Zenica / III Korpus A RBiH

Post Reply
User avatar
Woody
Posts: 1690
Joined: 17/12/2003 00:00
Location: Jedna država, dva entiteta, tri naroda, četiri pičke materine

#1376 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by Woody »

hamza_sa wrote: 17/02/2021 12:01 Jedino sto bih vas ja zamolio jeste da se o ovome sto manje pise, barem dok se ne donese drugostepena presuda.
Neću, neću...

Al' samo još ovo ;-) :
AD­NAN Me­ša­no­vić (28) iz Vi­so­kog u is­po­ve­sti da­toj sa­ra­jev­skom ne­delj­ni­ku "Da­ni" po­sve­do­čio je o zlo­či­ni­ma nad srp­skim voj­ni­ci­ma i ci­vi­li­ma ko­je su u Vo­zu­ći i oko­li­ni po­či­ni­li pri­pad­ni­ci zlo­gla­snog od­re­da "El mu­dža­hid". On se sa 16 go­di­na pri­klju­čio ovom od­re­du, ko­ji je ve­ći­nom oku­pljao ver­ske fa­na­ti­ke afro-azij­skog po­re­kla.
Tvr­di da je, opi­jen ve­rom, za­po­sta­vio ško­lu i pri­klju­čio se od­re­du, tač­ni­je sku­pi­ni ko­ja je bro­ja­la 15 lju­di i zva­la se "Mu­dža­hi­ro­va gru­pa" po ime­nu vo­đe - af­ga­ni­stan­skog ve­te­ra­na. Ka­že da ne­ma "ora­ha u dže­po­vi­ma" i da mo­že slo­bod­no da go­vo­ri.
- Zlo­či­ne su uglav­nom či­ni­li stran­ci. Znam da su Je­men­ci bi­li naj­go­ri. Sa li­ni­je se vra­ti­la sku­pi­na Je­me­na­ca i od­mah su jed­nog za­ro­blje­ni­ka "od­ra­di­li". Na­stao je ta­jac. Oni su za­kla­li još jed­nog. Po­če­li su odva­ja­ti lju­de po gru­pa­ma i bi­lo je - ka­ko ko ho­će. Or­gi­ja­nje je tra­ja­lo dva da­na. Sve što se de­ša­va­lo na Vo­zu­ći ni­je ni­ka­kva taj­na. Čak su i de­ca iz okol­nih se­la do­la­zi­la da gle­da­ju šta se tu ra­di. Ka­se­te tu za­be­le­že­ne pri­ka­zi­va­ne su re­gru­ti­ma.
Stran­ci ko­ji su do­la­zi­li, pri­se­ća se Ad­nan, bi­li su sa mrač­nom i ne­is­pi­ta­nom pro­šlo­šću. Oni su pri­hva­ti­li islam kao iz­go­vor za zlo­či­nač­ko po­na­ša­nje:
- Gle­dao sam ka­ko čo­vek jed­nom za­ro­blje­ni­ku se­če gla­vu mo­tor­nom te­ste­rom" Ni­sam mo­gao da ve­ru­jem. Taj je čo­vek, pre do­la­ska u BiH, ra­dio u ne­kom re­sto­ra­nu u Mi­la­nu i hva­lio se ka­ko je plju­vao mu­šte­ri­ja­ma u plje­ska­vi­ce.
Me­ša­no­vić se se­ća i 50-tak za­ro­blje­ni­ka, ko­ji su bi­li do­bro na­o­ru­ža­ni, ali su se pre­da­li iako su mo­gli još da se bra­ne. On ka­že da ih pre­ma isla­mu ni­je bi­lo nu­žno po­bi­ti, ali da su to mu­dža­he­di­ni uči­ni­li.

ALI­JA DO­LA­ZIO
- SE­ĆAM se da je ko­man­dant Ar­mi­je BiH Atif Du­da­ko­vić do­la­zio u po­se­tu od­re­du "El mu­dža­hid" - ka­že Ad­nan Me­ša­no­vić. - Do­la­zio je i Ali­ja, ali ja ta­da ni­sam bio tu. Ge­ne­ral Ra­sim De­lić bio je oba­ve­šten o to­me da su voj­ni­ci iz "El mu­dža­hi­da" sklo­ni kri­vič­nim de­li­ma, na­ro­či­to nad za­ro­blje­nim ne­pri­ja­telj­skim ci­vi­li­ma i voj­ni­ci­ma.
Pozdrav domovini :thumbup:
mishic
Posts: 6440
Joined: 28/04/2011 16:29

#1377 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by mishic »

Woody wrote: 19/02/2021 14:10 ALI­JA DO­LA­ZIO
- SE­ĆAM se da je ko­man­dant Ar­mi­je BiH Atif Du­da­ko­vić do­la­zio u po­se­tu od­re­du "El mu­dža­hid" - ka­že Ad­nan Me­ša­no­vić. - Do­la­zio je i Ali­ja, ali ja ta­da ni­sam bio tu. Ge­ne­ral Ra­sim De­lić bio je oba­ve­šten o to­me da su voj­ni­ci iz "El mu­dža­hi­da" sklo­ni kri­vič­nim de­li­ma, na­ro­či­to nad za­ro­blje­nim ne­pri­ja­telj­skim ci­vi­li­ma i voj­ni­ci­ma.
Ovaj što se SEĆA debelo laže. To je ta propaganda koja nekome treba, koja se plaća pa taj koji se "kao maloletnik" priključio "nekoj grupi" i potvrđuje ono što ja znam i o čemu pišem. Nije to dakle bila niti mogla biti ni jedna zvanična jedinica ni III ni bilo kog Korpusa. Bile su to pljačkaške i kriminalne grupe unutar kojih bi i taj "MALOLETNIK" trebao odgovarati jer oni i jesu činili ono za što sada neko drugi treba da odgovara.

Pod pojmom "mudžahedin" operiralo je dosta ad-hok skrpljenih trenutnih i kratkotrajnih "pljaha" grupa kojima se nije moglo stati u kraj. U ostalom identitet tog davaoca intervjua se lahko može utvrditi i provjeriti ko je, gdje je i s kim bio, koliko je to trajalo i td., jer ponavljam, jedni nasjedaju na bezočnu propagandu koju neko plaća a drugi zarađuju na toj propagandi koja često nije ništa drugo do čista izmišljotina i gola laž. Ova mi priča po svemu lići na to. Zar neko misli da se za generala Dudaković Dudakovića ne može ustanoviti gdje je bio i kuda se kretao? Ako taj Adnan Mešanović postoji evo ja ga otvoreno pozivam da se javi da njemu i svakom živom ko vjeruje u te i takve laži dokumentujem i dokažem da general Dudaković nije obilazio ni jedinice III Korpusa a kamo li odmetnute šačice bandi i otpadnika ma kako se one zvale.

Izvjesnije je međuti da je ovo samo još jedan u nizu spinova i da je Adnan Mešanović ili izmišljeni lik ili neko ko je zaradio lovu na "ekavštini" što samo po sebi jeste putokaz u kom smjeru ovo ide. O drugim izmišljotinama iz dijela ovog "intervjua" da ne govorim. A za Dudakovića govorim zato što iole obaviješten čitalac zna gdje je bio i šta radio general Dudaković i da je ovoona vrsta spina i laži koju čak ne treba ni dokazivati.

U nju može povjerovati samo onaj ko o ratu nezna ništa!!!
mishic
Posts: 6440
Joined: 28/04/2011 16:29

#1378 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by mishic »

U ostalom pitam sve čitatelje kada je to general Dudaković bio" Komandant Armije R BiH"?!!
User avatar
Woody
Posts: 1690
Joined: 17/12/2003 00:00
Location: Jedna država, dva entiteta, tri naroda, četiri pičke materine

#1379 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by Woody »

E moj mišiću... Što bilo dobro da je tako kako ti veliš. Ali nije, jebi ga. Ma, previše si se upalio. Nemoj više, može te presjeći... Počeće ti te bande u san dolazit...

Uostalom, svjedočenje je provjerljivo (jel' se tako kaže?) na portalu suda u Haagu. Pa se ti upali tamo njima:

http://www.un.org/icty/bhs/cases/delic/ ... 60811b.pdf
User avatar
spreca
Posts: 66518
Joined: 07/11/2006 19:31
Location: Na Spreci fatam ribe....... za guzicu

#1380 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by spreca »

mishic wrote: 19/02/2021 17:22 U ostalom pitam sve čitatelje kada je to general Dudaković bio" Komandant Armije R BiH"?!!
Ja isto prvi put cujem da je Atif bio komandant ABiH....ocito da je Wody, nesto pobrko,Atif jeste General ABiH ali ne komandant,bio je komandant petog korpusa
User avatar
spreca
Posts: 66518
Joined: 07/11/2006 19:31
Location: Na Spreci fatam ribe....... za guzicu

#1381 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by spreca »

Woody wrote: 19/02/2021 14:10
hamza_sa wrote: 17/02/2021 12:01 Jedino sto bih vas ja zamolio jeste da se o ovome sto manje pise, barem dok se ne donese drugostepena presuda.
Neću, neću...

Al' samo još ovo ;-) :
AD­NAN Me­ša­no­vić (28) iz Vi­so­kog u is­po­ve­sti da­toj sa­ra­jev­skom ne­delj­ni­ku "Da­ni" po­sve­do­čio je o zlo­či­ni­ma nad srp­skim voj­ni­ci­ma i ci­vi­li­ma ko­je su u Vo­zu­ći i oko­li­ni po­či­ni­li pri­pad­ni­ci zlo­gla­snog od­re­da "El mu­dža­hid". On se sa 16 go­di­na pri­klju­čio ovom od­re­du, ko­ji je ve­ći­nom oku­pljao ver­ske fa­na­ti­ke afro-azij­skog po­re­kla.
Tvr­di da je, opi­jen ve­rom, za­po­sta­vio ško­lu i pri­klju­čio se od­re­du, tač­ni­je sku­pi­ni ko­ja je bro­ja­la 15 lju­di i zva­la se "Mu­dža­hi­ro­va gru­pa" po ime­nu vo­đe - af­ga­ni­stan­skog ve­te­ra­na. Ka­že da ne­ma "ora­ha u dže­po­vi­ma" i da mo­že slo­bod­no da go­vo­ri.
- Zlo­či­ne su uglav­nom či­ni­li stran­ci. Znam da su Je­men­ci bi­li naj­go­ri. Sa li­ni­je se vra­ti­la sku­pi­na Je­me­na­ca i od­mah su jed­nog za­ro­blje­ni­ka "od­ra­di­li". Na­stao je ta­jac. Oni su za­kla­li još jed­nog. Po­če­li su odva­ja­ti lju­de po gru­pa­ma i bi­lo je - ka­ko ko ho­će. Or­gi­ja­nje je tra­ja­lo dva da­na. Sve što se de­ša­va­lo na Vo­zu­ći ni­je ni­ka­kva taj­na. Čak su i de­ca iz okol­nih se­la do­la­zi­la da gle­da­ju šta se tu ra­di. Ka­se­te tu za­be­le­že­ne pri­ka­zi­va­ne su re­gru­ti­ma.
Stran­ci ko­ji su do­la­zi­li, pri­se­ća se Ad­nan, bi­li su sa mrač­nom i ne­is­pi­ta­nom pro­šlo­šću. Oni su pri­hva­ti­li islam kao iz­go­vor za zlo­či­nač­ko po­na­ša­nje:
- Gle­dao sam ka­ko čo­vek jed­nom za­ro­blje­ni­ku se­če gla­vu mo­tor­nom te­ste­rom" Ni­sam mo­gao da ve­ru­jem. Taj je čo­vek, pre do­la­ska u BiH, ra­dio u ne­kom re­sto­ra­nu u Mi­la­nu i hva­lio se ka­ko je plju­vao mu­šte­ri­ja­ma u plje­ska­vi­ce.
Me­ša­no­vić se se­ća i 50-tak za­ro­blje­ni­ka, ko­ji su bi­li do­bro na­o­ru­ža­ni, ali su se pre­da­li iako su mo­gli još da se bra­ne. On ka­že da ih pre­ma isla­mu ni­je bi­lo nu­žno po­bi­ti, ali da su to mu­dža­he­di­ni uči­ni­li.

ALI­JA DO­LA­ZIO
- SE­ĆAM se da je ko­man­dant Ar­mi­je BiH Atif Du­da­ko­vić do­la­zio u po­se­tu od­re­du "El mu­dža­hid" - ka­že Ad­nan Me­ša­no­vić. - Do­la­zio je i Ali­ja, ali ja ta­da ni­sam bio tu. Ge­ne­ral Ra­sim De­lić bio je oba­ve­šten o to­me da su voj­ni­ci iz "El mu­dža­hi­da" sklo­ni kri­vič­nim de­li­ma, na­ro­či­to nad za­ro­blje­nim ne­pri­ja­telj­skim ci­vi­li­ma i voj­ni­ci­ma.
Pozdrav domovini :thumbup:
:lol: :lol: pa nucili bi ga prvo da laze okruglo da se kotrlja a ne na coskove
mishic
Posts: 6440
Joined: 28/04/2011 16:29

#1382 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by mishic »

Woody wrote: 19/02/2021 17:38 E moj mišiću... Što bilo dobro da je tako kako ti veliš. Ali nije, jebi ga. Ma, previše si se upalio. Nemoj više, može te presjeći... Počeće ti te bande u san dolazit...

Uostalom, svjedočenje je provjerljivo (jel' se tako kaže?) na portalu suda u Haagu. Pa se ti upali tamo njima:
Gospodine Woody, za tvoju informaciju, bio sam ja i u Hagu i upravo otuda ti donosim potvrde da mnogi ovdašnji spinovi gore padoše kao od šale.

Pored Haga bio sam na licu mjesta u dosta slučajeva koji se spinuju i znam da nije tačno ono što je teoretski postala istina koju mnogi prihvataju kao takvu. Po svemu sudeći među njima si i ti. Bolje znaš, bolje čuješ i vidiš od onih koji su bili na licu mjesta.

Nisam se ja uopšte upalio ali opovrgavati očite i bjelodane laži je baš iritirajuće. Kužiš li ti uopšte koliko je besmislena i nerealna ova tvrdnja za Dudakovića? Znaš li ti išta o ratu mimo foruma? Konačno evo ja sam predstavio svoje izvore saznanja sada očekujem da budeš fer pa i ti kažeš za svoje. Na temelju čega to ti pobijaš moje tvrdnje?
90minut
Posts: 12889
Joined: 07/04/2019 10:56

#1383 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by 90minut »

Ovo je dokazano da je laž dakle i dalje mu se dopušta da postavlja njihovu propagandu bez bilo kakvih posljedica.
User avatar
bingov buraz
Posts: 11329
Joined: 14/04/2009 20:23

#1384 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by bingov buraz »

Ratkov i Radovanov propagandista.
90minut
Posts: 12889
Joined: 07/04/2019 10:56

#1385 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by 90minut »

bingov buraz wrote: 20/02/2021 06:27 Ratkov i Radovanov propagandista.
Bukvalno kako citam teme naletim godinama unazad kako ga lik napada isto za neku propagandu i ocitu laž što je postavio i to na dvije razlicite teme, ja ga vec 2 put u laži uhvatim i to radi lik s namjerom ocigledno.
Škobo Habu
Posts: 9142
Joined: 19/06/2013 17:54
Location: Kod Sirogojna na sijelu.

#1386 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by Škobo Habu »

Woody wrote: 19/02/2021 14:10

ALI­JA DO­LA­ZIO
- SE­ĆAM se da je ko­man­dant Ar­mi­je BiH Atif Du­da­ko­vić do­la­zio u po­se­tu od­re­du "El mu­dža­hid" - ka­že Ad­nan Me­ša­no­vić. - Do­la­zio je i Ali­ja, ali ja ta­da ni­sam bio tu. Ge­ne­ral Ra­sim De­lić bio je oba­ve­šten o to­me da su voj­ni­ci iz "El mu­dža­hi­da" sklo­ni kri­vič­nim de­li­ma, na­ro­či­to nad za­ro­blje­nim ne­pri­ja­telj­skim ci­vi­li­ma i voj­ni­ci­ma.
Pozdrav domovini :thumbup:
:lol: :lol: :lol:

Frajer zakuc'o!
Dimu1927
Posts: 4075
Joined: 24/05/2020 17:41
Location: Sarajevo

#1387 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by Dimu1927 »

90minut wrote: 20/02/2021 03:30 Ovo je dokazano da je laž dakle i dalje mu se dopušta da postavlja njihovu propagandu bez bilo kakvih posljedica.

Ma samo ignorisati lika i zavrseno. Za propagandu i provokacije izgleda da nema sankcija tako da nema druge, samo ignore
90minut
Posts: 12889
Joined: 07/04/2019 10:56

#1388 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by 90minut »

Da se razumijemo da se desio ratni zločin desio se i to u svakom njegovom članku sto je postavio od Vozuce do Trusine samo što konstantno propagandu postavlja za koju se zna da nije istina i nije mu prvi put.

Dakle dvije opcije ostaju ili to namjerno radi ili jednostavno ništa ne provjerava, a ocigledno je da je namjerno jer dugi niz godina ne moze biti slucajnost kao što sam napisao vec citam ove teme od registrovanja i vidim da ga prozivaju ljudi godinama i godinama unazad za raznorazne stvari.

Cuj njih mučio odred i oni ostali živi ovim šta je pod ruku palo to nije živo ostalo, i onda on ovdje kopira glumce.
Valter Gustav
Posts: 371
Joined: 10/12/2019 16:19

#1389 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by Valter Gustav »

Ovaj Woody nikada nije stavio ni jedan klip o zlocinima nad Muslimanima.Sto se tice Hrvata svi zlocini nad njima su poceli masakrom u Ahmicima kada su ubjali i bebe.Ponasali su se kao cetnici,i prvi su poceli sa masakrima,nakon toga je bilo vi ce te ubijati nase mi cemo vase i jbg tesko je to onda zaustaviti.
adapter
Posts: 730
Joined: 10/01/2013 08:41

#1390 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by adapter »

User avatar
Grean
Posts: 9334
Joined: 30/11/2013 19:47

#1391 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by Grean »

Sjeca li se neko ili zna li neko kako se zvalo ono hrvatsko selo iznad Varesa u pravcu Nisicke koje je ostalo kao enklava nakon oslobodjenja Varesa od HVO-a?

Ostali su prvo kao ostrvo izmedju nas i srpskih polozaja na Nisicima a onda nakon oslobodjenja Karica, Brgula, Okruglice ostali u dubni nase teritorije. Prolazio sam kroz to selo u zimu 94' kad bi isli iz Varesa na liniju prema Crnoj rijeci. Sjecam se kako je svjetlilo prolazeci na kamionu, okiceno za taj Bozic 94'. Nama je bilo dozvoljeno da prolazimo ali se nismo smjeli zaustavljati u selu, postojao je dogovor nakon Vasingtonskog i planiranja tih operacija na Nisicima.Inace da kazem za narod Varesa, nema boljih i pitomijih ljudi. Sve nase smjene koje su bile na tom terenu, prvo prije oslobadjanja Karica, Brgula i Okruglice kad je nasa brigada bila smjestena u selu Budozelje a kasnije kad se linija pomjerila znali smo prespavati kod ljudi u Varesu ili selima oko vracajuci se iz Breze ili Visokog prema Nisicima ako bi isli na kakav dopust, svi su samo pricali od dobroti i gostoprimljivosti tih ljudi, posebno ovih iz Budozelja. Nevjerovatni, tacno da te uhvati strah za njih zbog te dobrote.
PM72
Posts: 18002
Joined: 30/04/2012 16:54

#1392 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by PM72 »

Daštansko?
Emiremir33
Posts: 2075
Joined: 16/12/2019 13:12

#1393 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by Emiremir33 »

Grean wrote: 21/02/2021 18:34 Sjeca li se neko ili zna li neko kako se zvalo ono hrvatsko selo iznad Varesa u pravcu Nisicke koje je ostalo kao enklava nakon oslobodjenja Varesa od HVO-a?

Ostali su prvo kao ostrvo izmedju nas i srpskih polozaja na Nisicima a onda nakon oslobodjenja Karica, Brgula, Okruglice ostali u dubni nase teritorije. Prolazio sam kroz to selo u zimu 94' kad bi isli iz Varesa na liniju prema Crnoj rijeci. Sjecam se kako je svjetlilo prolazeci na kamionu, okiceno za taj Bozic 94'. Nama je bilo dozvoljeno da prolazimo ali se nismo smjeli zaustavljati u selu, postojao je dogovor nakon Vasingtonskog i planiranja tih operacija na Nisicima.Inace da kazem za narod Varesa, nema boljih i pitomijih ljudi. Sve nase smjene koje su bile na tom terenu, prvo prije oslobadjanja Karica, Brgula i Okruglice kad je nasa brigada bila smjestena u selu Budozelje a kasnije kad se linija pomjerila znali smo prespavati kod ljudi u Varesu ili selima oko vracajuci se iz Breze ili Visokog prema Nisicima ako bi isli na kakav dopust, svi su samo pricali od dobroti i gostoprimljivosti tih ljudi, posebno ovih iz Budozelja. Nevjerovatni, tacno da te uhvati strah za njih zbog te dobrote.
Planina Zvijezda
Emiremir33
Posts: 2075
Joined: 16/12/2019 13:12

#1394 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by Emiremir33 »

PM72 wrote: 21/02/2021 18:47Daštansko?
Jeste to selo se isto trebalo da se odradi ,zašto se stalo pojma nemam ,moguće i zbog Vašintonskog sporazuma sa Hrvatskom
User avatar
Grean
Posts: 9334
Joined: 30/11/2013 19:47

#1395 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by Grean »

PM72 wrote: 21/02/2021 18:47Daštansko?
Jeste Dastansko.
User avatar
LBVIEW
Posts: 9241
Joined: 01/04/2010 22:35

#1396 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by LBVIEW »

spreca wrote: 19/02/2021 17:46
mishic wrote: 19/02/2021 17:22 U ostalom pitam sve čitatelje kada je to general Dudaković bio" Komandant Armije R BiH"?!!
Ja isto prvi put cujem da je Atif bio komandant ABiH....ocito da je Wody, nesto pobrko,Atif jeste General ABiH ali ne komandant,bio je komandant petog korpusa
U str'au su velike oci :mrgreen: - vjerovatno posljedica bliskog susreta ovog sumnjaka s Atifovim vojnicima.
User avatar
horkesh
Posts: 3380
Joined: 31/03/2008 10:15

#1397 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by horkesh »

90minut wrote: 20/02/2021 03:30 Ovo je dokazano da je laž dakle i dalje mu se dopušta da postavlja njihovu propagandu bez bilo kakvih posljedica.
Woody neprestano ovdje postavlja dokazano lažne upise. Glavni izvor mu je srpska mitolo... paron, Wikipedia.

No, naravno, drugi padaju kad ga prozovu zbog toga, ali Woody nikakva pravila ne krši :-)
adapter
Posts: 730
Joined: 10/01/2013 08:41

#1398 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by adapter »

tempuser
Posts: 17100
Joined: 08/04/2015 10:35

#1399 Re: Zenica / III Korpus A RBiH

Post by tempuser »

Dimu1927 wrote: 15/02/2021 14:46
tempuser wrote: 14/02/2021 15:28
Dimu1927 wrote: 14/02/2021 14:23 Ko god izjednacava ubijene pripadnike agresora na vozuci, u borbi ili netom poslije same borbe, a koji su sami tu 92 do 95 proveli etnicko ciscenje, i 8372 ubijena civila u srebrenici je za psihijatrije u najblazem slucaju, a vidim ima vas nekoliko, i to sto je najgore sa nase strane.
Da li je likvidacija, a pogotovo dekaptacija ratnog zarobljenika ratni zločin?
Eto, jedno jednostavno pitanje za početak, pa kad odgovoriš na njega možemo da nastavimo sa zaključcima...
Naravno da jeste.
Ali evo posto je malo off topic nastavicemo drugom prilikom na prikladnoj temi.
Sa zakašnjenjem zbog bana...
Niko ne izjednačava intenzitet ili obim zločina, bilo bi strašno da to neko radi, međutim negacija i relativizacija zločina, a upravo se to na ovoj temu radi sa onim za šta si ti iznad potvrdio da je ratni zločin u zoni odgovornost III korpusa, je izjednačavanje sa drugom stranom.
cunamido
Posts: 1
Joined: 19/02/2021 22:40

#1400 Borbe na Ozrenu posle pada Vozuće

Post by cunamido »

Ajde da razjasnimo neke stvari...
Odeš na kahvu u Maglaj kad tamo Maglajlije su oslobodile sve do Vozuće :D
Odeš na ćevape u Zenicu kad tamo 7. Muslimanska je oslobodila cijeli Ozren i razbucala četnike :D
Odeš u Limenku u Tuzlu na ćevape kad tamo kažu da je drugi korpus oslobodio sve do Jablanice kod Maglaja :D

Pa hajmo mi polako razmotati ovu priču od kraja rata pa do Vozuće pa da vidimo ko je šta oslobodio i kome stvarno pripadaju zasluge!
Gdje je koja brigada ili jedinica bila?

Možemo krenuti ovako gdje je stala linija...
Jablanica
Lipova glava
Borova glava
nastavite niz...
Post Reply