Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post Reply
User avatar
MrMaliJoe
Posts: 909
Joined: 14/05/2010 14:13
Location: Ispred monitora

#151 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by MrMaliJoe » 22/07/2010 12:52

Corto Maltese wrote: Čemu svjedoči i ova izjava koja je naišla na nepodijeljenu podršku svih Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih dražavljana Bosne i Hercegovine: http://www.pressonline.rs/sr/vesti/repu ... va!!!.html
Željko Komšić
Ni Srbija ni Hrvatska nisu iznad naše zemlje

Objavljeno 22.7.2010 u 06:48

Član Pred­sje­dniš­tva BiH Že­ljko Ko­mšić nedavno je u svo­joj izja­vi ka­zao da pred­sje­dni­ci Srbi­je i Hrvat­ske, Bo­ris Ta­dić i Ivo Jo­si­po­vić, tre­ba­lo da se ba­ve svo­jim ze­mlja­ma i pro­ble­mi­ma ko­jih ima­ju i pre­vi­še, a ne Bo­snom i Her­ce­go­vi­nom.

Srbi­ja je odmah upu­ti­la BiH pro­tes­tnu no­tu zbog di­je­la Ko­mšićeve izja­ve u ko­joj kaže da podržava cje­lo­vi­tost Hrvat­ske i "Srbi­je bez Ko­so­va".

Ka­ko ocje­nju­je­te po­slje­dnji su­sret Jo­si­po­vića i Ta­dića?

"Ne­mam ja tu šta da ocje­nju­jem. Oni ra­de ono što sma­tra­ju da je do­bro za njih. U tom smi­slu, sva­ki raz­go­vor je do­bar. Sa­mo ko­mu­ni­ka­ci­jom mo­gu se ri­je­ši­ti pro­ble­mi ako ih ima­te. Me­ni su dru­ge stva­ri za­sme­ta­le.

Ali, mo­ram odmah reći, njih dvo­ji­ca ni­su Mi­lo­še­vić i Tuđman, to se mo­ra ja­sno na­gla­si­ti. Me­ni sme­ta to što oni raz­go­va­ra­ju o na­ma kao o ma­lo­lje­tnom dje­te­tu. To pre­va­zi­la­zi do­bre di­plo­mat­ske običaje.

Za­mi­sli­te da smo mi sje­li sa pred­sta­vni­ci­ma Crne Go­re, raz­go­va­ra­li o Srbi­ji, on­da na­pra­vi­li kon­fe­ren­ci­ju za štam­pu i izni­je­li sta­vo­ve o Srbi­ji. To bi se doži­vje­lo kao prvo­ra­zre­dan di­plo­mat­ski skan­dal. Neću pri­hva­ti­ti da su Srbi­ja i Hrvat­ska iznad BiH, da oni ima­ju pra­vo ko­men­ta­ri­sa­ti odno­se unu­tar na­še ze­mlje", ka­zao je Že­ljko Ko­mšić u in­ter­vjuu za "Žur­nal".

Ko­li­ko je to kri­vi­ca na­še di­plo­ma­ti­je?

"Na­ra­vno da ima na­še kri­vi­ce, ko­li­ko smo mi ozbi­ljni kao država, ko­li­ko sva­ko ma­lo ne­ko od nas trči u Beo­grad da pi­ta ta­tu ili ma­mu šta ćemo ra­di­ti. To je je­dna stra­na, a dru­ga je vrlo in­di­ka­ti­vna i već je lju­di­ma ušla u uho rečeni­ca ka­ko su Srbi­ja i Hrvat­ska ga­ran­ti Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma. Ni­su oni ga­ran­ti spo­ra­zu­ma, oni su u Dej­to­nu sje­di­li kao stra­ne ko­je su učes­tvo­va­le u ra­tu u BiH. Oni ni­šta ne ga­ran­tu­ju, BiH ga­ran­tu­je­mo sa­mo mi, Bo­san­ci i Her­ce­gov­ci".

Ko­li­ko si­tu­aci­ja u BiH za­is­ta za­vi­si od ra­spo­loženja Beo­gra­da i Za­gre­ba?

"Sve ma­nje. Zna­mo šta je bi­lo ne­ka­da, sa­da se dru­gačije ra­di. Re­ci­mo, po­jačava se eko­nom­ski uti­caj. Na­ra­vno, da bi se po­jačao taj uti­caj mo­ra­te ima­ti po­li­tičkog sa­ve­zni­ka u BiH. Ta­ko se to ra­di.

Mi ne možemo da ri­je­ši­mo naš za­je­dnički in­te­res za­to što su Za­greb i Beo­grad pro­tiv to­ga. Kroz ra­zne ses­trin­ske stran­ke i brat­sku po­li­ti­ku op­stru­ira se na­pre­dak. Po­me­nuću sa­mo slučaj Lu­ke Ploče.

Ni­je sa­mo stvar što to Hrvat­ska neće da ri­je­ši. Pos­to­ji čita­va stru­ktu­ra unu­tar BiH ko­ja ne do­zvo­lja­va da se to ri­je­ši. Po­li­tičke in­sti­tu­ci­je u BiH po­ne­kad ra­de za po­li­tičke i eko­nom­ske in­te­re­se dru­gih država. To mi ne ide u gla­vu. Oni je­su na­ši su­sje­di i ja sam za svu vrstu sa­ra­dnje s nji­ma, za po­šten odnos. Ne mo­gu da shva­tim da se lju­di u BiH ne vo­de za svo­jom kon­kre­tnom ko­ris­ti, ne­go za in­te­re­si­ma Za­gre­ba i Beo­gra­da".

Ka­ko se za­vršio pro­test ko­ji je Ta­dićev ka­bi­net upu­tio na­šem am­ba­sa­do­ru u Srbi­ji?

"Ka­da do­bi­jem iz­vje­štaj, pre­ci­zno ću zna­ti o čemu se ra­di. Ko­li­ko za sa­da znam, po­zvan je naš ama­ba­sa­dor od stra­ne ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra Mi­nis­tar­stva vanj­skih po­slo­va Srbi­je i rečeno mu je, ot­pri­li­ke, ka­ko oni ni­su ni­šta lo­še mi­sli­li, da je sve učinje­no iz do­brih na­mje­ra.

Iz ka­kvih do­brih na­mje­ra? Da mi se nu­de spe­ci­jal­ni odno­si sa Fe­de­ra­ci­jom? Beo­grad tre­ba da raz­go­va­ra sa Sa­ra­je­vom, ne sa RS ni­ti Fe­de­ra­ci­jom. Za­mi­sli­te da mi raz­go­va­ra­mo s No­vim Sa­dom ili No­vim Pa­za­rom. Za­mo­lio sam pred­sje­dni­ka Ta­dića da vi­še ne for­si­ra tu priču o spe­ci­jal­nim, pa­ra­lel­nim odno­si­ma s Fe­de­ra­ci­jom".

Ka­ko je od­go­vo­rio?

"Sa­slu­šao je, ali ni­je ko­men­ta­ri­sao".

Može li se ovo po­ve­za­ti s ne­pres­ta­nim do­go­vo­ri­ma Dra­ga­na Čovića i Mi­lo­ra­da Do­di­ka?

"Ne znam. Njih dvo­ji­ca ima­ju te svo­je spe­ci­jal­ne, pri­ja­telj­ske, pa­ra­lel­ne i sva­ka­kve ve­ze, pa ih po­ku­ša­va­ju lo­ci­ra­ti u Beo­gra­du i Za­gre­bu kao rje­še­nje pro­ble­ma, pa on­da traže boš­njačkog par­tne­ra ko­ji će ući u tu priču. To je po­li­ti­ka ko­ja ovu ze­mlju neće ni­gdje odves­ti".

Pla­ši­te li se ono­ga što mo­gu do­ni­je­ti ova­kvi raz­go­vo­ri između pred­sje­dni­ka su­sje­dnih ze­ma­lja?

"Pla­šim se na­šeg is­to­rij­skog is­kus­tva, od spo­ra­zu­ma Cvet­ko­vić - Maček, de­ša­va­nja u Dru­gom svjet­skom ra­tu, po­li­ti­ke Tuđma­na i Mi­lo­še­vića... Is­to­ri­ja nas uči da bu­de­mo opre­zni. S dru­ge stra­ne, ne vje­ru­jem da kod Ta­dića i Jo­si­po­vića pos­to­ji išta što aso­ci­ra na ta de­ša­va­nja".

Ima­mo pra­vo na frus­tra­ci­ju...

"Ima­mo, ali neću da bu­dem frus­tri­ran, hoću da bu­dem pra­gma­tičan, da ra­zmiš­ljam re­al­no, ne želim da se igram ve­li­kim ri­ječima. Na stra­nu os­tav­ljam is­to­rij­sku frus­tra­ci­ju, ma­da nam se ona s rođenjem usa­di u gla­vu. Pi­tam se, da li bi oni se­bi do­pus­ti­li da is­to ra­de s bi­lo ko­jom dru­gom ze­mljom".

Po­vo­dom va­še izja­ve prvi je re­agi­rao vaš ko­le­ga iz Pred­sje­dniš­tva BiH Ne­boj­ša Ra­dma­no­vić?

"On na to­me gra­di izbor­nu kam­pa­nju, iz­gle­da da ne sto­ji do­bro u RS. To je ne­ra­ci­onal­no, da­nas ćemo se sas­ta­ti pa ću ga pi­ta­ti šta ima pro­tiv to­ga, jer me­ni priča dru­gu priču".

Ko­ju priču?

"Pa tu da se mi mo­ra­mo između se­be uje­di­ni­ti i pre­ma Srbi­ji i pre­ma Hrvat­skoj. Da šti­ti­mo na­še in­te­re­se. I šta mu znači da je mo­ja rea­kci­ja bi­la ne­us­ta­vna. Zar je ne­us­ta­vno što ja ta­ko mi­slim. Ni­sam po­kre­nuo ni­ka­kvu ini­ci­ja­ti­vu... Do­pus­ti­te da imam pra­vo da mi­slim i da kažem to što mi­slim. Ako mi se uzme to pra­vo, e on­da će to da bu­de ne­us­ta­vno".

Da li vi re­agi­ra­te kod Ra­dma­no­vića ka­da pred­sje­dnik nje­go­ve stran­ke Mi­lo­rad Do­dik da­je izja­ve ko­je šte­te BiH?

"Na­ra­vno da re­agu­jem. Ne­pris­toj­no je sa­da da ja to ko­men­ta­ri­šem i ula­zim u odno­se između njih dvo­ji­ce. Ne­ka os­ta­ne između nas ono što mi pri­va­tno raz­go­va­ra­mo".

A službe­no?

"Službe­no će Ra­dma­no­vić uvi­jek sta­ti iza ono­ga što je re­kao nje­gov stra­nački šef. Pa čak i ka­da ne mi­sli ta­ko. Mno­go je ira­ci­onal­nih stva­ri oko nas. Evo, i što se tiče Ko­so­va. Šu­ti­mo, ne do­no­si­mo odlu­ke iako zna­mo ko­li­ko je to ira­ci­onal­no. Zna­te da su 22 ze­mlje, čla­ni­ce EU, pri­zna­le tu državu. SAD su je pri­zna­le. Mi stal­no za­tva­ra­mo oči. U ime čega?"

Ka­ko je re­agi­rao Ivo Jo­si­po­vić na Va­šu izja­vu?

"Te­le­fo­ni­rao mi je jučer iz Beo­gra­da i pi­tao, ot­pri­li­ke, u čemu je pro­blem. Re­kao sam mu da nam je dos­ta ta­kvog odno­sa pre­ma BiH i pi­tao ga zar ni­je lo­gično ka­da se već sas­tao s Ta­dićem i do­ta­kao se BiH, zar ni­je bi­lo lo­gično da raz­go­va­ra­ju o ha­pše­nju Mla­dića i Hadžića.

To je pi­ta­nje ko­je se tiče sve tri ze­mlje. Ako ste nam is­kre­ni pri­ja­te­lji, tre­ti­raj­te nas kao državu, ne gle­daj­te nas kroz en­ti­te­te i na­ro­de, ne­go kao ra­vno­pra­vnu državu. Što ne bis­te ura­di­li dru­goj državi, ne­moj­te ra­di­ti ni BiH".

Ka­ko je re­agi­rao Ha­ris Si­lajdžić?

"Ni­sam se čuo s njim, kao ni s Ra­dma­no­vićem. Da­nas ćemo se vi­dje­ti. Ne tražim ja bi­lo ka­kvu vrstu po­drške za to što sam re­kao. Sma­trao sam da mi je oba­ve­za da to kažem, ma šta to proi­zve­lo. Šta će ko mi­sli­ti, ka­ko će se to odra­zi­ti na ne­kom ta­ktičkom, po­li­tičkom pla­nu, ni­je mi važno.

Ne mo­gu se­bi do­zvo­li­ti da nas tre­ti­ra­ju kao ma­log od kužine. Mi­slim da će oni ipak bi­ti opre­zni­ji ubu­duće. Na­dam se da će to bi­ti ko­ris­tan efe­kat od sve­ga ovo­ga".Nadam se da ti je sada jasnije.


User avatar
nosara
Posts: 20862
Joined: 30/03/2005 12:10
Location: Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija

#152 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by nosara » 22/07/2010 12:56

Ma mogu svi skupa da mu ga pooshe... Jak je ko beton... :D

User avatar
osa
Posts: 10669
Joined: 16/03/2007 14:08

#153 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by osa » 22/07/2010 13:24

pici wrote:
osa wrote:
gdje je pogrješio u ovom slučaju...

to ti ozbiljno pitaš :shock: pa de onda da maknemo američkog predsjednika jer on zajebaje bjelce koji su ko neka večina u americi ....ovo šHo Tunjetov Cerenda veČ godinam je Čista demagogija i patološko laganje ja odnjeg da mi kaže da je zemlja okrugla nebi povjerovao a kamoli da ubjedjuje ko čije nacije smije glasat i za koga......znači 150 000 do 200 000 Srba u Federaciji po Tebi i Tunjetovom NE SMIJU da glasaju :shock: neg u manji entitet i glasaj za koga hoš od svojih......znaČi predCednik stranke SDP-a je Bošnjak i to je BošnjaČka stranka....predsjednik Naše Stranke je Srbin i to je Srpka stranka....Narodna stranka Radom za boljitak predsjednik Hrvat i to je Hrvatska stranka...pa koja Demagogija za ne povjerovat....al zato SMIJU se sastat Dodik i Čović i dogovorit da Srbi u Federaciji SMIJU da glasaju i podupru Hrvatskog kandidata.... :shock:Ne znam kako u ostalim zemljama ...recimo u RH ,jesul smjeli ovi ostali glasat za Hrvata il su bili gledatelji kraj malih ekrana.....u Srbiji ma dje Će Bošnjak iz Sanjdaka da glasa za BoTu 8) .....


evo zašto ga podržavaju Bošnjaci,Hrvati,Srbi i ostali i zašto ima glasova kolko ima a ne neka Demagoška Tunjetova inat politika......veze on nema i de vratite mu njegove Begovske familijarne slike iz Banski Dvera da ne plaČe više za njima....

Intervju: Željko Komšić, član Predsjedništva BiH
Ne mogu dozvoliti da nas tretiraju kao malog od kužine
Razgovarali: Eldin Karić i Selvdin Avdić


Josipović mi je telefonirao jučer iz Beograda i pitao, otprilike, u čemu je problem. Rekao sam mu da nam je dosta takvog odnosa prema BiH, i pitao ga zar nije logično kada se već sastao s Tadićem i dotakao se BiH, zar nije bilo logično da razgovaraju o hapšenju Mladića i Hadžića. To je pitanje koje se tiče sve tri zemlje. Ako ste nam iskreni prijatelji, tretirajte nas kao državu, ne gledajte nas kroz entitete i narode, nego kao ravnopravnu državu. Što ne biste uradili drugoj državi, nemojte raditi ni BiH

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić je u svojoj izjavi za Fenu izjavio kako bi predsjednici susjednih država trebalo da se bave svojim zemljama i problemima kojih imaju i previše, a ne Bosnom i Hercegovinom. Srbija je uputila Bosni i Hercegovini protestnu notu zbog dijela te izjave da podržava cjelovitost Hrvatske i "Srbije bez Kosova". U intervjuu za “Žurnal”, Komšić objašnjava zašto je tako oštro reagirao.

*Kako ocjenjujete posljednji susret Josipovića i Tadića?
Nemam ja tu šta da ocjenjujem. Oni rade ono što smatraju da je dobro za njih. U tom smislu, svaki razgovor je dobar. Samo komunikacijom mogu se riješiti problemi ako ih imate. Meni su druge stvari zasmetale. Ali, moram odmah reći, njih dvojica nisu Milošević i Tuđman, to se mora jasno naglasiti. Meni smeta to što oni razgovaraju o nama kao o maloljetnom djetetu. To prevazilazi dobre diplomatske običaje. Zamislite da smo mi sjeli sa predstavnicima Crne Gore, razgovarali o Srbiji, onda napravili konferenciju za štampu i iznijeli stavove o Srbiji. To bi se doživjelo kao prvorazredan diplomatski skandal. Neću prihvatiti da su Srbija i Hrvatska iznad BiH, da oni imaju pravo komentarisati odnose unutar naše zemlje.

*Koliko je to krivica naše diplomatije?
Naravno da ima naše krivice, koliko smo mi ozbiljni kao država, koliko svako malo neko od nas trči u Beograd da pita tatu ili mamu šta ćemo raditi. To je jedna strana, a druga je vrlo indikativna i već je ljudima ušla u uho, to je rečenica kako su Srbija i Hrvatska garanti Dejtonskog sporazuma. Nisu oni garanti sporazuma, oni su u Dejtonu sjedili kao strane koje su učestvovale u ratu u BiH. Oni ništa ne garantuju, BiH garantujemo samo mi, Bosanci i Hercegovci.

*Koliko situacija u BiH zaista zavisi od raspoloženja u Beogradu i Zagrebu?
Sve manje. Znamo šta je bilo nekada, sada se drugačije radi. Recimo, pojačava se ekonomski uticaj. Naravno, da bi se pojačao taj uticaj morate imati političkog saveznika u BiH. Tako se to radi. Mi ne možemo da riješimo naš zajednički interes zato što su Zagreb i Beograd protiv toga. Kroz razne sestrinske stranke i bratsku politiku opstruira se napredak. Pomenuću samo slučaj Luke Ploče. Nije samo stvar što to Hrvatska neće da riješi. Postoji čitava struktura unutar BiH koja ne dozvoljava da se to riješi. Političke institucije u BiH ponekad rade za političke i ekonomske interese drugih država. To mi ne ide u glavu. Oni jesu naši susjedi i ja sam za svu vrstu saradnje s njima, za pošten odnos. Ne mogu da shvatim da se ljudi u BiH ne vode za svojom konkretnom koristi, nego za interesima Zagreba i Beograda.

*Kako se završila situacija sa protestom koji je Tadićev kabinet uputio našem ambasadoru u Srbiji?
Danas treba da dobijem izvještaj, pa ću znati precizno o čemu se radi. Koliko za sada znam, pozvan je naš amabasador od strane generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova Srbije i rečeno mu je, otprilike, kako oni nisu ništa loše mislili, da je sve učinjeno iz dobrih namjera. Iz kakvih dobrih namjera? Da mi se nude specijalni odnosi sa Federacijom? Beograd treba da razgovara sa Sarajevom, ne sa RS niti Federacijom. Zamislite da mi razgovaramo s Novim Sadom ili Novim Pazarom. Zamolio sam predsjednika Tadića da više ne forsira tu priču o specijalnim, paralelnim odnosima s Federacijom.

*Kako je odgovorio?
Saslušao je, ali nije komentarisao.

*Može li se ovo povezati s neprestanim dogovorima Dragana Čovića i Milorada Dodika?
Ne znam može li. Njih dvojica imaju te svoje specijalne, prijateljske, paralelne i svakakve veze, pa ih pokušavaju locirati u Beogradu i Zagrebu kao rješenje problema, pa onda traže bošnjačkog partnera koji će ući u tu priču. To je politika koja ovu zemlju neće nigdje odvesti.
:thumbup:

*Plašite li se šta mogu donijeti ovakvi razgovori između predsjednika susjednih zemalja?
Plašim se našeg istorijskog iskustva, od sporazuma Cvetković – Maček, dešavanja u Drugom svjetskom ratu, politike Tuđmana i Miloševića... Istorija nas uči da budemo oprezni. S druge strane, ne vjerujem da kod Tadića i Josipovića postoji išta što asocira na ta dešavanja.

*Imamo pravo na frustraciju...
Imamo, ali neću da budem frustriran, hoću da budem pragmatičan, da razmišljam realno, ne želim da se igram velikim riječima. Na stranu ostavljam istorijsku frustraciju, mada nam se ona s rođenjem usadi u glavu. Pitam se, da li bi oni sebi dopustili da isto rade s bilo kojom drugom zemljom.

*Povodom vaše izjave prvi je reagirao vaš kolega iz Predsjedništva, gospodin Radmanović...
On na tome gradi kampanju, izgleda da ne stoji dobro u RS. To je neracionalno, sutra ćemo se sastati pa ću ga pitati šta ima protiv toga, jer meni priča drugu priču.

*Koju priču?
Pa tu da se mi moramo između sebe ujediniti i prema Srbiji i prema Hrvatskoj. Da štitimo naše interese. I šta mu znači da je moja reakcija bila neustavna? Zar je neustavno to što ja tako mislim? Nisam pokrenuo nikakvu inicijativu... Dopustite da imam pravo da mislim i da kažem to što mislim. Ako mi se uzme to pravo, e onda će to da bude neustavno.

*Da li vi reagirate kod Radmanovića kada predsjednik njegove stranke daje izjave koje štete BiH?
Naravno da reagujem. Nepristojno je sada da vam ja to komentarišem i ulazim u odnose između njih dvojice. Neka ostane između nas ono što mi privatno razgovaramo.

*A službeno?
Službeno će Radmanović uvijek stati iza onoga što je rekao njegov stranački šef. Pa čak i kada ne misli tako. Mnogo je iracionalnih stvari oko nas. Evo, i što se tiče Kosova. Šutimo, ne donosimo odluke oko toga iako znamo koliko je to iracionalno. Znate da su 22 zemlje, članice EU, priznale tu državu. SAD su je priznale. Mi stalno zatvaramo oči. U ime čega?

*Kako je reagirao gospodin Josipović na vašu izjavu?
Telefonirao mi je jučer iz Beograda i pitao, otprilike, u čemu je problem. Rekao sam mu da nam je dosta takvog odnosa prema BiH, i pitao ga zar nije logično kada se već sastao s Tadićem i dotakao se BiH, zar nije bilo logično da razgovaraju o hapšenju Mladića i Hadžića. To je pitanje koje se tiče sve tri zemlje. Ako ste nam iskreni prijatelji, tretirajte nas kao državu, ne gledajte nas kroz entitete i narode, nego kao ravnopravnu državu. Što ne biste uradili drugoj državi, nemojte raditi ni BiH.

*Kako je reagirao gospodin Silajdžić?
Nisam se čuo s njim, kao ni s Radmanovićem. Sutra ćemo se vidjeti. Ne tražim ja bilo kakvu vrstu podrške za to što sam rekao. Smatrao sam da mi je obaveza da to kažem, ma šta to proizvelo. Šta će ko misliti, kako će se to odraziti na nekom taktičkom, političkom planu, nije mi važno. Ne mogu sebi dozvoliti da nas tretiraju kao malog od kužine. Mislim da će oni ipak biti oprezniji ubuduće. Nadam se da će to biti koristan efekat od svega ovoga.

*Kako komentirate inicijativu reisa Cerića o osnivanju Bosanske televizije, na isključivo bosanskom jeziku, uz obrazloženje da on tada ne bi morao svojoj prijateljici objašnjavati šta znači rujan?
Kada je o jeziku riječ, neka govori svako svoj. Nema tapije na BiH. Ne može se to učiniti ni kroz jezik. Rujan je, sem toga, staroslavenski izraz, zašto to nekom smeta? Nek ljudi govore kako hoće, bogatiji smo zbog toga. Neka na televizijama novinari govore kako su u kući naučili, svojim maternjim jezikom. Mi ih savršeno dobro razumijemo.

*Sigurno pratite šta se dešava u Nogometnom savezu. Postoji velika vjerovatnoća da budemo izbačeni sa fudbalske mape. Postoji li način da se spasimo?
Ovdje je politika uzela sve. Ona želi krah BiH na svakom polju, naročito na sportskom, jer on kod ljudi budi osjećaj ponosa. Znam da se o svemu moramo dogovarati. Ali, dogovor znači da ne mogu svi sve dobiti. Nije dogovor samo kako jedan kaže, onda se nećemo ni dogovarati, jer to je djetinjasto. Ako neko neće da bude u nečemu, ne mora. Ovo je rušenje BiH na nivou sporta. Ko neće, ne mora, mi ćemo praviti Savez, kada promijenite mišljenje dođite, uvijek ima mjesta za vas. Tako bih to postavio. Ovdje ne pomažu argumenti ni logika. Ali, ne možemo vječno biti ucjenjivani. Biće fudbala u ovoj zemlji, htio to neko ili ne.
ti "nadrobi" svašta, a ne reče gdje je pogriješio filipović kad je ustvrdio da su komšića izabrali bošnjaci...

User avatar
Adriatic
Posts: 3278
Joined: 03/07/2008 12:32
Location: Šeher

#154 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by Adriatic » 22/07/2010 13:46

osa wrote:
pici wrote:
osa wrote:
gdje je pogrješio u ovom slučaju...

to ti ozbiljno pitaš :shock: pa de onda da maknemo američkog predsjednika jer on zajebaje bjelce koji su ko neka večina u americi ....ovo šHo Tunjetov Cerenda veČ godinam je Čista demagogija i patološko laganje ja odnjeg da mi kaže da je zemlja okrugla nebi povjerovao a kamoli da ubjedjuje ko čije nacije smije glasat i za koga......znači 150 000 do 200 000 Srba u Federaciji po Tebi i Tunjetovom NE SMIJU da glasaju :shock: neg u manji entitet i glasaj za koga hoš od svojih......znaČi predCednik stranke SDP-a je Bošnjak i to je BošnjaČka stranka....predsjednik Naše Stranke je Srbin i to je Srpka stranka....Narodna stranka Radom za boljitak predsjednik Hrvat i to je Hrvatska stranka...pa koja Demagogija za ne povjerovat....al zato SMIJU se sastat Dodik i Čović i dogovorit da Srbi u Federaciji SMIJU da glasaju i podupru Hrvatskog kandidata.... :shock:Ne znam kako u ostalim zemljama ...recimo u RH ,jesul smjeli ovi ostali glasat za Hrvata il su bili gledatelji kraj malih ekrana.....u Srbiji ma dje Će Bošnjak iz Sanjdaka da glasa za BoTu 8) .....


evo zašto ga podržavaju Bošnjaci,Hrvati,Srbi i ostali i zašto ima glasova kolko ima a ne neka Demagoška Tunjetova inat politika......veze on nema i de vratite mu njegove Begovske familijarne slike iz Banski Dvera da ne plaČe više za njima....

Intervju: Željko Komšić, član Predsjedništva BiH
Ne mogu dozvoliti da nas tretiraju kao malog od kužine
Razgovarali: Eldin Karić i Selvdin Avdić


Josipović mi je telefonirao jučer iz Beograda i pitao, otprilike, u čemu je problem. Rekao sam mu da nam je dosta takvog odnosa prema BiH, i pitao ga zar nije logično kada se već sastao s Tadićem i dotakao se BiH, zar nije bilo logično da razgovaraju o hapšenju Mladića i Hadžića. To je pitanje koje se tiče sve tri zemlje. Ako ste nam iskreni prijatelji, tretirajte nas kao državu, ne gledajte nas kroz entitete i narode, nego kao ravnopravnu državu. Što ne biste uradili drugoj državi, nemojte raditi ni BiH

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić je u svojoj izjavi za Fenu izjavio kako bi predsjednici susjednih država trebalo da se bave svojim zemljama i problemima kojih imaju i previše, a ne Bosnom i Hercegovinom. Srbija je uputila Bosni i Hercegovini protestnu notu zbog dijela te izjave da podržava cjelovitost Hrvatske i "Srbije bez Kosova". U intervjuu za “Žurnal”, Komšić objašnjava zašto je tako oštro reagirao.

*Kako ocjenjujete posljednji susret Josipovića i Tadića?
Nemam ja tu šta da ocjenjujem. Oni rade ono što smatraju da je dobro za njih. U tom smislu, svaki razgovor je dobar. Samo komunikacijom mogu se riješiti problemi ako ih imate. Meni su druge stvari zasmetale. Ali, moram odmah reći, njih dvojica nisu Milošević i Tuđman, to se mora jasno naglasiti. Meni smeta to što oni razgovaraju o nama kao o maloljetnom djetetu. To prevazilazi dobre diplomatske običaje. Zamislite da smo mi sjeli sa predstavnicima Crne Gore, razgovarali o Srbiji, onda napravili konferenciju za štampu i iznijeli stavove o Srbiji. To bi se doživjelo kao prvorazredan diplomatski skandal. Neću prihvatiti da su Srbija i Hrvatska iznad BiH, da oni imaju pravo komentarisati odnose unutar naše zemlje.

*Koliko je to krivica naše diplomatije?
Naravno da ima naše krivice, koliko smo mi ozbiljni kao država, koliko svako malo neko od nas trči u Beograd da pita tatu ili mamu šta ćemo raditi. To je jedna strana, a druga je vrlo indikativna i već je ljudima ušla u uho, to je rečenica kako su Srbija i Hrvatska garanti Dejtonskog sporazuma. Nisu oni garanti sporazuma, oni su u Dejtonu sjedili kao strane koje su učestvovale u ratu u BiH. Oni ništa ne garantuju, BiH garantujemo samo mi, Bosanci i Hercegovci.

*Koliko situacija u BiH zaista zavisi od raspoloženja u Beogradu i Zagrebu?
Sve manje. Znamo šta je bilo nekada, sada se drugačije radi. Recimo, pojačava se ekonomski uticaj. Naravno, da bi se pojačao taj uticaj morate imati političkog saveznika u BiH. Tako se to radi. Mi ne možemo da riješimo naš zajednički interes zato što su Zagreb i Beograd protiv toga. Kroz razne sestrinske stranke i bratsku politiku opstruira se napredak. Pomenuću samo slučaj Luke Ploče. Nije samo stvar što to Hrvatska neće da riješi. Postoji čitava struktura unutar BiH koja ne dozvoljava da se to riješi. Političke institucije u BiH ponekad rade za političke i ekonomske interese drugih država. To mi ne ide u glavu. Oni jesu naši susjedi i ja sam za svu vrstu saradnje s njima, za pošten odnos. Ne mogu da shvatim da se ljudi u BiH ne vode za svojom konkretnom koristi, nego za interesima Zagreba i Beograda.

*Kako se završila situacija sa protestom koji je Tadićev kabinet uputio našem ambasadoru u Srbiji?
Danas treba da dobijem izvještaj, pa ću znati precizno o čemu se radi. Koliko za sada znam, pozvan je naš amabasador od strane generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova Srbije i rečeno mu je, otprilike, kako oni nisu ništa loše mislili, da je sve učinjeno iz dobrih namjera. Iz kakvih dobrih namjera? Da mi se nude specijalni odnosi sa Federacijom? Beograd treba da razgovara sa Sarajevom, ne sa RS niti Federacijom. Zamislite da mi razgovaramo s Novim Sadom ili Novim Pazarom. Zamolio sam predsjednika Tadića da više ne forsira tu priču o specijalnim, paralelnim odnosima s Federacijom.

*Kako je odgovorio?
Saslušao je, ali nije komentarisao.

*Može li se ovo povezati s neprestanim dogovorima Dragana Čovića i Milorada Dodika?
Ne znam može li. Njih dvojica imaju te svoje specijalne, prijateljske, paralelne i svakakve veze, pa ih pokušavaju locirati u Beogradu i Zagrebu kao rješenje problema, pa onda traže bošnjačkog partnera koji će ući u tu priču. To je politika koja ovu zemlju neće nigdje odvesti.
:thumbup:

*Plašite li se šta mogu donijeti ovakvi razgovori između predsjednika susjednih zemalja?
Plašim se našeg istorijskog iskustva, od sporazuma Cvetković – Maček, dešavanja u Drugom svjetskom ratu, politike Tuđmana i Miloševića... Istorija nas uči da budemo oprezni. S druge strane, ne vjerujem da kod Tadića i Josipovića postoji išta što asocira na ta dešavanja.

*Imamo pravo na frustraciju...
Imamo, ali neću da budem frustriran, hoću da budem pragmatičan, da razmišljam realno, ne želim da se igram velikim riječima. Na stranu ostavljam istorijsku frustraciju, mada nam se ona s rođenjem usadi u glavu. Pitam se, da li bi oni sebi dopustili da isto rade s bilo kojom drugom zemljom.

*Povodom vaše izjave prvi je reagirao vaš kolega iz Predsjedništva, gospodin Radmanović...
On na tome gradi kampanju, izgleda da ne stoji dobro u RS. To je neracionalno, sutra ćemo se sastati pa ću ga pitati šta ima protiv toga, jer meni priča drugu priču.

*Koju priču?
Pa tu da se mi moramo između sebe ujediniti i prema Srbiji i prema Hrvatskoj. Da štitimo naše interese. I šta mu znači da je moja reakcija bila neustavna? Zar je neustavno to što ja tako mislim? Nisam pokrenuo nikakvu inicijativu... Dopustite da imam pravo da mislim i da kažem to što mislim. Ako mi se uzme to pravo, e onda će to da bude neustavno.

*Da li vi reagirate kod Radmanovića kada predsjednik njegove stranke daje izjave koje štete BiH?
Naravno da reagujem. Nepristojno je sada da vam ja to komentarišem i ulazim u odnose između njih dvojice. Neka ostane između nas ono što mi privatno razgovaramo.

*A službeno?
Službeno će Radmanović uvijek stati iza onoga što je rekao njegov stranački šef. Pa čak i kada ne misli tako. Mnogo je iracionalnih stvari oko nas. Evo, i što se tiče Kosova. Šutimo, ne donosimo odluke oko toga iako znamo koliko je to iracionalno. Znate da su 22 zemlje, članice EU, priznale tu državu. SAD su je priznale. Mi stalno zatvaramo oči. U ime čega?

*Kako je reagirao gospodin Josipović na vašu izjavu?
Telefonirao mi je jučer iz Beograda i pitao, otprilike, u čemu je problem. Rekao sam mu da nam je dosta takvog odnosa prema BiH, i pitao ga zar nije logično kada se već sastao s Tadićem i dotakao se BiH, zar nije bilo logično da razgovaraju o hapšenju Mladića i Hadžića. To je pitanje koje se tiče sve tri zemlje. Ako ste nam iskreni prijatelji, tretirajte nas kao državu, ne gledajte nas kroz entitete i narode, nego kao ravnopravnu državu. Što ne biste uradili drugoj državi, nemojte raditi ni BiH.

*Kako je reagirao gospodin Silajdžić?
Nisam se čuo s njim, kao ni s Radmanovićem. Sutra ćemo se vidjeti. Ne tražim ja bilo kakvu vrstu podrške za to što sam rekao. Smatrao sam da mi je obaveza da to kažem, ma šta to proizvelo. Šta će ko misliti, kako će se to odraziti na nekom taktičkom, političkom planu, nije mi važno. Ne mogu sebi dozvoliti da nas tretiraju kao malog od kužine. Mislim da će oni ipak biti oprezniji ubuduće. Nadam se da će to biti koristan efekat od svega ovoga.

*Kako komentirate inicijativu reisa Cerića o osnivanju Bosanske televizije, na isključivo bosanskom jeziku, uz obrazloženje da on tada ne bi morao svojoj prijateljici objašnjavati šta znači rujan?
Kada je o jeziku riječ, neka govori svako svoj. Nema tapije na BiH. Ne može se to učiniti ni kroz jezik. Rujan je, sem toga, staroslavenski izraz, zašto to nekom smeta? Nek ljudi govore kako hoće, bogatiji smo zbog toga. Neka na televizijama novinari govore kako su u kući naučili, svojim maternjim jezikom. Mi ih savršeno dobro razumijemo.

*Sigurno pratite šta se dešava u Nogometnom savezu. Postoji velika vjerovatnoća da budemo izbačeni sa fudbalske mape. Postoji li način da se spasimo?
Ovdje je politika uzela sve. Ona želi krah BiH na svakom polju, naročito na sportskom, jer on kod ljudi budi osjećaj ponosa. Znam da se o svemu moramo dogovarati. Ali, dogovor znači da ne mogu svi sve dobiti. Nije dogovor samo kako jedan kaže, onda se nećemo ni dogovarati, jer to je djetinjasto. Ako neko neće da bude u nečemu, ne mora. Ovo je rušenje BiH na nivou sporta. Ko neće, ne mora, mi ćemo praviti Savez, kada promijenite mišljenje dođite, uvijek ima mjesta za vas. Tako bih to postavio. Ovdje ne pomažu argumenti ni logika. Ali, ne možemo vječno biti ucjenjivani. Biće fudbala u ovoj zemlji, htio to neko ili ne.
ti "nadrobi" svašta, a ne reče gdje je pogriješio filipović kad je ustvrdio da su komšića izabrali bošnjaci...

I ne samo Bošnjaci.

User avatar
black
Posts: 15611
Joined: 19/06/2004 16:00
Location: ispod tresnje

#155 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by black » 22/07/2010 13:50

svaka mu je na mjestu

User avatar
nosara
Posts: 20862
Joined: 30/03/2005 12:10
Location: Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija

#156 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by nosara » 22/07/2010 13:51

Adriatic wrote:
I ne samo Bošnjaci.
To sto ti pokusavas je "bacanje bisera pred svinju"...

User avatar
osa
Posts: 10669
Joined: 16/03/2007 14:08

#157 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by osa » 22/07/2010 13:51

Adriatic wrote:
osa wrote:
ti "nadrobi" svašta, a ne reče gdje je pogriješio filipović kad je ustvrdio da su komšića izabrali bošnjaci...

I ne samo Bošnjaci.

apsolutno je mmoguće i istina da je i poneki hrvat, srbin ili neopredijeljen glasao za komšića, da li to šta mijenja na tvrdnji gospodina filipovića....

User avatar
pici
Posts: 33494
Joined: 19/07/2007 23:17
Location: zbrinut u kupleraju...

#158 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by pici » 22/07/2010 14:15

osa wrote:
ti "nadrobi" svašta, a ne reče gdje je pogriješio filipović kad je ustvrdio da su komšića izabrali bošnjaci...
"Komšić je žrtva prljave igre"

"Slučaj Komšić je rezultat neodgovornog i, ja bih kazao, đilkoškog postupka SDP-a. Nije moguće prihvatati jedan princip, a zatim ga praktički eskamotirati. Svi znamo da Hrvati nisu izabrali Željka Komšića, a on ipak figurira kao njihov predstavnik. To za tog svakako dobrog čovjeka stvara manjak legitimiteta koji nužno ograničava njegovu efikasnost. Ne znam šta je to trebalo i njemu i onima koji su ga uveli u tu igru.
To bi značilo ujedno da se time željelo afirmirati stajalište da svi biramo između ponuđenih predstavnika nacija, ako je formula predstavljanja nacije samo fraza ili šuplja priča, tada je to normalno. To smo imali ranije, kada su nam komiteti određivali naše nacionalne predstavnike. To bi imalo smisla ako bi na cijelom polju politike SDP dosljedno provodio isti princip, dakle ne zanima nas jesi li ili nisi Hrvat, Srbin ili Bošnjak. Međutim, to nije tako. Jednostavno, odigran je jedan „faul“, a sudija ga nije sudio. Što se mene tiče, sve je to sasvim u duhu socijaldemokratske politike. Time ne dovodim u pitanje Komšićev nacionalni i moralni integritet, jer je u ovom slučaju i on žrtva prljave igre."


Prvo ako Hrvatima ne odgovara Željko Komšić iz nenacionalne partije neka promjene ustav i zatraže medjunarodnu arbitražu o ugroženosti i namečanju nekog tamo ljevičara od strane Bošnjaka i to još muslimana (koja parodija i još imaš pameti da meni kažeš da drobim :shock: )
drugo ako Tunjetov misli da samo nacionalne stranke imaju pravo da postave svog kandidata onda neka to i javno kaže a ne da brbonja a ti se sladiš nekakvim nebulozama izlapljelog starca koji sam sebe pobi u tri rečenice i stavite u ustav da samo stranke sa Hrvatski predznakom imaju pravo na Hrvata i niko drugi.
treće ko je ONO da inaće i postavi pitanje ko je ko i na koji način će to iskazat ,Komšić je Hrvat i to SDP-ovac i to je njegovo osobno pravo ....i to medjunarodnom arbitražom stavite u ustav i onda će mo imati APARTHEJD......kad će tebi biti jasno da BiH nije Hrvatska a ni Srbija.....tebi i Tunjetovom izgleda NIKAD.

User avatar
exliberal
Posts: 1929
Joined: 11/01/2008 04:44

#159 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by exliberal » 22/07/2010 14:56

pici wrote:
osa wrote:
ti "nadrobi" svašta, a ne reče gdje je pogriješio filipović kad je ustvrdio da su komšića izabrali bošnjaci...
"Komšić je žrtva prljave igre"

"Slučaj Komšić je rezultat neodgovornog i, ja bih kazao, đilkoškog postupka SDP-a. Nije moguće prihvatati jedan princip, a zatim ga praktički eskamotirati. Svi znamo da Hrvati nisu izabrali Željka Komšića, a on ipak figurira kao njihov predstavnik. To za tog svakako dobrog čovjeka stvara manjak legitimiteta koji nužno ograničava njegovu efikasnost. Ne znam šta je to trebalo i njemu i onima koji su ga uveli u tu igru.
To bi značilo ujedno da se time željelo afirmirati stajalište da svi biramo između ponuđenih predstavnika nacija, ako je formula predstavljanja nacije samo fraza ili šuplja priča, tada je to normalno. To smo imali ranije, kada su nam komiteti određivali naše nacionalne predstavnike. To bi imalo smisla ako bi na cijelom polju politike SDP dosljedno provodio isti princip, dakle ne zanima nas jesi li ili nisi Hrvat, Srbin ili Bošnjak. Međutim, to nije tako. Jednostavno, odigran je jedan „faul“, a sudija ga nije sudio. Što se mene tiče, sve je to sasvim u duhu socijaldemokratske politike. Time ne dovodim u pitanje Komšićev nacionalni i moralni integritet, jer je u ovom slučaju i on žrtva prljave igre."


Prvo ako Hrvatima ne odgovara Željko Komšić iz nenacionalne partije neka promjene ustav i zatraže medjunarodnu arbitražu o ugroženosti i namečanju nekog tamo ljevičara od strane Bošnjaka i to još muslimana (koja parodija i još imaš pameti da meni kažeš da drobim :shock: )
drugo ako Tunjetov misli da samo nacionalne stranke imaju pravo da postave svog kandidata onda neka to i javno kaže a ne da brbonja a ti se sladiš nekakvim nebulozama izlapljelog starca koji sam sebe pobi u tri rečenice i stavite u ustav da samo stranke sa Hrvatski predznakom imaju pravo na Hrvata i niko drugi.
treće ko je ONO da inaće i postavi pitanje ko je ko i na koji način će to iskazat ,Komšić je Hrvat i to SDP-ovac i to je njegovo osobno pravo ....i to medjunarodnom arbitražom stavite u ustav i onda će mo imati APARTHEJD......kad će tebi biti jasno da BiH nije Hrvatska a ni Srbija.....tebi i Tunjetovom izgleda NIKAD.
Pici
zar ti stvarno mislis da je SDP multinacionalna paritja......to sto ima par anamo onih necini ih gradjanskom ili multi multi....

edinbug
Posts: 737
Joined: 04/02/2006 21:49
Location: Bugojno

#160 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by edinbug » 22/07/2010 14:57

Komšić je Hrvat i to SDP-ovac i to je njegovo osobno pravo ....

pa ovo i jeste osnovni problem nacionalistima svih nacija

User avatar
Chmoljo
Administrativni siledžija u penziji
Posts: 35861
Joined: 05/06/2008 03:41
Location: i vukove stid reći odakle sam...

#161 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by Chmoljo » 22/07/2010 15:01

exliberal wrote: Pici
zar ti stvarno mislis da je SDP multinacionalna paritja......to sto ima par anamo onih necini ih gradjanskom ili multi multi....
a šta bi za tebe bila multionacionalna partija? kad bi se pored Internacionale intonirala i "Bože pravde"?

User avatar
nuraH
Posts: 352
Joined: 25/04/2007 02:25

#162 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by nuraH » 22/07/2010 15:14

Chmoljo wrote:
exliberal wrote: Pici
zar ti stvarno mislis da je SDP multinacionalna paritja......to sto ima par anamo onih necini ih gradjanskom ili multi multi....
a šta bi za tebe bila multionacionalna partija? kad bi se pored Internacionale intonirala i "Bože pravde"?
za mene bi multinacionalna partija bila ona koja za člana predsjedništva predloži nekoga iz ''ostalih'' (jevreja ili roma)...

User avatar
exliberal
Posts: 1929
Joined: 11/01/2008 04:44

#163 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by exliberal » 22/07/2010 15:20

Chmoljo wrote:
exliberal wrote: Pici
zar ti stvarno mislis da je SDP multinacionalna paritja......to sto ima par anamo onih necini ih gradjanskom ili multi multi....
a šta bi za tebe bila multionacionalna partija? kad bi se pored Internacionale intonirala i "Bože pravde"?

Znao sam da ces se ti javit :)
Zaboli mene neka stvar za boze pravde i ostalim pjesmicama.....Ajde realno pogledaj sta je SDP, drustvo jednog lica.
Gdje mali tito odredjuje ko ce bit gdje i sta....Prije nego sto ospes paljbu ja jesam vise ljevicar nego sto se moze zakljucit iz mojih postova ali SDP je sve ali ne ljevica.

User avatar
pici
Posts: 33494
Joined: 19/07/2007 23:17
Location: zbrinut u kupleraju...

#164 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by pici » 22/07/2010 15:21

nuraH wrote:
Chmoljo wrote:
exliberal wrote: Pici
zar ti stvarno mislis da je SDP multinacionalna paritja......to sto ima par anamo onih necini ih gradjanskom ili multi multi....
a šta bi za tebe bila multionacionalna partija? kad bi se pored Internacionale intonirala i "Bože pravde"?
za mene bi multinacionalna partija bila ona koja za člana predsjedništva predloži nekoga iz ''ostalih'' (jevreja ili roma)...

ne može po ustavu BiH samo Srbin,Hrvat il Bošnjak....

@exliberal po kojim normama i pravilima pa i zakonima se odredjuje koja je nacionalna a koja nije stranka......moje je mišljenje pogledati statut stranke pa onda iskazat o nečijoj nacionalnoj opredjeljenosti ili nametnut ustavnim amandmanima što opet vodi u Aparthejd......prebrojavanja krvnih zrnaca me ne interesira.....

iskustvo11
Posts: 114
Joined: 26/12/2009 16:15

#165 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by iskustvo11 » 22/07/2010 15:24

Ma čovjeka ne zarezuje niko ni 1%. Uvjeren sam da on vlast nema ni u svojoj kući a kamoli da normalno funkcionira u predsjedništvu kakvo god bilo. Ponašanje mu se svodi na glasnogovrnika silajdžića i gotova priča. Niko ga nigdje ne poziva niti ima ikakav autoritet . Meni ga je na kraju žao. Nije loš čovjek ali se debelo precjenio. Sam pao sam se ubio.

User avatar
nosara
Posts: 20862
Joined: 30/03/2005 12:10
Location: Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija

#166 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by nosara » 22/07/2010 15:29

iskustvo11 wrote:Ma čovjeka ne zarezuje niko ni 1%. Uvjeren sam da on vlast nema ni u svojoj kući a kamoli da normalno funkcionira u predsjedništvu kakvo god bilo. Ponašanje mu se svodi na glasnogovrnika silajdžića i gotova priča. Niko ga nigdje ne poziva niti ima ikakav autoritet . Meni ga je na kraju žao. Nije loš čovjek ali se debelo precjenio. Sam pao sam se ubio.
Ko je pao...? Ko se ubio...? Ko si ti, uopste...?

iskustvo11
Posts: 114
Joined: 26/12/2009 16:15

#167 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by iskustvo11 » 22/07/2010 15:37

nosara wrote:
iskustvo11 wrote:Ma čovjeka ne zarezuje niko ni 1%. Uvjeren sam da on vlast nema ni u svojoj kući a kamoli da normalno funkcionira u predsjedništvu kakvo god bilo. Ponašanje mu se svodi na glasnogovrnika silajdžića i gotova priča. Niko ga nigdje ne poziva niti ima ikakav autoritet . Meni ga je na kraju žao. Nije loš čovjek ali se debelo precjenio. Sam pao sam se ubio.
Ko je pao...? Ko se ubio...? Ko si ti, uopste...?
Čemu nervoza? Nit je pao nit se ubio ali opet mi ga je žao. Onako skakati na svaki mig svog šefa u predsjedništvu deguntatno je više i gledati. Može on bit član predsjedištva još sto godina ali to ne mijenja ništa situaciju. On je tu da kaže ono što mu šef misli ali trenutno ne smije izgovoriti. Mada opet tvrdim dobar je čovjek ali pravi pošteni naivko koji služi samo za određene svrhe i kad ne bude potreban neće ga ni biti.

User avatar
Chmoljo
Administrativni siledžija u penziji
Posts: 35861
Joined: 05/06/2008 03:41
Location: i vukove stid reći odakle sam...

#168 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by Chmoljo » 22/07/2010 15:41

exliberal wrote: Znao sam da ces se ti javit :)
Zaboli mene neka stvar za boze pravde i ostalim pjesmicama.....Ajde realno pogledaj sta je SDP, drustvo jednog lica.
Gdje mali tito odredjuje ko ce bit gdje i sta....Prije nego sto ospes paljbu ja jesam vise ljevicar nego sto se moze zakljucit iz mojih postova ali SDP je sve ali ne ljevica.
a šta bi ljevica u BiH uopšte bila? ona koja ide niz dlaku nacional-šovinistima? otiće i to jedno lice, pa ćemo vidjeti koji će idući izgovor biti za pasivnost i neizlazak na izbore...

User avatar
Adriatic
Posts: 3278
Joined: 03/07/2008 12:32
Location: Šeher

#169 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by Adriatic » 22/07/2010 15:43

osa wrote:
Adriatic wrote:
osa wrote:
ti "nadrobi" svašta, a ne reče gdje je pogriješio filipović kad je ustvrdio da su komšića izabrali bošnjaci...

I ne samo Bošnjaci.

apsolutno je mmoguće i istina da je i poneki hrvat, srbin ili neopredijeljen glasao za komšića, da li to šta mijenja na tvrdnji gospodina filipovića....
Znači samo Bošnjaci mogu glasati za Bošnjake, Hrvati za Hrvate, Srbi za Srbe.
Evo, ja skontao.
Idemo dalje.
E sad koji Bošnjaci, Srbi, Hrvati?
Da li svi ili samo oni iz nacionalnih stranaka?
Koje su to stranke koje daju "prave" pripadnike ovih naroda?

User avatar
Chmoljo
Administrativni siledžija u penziji
Posts: 35861
Joined: 05/06/2008 03:41
Location: i vukove stid reći odakle sam...

#170 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by Chmoljo » 22/07/2010 15:43

nuraH wrote:
za mene bi multinacionalna partija bila ona koja za člana predsjedništva predloži nekoga iz ''ostalih'' (jevreja ili roma)...
:? :? :?

gdje ti živiš? 'si čuo za tužbu Sejdić, Finci? :-)

User avatar
exliberal
Posts: 1929
Joined: 11/01/2008 04:44

#171 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by exliberal » 22/07/2010 16:19

Chmoljo wrote:
exliberal wrote: Znao sam da ces se ti javit :)
Zaboli mene neka stvar za boze pravde i ostalim pjesmicama.....Ajde realno pogledaj sta je SDP, drustvo jednog lica.
Gdje mali tito odredjuje ko ce bit gdje i sta....Prije nego sto ospes paljbu ja jesam vise ljevicar nego sto se moze zakljucit iz mojih postova ali SDP je sve ali ne ljevica.
a šta bi ljevica u BiH uopšte bila? ona koja ide niz dlaku nacional-šovinistima? otiće i to jedno lice, pa ćemo vidjeti koji će idući izgovor biti za pasivnost i neizlazak na izbore...
Cmoljo tema nije o tome kakva bi trebala biti ljevica, tema je o Komsicu.
Svaka stranka koja neostvari majority u parlamentu mora ici sa koalicijama sto znaci da i SDP kao zvanicno lijeva stranka mora ici u kompromis sa nacionalnim strankama ako je to jedini nacin da se uspostavi vlast. Problem je sto je SDP kao zvanicno lijeva stranka izgubio kompas u svim tim koalicijama pa sad moze podruku sa SDA.

User avatar
Adriatic
Posts: 3278
Joined: 03/07/2008 12:32
Location: Šeher

#172 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by Adriatic » 22/07/2010 16:22

exliberal wrote:
Chmoljo wrote:
exliberal wrote: Znao sam da ces se ti javit :)
Zaboli mene neka stvar za boze pravde i ostalim pjesmicama.....Ajde realno pogledaj sta je SDP, drustvo jednog lica.
Gdje mali tito odredjuje ko ce bit gdje i sta....Prije nego sto ospes paljbu ja jesam vise ljevicar nego sto se moze zakljucit iz mojih postova ali SDP je sve ali ne ljevica.
a šta bi ljevica u BiH uopšte bila? ona koja ide niz dlaku nacional-šovinistima? otiće i to jedno lice, pa ćemo vidjeti koji će idući izgovor biti za pasivnost i neizlazak na izbore...
Cmoljo tema nije o tome kakva bi trebala biti ljevica, tema je o Komsicu.
Svaka stranka koja neostvari majority u parlamentu mora ici sa koalicijama sto znaci da i SDP kao zvanicno lijeva stranka mora ici u kompromis sa nacionalnim strankama ako je to jedini nacin da se uspostavi vlast. Problem je sto je SDP kao zvanicno lijeva stranka izgubio kompas u svim tim koalicijama pa sad moze podruku sa SDA.
Postoji samo SDP i nacionalisti.
Za koje si ti, vidi se.

User avatar
lupp
Posts: 305
Joined: 13/07/2010 11:52

#173 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by lupp » 22/07/2010 16:34

Ova diskuzija da li je Komsic izabran od hrvata ili bosnjaka i da li je to korektno ako su ga Bosnjaci izabralli postaje polako smijesna. Mislio sam da je jasno ko dan ko je Komsica postavio na mjesto hrvatskog clana predsjednistva, a meni je da budem iskren iznenadilo da stvarno ima ljudi koji misle da su ga hrvati izabrali.. Citajte samo hrvatske forume, vijesti, ljude sto pricaju, pa tu nema ni 5% hrvata koji i u kakvom smislu podrzavaju Komsica.. al Ne, ne moze se dokazati da su ga Bosnjaci izabrali, dakle dobri multi kulti hrvati(...) su ga izabrali, blago njima, dobri su to ljudi, zato ih i hvalimo toliko po hercegovini, kad se samo sjetim kako strastveno navijaju za nase dijamante.. nema prave su to ljudine koje vole BiH od sveg srca... eh... Kamo srece da je to tako... dakle..

Smijesno :)

Ja nisam za nacionalne stranke niti cu glasat za njih ali mi se i ovo licemjerstvo SDP-a iskreno gadi.

User avatar
Banksy
Posts: 28618
Joined: 18/07/2008 09:33

#174 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by Banksy » 22/07/2010 17:04

IZBORNA PANIKA HDZ-A
Je li moguć povratak Alijanse

ČOVIĆ HRVATE PLAŠI FANTOMSKOM ALIJANSOM
Propagandna mašinerija HDZ-a tvrdi da „sarajevska politička kuhinja“ priprema novu „antihrvatsku Alijansu“; „Slobodna Bosna“ analizira je li moguć povratak Alijanse i otkriva zašto je Čović odbio razgovor o zajedničkom hrvatskom kandidatu za Predsjedništvo BIH

Samo u slučaju izborne pobjede Borjane Krišto, Čoviću zagarantiran premijerski mandat
Stranački vrh HDZ-a na čelu s Draganom Čovićem pokrenuo je snažan političko-medijski pritisak na predsjedničke kandidate rivalskih partija da se „zbog viših nacionalnih interesa“ povuku iz izborne utrke za Predsjedništvo BiH kako bi se osujetio „pakleni“ plan SDP-a i SDA o stvaranju nove „antihrvatske“ Alijanse. U slučaju pobjede SDP-ovog predsjedničkog kandidata Željka Komšića, otvorio bi se prostor da u novom sazivu Vijeća ministara BiH i Vladi Federacije BiH ključne hrvatske pozicije zauzmu kadrovi SDA i SDP-a „unatoč tome što je broj hrvatskih birača koji za njih glasuju zanemeriv“. Na posredan način, u kampanju HDZ-a uvučena je Katolička crkva, Biskupska konferencija, čak i Vatikan, odakle su navodno hrvatskim strankama odaslane jasne poruke, a rivalskim kandidatima „konkretne ponude“. O kakvim je „konkretnim ponudama“ riječ, može se samo nagađati, tek, HDZ na ovaj način priznaje spremenost na predizbornu trgovinu, prije svega s HDZ-om 1990. i njegovim predsjedničkim kandidatom Martinom Ragužom.
Ragužovo povlačenje iz predsjedničke utrke u korist HDZ-ove kandidatkinje Borjane Krišto, HDZ je navodno spreman adekvatno kompenzirati nekom atraktivnom državnom funkcijom.

ALIJANSA BEZ IZGLEDA
Za formiranje neke nove Alijanse za promjene nema nikakvog realnog izgleda, i ta je činjenica podjednako poznata i Draganu Čoviću kao i „prvoosumnjičenom“ Zlatku Lagumdžiji. Najprije zato što u krugovima međunarodne zajednice ne postoji entuzijazam za takvu vrstu projekta, a potom i zato što je rasplet na bošnjačkoj političkoj sceni krenuo drugim tokom.
Neku novu Alijansu SDP bi možda mogao formirati samo u slučaju da pod svojom kontrolom ima dva od tri člana Predsjedništva BiH, odnosno u slučaju da je SDA istakla predsjedničkog kandidata koji je sklon koaliciji s SDP-om i koji može pobijediti predsjedničkog kandidata Stranke za BiH Harisa Silajdžića. Stoga je SDP potajno navijao za predsjedničku nominaciju Sulejmana Tihića, predvodnika SDA-ove stranačke frakcije koja zagovara koaliciju s SDP-om. No, Tihić je procijenio da nema puno izgleda protiv Silajdžića, pa je u vatru gurnuo Bakira Izetbegovića, praktično jedinog istaknutog člana stranačkog rukovodstva koji se protivi „lijevom skretanju“.

NOVA „IZDAJA“ TIHIĆA
Izetbegovićeva kandidatura u SDP-u je protumačena kao još jedna, treća po redu „velika izdaja“ Sulejmana Tihića. Podsjetimo, nakon izbora 2006. godine, Tihić je u Doboju s Miloradom Dodikom bio dogovorio formiranje koalicione vlasti s SDP-om, ali je taj dogovor potrajao svega nekoliko sati: umjesto SDP-a, u vlast je uskočila Stranka za BiH.
Nova nada za SDP ukazala se potkraj 2008. godine kada je, u to vrijeme nerazdvojni tandem Tihić -Čović, inicirao rekonstrukciju federalne Vlade, što je bio šifrirani naziv akcije usmjerene protiv Stranke za BiH i HDZ-a 1990. Prazninu nastalu njihovim uklanjanjem s vlasti trebao je popuniti SDP. No, i ta se akcija izjalovila.
Treća Tihićeva „izdaja“ SDP-a desila se nedavno, kada je lider SDA dao podršku predsjedničkoj kandidaturi Bakira Izetbegovića, zakletog protivnika koaliranja s SDP-om.
Jednako poput Izetbegovića, ni drugi (odnosno prvi!) najozbiljniji kandidat za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Haris Silajdžić, nije sklon takvoj vrsti političkog eksperimenta. Tim prije što je personalna relacija Silajdžić - Lagumdžija, blago rečeno, prilično loša. Nekoliko posljednjih godina Lagumdžija je trošio silnu energiju na potkopavanju pozicije Harisa Silajdžića i u tome je nerijetko bio puno agilniji od samog Sulejmana Tihića. Ako Silajdžić bude u prilici da odlučuje o profilu nove vlasti, a po svemu sudeći bit će, malo je vjerovatno da će protežirati Lagumdžiju i njegov SDP.

ČOVIĆEVA IZBORNA RAČUNICA
Posve je dakle jasno da je HDZ-ovo plašenje Hrvata fantomskom „antihrvatskom Alijansom“ dio predizbornog marketinga Dragana Čovića, koji na ovaj način pokušava mobilizirati Hrvate i okupiti ih pod zastavu „stožerne hrvatske partije“.
Krivicu za eventualni izborni neuspjeh Borjane Krišto Čović pokušava prevaliti na rivalske kandidate, prije svega na kandidata HDZ-a 1990. Martina Raguža, mada je posve jasno da je upravo Čović najveći krivac što se hrvatske političke partije nisu dogovorile o zajedničkom predsjedničkom kandidatu.
No, još nije kasno da Čović ispravi svoju grešku: ako zbilja vjeruje da je „sarajevska politička kuhinja“ pripremila neku novu „antihrvatsku Alijansu“, kako tvrdi HDZ-ova propagandna mašinerija, zašto se iz predsjedničke utrke ne bi povukla Borjana Krišto kako bi otvorila prostor za izbornu pobjedu Martinu Ragužu?
Za takvu soluciju, međutim, lider HDZ-a, nimalo nije zainteresiran: samo u slučaju izborne pobjede Borjane Krišto, Čoviću je osiguran premijerski mandat u Vijeću ministara BiH!

Istraživanje javnog mnijenja
SILAJDŽIĆ STOJI BOLJE OD RADONČIĆA I IZETBEGOVIĆA ZAJEDNO
Prema nezvaničnim informacijama, marketinška agencija Puls nedavno je provela pilot istraživanje javnog mnijenja o trenutnom rejtingu bošnjačkih kandidata za Predsjedništvo BiH. Rezultati su prilično iznenađujući: kandidat Stranke za BiH Haris Silajdžić ima veću podršku nego Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić zajedno. No, još je interesantniji podatak da Radončić stoji bolje od Izetbegovića. Trenutni poredak je slijedeći: Haris Silajdžić 21 posto, Radončić 11 posto, Izetbegović 9 posto.

Hrvatski mandatar vijeća ministara
ČOVIĆ NA ČELU DRŽAVNE VLADE?
Novi mandatar za sastav Vijeća ministara BiH trebao bi biti iz reda hrvatskog naroda, budući da je aktuelni mandatar (Nikola Špirić) iz reda srpskog naroda a da je njegov prethodnik (Adnan Terzić) bio iz reda bošnjačkog naroda. Mandatar se bira tako što tri člana Predsjedništva BiH sve predložene kandidate ocjenuju ocjenom od 1 do 3, pri čemu ni jedan od članova Predjedništva BiH ne može ostati suzdržan kod glasanja.
Lider HDZ-a Dragan Čović, koji je zainteresiran za ovu funkciju, već je obezbijedio tri glasa od budućeg srpskog člana Predsjedništva BiH (najvjerovatnije Nebojša Radmanović), i u slučaju izborne pobjede Borjane Krišto, njegov izbor za mandatara bio bi posve izvjestan. No, u slučaju izborne pobjede Željka Komšića ili Martina Raguža, Čovićeva kandidatura ovisila bi od stava bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, najvjerovatnije Harisa Silajdžića.

Slobodna Bosna

User avatar
Banksy
Posts: 28618
Joined: 18/07/2008 09:33

#175 Re: Komšić ima više glasova od Izetbegovića, Radončića i Harisa

Post by Banksy » 22/07/2010 17:13

Raguž se Komšiću primakao na par procenata, a postoji i velika mogućnost da se HDZ i HDZ 1990 dogovore tako da se podrži Raguža, a Čović dobije premijersku fotelju.
Zato Komšić ciljano ide na bošnjačke glasove, koje kupi od Silajdžića. Odatle i ove ratoborne izjave i paljevina, koje će vjerovatno biti još više kako se izbori budu primicali.
Pametna strategija. Neko će reći nepoštena, ali ako to po Daytonu može, nek radi tako.
Sama njegova pojava i pozicija koju ima, pokazuje koliko je Dayton nepravedan, nelogičan, nefunkcionalan, i koliko zapravo neće biti nikakvog napretka dok se ne donese novi ustav ili ovaj temeljito pretrese.

Post Reply