Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

Locked
Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#501 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 28/03/2009 00:28

Hvala, na zadnjem postu :)

Kao sto vidimo (a bilo je samo pitanje vremena da to neko ovdje postuje) vjerovanje u hadise i opovrgavanje jasnih kuranskih ajeta se vrsi samim hadisima. Prakticno zar ne?


User avatar
BHF_Manijak
Posts: 22034
Joined: 02/03/2009 23:21
Location: Jedno jedino, Seher Sarajevo

#502 Re: Slavni Buhari

Post by BHF_Manijak » 28/03/2009 00:29

Allahu e`alemu!! :D :P imal koji profa hadisa ovdje da naas prosvijetli??nisam upucen,ali valjda je znao podosta :D

HomeArt
Posts: 2109
Joined: 02/09/2004 13:33
Location: Hrasno Hill :)

#503 Re: Slavni Buhari

Post by HomeArt » 28/03/2009 00:31

Mutazilah wrote:Pitanje, kratko i jasno: Koliko je Buhari znao Hadisa napamet?

Dosadan si :oops:

Mobile_Disco
Posts: 1452
Joined: 03/02/2008 15:41
Location: Auckland

#504 Re: Slavni Buhari

Post by Mobile_Disco » 28/03/2009 00:35

Mutazilah wrote:Pitanje, kratko i jasno: Koliko je Buhari znao Hadisa napamet?
Allah ti se smilovao...

Photoman
Posts: 171
Joined: 31/05/2008 11:14

#505 Re: Slavni Buhari

Post by Photoman » 28/03/2009 00:54

Odgovor, kratak i jasan: Onoliko koliko ih ti ne znas.

IHAVEDREAM
Posts: 4591
Joined: 08/12/2008 05:03

#506 Re: Slavni Buhari

Post by IHAVEDREAM » 28/03/2009 08:12

Mutazilah wrote:Pitanje, kratko i jasno: Koliko je Buhari znao Hadisa napamet?
Dovoljno za dobar TV show.

User avatar
dr.gog
Posts: 4853
Joined: 09/09/2007 12:52
Location: [email protected]

#507 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by dr.gog » 29/03/2009 23:31

teme spojene :D

User avatar
ja.neron
Posts: 3272
Joined: 15/10/2007 14:58
Location: haj-nehaj

#508 Re: Slavni Buhari

Post by ja.neron » 29/03/2009 23:37

Mutazilah wrote:Pitanje, kratko i jasno: Koliko je Buhari znao Hadisa napamet?
jesi li skinuo i pročitao onaj tefsir sa linka što sam ti ranije postavio

Dobri Bosnjak
Posts: 91
Joined: 20/12/2008 18:00

#509 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Dobri Bosnjak » 07/04/2009 15:03

Mutazilah wrote:Hvala, na zadnjem postu :)

Kao sto vidimo (a bilo je samo pitanje vremena da to neko ovdje postuje) vjerovanje u hadise i opovrgavanje jasnih kuranskih ajeta se vrsi samim hadisima. Prakticno zar ne?
Evo da se i ja ukljucim u ovu raspravu. Rasprava nosi naslov Hadisi najveca novotarija u islamu. Moze li nam ovaj vrli strucnjak kazati, odakle mu pojam novotarija. Ako kaze da je u Kur'anu nasao ovaj termin, govori neistinu, a ako kaze da je za ovaj termin cuo iz hadisa, pada u vodu sve ono sto cijelo vrijeme tvrdi! Da budem precizniji: iz naslova teme da se zakljuciti da je hadis nesto negativno jer spada u najvece novotarije, a to je tako zato sto je novotarija zabranjena u islamu. E, dolazimo do pitanja, odakle nam argument da su novotarije zabranjene i da su negativna pojava? Iz Kur'ana ili hadisa? Svako ko iole poznaje ovu tematiku, jasno mu je da se zabrana novotarije navodi u hadisu a ne u Kur'anu. Takodjer nam biva jasno da je nas strucnjak za islam kategoriju ''novotarija'' upravo uzeo iz hadisa, kojeg onog zdusno negira. :shock:

Drugo, neka nam pokaze prakticno, kako se obavlja namaz, hadz, i kako se dijeli zekat. Ako kaze da Kur'an doudetalje spominje ove propise, govori neistinu, a ako kaze da je Poslanik, svojom praksom, pojasnio kako se izvrsava namaz i daje zekat, pada u vodu njegova tvrdnja!

sultanfatih
Posts: 18
Joined: 30/05/2008 18:03

#510 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by sultanfatih » 08/04/2009 22:06

Selam Alejkum,evo za sve one koji imaju sumnju u hadise:

Terminologija hadisa
Tema ove nauke: To je traganje za hadisima Poslanika r, sa senedom i metnom po vrijednosti da bi bili primljeni ili odbačeni.


Definicija mustalaha: Ulema kada govori o ovome kažu; to je grupa naučnih uslova za upoznavanje hadisa Poslanika r, sa senedom i metnom da bi hadisi na osnovu toga bili primljeni ili odbačeni. Ove uslove i ovu nauku ne posjeduje niko osim muslimani.

Tema ove nauke: To je traganje za hadisima Poslanika r, sa senedom i metnom po vrijednosti da bi bili primljeni ili odbačeni.

Vrijednost ove nauke

Njena vrijednost je da ona ulazi u jednu od najvećih nauka koja ljudima pojašnjava vrijednost ove vjere, i to je nauka koja utvrđuje ono što je rečeno.
Ova nauka je nastala sa početkom Poslanice Muhammeda r. Kaže Allah U:
''O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete.'' ( Hudžurat, 6 )
Ovaj ajet navodi muslimane da provjere sve što je rečeno, i on je temelj ove nauke. Od Enesa t, se prenosi da je Poslanik r, rekao: ''Dao Allah U, da lice čovjeka bude od onih koji su sretni, pa kada čuje moj govor zapamti, zatim to isto prenese onako kaka je čuo, a možda će onaj koji čuje bolje shvatiti od onoga koji ga je prenio.''

Stepeni razvoja ove nauke dok je došla do nas

1. Vrijeme ashaba. Oni su bili strogi u prenošenju hadisa Poslanika r, nakon njegove smrti, a posebno u vrijeme dvojice halifa Ebu Bekra i Umera t. Oni bi kada bi im neko došao sa nekim hadisom, tražili još jednog svjedoka.

2. Vrijeme tabi'ina. Oni su bili strožiji od ashaba po pitanju seneda, gledali su i raspitivali se o prenosiocima hadisa. Muhammed ibn Sirin kaže: ''Zaista je ova nauka vjera, pa neka svako gleda od koga uzima vjeru.'' Ova izreka je mes'ela na kojoj se zasniva pitanje naše vjere, a posebno u ovo vrijeme kada su se pojavile mnoge sekte. Muhammed ibn Sirin takođe je rekao: ''U vrijeme Poslanika r, ljudi nisu gledali na sened, sve dok se nije pojavila fitna, pa kad se ona desila ljudi su počeli govoriti; ''ko su ti ljudi koji prenose hadise.'' – pa se gledalo u njih, i ako su bili od Ehli Sunneta vel džemata uzimalo se njihov hadis, a ako su bili novotari nije se od njih uzimao hadis.''

3. Pisanje hadisa. Prvi koji je napisao knjigu o ovome je Šafija rahimehullah, koja se zove 'Risala'. Ona govori o temeljima mustalaha i usuli fikhu. U početku su ove dvije nauke bile pomiješane dok se kasnije nisu odvojile.

4. Vrijeme odvajanja ove nauke od ostalih nauka, i samo o tome govori. Prvi koji je pisao o ovome je imam Muhammed ibn Hasan ibn Hallad, koji je preselio 360 g.p.h. Napisao je knjigu koja se zove El muhaddis el Fasil bejner-ravi vel vai'. Poslije njega je došao Ebu Abdullah el Hakem en-Nesaburi, preselio 405 g.p.h., napisao je knjigu 'Nauke hadisa'.

Bitni termini u ovoj nauci

1. El Hadis – u mustalahu je ono što je pripisano Allahovom Poslaniku r, od riječi, djela, fizičkih i moralnih osobina i odobravanja. Što se tiče riječi; ''Djela se cijene prema namjerama'', što se tiče djela Poslanik r, je u ramazanu u zadnjoj trećini noći zatezivao svoju odjeću i budio svoju rodbinu. Što se tiče prećutnog odobravanja; je situacija kad su ashabi zajedno putovali sa Poslanikom r, pa su neki postili, a neki mrsili, on je prešutio, dakle i jednima i drugima je odobrio. Što se tiče moralnih osobina, smatraju se hadisom, a fizičke osobine je to da je imao gustu bradu, srednjeg rasta, dakle njegov r, izgled…

2. Haber. Uz termin hadis se koristi i termin haber. Ulema se podijelila po pitanju njegovog definisanja, jedni kažu;
a) da se pod njim podrazumijeva hadis,
b) drugi kažu da je haber suprotan hadisu tj. sve što je pripisano nekom drugom mimo Poslanika r,
c) treći kažu da je haber opširniji pojam od hadisa, te se pod njim podrazumijevaju stvari koje su pripisane Poslaniku r, i nekom drugom, i ovo mišljenje je najispravnije, a Allah U, najbolje zna.
3. Eser; je ono što je pripisano ashabu ili tabi'inu od riječi i djela.
4. Isnad ili sened; je pominjanje ljudi koji su prenijeli hadis, sve do početka metna ili do zadnjeg od njih.
5. El Metn; to su riječi koje dolaze nakon seneda ili isnada.
6. El Musnid; to je osoba koja prenosi hadis od onoga koji je izgovorio hadis.
7. El Musned; to je skup svih prenešenih hadisa od strane jednog ashaba.
8. Talibu-l-hadis( učenik hadisa ); je onaj koji izučava hadise sa aspekta rivajeta i značenja.
9. El Muhaddis; je osoba koja zna napamet 100 000 hadisa i više uz poznavanje ljudi prenosioca, džerha, te'adila itd.
10. Hafiz; je osoba koja pamti najmanje 300 000 hadisa uz još detaljnije poznavanje prenosioca hadisa.
11. El Hakim; je osoba koja poznaje sve hadise uz poznavanje svega što je vezano za hadise.

Podjela hadisa po načinu dolaska do nas
Učenjaci su hadis sa aspekta dolaska do nas podijelili na dva dijela;
1. Mutevatir hadis
2. Ahad hadis

Mutevatir hadis

Mutevatir hadis u mustalahu znači; hadis kojeg prenosi mnogobrojna skupina od mnogobrojne skupine i nemoguće je da su se dogovorili da slažu.
Učenjaci postavljaju četiri uslova za mutevatir:
1. Da prenosi veća skupina.
2. Da velika skupina bude u svim generacijama ( u svim karikama prenosilaca ) do zapisivanja. Podrazumijeva se skupina koja broji više od 10 ljudi.
3. Da je nemoguće da su se dogovorili da slažu tj. da nisu imali mogućnost dogovora.
4. Da oslonac bude osjetilni tj. da je on vidio ili čuo ( hadis ), a ne može biti da to neko snuje, pa kaže 30 ljudi sanjalo taj hadis.
Ako se ovi uslovi ispune, hadis je mutevatir.

Propis ovog hadisa je da se na osnovu njega izgrađuje potpuno ubjeđenje, bez trunka sumnje. Takođe mutevatir ne trpi da se gleda u sened zbog mnogobrojnosti prenosioca.
Mutevatir hadis se dijeli na dva dijela;
1. Mutevatir El-Lafzi ( mutevatir u terminu ) tj. hadis koji je prenešen mutevatirom, terminom onako kako ga je izgovorio Poslanik r. Hadis kojeg bilježe Buharija, Muslim, Tirmizi i ibn Madže od Ebu Hurejre t, da je Poslanik r, rekao: ''Ko na mene slaže namjerno, neka pripremi sebi mjesto u vatri.''
Ovaj hadis prenosi više od 80 ashaba, a imam Nevevi kaže da 100 ashaba prenosi ovaj hadis, zatim je došla ogromna skupina tabi'ina, zatim tabi-tabi'ina, pa sve dok nije došao do nas identično prenesen, doslovice.
Primjer hadis o potiranju po mestvama prenosi 40 ashaba, ili hadis o dizanju ruku u namazu prenosi više od 50 ashaba.

2. Mutevatir El Ma'nevijj; to je hadis u kojem je značenje prenešeno tevaturom, a termin nije
isti, primjer dizanje ruku prilikom dove, međutim, ono nije prenešeno doslovice. Najpoznatije knjige koje pišu o ovome su:
El ezharu-l-mutenasire fi-l-ahbari-l-mutevatire od imama Sujutija.
El mutenasir fi-l-hadisi-l-mutevatire od imama Kitanija.

Ahad hadisi su hadisi koji nemaju uvjete mutevatir hadisa.

Dijele se na tri skupine:
a) Mešhur
b) Aziz
c) Garib

1. Mešhur hadis; je onaj hadis koji ima tri ili više prenosioca u svim karikama seneda. Od Abdullaha ibn Amra ibn el Asa t, se prenosi da je Poslanik r, rekao: ''Allah znanje neće ukloniti uklanjajući ga od Svojih robova, nego će ga uzeti uzimanjem učenjaka, pa ako nema učenjaka ljudi će za vođe uzeti neznalice, pa će biti pitani i davati fetve bez znanja, te će otići u zabludu i druge u nju odvoditi.'' ( Buhari i Muslim )
Ponekad učenjaci proglase neki hadis mešhurom iako on u suštini terminološki nije mešhur ( mešhur znači opšte poznat ), taj hadis sa terminološkog aspekta može biti čak i mutevatir.
Primjeri ili vrste mešhur hadisa:

a) Mešhur kod učenjaka i kod običnih ljudi poput hadisa kojeg prenosi Ebu Hurejre t, i drugi ashabi da je Poslanik r, rekao: ''Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su zaštićeni drugi muslimani''. Bilježe Buharija i Muslim

b) Hadis koji je mešhur među fakihima. Primjer tog hadisa je hadis u kojem kaže Poslanik r: ''Allahu najmrži halal je razvod braka''. Ovaj hadis je daif, a Hakimov rivajet glasi: ''Allah nije ohalalio ništa Njemu mrže od razvoda braka''. Ovaj rivajet je sahih u mustedreku Hakima, a s'njim se slaže Zehebi.

c) Hadisi koji su mešhur kod muhaddisa; primjer hadis kojeg prenosi Enes ibn Malik t, gdje kaže: ''Vidio sam Poslanika r, kako čini kunut nakon ruk'ua mjesec dana sa plemenima Ri'l i Zekvan.

Najpoznatije knjige u kojima su skupljeni mešhur hadisi

El mukasside-l-hasenete fi-l-ehadisi-l-muštehire ale-l-elsine, od imama Sahavija.
Rafi'i-l-il basi ani-l-ehadisi-l-muštehire in den nas, od imama Adžulanija.

2. Aziz Hadis; to je onaj hadis kojeg prenose dva ili tri prenosioca u svim karikama lanca. Primjer o tome je hadis kojeg bilježe Buharija i Muslim gdje kaže Poslanik r: ''Niko od vas neće biti pravi vjernik dok mu ja ne budem draži od roditelja, djeteta i svih ljudi zajedno.'' Aziz znači jak, dostojanstven, i on može biti sahih, hasen ili daif.

3. Garib Hadis; znači usamljen, čudan. To je hadis kojeg prenosi samo jedan ravija, primjer tome je hadis kojeg prenosi Umer ibn el Hattab t, da je Poslanik r, rekao: ''Djela se cjene prema namjerama.'' Bilježe Buharija i Muslim

Kakav je propis za uzimanje ahad hadisa u akidi, fikhu i sl.?

Ima učenjaka koji ahad hadise ni u kom slučaju ne koriste, ni za fikh, niti za akidu. Druga kategorija učenjaka kaže da se ahad hadisi uzimaju za propise a ne i za akidu. Treći kažu da se uzima za sve s'tim što se ovo odnosi na ahad sahih hadise.

Podjela hadisa na osnovu prihvatanja ili odbijanja

Hadis sa aspekta prihvatanja ili odbijanja učenjaci dijele na dva dijela:
a) Makbul sahih tj. prihvaćen, ispravan.
b) Merdud daif tj. odbijen, slab.

1. Makbul sahih; je onaj hadis kojeg je ulema uzela kao osnovu iz kojeg proizilaze radnje podijeljene na četiri dijela;

a) Sahih li zatihi tj. ispravan, tačan sam po sebi.
b) Hasen li zatihi tj. dobar sam po sebi.
c) Sahih li gajrihi tj. ispravan, tačan na osnovu drugog.
d) Hasen li gajrihi tj. dobar na osnovu drugog.

E Sahih li zatihi je hadis sa senedom koji je spojen od prenosioca koji su adili i dabiti, svi od početka do kraja seneda bez šuzuza i illeta. I ovo je definicija sahih hadisa kod učenjaka, iz čega se izvode slijedeći šartovi sahih hadisa:

I) Adalet tj. pravednost, a to je karakteristika koju čovjek ima u sebi, a koja ga nagnava na bogobojaznost, ozbiljnost, izbjegavanje griješenja poput širka, velikih grijeha i novotarija.

II) Dabt koji se dijeli na dvije vrste:
a) dabtu-s-sadri tj. dabt pamćenja, je moć pamćenja od šejha onako kako je čuo bez dodavanja ili oduzimanja.
b) dabtu-l-kitabi tj. dabt pisanja, to je vođenje brige o preciznosti i doslijednosti zapisivanja onoga što se čuje od šejha.

III) Da svi prenosioci od prvog do zadnjeg bez prekida budu sa ovim osobinama.

IV) Da nema šuzuza, a to je da određeni ravija prenosi hadis ( s'tim da taj ravija ima adl i dabt ), koji je kontradiktoran drugom hadisu kojeg prenosi ravija sa jačim adlom i dabtom. U tom slučaju ovaj prvi hadis proglašava se šuzuzom.

V) Da nema illeta ( mahana ), illet može biti vidni i skriveni:
a) Vidni illet je npr. da ravija prenosi od svog predhodnika koji je umro pet godina prije njegova rođenja.
b) Skriveni illet je npr. da su savremenici, međutim jedan živi u Bosni a drugi u Egiptu, i ne postoji pouzdan podatak da su se sreli.
Ako se ovih pet uvjeta nađe hadis biva sahih. Najpoznatije knjige koje su zabilježile sahih hadise su Buharija i Muslim. Kaže imam Nevevi u svom uvodu u šerh Muslimovog sahiha: ''Njih dvije su najvjerodostojnije knjige nakon Allahove U, Knjige, ummet ih je prihvatio.'' U ove dvije knjige ne nalaze se svi sahih hadisi. Imam Buhari je znao 100 000 sahih hadisa od kojih je 7275 stavio u svoju zbirku, od kojih se 4000 ne ponavlja, znao je takođe 200 000 daif hadisa. Nakon njih ostalo je mnoštvo sahih hadisa koje nisu zabilježili, a koji su zabilježeni u mnoštvu drugih zbirki među kojima su najpoznatije sahih ibn Hibban, sahih ibn Huzejme, mustedrek ale-s-sahihajn od imama Hakima.
''Mustedrek'' je zbirka hadisa koji imaju iste uvjete kao Buhari i Muslim, međutim, oni ih nisu spomenuli.

''Mustahredž'' je zbirka hadisa koju skupi učenjak sa svojim senedima, a hadisi su isti kao kod Buharije i Muslima u globalu. Najpoznatiji među mustahredžima su; Ebu Bekra el Ismailija ale-s-sahihi Buhari, El Mustahredž Ebi Avvane ala Muslim i mustahredž od Ebi Nu'ajma ale-s-sahihajn.
Stepeni sahih hadisa

1. Hadis oko kojeg se slažu Buharija i Muslim.
2. Hadis kojeg bilježi Buhari.
3. Hadis kojeg bilježi Muslim.
4. Hadis koji zadovoljava uslove Buharije i Muslima, ali ga oni nisu spomenuli.
5. Hadis koji ima uvjete Buharije, ali ga on nije spomenuo.
6. Hadis koji ima uvjete Muslima, ali ga on nije spomenuo.
7. Hadis koji zadovoljava uvjete sahiha, a nalazi se u drugim zbirkama.
E Hasen li zatihi; dobar sam po sebi i ulema ga definiše ovako: ''Hasen hadis je onaj hadis koji ima spojen sened, čije su ravije adili sa slabim dabtom od istog ravije sve do krajaj bez šuzuza i illeta. Što se tiče hasen hadisa nisu napravljene posebne zbirke s'tim da se najviše hasen hadisa nalazi u Ebu Davudovom i Tirmizijevom sunenu.

E Sahih li gajrihi; je ustvari hasen li zatihi s'tim da je došao putem više rivajeta koji su potvrdili jedan drugog i tako ga digli na stepen hadisa sahih li gajrihi.

E Hasen li gajrihi; je onaj hadis čiji je sened daif, međutim, ima više puteva
( rivajeta kojima je došao ), i razlog njegove slabosti nije to što je ravija lažac ili veliki griješnik. Ulema postavlja dva uvjeta da bi hadis bio hasen li gajrihi:
a) Da sam hadis ima više rivajeta koji su različiti.
b) Povod slabosti tih hadisa nije to što su ravije ili pak jedan od njih lažovi ili veliki griješnici, nego je neko u rivajetu nepoznat.

“Muhkem i Muhtelif”

Muhkem definicija:
Je onaj hadis ( makbul ) koji nema sličnog hadisa koji mu se suprotstavlja, oni se prihvataju i obaveza je da se po njima radi.
Muhtelif definicija:
Je makbul hadis koji ima drugi hadis koji mu se suprotstavlja ali se među njima može objediniti.

Bilježi Muslim poznati hadis u kojem Poslanik, r, kaže: “Nema prenošenja bolesti niti sujevjerja.” A u Buharijinom sahihu se navodi hadis kontradiktoran ovome u kojem se kaže: “Bježite od kuge kao što bježite od lava.”
Ako se nađe jedan hadis koji je muhtelif:
Pokušavaju objediniti između ova dva hadisa, pa ako je moguće rade na osnovu oba. Ako nije moguće da se objedini među hadisima onda učenjaci;
gledaju historiju izgovora ovih hadisa i ako je jedan izgovoren prije a drugi poslije onda onaj poslije derogira onog koji je došao prije.
Ako ne poznaju historiju preferiraju hadis jedan nad drugim klasičnim metodama preferiranja ( terdžiha ). Imam Sujuti navodi 50 metoda preferiranja.
Ako ni preferiranje nije moguće onda se ne radi ni po jednom hadisu.
“Najvažnije knjige koje se bave ovom problematikom”
Knjiga koja se zove Ihtilafu-l-hadis od imama Šafije, druga knjiga Te’vil muhtelefe-l-hadis od imama ibn Kutejbe, el Asar el muhtelife od imama Tahavije.
“Nasih i Mensuh” ( derogirajući i derogirani hadisi )
Definicija: Nasih i mensuh je podizanje propisa od strane Zakonodavca koji je dat prije i njegova zamjena od strane Zakonodavca kasnijim propisom.
Način raspoznavanja nasih i mensuh hadisa:
a) Posredstvom riječi Poslanika r, primjer hadis kojeg bilježi imam Muslim od Burejde t, da je rekao Poslanik r: “Bio sam vam zabranio posjećivanje kaburova pa sam vam odobrio jer vas oni podsjećaju na ahiret.”
b) Posredstvom ashaba. Hadis Džabir ibn Abdullaha t, kojeg bilježe ashabu sunen: “Poslijednja odluka Allahova Poslanika r, po pitanju onoga što direktno dodirne vatra je da se ne mora abdestiti.”
c) Putem historijskog saznavanja hadisa koji su izrečeni prije ili poslije. Hadis kojeg bilježi Ebu Davud od Burejde ibn Evsa t, da kaže Poslanik r: “Ko učini hidžamu omrsio se.”
Hadis od ibn Abbasa t, kojeg bilježi Buharija u kojem kaže: “Vidio sam Poslanika kako čini hidžamu dok je bio u ihramima postač.” Prvi hadis je rečen na oslobođenju Mekke, a drugi na oprosnom hadždžu.
Idžma (konsenzus uleme), hadis kojeg bilježi Ebu Davud da je Poslanik r, rekao: “Ko pije alkohol izbičujte ga, pa ako to ponovi četiri puta ubijte ga.” Kaže imam Nevevi ulema se složila da je ovaj hadis derogiran.

stepsky
Posts: 127
Joined: 24/02/2009 00:02

#511 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by stepsky » 09/04/2009 21:32

Ova se tema vrti u krug i u nedogled. Kuran je za muslimane neprikosnoven i tacka.
To kako ces se moliti je manje vazno od toga zasto se molis uopste.
Ima podosta samozadovoljnih vjernika koji uzivaju u mislima kako ce "ostali" gorjeti u vatrama dzehenema a oni uzivati u blagodetima dzeneta. I to im je satisfakcija i motiv da vjeruju. Jedino im nije jasno da su time i oni nevjernici isto toliko ako ne i vise.
Ova super sholasticka rasprava je iritirajuce i besmisleno nadgornjavanje teologa i onih koji to misle da jesu.

estonico
Posts: 2
Joined: 12/04/2009 16:10

#512 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by estonico » 12/04/2009 16:31

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Last edited by estonico on 12/04/2009 16:45, edited 1 time in total.

estonico
Posts: 2
Joined: 12/04/2009 16:10

#513 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by estonico » 12/04/2009 16:42

Mutazilah wrote:Hadisi su teoloska novotarija u islamu. Na vise mjesta susrecemo, cak i u samim hadiskim zbirkama sunita i shija, da su prve halifa (posebno Omer) spaljivali iste i zabranjivali njihovo zapisivanje. Te knjige cak sadrze predaje da je i sam Poslanik zabranjivao zapisivanje hadisa. Sunitski pokusaji da tu cinjenicu relativiziraju time sto je "on to govorio sve dok se Kuran ne skupi" naravno da nema historijske osnove, te nije moguce dokazati ni jednim spisom starijim napisanim prije Shafije.
Shafija je licnost koja je u islam uvela vjerovanje da je hadis druga objava pored samog Kurana. Prije shafije to misljenje nigdje ne susrecemo. Ta novotarija, koja je potpuno u suprotnosti sa Kuranom, kroz stoljeca je uspjela postati vladajucom doktrinom u islamu. Otpor prema istoj medutim nikad nije stao te je posebno u pocetku Shafijinog djelovanja bio izrazito jak, o cemu govore i shafijine knjige.

Sta Kuran kaze o Hadisima i cijeloj doktrini sekundarne objave u islamu, cemo u nekoliko narednjih ajeta pokazati.

Sta znaci pokoravati se Poslaniku?

Allah u svojoj knjizi zahtjeva pokoravanje Poslaniku. Primjer za takav jedan ajet jeste navedeni:


Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govori?e: "Kamo sre?e da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!’- ''Allahu pokoravali i Poslanika slušali'' (33:66)

O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, i ne napuštajte ga, ta vi slušate šta on govori, i ne budite kao oni koji govore: "Slušamo!" - a ne slušaju. (8:20-21)

Sljedbenici knjiga pored Kurana tvrde da se pod "pokoravanjem Allahu" misli na sljedenje Kurana, dok "pokoravanje poslanika" smatraju istovjetnim prihvatanju hadisa.
Pogledajmo sada sljedeci ajet:

Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okre?e - pa, Mi te nismo poslali da im ?uvar budeš. (4:80)

Ovdje Allah dz.s. kaze da je pokoravanje Poslaniku istovjetno pokoravanju Allahu. Vec kod voog ajeta teorija sljedbenika hadisa pada, jer da li se mogu hadisi, i ako bismo vjerovali u njih, poistovjetiti sa Kuranom? Ukoliko hadisi impliciraju pokoravanje Allahu, cemu onda sluzi jos Kuran? Postavlja se niz pitanja, kojima cemo aBd u narednim ajetima naci odgovor.

onima koji ?e slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji ne?e znati ?itati ni pisati , kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji ?e od njih tražiti da ?ine dobra djela, a od odvratnih odvra?ati ih, koji ?e im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji ?e ih tereta i teško?a koje su oni imali osloboditi. Zato ?e oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili - posti?i ono što budu željeli. (7:157)

Allah ovdje one koji ce "postici ono sto zele" objasnjava na sljedeci nacin:
- Vjeruju u Poslanika
- podrzavaju ga
- pomagaju ga
- slijede svjetlo po njemu poslano!

Pokoravanje Poslaniku dakle predstavlja aktivno pomoaganje u njegovom zadatku te slijedenje onoga sto je objavljeno - Kuran. Allah ovdje ni na jednom mjestu ne spominje hadisa pored Kurana. Ukoliko on to ne cini, postavlja se pitanje sta je bio zadatak Poslanika i da li je on trebao donijeti ljudima nesto pored Kurana (tj. Hadise)?

Sta je zadatak Poslanika?

I opominji Kur’anom one koji strahuju što ?e pred Gospodarom svojim sakupljeni biti, kad osim Njega ni zaštitnika ni zagovornika ne?e imati - da bi se Allaha bojali. (6:51)

O Poslani?e, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga, ako ne u?iniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu - a Allah ?e te od ljudi štititi. Allah doista ne?e ukazati na Pravi put narodu koji ne?e da vjeruje. (5:67)

Mi tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje. I ne budi branilac varalicama, i zamoli oprost od Allaha - Allah, uistinu, prašta i samilostan je. (4:105-106)

A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od Istine koja ti dolazi; svima vama smo zakon i pravac propisali. A da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere u?inio, ali, On ho?e da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natje?ite ko ?e više dobra u?initi; Allahu ?ete se svi vratiti, pa ?e vas On o onome u ?emu ste se razilazili obavijestiti. (5:48)

A ako oni okrenu glave, pa ti si dužan samo da jasno objavljuješ. (16:82)

I budite poslušni Allahu i budite poslušni Poslaniku i oprezni budite! A ako glave okrenete, onda znajte da je Poslanik Naš dužan samo jasno obznaniti. (5:92)

Ako vi smatrate lažnim mene, pa smatrali su lažnim svoje poslanike i narodi prije vas; a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. (29:18)

I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako le?a okrenete, pa - Poslanik Naš je jedino dužan da jasno objavljuje. (64:12)

Reci: "Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku!" A ako ne htjednete, on je dužan raditi ono što se njemu nare?uje, a vi ste dužni raditi ono što se vama nare?uje, pa ako mu budete poslušni, bi?ete na Pravom putu; - a Poslanik je jedino dužan da jasno obznani. (24:54)

Reci: “Ko je svjedok najpouzdaniji?" - i odgovori: "Allah, On ?e izme?u mene i vas svjedok biti. A meni se ovaj Kur’an objavljuje i da njime vas i one do kojih on dopre opominjem. Zar vi, zaista, tvrdite da pored Allaha ima i drugih bogova?" Reci: "Ja ne tvrdim." Reci: "Samo je On - Bog, i ja nemam ništa s tim što vi smatrate druge Njemu ravnim." (6:19)

Mi dobro znamo što oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur’anom onoga koji se prijetnje Moje boji! (50:45)

Elif Lam Ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova Gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na Put Silnoga i Hvaljenoga (14:1)

Kazuju iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može izmijeniti rije?i Njegove, pa ni ti; osim kod Njega, ne?eš na?i uto?išta nikakva. (18:27)

Oni koji Njemu druge smatraju ravnim govore: "Da je Allah htio, ne bismo se ni mi ni preci naši, pored Allaha, nikome klanjali i ne bismo, bez Njegove volje, ništa zabranjenim smatrali." Tako su isto i oni prije njih postupali. A zar su poslanici bili dužni što drugo ve? da jasno obznane? (16:35)

Zadatak Poslanika bio SAMO da donese objavu. Svaka njegova legislativa se temeljila na Kuranu i samo Kuranu. No postavlja se pitanje da li je Poslanik nekada sudio i drugacije od onoga kako je to Kuran naredio? Tj da li je sam donosio odluko, primjerice o tome da je nesto haram, a da to ne stoji u Kuranu? Jest, i pogledajmo sta je Allah povodom toga objavio:

Allah opominje Poslanika savs kada on donosi odluke i proglasava haram na svoju ruku:

O Vjerovjesni?e, zašto sebi uskra?uješ ono što ti je Allah dozvolio - u nastojanju da žene svoje zadovoljiš? A Allah prašta i samilostan je.Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite; Allah je vaš Gospodar; On sve zna i mudar je. (66:1-2)

Sta je Sunnet Poslanika?

(Pogledaj arapski tekst)

jer tako je bilo sa svima onima koji su poslanike protjerali, koje smo prije tebe poslali (po sunnetu nasem), i ni ti ne?eš nai?i na odstupanje od zakona (sunneta) našeg. (17:77)

prema Allahovu zakonu (sunnetu), koji odvazda važi, a ti ne?eš vidjeti da se Allahov zakon (sunnet) promijeni. (48:23)

Sunnet Poslanika Muhammeda savs jeste istovjetan sunnetu svih poslanika te je, kako to Allah u 17:77 govori Allahov (Sunnetullah). Sunnet Boziji je dakle isti kao i sunnet Muhammeda savs, i on se ocituje u Allahovim zakonima tj. Kuranu.

Sta kaze Kuran o hadisima?

Kuran na vise mjesta spominje riejc hadis, te se uvijek (osim kada je sam on u pitanju) negativno izrazava o istima, npr:

(pogledaj arapski orginal)

To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo pa u koje ?e Hadise - ako ne u Allahove rije?i i dokaze Njegove oni vjerovati? (54:6)

Pa u koji ?e Hadis, ako ne u Kur’an, vjerovati?! (77:50)

Ukoliko je Kuran detaljan, sadrzi svakojake primjere, najljepse odgovore i objasnjava sve - cemu onda hadisi?

Mi u ovom Kur’anu objašnjavamo ljudima svakojake primjere, ali ve?ina ljudi nikako ne?e da vjeruje (17:89)

U ovom Kur’anu Mi na razne na?ine objašnjavamo ljudima svakovrsne primjere, ali je ?ovjek, više nego iko, spreman raspravljati. (18:54)

U kazivanju o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje. (12:111)

A šta ?e biti onog Dana kad protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, od njega samog, i tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih! Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju. (16:89)

U ovom Kur’anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primjere. A kad bi im ti ne znam kakvo ?udo donio, opet bi rekli oni koji ne?e da vjeruju: "Vi samo iznosite laži!" (30:58)

Grijeh na koji nas je Allah upozorio u Kuranu


Allah je u svojoj mudrosti u Kuranu naveo primjer jevreja koji su cinili istu stvar kao danasnji sljedbenici hadisa:

A otkud da oni traže od tebe da im sudiš kad imaju Tevrat, u kome su Allahovi propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni jer nisu nikakvi vjernici. (5:43)

kao i arapa za vrijeme Poslanika savs:

I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti Mi objavljujemo, da bi protiv nas nešto drugo iznio, i tada bi te oni smatrali prijateljem. (17:73)

A kad im se kazuju ajeti Naši, koji su jasni, onda govore oni koji ne vjeruju da ?e pred Nas stati: "Donesi ti kakav drugi Kur’an ili ga izmijeni!" - Reci: "Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam, ja slijedim samo ono što mi se objavljuje, ja se bojim - ako budem neposlušan svome Gospodaru - patnje na Velikom danu." (10:15)


Stoga se postavlja logicno pitanje:


Zašto da pored Allaha tražim drugog sudiju, kad vam On objavljuje Knjigu potanko? A oni kojima smo Mi dali Knjigu dobro znaju da Kur’an objavljuje Gospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjaj nikako! (6:114)


No, ipak..


Ima ljudi koji kupuju/prihvataju hadise za razonodu, da bi, ne znaju?i koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih ?eka sramna kazna. Kad se nekom od njih ajeti Naši kazuju, on oholo glavu okre?e, kao da ih nije ni ?uo, kao da je gluh - zato mu navijesti patnju nesnosnu. (31:6-7)

Stoga...

A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut rijecima Gospodara svoga, njima leda okrenec
Mi cemo, zaista, kazniti zlikovce!

(32:22)


Ja shvacam da ce mnogi "intelektualci" imati problema sa izvornim shvatanjem islama, no ipak, krajnje je vrijeme da (ponovo) isti dodje do rijeci na ovom forumu.
A da se zaista duhovna katarza ne moze steci posjecivanjem pozorisnih predstava Sulejmana Bugarija i dersova nepismenih "alima" je nadasve ocigledno.

Mir


NAPOMENA: Za sve prevode pogledajte i provjerite sam arapski tekst Kurana.

Ne bih se ja prepirao sa tobom u vezi nicega.To za mene bi bilo preveliko ponizenje.Mogu ti samo reci Mutazilah da si ti zaista pravi ludjak.I da nisi nista drugo napisao, a nisi trebao muciti se toliko, sami naslov tvoje teme je prevelika stvar koja obznanuje nevjerstvo u Islamu.
A kao sto kazes da verujer i citas Kur'an onda procitaj malo bolje sta kaze sami Kur'an o praksi Muhammeda i njegovog slijedjenja.
Ti si zaista, bez sumnje na putu gubitka oba svijeta.

silm
Posts: 232
Joined: 07/03/2007 07:45

#514 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by silm » 13/04/2009 18:58

Slusao sam hadis da je Pejgamber rekao (po smislu navodim, dakle ne doslovno citirano) da je ono cega se treba najvise bojati je zlog ucenjaka. Iskazao je Resulullah bojazan za svoj ummet iz ovog razloga. Negdje iz sehare prisjecanja izroni mi receni smisao hadisa... Prikladno, zar ne?

ekvivalent
Posts: 461
Joined: 28/12/2008 21:05

#515 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by ekvivalent » 13/04/2009 23:27

Dobri Bosnjak wrote:
Mutazilah wrote:Hvala, na zadnjem postu :)

Kao sto vidimo (a bilo je samo pitanje vremena da to neko ovdje postuje) vjerovanje u hadise i opovrgavanje jasnih kuranskih ajeta se vrsi samim hadisima. Prakticno zar ne?
Evo da se i ja ukljucim u ovu raspravu. Rasprava nosi naslov Hadisi najveca novotarija u islamu. Moze li nam ovaj vrli strucnjak kazati, odakle mu pojam novotarija. Ako kaze da je u Kur'anu nasao ovaj termin, govori neistinu, a ako kaze da je za ovaj termin cuo iz hadisa, pada u vodu sve ono sto cijelo vrijeme tvrdi! Da budem precizniji: iz naslova teme da se zakljuciti da je hadis nesto negativno jer spada u najvece novotarije, a to je tako zato sto je novotarija zabranjena u islamu. E, dolazimo do pitanja, odakle nam argument da su novotarije zabranjene i da su negativna pojava? Iz Kur'ana ili hadisa? Svako ko iole poznaje ovu tematiku, jasno mu je da se zabrana novotarije navodi u hadisu a ne u Kur'anu. Takodjer nam biva jasno da je nas strucnjak za islam kategoriju ''novotarija'' upravo uzeo iz hadisa, kojeg onog zdusno negira. :shock:

Drugo, neka nam pokaze prakticno, kako se obavlja namaz, hadz, i kako se dijeli zekat. Ako kaze da Kur'an doudetalje spominje ove propise, govori neistinu, a ako kaze da je Poslanik, svojom praksom, pojasnio kako se izvrsava namaz i daje zekat, pada u vodu njegova tvrdnja!
dzaba ti bolan njemu postavljas pitanja
taj nema obicaj odgovarat na pitanja,on voli da ih postavlja i da onda ne slusa odgovore
vidi na pocetku mislim 3 ili 4 stranica,kaze decko da on klanja onako po svom a ne po sunetu Poslanika a.s osim kad je u dzematu ovih koji slijede sunet
onda ga je neko pitao a kako klanjas ti i slicni tebi kad ste u dzematu
hajd pogodi
odgovora nije bilo
ili mozda nema vise slicnih njemu...vidis o tome nisam razmisljao
mutazilah nula bodova :)

User avatar
ja.neron
Posts: 3272
Joined: 15/10/2007 14:58
Location: haj-nehaj

#516 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by ja.neron » 13/04/2009 23:52

mutzilah skinuo tefsir i isčitava materiju tako da će do daljnjeg biti nedostupan :thumbup: :bih: :sax:

sara_k
Posts: 4
Joined: 02/04/2009 09:38

#517 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by sara_k » 17/04/2009 09:38

Mutazilah wrote:
Nasa vjera se temelji na Kur'anu, sunnetu, idžmi i kijasu. Na čemu se temelji tvoja vjera, to nas ne zanima, nama naša vjera, tebi tvoja, i allahimanet buraz.
E svaka ti cast brate na ovoj recenici. Najbolja do sada.
Oni koji odbacuju hadis, odbacuju i Poslanika s.a.v.s., a jasno je sta sehadet sadrzi, a ko nema sehadeta ne moze biti vjernik.
Ljudi, cuvajte se sektasa i slijedite svoga Poslanika, s.a.v.s., a time izrazavate pokornost i Uzvisenom Allahu, s.w.a.

sara_k
Posts: 4
Joined: 02/04/2009 09:38

#518 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by sara_k » 17/04/2009 09:48

Ako ti se vjera temelji samo na Kur'anu, onda ne znam odakle ti bas rijec ''novotarija'',,,i sta znaci?
Ja koliko znam, ta terminologija se upotrebljava iskljucivo za hadise i praksu koja je uvedena, a nije od sunneta.
Ja mislim da si se ti malo zbunio i da ni sam ne znas u sta vjerujes, osim sto zelis da uznemiravas istinske Allahove robove.

Nur40
Posts: 82
Joined: 17/05/2008 10:43

#519 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Nur40 » 04/05/2009 12:19

Ovo je prvi put da sam čuo da neko za hadis kaže da je novotarija. A hadis je samo zabilježeni sunnet Allahovog Poslanika s.a.v.s. Ono što je Poslanik s.a.v.s. radio, govorio, odobrio. Ono čime je Poslanik s.a.v.s. objašnjavao i upućivao. A ko je bolje znao.
A kako su učenjaci nasljednici Poslanika s.a.v.s. ja ću se koristiti citatima jednog od bosanskih alima, prof.dr. Šefika Kurdića.
Islam je cjelokupan sistem vrijednosti koji regulira sve segmente ljudskog života, tako obuhvatan, povezan i isprepleten da pokriva sve čovjekove iskonske potrebe. On nije samo čisto emocionalno vjerovanje otrgnuto od realnog domena ljudskog egzistiranja, već duboko zadire i u sve sfere društvenog moralnog, socijalnog, političkog, vojnog, pravnog i drugih aspekata ljudskog života
Budući da Allahovog Poslanika s.a.v.s., Gospodar svjetova nije poslao da dostavi samo puko vjerovanje, već i svakodnevno djelovanje, obavezni smo slijediti ga i u načinu ponašanja i kulturi življenja, jer ćemo, samo tako, primjeniti program koji je zacrtao Plemeniti Allah. On nam je, putem Poslanikovog s.av.s. djelovanja, otkrio načine za rješavanje svih životnih enigmi i problema.
Uz to, slijedeći Poslanikov s.a.v.s. primjer u svim životnim situacijama mi, ustvari, drastično smanjujemo mogućnost činjenja pogrešaka. Naime, Allahov Poslanik s.a.v.s. nije se ponašao shodno svojim željama i prohtjevima, već shodno onome čime je Allah dž.š. zadovoljan. To najbolje ilustrira hadis koji prenosi Abdullah ibn Mes'ud r.a.: Moj Gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao!
Otuda je slijeđenje Poslanika s.a.v.s. postalo pretpostavkom pokoravanja Gospodaru svemira. U Kur'anu a.š. kaže se: Onaj ko se pokori Poslaniku, taj se pokorio i Allahu! (En-Nisa', 80)
Poslanik Muhammed s.a.v.s. je, milošću Allahovom, trasirao put svakog sljedbenika u svim segmentima njegove svakodnevnice i, otuda, Allah jasno potcrtava: Ono što vam je Poslanik donese, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite! (El-Hašr, 7)
Stoga, Allah Uzvišeni slijeđenje Poslanika s.a.v.s. dovodi u vezu sa Svojom milošću i nagradom koju će dati ljudima: Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji Allaha često spominje. (El-Ahzab, 21)

sarajka_2
Posts: 6
Joined: 27/04/2009 09:01

#520 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by sarajka_2 » 05/05/2009 11:31

Ti si covjece u velikoj zabludi. Ako klanjas tri namaza koja su pomenuta u Kur'anu, a obaveza je pet dnevnih namaza i to znaju i ptice na grani, neka ti je Allah na pomoci. Ko izostavi jedan rekat namaza namjerno izlazi iz Islama, onda je pitanje koliko si ti uopšte u njemu? Ako si na ispravnom, moras imati sehadet, a sehadet glasi: Vjerujem da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed s.a.v.s. njegov rob i poslanik. Odbacivanjem hadisa, odbacujes i Poslanika s.a v.s. , pa ti sad vidi... Otiđi kod šejha Safeta Kuduzovica pa nek ti malo pojasni sta je Islam i na čemu se temelji.
I kako rece jedan predhodnik gore...NAMA NAŠA VJERA, TEBI TVOJA...i Allahimanet

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#521 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 05/05/2009 20:53

Parodija vase religioznosti se ocituje u tome da uopste ne znate ni u sta vjerujete.

Kada pogledate postove ljudi u zadnjih nekoliko sedmica pod ovom temom imanentno je

- da se stalno pozivaju na kojekakve "alime" hodze il maharadze cije bi citanje kod mene trebalo izazvati duhovnu katarzu.
- sa ushicenjem tvrde "da je nesto opstepoznato", a da pri tome uopste ne vrse refleksiju odakle bi to i zbog cega trebalo biti tako.

Mnogi od vas, kao ova Sarajka, uopste nisu ni procitali sta sam ja ovdje pisao, te na osnovu svog, i onako ogranicenog znanja o sekti kojoj pripadaju, donose zakljucke po kojima ja primjerice "ne priznajem Poslanika". Kako je svaka izjava te vrste samo pokazatelj vaseg neshvatanja niti svega napisanog ni uloge Poslanika, ne vidim svrhu u ponavljanju vec recenog.

Ko je mislio da mu je Bog uzeo obavezu da kriticki razmatra ovaj svijet i kroz napore svog razuma dolazi do istine, time sto je rodjen kao sunit u Tarcinu, dobro se prevario.

Pozitivne opaske koje sam dobio preko PN, ipak govore u prilog tome da ovdje ima dosta ljudi koji su shvatili o cemu je bilo rijec. No kako prazni lonci najglasnije zvone, bice da oni najaktivniji na ovom forumu, ocito nisu medu njima.


Neka je Mir sa vama!

User avatar
maki_celo
Posts: 231
Joined: 22/08/2007 22:03
Location: SARAJEVO

#522 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by maki_celo » 06/05/2009 01:25

citam ovu temu vec dva sata i nemogu da vjerujem da je i u BiH dospjela sekta koja je osporavala sunete Muhammeda a.s. svugdje u svijetu su se pojavili razni likovi koji tumace Kur'an na 'svoj' nacin i izvlace samo ono sto njima odgovara u datom momentu a izbjegavaju bit ajeta,vrijeme i priliku objavljivanja istog.Mnogi od nas nasjedamo na ovakve likove i palimo se na njihovo poricanje nacela Imana.Treba ga ignorisati al' fakat nisam mogao da smirim prste na tastaturi pa se ukljucih u ovu raspravu.Nisam kompetentan da bih mogao da pisem o vjerodostojnosti hadisa ali me zivo interesuje da li ima neko ko mi moze prevesti rijec HADIS na bosanski,engleski i njemacki jezik?
Interesuje me znacenje rijeci hadis jer sam procitao razlicita tumacenja te rijeci kako od strane 'sektasa mute' tako i od strane forumasa.U svakom jeziku postoji vise znacenja jedne rijeci tako da mislim da je to i za rijec hadis ista stvar.Znacenje rijeci se mijenja ovisno o kontekstu.


Rijec hadis u arapskom jeziku oznacava nesto sto je postalo, sto nije stalno. Po svom smislu ona je sasvim suprotna rijeci kadim. Zbog toga se za Kur'an kaze da je kadim, to znaci da je oduvijek i nije postao a za Muhammedove a.s. rijeci i djela se kaze hadis, zto znaci da su nastala i nisu oduvijek. Jos se ovaj termin upotrebljava u smislu govora. U znacenju govora upotrijebljen je u slijedećim kur'anskim ajetima...
»Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti ako oni u govor ovaj neće da povjeruju«. Kehf, 6.
»I o blagodatima svoga Gospodara kazuj«. Ed-Duha, 11.


nadjoh ove ajete u kojima rijec hadis ima znacenje -govor/kazivanje

molim da ako neko zna da mi napise znacenje rijeci hadis

hvala

User avatar
Haris.ba
Posts: 10838
Joined: 08/09/2005 20:08

#523 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Haris.ba » 06/05/2009 01:54

Kako Vam se mili jos "raspravljati" sa Mutazilahom?

P.S.
Tek citajuci njegove poglede mi je jasna izjava :"Izmedju nase brace ima onih sto su malo prehladjeni...."

mostary
Posts: 21
Joined: 04/12/2007 08:38

#524 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by mostary » 06/05/2009 09:18

Stvarno , ni je mi jasno da jos ovaj pokusava da nesto objasni protiv hadisa od Poslanika s.a.v.s. - a ko kaze da ga je neko poslusao i prihvatio odbijanje hadisa
ma - ljudi, braco ostavite raspravu, pogotovo s ovakvim novotarima koji su daleko od islama, - samo ga na ignor.

Mutazilah
Posts: 253
Joined: 31/08/2008 17:21

#525 Re: Hadisi: Najveca novotarija u islamu

Post by Mutazilah » 09/05/2009 10:14

Ti reci: "Dokaz svoj dajte ako je istina to što govorite!" (2:111)

Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su oni, čak su još dalje s Pravog puta skrenuli. (25:44)

Locked