Za predane Allahu dž.š.

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

User avatar
zulfikkar
Posts: 295
Joined: 05/04/2008 11:29
Location: Bistrik

#2701 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by zulfikkar »

Image
dema225
Posts: 107
Joined: 18/11/2012 01:11

#2702 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by dema225 »

"Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum - za sve to će se, zaista, odgovarati!" [Kur'an, sura: el-Isra', 36. ajet]
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 313
Joined: 06/12/2016 19:56

#2703 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡


Image
User avatar
MujkicHaris
Posts: 1464
Joined: 02/10/2010 08:34

#2704 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by MujkicHaris »

Prenosi se od Abdullaha ibn ‘Amra r.a. da je kazao: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem:

"Pozvaće se čovjek iz mog ummeta na Sudnjem danu pred svim stvorenjima, pa će mu se pokazati devedeset i devet sidždžila/deftera (grijeha), svaki dopire dokle pogled, zatim će reći Allah ‘azze ve džell: Da li poričeš išta od ovoga? Pa će on reći: Ne, o Gospodaru. Pa će reći Allah: Jesu li ti nepravdu učinili Moji pisari (meleki) čuvari? Pa će on reći: Ne, o Gospodaru.
Zatim će kazati Allah dž.š.: Imaš li naspram toga dobrog djela? Onda će se ovaj čovjek pobojati i odgovoriti: Ne.
Pa će Allah kazati: Naprotiv, ti kod nas imaš dobrih djela, i zaista ti neće biti učinjena nepravda danas!

Tada će se izvaditi kartica (ar. bitaka) na kojoj će pisati: Svjedočim da nema boga osim Allaha, i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.
Pa će reći ovaj čovjek: O Gospodaru, šta je ova kartica naspram svih ovih sidždžila/deftera. Allah će reći: Doista ti se neće učiniti nepravda! Onda će se staviti ovi sidždžili na jedan tas a kartica na drugi tas vage, pa će zalepršati sidždžili i pretegnuti kartica“.
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 313
Joined: 06/12/2016 19:56

#2705 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡
Image
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 313
Joined: 06/12/2016 19:56

#2706 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli ala nebijjina Muhammedin we ala ālihi we sahbihi we sellim ♡

User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 313
Joined: 06/12/2016 19:56

#2707 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

Image
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 313
Joined: 06/12/2016 19:56

#2708 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

Blagodati su divlje prirode ako ih nebudemo vezali zahvalom Allahu uzvišenom one nestaju, odlaze...

User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 313
Joined: 06/12/2016 19:56

#2709 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

Image
User avatar
MujkicHaris
Posts: 1464
Joined: 02/10/2010 08:34

#2710 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by MujkicHaris »

Poslanik Muhammed s.a.w.s. nas upozorava: “Od stvaranja Adema, pa do Sudnjeg dana nema teže smutnje od Dedžala.” (Muslim, Ahmed i Tirmizi)

Odlično predavanje o Dedžalu, šejh Yasir Qadhi:
Jedno od najboljih predavanja na našem, bosanskom jeziku, profesor Sead Islamović:


Obratiti pažnju na savjete kako se zaštiti od ovog iskušenja.

Da imam kakav autoritet u IZ, uveo bih da se svake godine mora u svim džamijama održati makar po jedna detaljna hutba o Dedžalu. Jako važna tema a veliki broj muslimana u BiH i ne zna za ovaj predznak Sudnjeg dana.
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 313
Joined: 06/12/2016 19:56

#2711 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

Image
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 313
Joined: 06/12/2016 19:56

#2712 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

Petak je, donesi salavat!

Donesi salavat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dovoljno glasno da te čuju oni koji su oko tebe, nebi li ih podsjetio i podstakao da i oni donesu salavat na Muhammeda, alejhi salatu ve selam.

▪️ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED▪️

„Zaista Allah i meleci Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete, blagosiljajte ga i vi i njemu selam šaljite!“
(sura El-Ahzab, 56)
dema225
Posts: 107
Joined: 18/11/2012 01:11

#2713 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by dema225 »

To neće biti ni po vašim željama ni po željama sljedbenika Knjige; onaj ko radi zlo biće kažnjen za to i neće naći, osim Allaha, ni zaštitnika ni pomagača; a onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je – ući će u Džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravda.
(En-Nisa 123,124)
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 313
Joined: 06/12/2016 19:56

#2714 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein

U Kur’anu se nalazi nekoliko ajeta koji upućuju na poslušnost Poslaniku, salallahu alejhi ve sellem:

“Ono što vam Poslanik kao nagradu da to uzmite, a ono što vam zabrani ostavite.” (Al-Hašr, 7)

“Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – A Allah prašta i samilostan je.”(Ali’ Imran, 31)

“Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.” (Ahzab, 21)

“O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.” (An-Nisa, 59)

“I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.” (An-Nisa,65)

“Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.” (An-Nisa, 80)

“Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.” (An-Nur, 63)

Image
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 313
Joined: 06/12/2016 19:56

#2715 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

❤️ Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā sallajte ‘āla Ibrāhīme ve ‘āla āli Ibrāhīme, inneke Hamidūn Medžīd. Allāhumme bārik ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed kemā bārekte ‘alā Ibrāhīme ve ‘alā āli Ibrāhīme, inneke Hamīdun Medžīd. ❤️

Image
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 313
Joined: 06/12/2016 19:56

#2716 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

Piaty
Posts: 5692
Joined: 01/12/2020 00:58

#2717 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by Piaty »

Sellam svima.

Electric, za donošenje salavata koje si spomenuo.
Da li je poželjno da se to radi četvrtkom naveče? Čuo sam nešto o tome kao da to ide sa četvrtka na petak?

Ako ti je mrsko napisati, može li link?
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 313
Joined: 06/12/2016 19:56

#2718 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡
Image
User avatar
ELECTRIC CLOUDS
Posts: 313
Joined: 06/12/2016 19:56

#2719 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by ELECTRIC CLOUDS »

Piaty wrote: 18/01/2024 20:58 Sellam svima.

Electric, za donošenje salavata koje si spomenuo.
Da li je poželjno da se to radi četvrtkom naveče? Čuo sam nešto o tome kao da to ide sa četvrtka na petak?

Ako ti je mrsko napisati, može li link?
Lijepo je učiti salavate u svako doba i na svakom lijepom i čistom mjestu. No, PETKOM, najboljim danom u sedmici, posebno je to lijepo.

Ebu Davud prenosi od Evsa ibn Evsa, r. a., da je Allahov Poslanik, a. s., rekao: Petak je jedan od najboljih dana:
u njemu je stvoren Adem, u njemu je umro, u njemu će se puhnuti u rog i u njemu će se desiti krik.
Zato petkom donosite što više salavata na mene, jer će oni doprijeti do mene. Prisutni upitaše:
„Allahov Poslaniče, kako će naši salavati doprijeti do tebe kada će tvoje tijelo propasti, tj. istruhnuti?“
On reče: Allah je zabranio zemlji da jede tijela vjerovjesnika.
O značaju učenja salavata petkom Ibn Kajjim el-Dževzi u svom čuvenom djelu Zadu-l-me’ad, kaže: „Allahov Poslanik, a. s., prvak je stvorenja, a petak je prvak dana.
Tako je donošenje salavata na Poslanika, a. s., u ovom danu posebna počast za Poslanika, a. s., koja ne obuhvata nikog drugog.“
User avatar
zulfikkar
Posts: 295
Joined: 05/04/2008 11:29
Location: Bistrik

#2720 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by zulfikkar »

Allahumme salli ala nebijjina Muhammedin we ala ālihi we sahbihi we sellim
Kada si bio u majčinoj utrobi i kada ti je udahnuta duša, tada je počelo najvažnije odbrojavanje - odbrojavanje preostalih dana tvoga života. Dana je sve manje i manje, a kada kucne ona posljednja sekunda, Melek smrti će bespogovorno obaviti svoj zadatak.

Dani lete i život nepovratno prolazi, zato gledaj da tvoji dani budu ispunjeni pokornošću Svemogućem pred kojim ćemo jednoga dana bespomoćni svi stati."

Uzvišeni kaže: “Tako mi vremena - čovjek, doista, gubi, samo ne onih koji vjeruju i čine dobro..."


#Lijepa_riječ
User avatar
zulfikkar
Posts: 295
Joined: 05/04/2008 11:29
Location: Bistrik

#2721 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by zulfikkar »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

User avatar
zulfikkar
Posts: 295
Joined: 05/04/2008 11:29
Location: Bistrik

#2723 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by zulfikkar »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko potrebna. Hasan el-Basri kao da se nama obraća kada kaže: “Dobrodušno pretvaranje da se neke stvari ne vide (tegāful) nikad nije prestalo biti osobina čestitih.” Također Sufjan es-Sevri poručuje nam: “Neobaziranje (tegāful) nije prestala biti ćud plemenitih.”

Imam Ahmed smatra da zanemarivanje (tegāful) predstavlja čak devet desetina lijepog ponašanja. Isto je primijetio El-E’ameš, koji kaže: “Neobaziranjem (tegāfulom) gasimo mnoge nevolje i probleme.”

Ovu vrlinu možemo posmatrati kao plod dva veličanstvena hadisa koja nam govore o neizostavnom karakteru muslimana.

Image

Tegāful pomaže da imamo čista prsa prema drugima

Ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka mi niko od mojih ashaba ništa ružno ne prenosi o drugim ashabima jer volim među vas izaći čistih prsa.” (Ebu Davud, br. 4860; Tirmizi, br. 3896, Ahmed Šakir rekao je: Lanac prenosioca je hasen (dobar))
kiligonzales
Posts: 5438
Joined: 01/12/2016 10:32
Contact:

#2724 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by kiligonzales »

Islamske knjige dostupne za online citanje
https://rezzak.me/category/knjige/

Osobna preporuka...
https://rezzak.me/muhammed-poslanik-za-nase-vrijeme-karen-amstrong/
User avatar
zulfikkar
Posts: 295
Joined: 05/04/2008 11:29
Location: Bistrik

#2725 Re: Za predane Allahu dž.š.

Post by zulfikkar »

♡ Allahumme salli we sellim ala nebijjina Muhammed we ala alihi we sahbihi edžmein ♡

Image
Post Reply