničenja;
- Prirodu i doseg ograničenja;
- Odnos između ograničenja i njegove svrhe; i
- Manje restriktivna sredstva za postizanje svrhe

3. Nijedan zakon ne može ograničiti niti jedno osnovno ljudsko pravo i slobodu zajamčene ovim Ustavom, osim na način kako je to propisano u pododjeljku a. ili bilo kojoj drugoj odredbi ovog Ustava.

11. Ombudsmeni

11.1. Ured ombudsmena ima zadatak da štiti individualna i kolektivna prava.
11.2. Postoji jedan Ured ombudsmena na razini države u Bosni i Hercegovini koji je reguliran zakonom.
11.3. Zastupnički dom će izabrati ombudsmana i dvojicu zamjenika. Zastupnički dom odobrava i Ombdusmena i svakog zamjenika u skladu sa zakonom.

12. Podnošenje žalbi Ustavnom sudu za zaštitu individualnih prava

12.1. U slučaju kršenja nekog od individualnog prava ili ako postoji neposrednog opasnost od kršenja nekog od prava pojedinaca, on ili ona imaju pravo da podnesu zahtjev za pokretanje postupka Ustavnom sudu za zaštitu onih prava koja im se jamče ovim Ustavom.
12.2. Od Ustavnog suda se traži da donese odluku po takvom zahtjevu u roku od [60] dana.
12.3. Političke stranke, općinska vijeća, gradska vijeća, organizacije građanskog društva i druga pravna lica također mogu podnijeti zahtjev za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom radi zaštite prava pojedinaca ili grupa, ili oboje njih, kada su prava koja im pripadaju po ovom Ustavu povrijeđena ili su u neposrednoj opasnosti da budu povrijeđena.
12.4. Ombudsmeni mogu podnijeti zahtjev amicus curiae (prijateljima suda) u takvim slučajevima kako je predviđeno u ovom dijelu.
12.5. Propisi za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka na osnovu ovog dijela se reguliraju zakonom.

13. Izbjeglice i raseljena lica

Sve izbjeglice i raseljena lica imaju pravo na slobodan povratak svojim domovima. Oni u skladu sa Aneksom 7 Općeg okvirnog sporazuma imaju pravo na povrat imovine koje su bili lišeni tokom neprijateljstava od 1991. godine kao i na nadoknadu one imovine koja im se ne može vratiti. Svaka obaveza ili izjava koja se odnosi na tu imovinu a koja je dana pod prinudom smatrat će se nevažećom.

14. Suradnja.

Sva nadležna tijela u Bosni i Hercegovini surađivat će i osigurati neograničen pristup: svim međunarodnim mehanizmima za praćenje stanja ljudskih prava uspostavljenim za Bosnu i Hercegovinu; nadzornim tijelima ustanovljenim bilo kojim međunarodnim sporazumom navedenim u Aneksu I ovog Ustava; Međunarodnom sudu za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslaviju (i posebno će se postupiti po nalozima izdanim na osnovu člana 29. Statuta tribunala); kao i svim drugim organizacijama kojim je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda dodijelilo mandat u vezi sa ljudskim pravima ili humanitarnim pravom."

ČLAN III
NADLEŽNOSTI I ODNOSI IZMEĐU INSITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I ENTITETA

Amandman V na Ustav Bosne i Hercegovine


U Članu III, Ustava Bosne i Hercegovine u cjelosti se briše tačka 1. Nadležnosti institucija BiH, i dodaje nova koja glasi:

"1. Nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine

Nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine su:
a) odbrana i sigurnost;
b) vanjska politika;
c) vanjskotrgovinska politika;
d) carinska politika;
e) monetarna politika, kao što je predviđeno članom VII.;
f) finansiranje institucija i međunarodnih obaveza BiH;
g) politika i regulativa za useljavanje, izbjeglice, imigraciju i azil;
h) provođenje međunarodnih i međuentitetskih krivičnopravnih propisa, uključujući i odnose s Interpolom;
i) uspostavljanje i funkcioniranje Suda BiH i Tužilaštva BiH;
j) uspostavljanje i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacija;
k) reguliranje međunarodnog i međuentitetskog transporta;
l) kontrola zračnog saobraćaja;
m) ostale nadležnosti koje se uređuju zakonom."

Amandman VI na Ustav Bosne i Hercegovine

Iza sadašnje tačke 1. Člana III, Ustava Bosne i Hercegovine se dodaje nova tačka 2., koja glasi:

"2. Podjeljene nadležnosti s institucijama Bosne i Hercegovine

Podjeljene nadležnosti s institucijama Bosne i Hercegovine su:
a) poreski sistem;
b) izborni proces;
c) pravosuđe;
d) ostale nadležnosti koje se utvrde zakonom."

Amandman VII na Ustav Bosne i Hercegovine

Iza nove tačke 2., Člana III. Ustava Bosne i Hercegovine se dodaje nova 3. koja glasi:

"3.Nadležnosti u kojima institucije Bosne i Hercegovine vrše koordinaciju

Nadležnosti u kojima institucije Bosne i Hercegovine vrše koordinaciju su slijedeće:
a) poljoprivreda;
b) ekologija i zaštita životne sredine;
c) nauka i tehnologija;
d) obrazovanje;
e) ekonomski razvoj;
f) lokalna samouprava;
g) odnos sistema zdravstvene zaštite u BiH sa međunarodnim zdravstvenim organizacijama i asocijacijama;
h) socijalna politika i tržište rada."

Amandman VIII na Ustav Bosne i Hercegovine

"Dosadašnja tačka 2.Nadležnosti entiteta, 3. Pravni poredak i nadležnosti institucija i 4. Koordinacija Člana III Ustava Bosne i Hercegovine postaju tačka 4., 5. i 6.."

Amandman IX na Ustav Bosne i Hercegovine

"Dosadašnja tačka 5. Dodatne nadležnosti Člana III Ustava Bosne i Hercegovine postaje tačka 7.

Iza sadašnje tačke 7.a) dodaju se nove tačke 7.b) i 7.c) koje glase:

7.b) Nadležnosti koje su prenesene na državu mogu se vratiti nazad entitetima uz jednoglasan pristanak države i oba entiteta.
7.c) Državne institucije odgovorne su za pregovaranje, izradu, usvajanje, te provođenje i funkcioniranje zakona potrebnih za ispunjavanje evropskih standarda kao i političkih i ekonomskih uslova vezanih za evropske integracije. Država osigurava poštivanje principa, prioriteta i zahtjeva koje postavlja EU u fazama prije i nakon pristupanja EU. Država će zakonom uspostaviti potrebna tijela, te preduzeti potrebne mjere i utvrditi potrebne procedure za ispunjavanje svih kriterija za pristupanje i članstvo u EU, što uključuje i potrebne mehanizme koordinacije i saradnje s organima vlasti na nižim nivoima.

Dosadašnja tačka 5.b) postaje tačka 7.d)."

ČLAN IV.
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE


Amandman X na Ustav Bosne i Hercegovine

Dosadašnji Član IV Ustava Bosne i Hercegovine se u cijelosti briše i dodaje novi Član IV koji glasi:

"ČLAN IV
PARLAMENT BOSNE I HERCEGOVINE


1. Predstavnički dom

Predstavnički dom ima 87 poslanika koji predstavljaju građane Bosne i Hercegovine, od kojih je 58 iz Federacije Bosne i Hercegovine, a 29 iz Republike Srpske.
(a) Poslanici se biraju neposredno, tajnim glasanjem, na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava, što se uređuje izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
(b) Najmanje po 2 poslanika iz reda svakog konstitutivnog naroda i po 1 poslanik iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredjeljenih građana moraju biti izabrani iz svakog entiteta.
(c) Konstitutivna sjednica Predstavničkog doma će se održati najkasnije u roku od 30 dana po objavi službenih rezultata izbora
(d) Radom Predstavničkog doma rukovode predsjedavajući i tri zamjenika predsjedavajućeg, od kojih jedan pripada parlamentarnoj manjini, na način uređen poslovnikom. Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg se mijenjuju na funkciji predsjedavajućeg svakih 12 mjeseci.
(e) Odluke u Predstavničkom domu se donose većinom glasova ukupnog broja poslanika, koja uključuje najmenje jednu trećinu glasova poslanika izabranih sa teritorije svakog entiteta.
(f) Ako većina ne uključuje jednu trećinu glasova članova s teritorije svakog entiteta, predsjednik Doma i njegovi zamjenici će, radeći kao komisija, nastojati da, u roku od tri dana od dana glasanja, postignu saglasnost. Ako ta nastojanja ne uspiju, odluke će biti donesene većinom onih koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju dvije trećine, ili više, članova izabranih iz svakog entiteta.
(g) Kvorum čini većina poslanika u Predstavničkom domu od 45 poslanika, uključujući najmanje 50% poslanika iz svakog entiteta .

2. Dom naroda

Dom naroda sastoji se od 20 delegata, od kojih je:
Iz Federacije Bosne i Hercegovine 11 i to: 4 iz reda bošnjačkog naroda, 4 iz reda hrvatskog naroda, 2 iz reda srpskog naroda i 1 iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih građana, i iz Republike Srpske 9 i to: 4 iz reda srpskog naroda, 2 iz reda bošnjačkog naroda, 2 iz reda hrvatskog naroda i 1 iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih građana.
a) Predložene delegate iz Federacije Bosne i Hercegovine biraju odgovarajući klubovi Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, a delegate iz Republike Srpske po istom principu biraju odgovarajući klubovi Vijeća naroda Republike Srpske.
b) Konstitutivna sjednica Doma naroda će se održati najkasnije u roku od 30 dana po objavi službenih rezultata izbora.
c) Radom Doma naroda rukovode predsjedavajući i tri zamjenika predsjedavajućeg iz reda konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih, na način određen Poslovnikom. Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg se mijenjuju na funkciji predsjedavajućeg svakih 12 mjeseci.
d) U svrhu odlučivanja po pitanjima od vitalnog nacionalnog interesa delegati se organizuju u klubove delegata konstituivnih naroda i delegata nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih.
e) Kvorum za rad Doma naroda čini 11 delegata, s tim da je prisutno najmanje po 3 delegata iz reda svakog konstitutivnog naroda i 1 iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih građana, uključujući po jednu trećinu delegata sa teritorije oba entiteta.
f) Odluke u Domu naroda se donose većinom glasova ukupnog broja delegata pod uslovom da za odluku glasa najmanje po jedna trećina od ukupnog broja delegata iz oba entiteta. Ukoliko ne bude postignuta potrebna većina, Dom naroda može formirati komisiju sastavljenu od delegata iz oba entiteta na paritetnoj osnovi koja će pokušati da pronađe kompromisno rješenje u roku od 5 dana. Ukoliko Dom naroda ne prihvati prijedlog komisije smatrat će se da odluka nije donesena.
g) Ukoliko najmanje četiri delegata iz reda jednog konstitutivnog naroda u Domu naroda smatraju da se odlukom Parlamenta Bosne i Hercegovine ugrožava vitalni interes konstitutivnog naroda kojeg zastupaju, imaju pravo uložiti veto. U tom slučaju, Dom će formirati komisiju sastavljenu od po jednog delegata iz reda svakog konstitutivnog naroda, koja će nastojati da u roku od pet dana pronađe kompromisno rješenje. Ukoliko komisija ne pronađe kompromisno rješenje konsenzusom, ili ukoliko se za to rješenje ne izjasni većina prisutnih delegata iz reda svakog konstitutivnog naroda na sjednici Doma naroda, smatraće se da odluka nije usvojena.
h) Na pravo veta za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa može se pozvati u pogledu slijedećih pitanja:
I - Prava sva tri konstitutivna naroda da budu zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i sudskim organima, te da imaju jednaka prava učešća u procesima donošenja odluka;
II - Identiteta konstitutivnog naroda;
III - Teritorijalne organizacije;
IV - Organiziranja javnih organa vlasti;
V - Obrazovanja;
VI - Upotrebe jezika i pisma;
VII - Nacionalnih simbola i zastava;
VIII - Duhovnog naslijeđa, posebno njegovanja i potvrđivanja vjerskog i kulturnog identiteta i tradicija;
IX - Očuvanja integriteta Bosne i Hercegovine;
X - Sistema javnog informiranja;
XI - Amandmana na Ustav BiH;
XII - Svakog pitanja koje 2/3 jednog kluba u Domu naroda proglasi pitanjem od vitalnog nacionalnog interesa u skladu s stavom g..
i) Ukoliko najmanje četiri delegata iz reda jednog konstitutivnog naroda stave veto na odluku Parlamenta Bosne i Hercegovine zbog ugroženosti vitalnog nacionalnog interesa, a najmanje četiri delegata iz reda drugog konstitutivnog naroda se izričitom izjavom izjasni protiv veta, Ustavni sud Bosne i Hercegovine će odlučivati o tome da li se sporna odluka odnosi na pitanje od vitalnog interesa konstitutivnog naroda. Ako većina sudija Ustavnog suda, koja uključuje dvoje sudija iz reda konstitutivnog naroda čiji delegati u Domu naroda su uložili veto, smatra da sporna odluka ne sadrži pitanje od vitalnog interesa konstitutivnog naroda, Dom naroda će donijeti odluku po redovnom postupku. U suprotnom, Dom naroda će donijeti odluku kako je propisano u tački g) ovog člana.

3. Zajedničke odredbe

(a) Mandat poslanika i delegata traje 4 godine
(b) Domovi su ravnopravni u odlučivanju. Sve odluke iz nadležnosti Skupštine Bosne i Hercegovine moraju biti usvojene u istovjetnom tekstu u oba doma.
(c) Odluke Skupštine BiH stupaju na snagu osmog dana po objavljivanja u Službenom glasniku BiH, ukoliko zakonom drugačije nije određeno
(d) Poslanici i delegati neće biti pozivani na krivičnu i građansku odgovornost za djela učinjena u vršenju svoje funkcije

4. Nadležnosti

Parlament Bosne i Hercegovine ima slijedeće nadležnosti:

a) Odlučuje o promjeni Ustava Bosne i Hercegovine
b) Usvaja zakone, druge propise i opšte akte
c) Usvaja budžet institucija Bosne i Hercegovine
d) Odlučuje o ratifikaciji međunarodnih ugovora i sporazuma
e) Usvaja sigurnosnu i odbrambenu strategiju Bosne i Hercegovine
f) Bira Predsjednika i potpredsjednike Bosne i Hercgovine
g) Imenuje Predsjednika i članove Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i vrši kontrolu njihovog rada
h) Bira sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
i) Odlučuje o raspisivanju referenduma u skladu sa zakonom
j) Vrši kontrolu rada obavještajno-bezbjednosnih službi
k) Daje amnestiju za krivična djela u skladu sa zakonom
l) Odlučuje o proglašavanju ratnog i vanrednog stanja
Obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom i zakonom“

5. Raspuštanje Parlamenta BiH

Parlament BiH može sam sebe raspustiti na način utvrđen poslovnikom o radu."

ČLAN V
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE


Amandman XI na Ustav Bosne i Hercegovine

Dosadašni Član IV Ustava Bosne i Hercegovine se briše i dodaje novi koji glasi:

"ČLAN IV
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE


1. Sastav

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Predsjedništvo BiH) se sastoji od tri člana: dva člana koji se neposredno biraju iz Federacije Bosne i Hercegovine u dvije izborne jedinice (koje će biti utvrđene izbornim zakonom) i jednim članom koji se neposredno bira iz Republike Srpske, s tim da članovi Predsjedništva ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

2. Trajanja mandata

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine i kao članovi mogu biti birani na još jedan mandat uzastopno.

3. Procedure

a) Prije preuzimanja dužnosti članovi Predsjedništva moraju položiti službenu zakletvu u skladu sa zakonom.
b) Nakon preuzimanja službene dužnosti Predsjedništvo donosi Poslovnik o radu, koji će predvidjeti rok za održavanje prve sjednice novog saziva Predsjedništva, koji ne smije biti duži od 15 dana.
c) Na prvoj sjednici Predsjedništva u novom sazivu, između članova Predsjedništva bira se Predsjednik Predsjedništva BiH (u daljem tekstu Predsjednik Predsjedništva BiH).
d) Mandat Predsjednika Predsjedništva BiH traje 16 mjeseci, tako da svaki član Predsjedništva BiH obavlja i dužnost Predsjednika Predsjedništva BiH u jednom mandatnom periodu .
e) Članovi Predsjedništva BiH sve odluke donose konsenzusom tj. uz saglasnost svih članova, a predstavlja ih Predsjednik Predsjedništva BiH.

4. Ovlaštenja Predsjedništva BiH

Predsjedništvo ima slijedeća ovlaštenja:

a) Reguliše pitanja odbrane Bosne i Hercegovine u skladu sa državnim zakonom;
b) Vodi i utvrđuje načela vanjske politike Bosne i Hercegovine.
c) Imenuje ambasadore i druge međunarodne predstavnike Bosne i Hercegovine.
d) Imenuje sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom;
e) Imenuje članove upravnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine;
f) Izvršava odluka Parlamentarne skupštine.
g) Podnosi izvještaja o rashodima Predsjedništva Parlamentarnoj skupštini na njen zahtjev, ali najmanje jedanput godišnje.
h) Vrši koordinaciju, prema potrebi, sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini.
i) Vršenje drugih djelatnosti koje mogu biti potrebne za obavljanje dužnosti, koje mu prenese Parlamentarna skupština, ili na koje pristanu entiteti.

5. Dužnosti Predsjednika Predsjedništva BiH

Predsjednik Predsjedništva obavlja slijedeće dužnosti:

a) Predstavlja odluke Predsjedništva;
b) Predstavlja državu;
c) Potpisuje i proglašava zakone;
d) Potpisuje međunarodne sporazume u skladu s državnim zakonom nakon ratifikacije u Parlamentu BiH;
e) Dodjeljuje odlikovanja i druga priznanja u skladu s državnim zakonom;
f) Akreditira i prima ambasadore i izaslanike u skladu s državnim zakonom;
g) Daje pojedinačna pomilovanja, u skladu s državnim zakonom;
h) Može zatražiti sazivanje sjednica Vijeća ministara BiH i Parlamenta BiH, te predlagati njihov dnevni red i učestvovati na sjednicama;
i) Nominira kandidata za predsjednika Vijeća ministara BiH, a nakon konsultacija s članovima Predsjedništva BiH i parlamentarnim strankama;
j) Podnosi izvještaje po zahtjevu, ali najmanje jednom godišnje Parlamentarnoj skupštini BiH o troškovima Predsjedništva BiH;
k) Obavlja ostale funkcije koje mogu biti potrebne za izvršavanje njegovih dužnosti, ili koje mu povjeri Parlamentarna skupština BiH, u skladu s Ustavom BiH i zakonom.

6. Ostavka i smjena Predsjedništva, člana Predsjedništva ili Predsjednika Predsjedništva BiH

a) Predsjedništvo, član Predsjedništva ili Predsjednik Predsjedništva BiH mogu podnjeti ostavku.
b) Predstavnički dom Parlamenta BiH ima ovlaštenje da smijeni Predsjedništvo, članove Predsjedništva ili Predsjednika Predsjedništva BiH.
c) Smjena Predsjedništva, člana Predsjedništva ili Predsjednika Predsjedništva BiH može se izvršiti zbog kršenja Ustava BiH, zakona ili obavezujuće norme međunarodnog prava, nekompetentnosti ili nesposobnosti za rad.
d.)Ako 2/3 članova Predstavničkog doma Parlamenta BiH, koja uključuje minimalno 50% poslanika iz svakog entiteta, glasa za smjenu Predsjedništva, člana Predsjedništva ili Predsjednika Predsjedništva BiH, Predsjedništvo, član Predsjedništva ili Predsjednik Predsjedništva bIH napuštaju dužnost .
e.) Ukoliko se Predstavnički dom Parlamenta BiH smijeni cijelo Predsjedništvo BiH, funkciju vršioca dužnosti članova Predsjedništva i Predsjednika Predsjedništva BiH vrše do novog izbora Predsjedavajući parlamenta BiH i dva zamjenika predsjedavajućeg koje imenuje Predstavnički dom Parlamenta BiH 2/3 većinom.
f.) Ukoliko se smjeni član Predsjedništva, imenovanje novog člana se mora izvršiti u roku od 15 dana, iz reda poslanika Predstavničkog Doma Parlamenta BiH, iz entiteta iz kog je i izabran član Predsjedništva.
g.) Ukoliko se smijeni Predsjednik Predsjedništva BiH, između nesmijenjenih članova Predsjedništva BiH bira se Predsjednik Predsjedništva u skladu sa tačkom 3., stav d), a na upražnjeno mjesto člana Predsjedništva bira se novi član u skladu sa predhodnim stavom f).
h.) U slučaju ostavke Predsjedništva, člana Predsjedništva ili Predsjednika Predsjedništva BiH, imenovanje na na upražnjeno mjesto vršiti će se kao i u slučaju smjene, u skladu sa stavovima e), f) i g)."

Amandman XII na Ustav Bosne i Hercegovine

U Ustavu Bosne i Hercegovine, iza člana V dodaje se novi član Va koji glasi:

"ČLAN V a
VIJEĆE MINISTARA


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je institucija izvršne vlasti Bosne i Hercegovine koja svoja prava i dužnosti vrši kao vladine funkcije. Vijeće ministara je odgovorno za provođenje politike i odluka institucija Bosne i Hercegovine o čemu podnosi izvještaj Parlamentu Bosne i Hercegovine.

1. Sastav, izbor i odgovornost

a) Vijeće ministara čine predsjednik i ministri. U njegov sastav ulazi jednak broj članova iz reda konstitutivnih naroda i odgovarajući broj članova iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih. Najviše dvije trećine ministara mogu biti sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine.
b) Kandidata za predsjednika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine predlaže Predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine, uz saglasnost članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kandidat za predsjednika Vijeća ministara predlaže ministre. Parlament Bosne i Hercegovine bira predsjednika i ministre Vijeća ministara u redovnom postupku odlučivanja u domovima.
c) Sastav, način odlučivanja i druga pitanja koja bliže uređuju rad Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i nadležnosti ministarstava biće uređeni odgovarajućim zakonima.
d) Vijeće ministara odgovorno je Parlamentu Bosne i Hercegovine, a podnijeće ostavku ukoliko mu Parlament Bosne i Hercegovine izglasa nepovjerenje. Ministre može smijeniti Parlament Bosne i Hercegovine, samoinicijativno ili na prijedlog predsjednika Vijeća ministara.

2. Nadležnosti

Vijeće ministara:

a) odgovara za zaštitu teritorijalnog integriteta i međunarodnog suvereniteta zemlje u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim pravom,
b) sprovodi politiku i izvršava akte i odluke Parlamenta Bosne i Hercegovine
c) vodi spoljnu politiku i predlaže diplomatske predstavnike Bosne i Hercegovine;
d) predlaže zakone i druge akte iz nadležnosti Parlamenta Bosne i Hercegovine;
e)predlaže budžet Parlamentu Bosne i Hercegovine;
f) osigurava ravnomjernost razvoja Bosne i Hercegovine i redistribuciju sredstava u skladu sa utvrđenom politikom, budžetom zemlje i zakonom,
g) donosi uredbe i druge podzakonske propise potrebne za izvršenje zakona;
h) stara se o izvršavanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine;
i) osniva i usmjerava rad upravnih organa i organizacija Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom;
j) osigurava izvršavanje obaveza Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom i zakonom;
k) obavlja druge dužnosti povjerene Ustavom i zakonom.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nadležno je da stavi van snage, do odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, bilo koji zakon, drugi propis ili opšti akt ili radnju bilo kojeg organa zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, kojim se dovodi u pitanje teritorijalni integritet i međunarodni suverenitet Bosne i Hercegovine.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nadležno je i za druga pitanja iz svoje nadležnosti od značaja za funkcioniranje države i koordinaciju među entitetima."

ČLAN VI
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE


Amandman XIII na Ustav Bosne i Hercegovine

Dosadašni Član VI Ustava Bosne i Hercegovine se u cjelosti briše i dodaje novi koji glasi:

"ČLAN VI
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE


Ustavni sud Bosne i Hercegovine je samostalan i nezavisan organ koji štiti ustavnost i zakonitost i manjinska prava i slobode.

Odluke Ustavnog suda su konačne i opšte obavezujuće.

1.Ustavni sud odlučuje o:

a) saglasnosti ustava entiteta sa ovim Ustavom, međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava;
b) saglasnosti potvrđenih međunarodnih ugovora sa Ustavom;
c) saglasnosti drugih opštih akata sa zakonom Bosne i Hercegovine;
d) saglasnosti opštih akata entiteta, kantona i jedinica lokalne samouprave sa Ustavom i zakonom;
e) saglasnosti opštih akata organizacija kojima su povjerena javna ovlaštenja, političkih stranaka, sindikata, udruženja građana i kolektivnih ugovora sa Ustavom i zakonom.

1.a Ustavni sud:

a) rješava sukob nadležnosti između entiteta i države Bosne i Hercegovine;
b) rješava sukob nadležnosti između sudova i drugih državnih organa;
c) rješava sukob nadležnosti između organa entiteta i organa Bosne i Hercegovine;
d) rješava sukob nadležnosti između entiteta;
e) nadzire ustavnost i zakonitost izbora, državnog referenduma i inicijativa građana te rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu redovnog sudstva.

Ustavni sud odlučuje o ustavnosti programa i djelovanja političkih stranaka i o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije ili udruženja građana.
Ustavni sud može ocjenjivati ustavnost zakona, te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo više od godine dana.
Ustavni sud prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti podnosi izvještaje Skupštini Bosne i Hercegovine.

2. Ustavna tužba

Ustavni sud odlučuje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih akata ili radnji državnih organa, organa entiteta, kantona i jedinica lokalne samouprave, te pravnih lica koja imaju javna ovlaštenja kada su tim aktima povrijeđena ili uskraćena ljudska prava i osnovne slobode, kao i pravo na lokalnu i regionalnu samoupravu zajamčenu Ustavom Bosne i Hercegovine, ako su iscrpljena ili nisu predviđena druga pravna sredstva za njihovu zaštitu.

3. Obezbjeđenje izvršenja odluke

Svako je dužan da poštuje i izvršava odluku Ustavnog suda.
Ustavni sud svojom odlukom uređuje način njenog izvršenja, kada je to potrebno.
Izvršenje odluke Ustavnog suda uređuje se zakonom Bosne i Hercegovine.

4. Sastav, izbor i imenovanje sudija Ustavnog suda

Ustavni sud čini 10 sudija od kojih su tri iz reda bošnjačkog naroda, tri iz reda hrvatskog naroda, tri iz reda srpskog naroda te jedan sudac iz reda nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih građana.
Sudije Ustavnog suda imenuje Parlament Bosne i Hercegovine na osnovu liste kandidata koju u skladu sa zakonom, utvrđuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.
Za sudiju Ustavnog suda može biti izabrana osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine i koja je iz reda istaknutih pravnika i drugih istaknutih stručnjaka društvenih nauka, visokog moralnog ugleda i koja je prije izbora na tu dužnost navršila 45 godina života.
Za sudiju Ustavnog suda ne može biti izabrana osoba koja je u razdoblju od pet godina prije izbora obnašala bilo koju dužnost u političkoj stranci.
Sudije Ustavnog suda imenuju se na devet godina. Jedno lice može biti imenovano za sudiju Ustavnog suda najviše dva puta.

5. Pokretanje postupka pred Ustavnim sudom

Postupak pred Ustavnim sudom mogu pokrenuti:
a) predsjednik ili potpredsjednik bilo kojeg zakonodavnog tijela vlasti u Bosni i Hercegovini;
b) jedna četvrtina poslanika u Predstavničkom domu Skupštine BiH ili jedna četvrtina delegata u Domu naroda Skupštine BiH
c) predsjednik i potpredsjednici Bosne i Hercegovine;
d) predsjednik i potpredsjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ili jedna trećina ministara Vijeća ministara;
e) bilo koji sud ili tužilaštvo u Bosni i Hercegovini u slučaju da se pred tim sudom ili tužilaštvom postavi pitanje usklađenosti zakona ili drugog propisa sa ovim Ustavom o čijem važenju ovisi odluka tog suda ili tužilaštva;
f) javni pravobranilac u slučajevima kada se postavi pitanje usklađenosti zakona ili drugog propisa sa ovim Ustavom od čije primjene zavisi zaštita prava ili pravnih interesa države Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona, grada ili općine; te
g) većina članova predstavničkog tijela jedinica lokalne ili regionalne samouprave o pitanjima zaštite prava na lokalnu ili regionalnu samoupravu.
h) Inicijativu za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine može dati svaki građanin Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine može po vlastitoj inicijativi pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti.
Uređenje Ustavnog suda, prestanak dužnosti sudije, uvjeti i razlozi za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti, postupak i pravno djelovanje njegovih odluka, zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda zaštićenih Ustavom, međusobni odnosi Ustavnog suda BiH i drugih sudova, uredit će se ustavnim zakonom."


sabah-zorom
Posts: 13
Joined: 13/08/2011 01:44

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by sabah-zorom » 17/08/2011 22:33

MuaDib wrote:pokušao sam utvrditi agendu ustavnih promjena u odnosu na trenutne političke stavove.
Mogući izgled Amandmana na Ustav BiH, po članovima:

ČLAN I
BOSNA I HERCEGOVINA

Amandman II na Ustav Bosne i Hercegovine


U Članu 1. Ustava BiH, u cjelosti se briše dosadašnja tačka 2. Demokratska načela, a dodaje novi tačka 2. koja glasi:

"2. Osnovna načela

Bosna i Hercegovina je decentralizovana, demokratska, pravna, socijalna i sekularna država ravnopravnih naroda Bošnjaka, Srba, Hrvata i svih građana koji u njoj žive.
Narodi Bosne i Hercegovine Bošnjaci, Srbi i Hrvati, kako konstitutivni narodi su ravnopravni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i uživaju sva nacionalna prava utvrđena ovim Ustavom.
Pripadnici nacionalnih manjina, nacionalno neopredjeljeni građani i drugi, ravnopravni su s pripadnicima konstitutivnih naroda i uživaju sva prava u skladu s najvišim evropskim i svjetskim standardima."

Amandman III na Ustav Bosne i Hercegovine

U Članu 1. Ustava BiH, u cjelosti se briše dosadašnja tačka 7. Državljanstvo i dodaje nova tačka 7. koja glasi:

7. Državljanstvo Bosne i Hercegovine

Postoji državljanstvo Bosne i Hercegovine i državljanstvo entiteta.
a) Državljani Bosne i Hercegovine su istovremeno i državljani entiteta u kom imaju prebivalište.
b) Ni jedno lice ne može biti protivpravno lišeno državljanstva Bosne i Hercegovine, državljanstva entiteta ili na drugi način lišeno državljanstva. Nitko ne može biti lišen državljanstva Bosne i Hercegovine, ili entiteta, iz bilo kojeg razloga kao što su spol, rasa, boja, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili društveno porijeklo, vezivanje za neku nacionalnu manjinu, imovina, rođenje ili drugi status.
c) Državljani Bosne i Hercegovine mogu imati državljanstvo neke druge države, pod uslovom da postoji bilateralni ugovor između Bosne i Hercegovine i te države kojim se to pitanje uređuje. Lica sa dvojnim državljanstvom mogu glasati u Bosni i Hercegovini samo ako je Bosna i Hercegovina zemlja njihovog prebivališta.
d) Državljanin Bosne i Hercegovine u inostranstvu uživa zaštitu Bosne i Hercegovine.“


[ .

."
Sta ces sa Amerikom ? Ona nikad ni sa kime nece potpisati bilateralni sporazum !

1mustra
Posts: 798
Joined: 04/11/2010 22:12

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by 1mustra » 19/08/2011 15:21

MuaDib wrote:...
Stranke Platforme zalažu se za jačanje i veću prohodnost institucija BiH, prioritet oba HDZ jeste zapravo formiranje izborne jedinice kojom nastoje kompenzirati iz godine u godinu sve slabiji izborni rezultat, dok SNSD prvoshodno želi prikriti posljedicu katastrofalne politike u RS kroz priču o jačanju pozicije RS-a.

...
Polazeći od svih ovih argumenata, u nastavku pokušao sam utvrditi agendu ustavnih promjena u odnosu na trenutne političke stavove.
Mogući izgled Amandmana na Ustav BiH, po članovima:
...
Niko ti ovo nece citati, zasto ne napises sazeto ko sta dobija ovakvim prijedlogom. Tipa "platforma" dobija to i to, HDZ to i ono, SNSD ono i to...

User avatar
Real Khan
Posts: 2552
Joined: 23/11/2006 10:58
Location: Cyber-skyscraper

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by Real Khan » 24/08/2011 11:30

Evo, ja sam pročitao i ne vidim u ovom prijedlogu NIŠTA što bi napravilo neku PROHODNOST i poboljšalo FUNKCIONALNOST državne vlasti.

Dovoljno je bilo pročitati da na snazi OSTAJE "entitetsko glasanje" (koje se u praksi i u rukama političkih predstavnika iz RS-a pokazalo kao nevjerovatno efikasna kočnica i blokada bilo kakvog napretka u BiH -- a to je u suprotnosti sa intencijom da se "omogući veća prohodnost i funkcionalnost" na državnom nivou)... Ne bih imao ništa protiv da i to čudo postoji ALI pod uslovom da se pronađe neki modus premošćavanja tih blokada (npr. kroz instituciju Vrhovnog suda BiH ili barem da se Ustavnom sudu BiH omogući djelovanje u slučajevima zloupotrebe entitetskog glasanja. Podsjećam da u postojećem sistemu tu ulogu "de-blokatora" ima OHR (bez obzira na činjenicu da je i to u posljednje 4 godine postalo otrcano, ali je još uvijek postojeće, barem u normativno smislu)

...i odakle ideja da treba ostati ona infantilna, samoograničavajuća i pseudogenocidna klauzula kojom se dozvoljava dvojno državljanstvo "samo u slučaju da postoji bilateralni sporazum između BiH i te države"?! Znate li vi koliko svaki dan BiH gubi svojih državljana samo "zahvaljujući" ovoj klauzuli koju nas niko nije primorao da ugradimo?

zavrzlama
Posts: 9131
Joined: 15/01/2006 18:35
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by zavrzlama » 24/08/2011 12:18

@muadibe

hvala na trudu...ALI ti ne shvacas jednu najbitniju stvar ,da bi tvoji prijedlozi imali iakavo uporiste da ikad sazive u praksi,a to je sledece:

BIH srbi kao taoci velikosprske ideologije, NIKAD nece u svojoj politickoj opciji imati iskrenu i dugorocnu politiku zivota u BIH kao trajnoj kategoriji,za njih je BIH prolazna stvar prije podjele iste i sva ekonomska,intelektualna,kulturna,sportska,vjerska kretanja ce biti usmjerena ka dokazivanju nemogucnosti opstanka BIH i suzivota srba sa drugim narodima u BIH(posebno bosnjacima jer im bosnjaci najvise smetaju u ideji unistenja BIH)..srpksa politika samo prihvaca postojanje(priveremeno)BIH iz bojaznosti za ukidanjem rs-a...srbi u BIH(vecina njih) su ratovali da vise nikad ne budu sa svojim komsijama i da nikad ne dijele istu drzavu sa njima ,ista obiljezja,istu himnu,istu sportsku reprezentaciju i bilo sta drugo sto je zajednicko....cilj srpske politike u BIH je ostvarenje tri cilja:

a) potpuno ostvarenja srpskog eskluziviteta nad teritorijom rs-a,kroz naturanje prefiksa "srpski" za sve zivo i mrtvo..
b) potpuno ostvarenje odbojnosti srba kao naroda prema drzavi BIH i prihvatanje srbije za svoju drzavu..
c) zamor MZ i probosanskih snaga od ocuvanja BIH i nudjenja pruzene ruke BIH srbima,i pocetka politike podjele BIH i sa probosanske strane...

a i b su zavrseni procesi....pod" c" je i ono najglavnije i sto fali srpskoj politici,jer ih ovi pod "C" svojom istrajnoscu i rahat patnjom trose ekonomski ,demografski i moralno...

Najveca greska koju je zapad napravio je milion puta ponovljena teza " Nema podjele BIH ,niti ima ukidanja entiteta",cime su velikosrbi dobili zelelno svjetlo da mogu negirati BIH bez opasnosti, da ce se kao kontramjera ukinuti rs...sve reforme koje su jacale BIH su bile plod pritisaka ako srbi ne prihvate da ce se dovesti u pitanje opstanak rs-a...kad je prestala praksa da se prijeti ukidanjem rs-a ,tad su prestala i prihvacanja reformi koje jacaju BIH sa srpske strane...
Last edited by zavrzlama on 24/08/2011 12:54, edited 1 time in total.

User avatar
ultima_palabra
Posts: 46691
Joined: 15/12/2008 16:53
Has thanked: 1 time
Been thanked: 14 times

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by ultima_palabra » 24/08/2011 12:40

Ono što mene zanima su ti izrazi "neophodne", "neizbježne", "neminovne" itd. ustavne promjene, koje često koriste i ozbiljni analitičari... meni ne izgleda da će uskoro ovdje biti ikakvih mrdanja u tom smjeru, čak ni u implementaciji "Sejdić-Finci" presude.

Kad nije uspio aprilac u kojeg uloženo toliko truda od strane USA, pa onda i Prud, Butmir itd... ne vidim nikakve šanse u doglednoj budućnosti... stranke u Federaciji neće pristati na kozmetičke promjene, ove iz PC-a na stvarne promjene i tu je pat-pozicija.

Možda će Zlaja poslati Tihića da Dodika malo vuče za nos, pa poslije reći "mi se zajebavali", ali mislim da je i Mile skontao fol :D

zavrzlama
Posts: 9131
Joined: 15/01/2006 18:35
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by zavrzlama » 24/08/2011 12:50

ultima_palabra wrote:Ono što mene zanima su ti izrazi "neophodne", "neizbježne", "neminovne" itd. ustavne promjene, koje često koriste i ozbiljni analitičari... meni ne izgleda da će uskoro ovdje biti ikakvih mrdanja u tom smjeru, čak ni u implementaciji "Sejdić-Finci" presude.

Kad nije uspio aprilac u kojeg uloženo toliko truda od strane USA, pa onda i Prud, Butmir itd... ne vidim nikakve šanse u doglednoj budućnosti... stranke u Federaciji neće pristati na kozmetičke promjene, ove iz PC-a na stvarne promjene i tu je pat-pozicija.

Možda će Zlaja poslati Tihića da Dodika malo vuče za nos, pa poslije reći "mi se zajebavali", ali mislim da je i Mile skontao fol :D
Spoznajom da dugorocna rahat patnja najvise ekonomnski,demografski i moralno ubija srbe kao narod,njihova intelektualna elita ce promijeniti plocu i popraditi na jacanju BIH,da bi BIH bila svacija,jer u protivnom sve vise ce postojati bosnjacka,ako se zna da zapad nece islamske drzave podjelom BIH...medjutim do trenutka kad ce srbi shvatiti da je negiranje BIH njihova tragedija,ce proci jos godina...

User avatar
poznanik
Posts: 6749
Joined: 12/05/2010 16:18
Location: Novo Sarajevo

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by poznanik » 24/08/2011 14:06

MuaDib wrote:Analizirajući malo ponašanje bh političara od kraja prošlih izbora, stiče se utisak da je cjelokupna zavrzlama oko konstituisanja vlasti, zapravo strateško pozicioniranje pred neminovne ustavne promjene...Nemogućnost dogovora, posljedica je želje da jednih drugih da poraze one druge...u nastavku pokušao sam utvrditi agendu ustavnih promjena u odnosu na trenutne političke stavove.

Šta ako države Hrvatska ili Srbija, svaka iz svojih razloga i interesa, ne dozvole izmjenu Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH?

User avatar
MuaDib
Posts: 3706
Joined: 28/10/2006 23:25
Location: Sarajevo

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by MuaDib » 28/08/2011 17:13

Pošto ima puno pitanja i različitih procjena, da sve ujedno odgovorim.
Oko državljanstva BiH, nisam se puno razmišljao jer je navedenim amandmanom zapravo usaglašen Ustav BiH, sa zakonom o državljanstvu BiH koji je već usvojen, što sa sadašnjim rješenjem stvara nejasnoće. Mislim da nema potrebe komentirati dvojno državljanstvo, jer je ono različitio od države do države, tj. neke ga odobravaju, neke ne.
Upravo zbog entitetskog glasanja su prošli put pali amandmani i insistiranje na tome neće dovesti do nikakvih ustavnih promjena. Stavovi koji se odnose na entitetsko glasanje su sveli mogučćnost zloupotrebe na minimum, te su ubrzane procedure donošenja odluka.
Šta ko ovim dobiva, lako je razumjeti npr. kod rješenje za Predsjedništvo, Predsjedništvo dobiva Predsjednika Predsjedništva tj. BiH Predsjenika države, što je u potpunosti prihvatljivo probosanskim strankama, članovi predsjedništva se biraju direktno što je zahtjev iz RS, a u FBiH se biraju iz dvije izborne jedinice što je zahtjeva oba HDZ-a. Također se rješava presuda Sejdić Finci, osigurava se da svaki narod ima bar dva zastupnika iz svakog entiteta, prihvata se SDS prijedlog za Ustavni sud, koji podržava i Platforma, BiH se jasno definiše kao država konstitutivnih naroda i svih građana itd..
Uspjeh ovog paketa u jačanju države BiH nije potpun da se razumijemo, ali u sadašnjim uslovima se ne može dobiti bolji. Što se tiče neslaganja Hrvatske ili Srbije s ovim paketom, ono nema pravnu posljedicu, ako to prihvate političari u BiH, jer je SBUN još prije dvije godine ukinuo srbijansku i hrvatsku superviziju Daytona.
Srpska politička elita već daje sitne signale da je za promjene, po određenim pitanjima. Prije 2-3 mjeseca, Dodik je naime izrekao slijedeće, mi smo protiv svakog prenošnja nadležnosti RS na BiH, ali nemamo ništa protiv toga da institucije u mnogim pitanjima, vrše efikasnu koordinaciju. Priča o ukidanju GP, UIO i drugih org. su zapravo prazne priče, jer time više od 30 000 ljudi iz RS ostaje bez posla, što njima nikako nije u cilju. Pored onakvog čemera i bijede, da stvaraju još par hiljada nezaposlenih, ne vjerujem da će se usuditi. Srpska politika se trenutno nalazi pred dva kolosjeka vraćanju na ratne postavke da je BiH nemoguća država ili da prihvate BiH kao državu, u kojoj imaju autonomiju, koja samo sa efikasnijom BiH može opstati. Sklon sam mišljenju da su bliži ovom drugom putu i da za godinu dvije imati ćemo slom SNSD, kao svojedobno SDS-a, u kom će nastati opet neka nova stranka s podrškom zapada, koja se jača BiH neće smatrati neprijateljem, već kao razvojnom šansom. Pogotovo jer svaka druga politika dovešće do masovnog ekonomskog preseljanja Srba u Srbiju i bijeli svijet, trbuhom za kruhom.

User avatar
kiky
Posts: 4725
Joined: 13/02/2008 13:20

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by kiky » 28/08/2011 19:54

moje mišljenje je da za sada ustavne promjene nisu moguče ...

User avatar
poznanik
Posts: 6749
Joined: 12/05/2010 16:18
Location: Novo Sarajevo

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by poznanik » 31/08/2011 19:28

MuaDib wrote:...Što se tiče neslaganja Hrvatske ili Srbije s ovim paketom, ono nema pravnu posljedicu, ako to prihvate političari u BiH, jer je SBUN još prije dvije godine ukinuo srbijansku i hrvatsku superviziju Daytona...
Odakle SB UN mandat da ukida superviziju "Daytona" Hrvatskoj i Srbiji? Je li to provjerena informacija, ili tvoja proizvoljna procjena?

Osim toga, Hrvatska i Srbija su supotpisnice Sporazuma za mir, jednakopravne članice tog ugovora. Za promjenu bilo kojeg člana Daytonskog sporazuma, potrebna je saglasnost sve tri strane.

hercegovac_pravi
Posts: 6672
Joined: 14/03/2009 22:59
Location: Klinika za maDŽorizaciju

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by hercegovac_pravi » 31/08/2011 19:37

Supervizija Daytona od strane Srbije i Hrvatske nije nikada ni postojala niti je njihov potpis na Dayton bio garancija tog sporazuma. Njihov potpis na ovaj mirovni sporazum je samo potpis strana učesnica u ratu u BiH. Dakle njihova obaveza je isključivo poštovanje ovog mirovnog ugovora a nikako "nekakve garancije ili supervizije"Daytona..
To što se Srbija ili Hrvatska samoproglašavaju kao "garanti" Daytona je šuplja priča koja se plasira za unutrašnje političke potrebe.

User avatar
independer
Posts: 710
Joined: 29/03/2007 11:07
Location: REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA Sa Gradacca bijele kule Zmaja od Bosne

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by independer » 02/09/2011 09:58

Ja nikako ne shvatam zasto vi nikako ne zelite da se vrati naziv Republika Bosna i Hercegovina. BiH je jedina drzava na svijetu a da nije monarhija koja u svom nazivu nema pridjev Republika. Tako ostaje drzava uvijek nedorecena. Zakon o drzavljanstvu kakav je sada ide direktno na ruku chetnicima jer ako neka zemlja dozvoljava dvojno drzavljanstvo bez bilateralnog sporazuma, onda ta zemlja i nece praviti takav sporazum, pa onda gradjani BiH ostaju bez drzavljanstva zbog nedosatatka sporazuma koji nikad nece biti napravljen. Bosna se mora boriti za svoje ljude a ne tjerati ih van. Nema nas ko Kineza pa da se tako lahko odricemo nasih ljudi. Drzavu cine njeni ljudi a ne brda i planine.

User avatar
poznanik
Posts: 6749
Joined: 12/05/2010 16:18
Location: Novo Sarajevo

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by poznanik » 03/09/2011 01:05

independer wrote:Ja nikako ne shvatam zasto vi nikako ne zelite da se vrati naziv Republika Bosna i Hercegovina.
Formalno pravno, republičko uređenje BiH, nikad nije ni prestalo na legitiman i način propisan Ustavom RBiH, koji je prihvaćen kroz ranije skupštinsko odlučivanje.

1mustra
Posts: 798
Joined: 04/11/2010 22:12

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by 1mustra » 03/09/2011 17:41

poznanik wrote:
independer wrote:Ja nikako ne shvatam zasto vi nikako ne zelite da se vrati naziv Republika Bosna i Hercegovina.
Formalno pravno, republičko uređenje BiH, nikad nije ni prestalo na legitiman i način propisan Ustavom RBiH, koji je prihvaćen kroz ranije skupštinsko odlučivanje.
Ne samo to, RBiH postoji i dalje u glavama mnogih forumasa, samo da se nadje neki metafizicki genij koji ce to da spusti u realni svijet.
:lol:

User avatar
independer
Posts: 710
Joined: 29/03/2007 11:07
Location: REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA Sa Gradacca bijele kule Zmaja od Bosne

Re: AGENDA USTAVNIH PROMJENA

Post by independer » 03/09/2011 22:24

1mustra wrote:
poznanik wrote:
independer wrote:Ja nikako ne shvatam zasto vi nikako ne zelite da se vrati naziv Republika Bosna i Hercegovina.
Formalno pravno, republičko uređenje BiH, nikad nije ni prestalo na legitiman i način propisan Ustavom RBiH, koji je prihvaćen kroz ranije skupštinsko odlučivanje.
Ne samo to, RBiH postoji i dalje u glavama mnogih forumasa, samo da se nadje neki metafizicki genij koji ce to da spusti u realni svijet.
:lol:
Pa postoji u glavama onih koji zele ovoj zemlji da osiguraju buducnost à dok je takvih ko sto si ti to ce ici malo sporije.

Post Reply