Budizam

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

User avatar
JBT
Posts: 5007
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

#1 Budizam

Post by JBT » 09/11/2005 02:16

Šta je budizam?

"Ne verujte mojim rečima samo zato što ih je Buda izgovorio,
već ih dobro preispitajte. Budite sami sebi svetlo."
Buda Šakjamuni


Ove Budine reči jasno izdvajaju budizam od onog što uobičajeno nazivamo religijom i pokazuju da je budizam praktičan pristup, namenjen stvarnom životu. Upitan zbog čega i čemu podučava druge, Buda je odgovorio:

"Prenosim Učenje jer vi i sva ostala bića tragate za srećom, pokušavajući da izbegnete patnju. Ja vam otkrivam stvari kakve jesu".


Budino Učenje je tokom prvih 1500 godina postojalo u Indiji i nazivano Darma, a u narednih 1000 godina na Tibetu, ime mu je bilo Ćo. I jedno i drugo znači "stvari kakve jesu". Razumevanje "stvari kakve jesu" predstavlja ključ ostvarenja svekolike sreće. Sam Buda je ujedno učitelj, primer, zaštitnik i prijatelj. On svakome otvara mogućnost da izbegne patnju i uplovi u stanje narastajućeg blaženstva i da pri tom ka oslobodjenju i prosvetljenju usmerava i druge.


Buda je pre više od 2500 godina imao jedinstvene uslove da prenosi svoje Učenje: rodio se u visoko razvijenoj kulturi, živeo okružen izuzetno nadarenim ljudima i nakon prosvetljenja imao pred sobom punih 45 godina da pokazuje metode koje vode spoznaji uma. To objašnjava bogatstvo i širinu Učenja (Darme): Kandjur, Budina originalna kazivanja, sastoji se od 108 tomova sa 84000 korisnih predavanja, dok su kasnije nastali komentari Kandjura -Tendjur, uobličeni u još 254 isto tako obimne knjige.
Zato je Buda, osvrnuvši se na svoj celokupni život, mirno zaključio:

"Mogu srećan da umrem. Ni jedno jedino učenje nije ostalo skriveno u mojoj ruci. Uspeo sam da vam prenesem sve što vam može pomoći."

Buda >>


User avatar
JBT
Posts: 5007
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

#2

Post by JBT » 09/11/2005 02:18

Buda

"Duboki uvidi i mnogobrojni metodi koje donosi budizam fasciniraju i nadahnjuju sve veći broj ljudi Zapadnih kultura - za njih, Buda je oličenje vanvremenog ogledala sveprožimajucih potencijala uma."
Lama Ole Nidal


Buda je rodjen u severnoj Indiji sredinom VI veka p.n.e. u kraljevskoj porodici. Mladi princ je do svoje 29. godine, uživajući izuzetne privilegije, znao samo za radost - da bi, kada je po prvi put napustio palatu, njegov svet bio "iz temelja" uzdrman. Tokom tri dana, naišao je, prvo na bolesnog čoveka, zatim na starca i na mrtvaca, na kraju. Shvatanje o neizbežnosti starosti, bolesti i smrti duboko ga je potreslo: video je samo prolazne stvari - ničeg trajnog nigde nije bilo. Sledećeg jutra prošao je pored jogija uronjenog u meditaciju ... i umovi su im se sreli. Nadahnut ovim princ je napustio dom i porodicu - lutao je zemljom u potrazi za učenjima koji omogućavaju prevazilaženje smrti i patnje. Najbolji učitelji tog vremena su mu prenosili učenja, ali ga nijedno od njih nije moglo dovesti do konačnog ostvarenja.

Nakon šest godina meditacije, on je, na mestu koje se i danas zove Bodgaja, seo ispod drveta čvrsto odlučivši da se neće pomeriti dok ne postigne svoj cilj ... i nakon nedelju dana, na svoj 35-ti rodjendan, spoznao je pravu prirodu uma: postao je Buda - Probudjeni. Prosvetljenje je rastopilo poslednje velove koje zaklanjaju um - prostor i energija, u njemu i izvan njega, slili su se u jedno - i postao je vanvremena, sveznajuća svesnost. Svakim atomom svoga tela sve je znao i bio je sve.

Narednih 45 godina Buda je hiljade nadarenih učenika podučavao metodama za postizanje prosvetljenja.

User avatar
JBT
Posts: 5007
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

#3

Post by JBT » 09/11/2005 02:19

Karma

"Kao što naše predjašnje misli, reči i dela tvore naše sadašnje stanje - mi upravo ovoga trena sejemo seme svoje budućnosti."
Lama Ole Nidal


U budizmu reč karma ne znači "sudbina" već "delo" ili "uzrok i posledica". Najjednostavnije rečeno, svaka aktivnost, pozitivna ili negativna, ostavlja utiske u umu. Pošto sadržaji uma uslovljavaju način na koji doživljavamo svet, negativni utisci neizbežno vode budućoj patnji. Tako svojim mislima, rečima i delima sejemo seme budućih iskustava. Prema tome, u našim je rukama moć da primenjujući ovo shvatanje, promenimo svoje živote.


Upotrebljeno na pravi način, razumevanje karme donosi slobodu oblikovanja sopstvene budućnosti. Dijamanski Put koristi veoma delotvorne metode kojima se utisci štetnih dela uklanjaju iz uma. Njihovom primenom možemo se osloboditi svega što bi u budućnosti dozrelo u vidu teških stanja i neprijatnih situacija. Meditacijom je moguće čak i prevazići celokupan proces uzroka i posledice.


Ako, ipak ne izaberemo da radimo sa svojim umom, nećemo imati nikakvu kontrolu i jednostavno ćemo biti žrtve sopstvenih dela.

User avatar
JBT
Posts: 5007
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

#4

Post by JBT » 09/11/2005 02:21

Meditacija

"Samo je pitanje vremena, kada ćemo meditacijom ostvariti postojano stanje radosti. Nijedan od spoljašnjih uzroka ne može doneti sreću koja već ne postoji u nama"
Lama Ole Nidal


U budizmu, meditacija predstavlja "nenaporno ostajanje u onome što jeste". Ovo stanje može biti ostvareno umirivanjem i usredsredjivanjem uma, kada se spoznaju mudrost i saosećanje, ili radom sa energetskim kanalima tela i meditacijom na svetlosne forme Buda.

Najdelotvorniji metod, ukoliko smo u stanju da ga koristimo, je poistovećivanje sa vlastitom Buda prirodom, i doživljaj da smo u Čistoj Zemlji - oba metoda pripadaju Dijamantskom Putu. Kada nema odvojenosti izmedju posmatrača, posmatranog i samog čina posmatranja tokom i izmedju meditacija cilj - Mahamudra, je ostvaren.

User avatar
JBT
Posts: 5007
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

#5

Post by JBT » 09/11/2005 02:22

Prosvetljenje

"Svi atomi trepere od radosti, sjedinjeni ljubavlju...i sve donosi svežinu, smisao i blista neogranicenim potencijalima. Svako biće - bilo ovde ili negde daleko, svesno toga ili ne - pojavljuje se kao Buda..."
Lama Ole Nidal

Buda je, pre više od 2550. godina, spoznao da je um - nikad rodjen i besmrtan - jasna svetlost. Iako se tela, misli i osećanja pojavljuju, menjaju i nestaju, sam um, koji je otvoreni, jasni i beskrajni prostor je nepovrediv i neuništiv. Kada je Buda ostvario oslobodjenje, prestao je da sebe doživljava kao metu - nije više bio telo podložno bolestima, starosti i smrti, niti misli i osećanja koja se neprestano menjaju i nestaju. Postao je blistava svesnost. To je dovelo do prosvetljenja, spoznaje da nema odvojenosti izmedju prostora i energije ni u jednom trenutku, ni na jednom mestu. Znao je sve i svega bio svestan. Osećao je najvišu radost i izražavao neizmernu ljubav koja sve sjedinjuje i pokreće.

User avatar
JBT
Posts: 5007
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

#6

Post by JBT » 09/11/2005 02:29

Škole budizma

"Buda je podučavao, ne prema onome što je znao, vec prema nivou i potrebama učenika."
Lama Ole Nidal

Buda je "radio" zarad dobrobiti tri tipa ljudi. Oni koji su želeli da izbegnu patnju, dobili su učenja o uzroku i posledici koja su nazvana Teravada ili "Mali put".

Onima koji su želeli da urade više za druge, data su učenja Mahajane ili "Velikog Puta" - učenja o saosećanju i mudrosti.

Ljudima sa snažnim poverenjem u sopstvenu Buda prirodu - koji u njemu nisu videli boga, osobu ili neku spoljašnju silu, već ogledalo sopstvenog uma - Buda je preneo učenja Vadjrajane ili "Dijamantskog puta". Njima se Buda manifestovao u formi energije i svetlosti ili je direktno, kao tok svesnosti, prenosio uvid u prosvetljene.

Na ovom najvišem nivou cilj je puni razvoj uma - spontanost i lakoća Mahamudre. Osnovu, put i cilj ovog najvišeg uvida, pod različitim nazivima, prenose tri stare škole tibetanskog budizma: Njingma, Sakja i Kadju.

User avatar
JBT
Posts: 5007
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

#7

Post by JBT » 09/11/2005 02:30

Dijamantski put

"Cilj Vadjrajane je ostvarivanje stanja izvan svake dualnosti, kada spoznajemo da je sve savršeno upravo tako kako jeste, jednostavno zato što izražava beskrajni potencijal uma."
Lama Ole Nidal

Dijamantski put (tib. Dordje Tekpa) se najčešce opisuje kao krunski dragulj Budinog učenja. Polazeći od razumevanja uzročnosti i nadahnute spoznaje, kako bi se sva iskustva transformisala u samooslobadajući smisao i prirodnu čistotu, Dijamantski put koristi metode potpunog poistovećivanja sa Prosvetljenjem.

U suštini, sadrži tri pristupa: "Put metoda", "Put uvida" i "Guru jogu". Na taj način um sebe može spoznati kroz vlastitu energiju, svesnost ili moć poistovećivanja.

Metod koji se danas najviše koristi na Zapadu je Guru joga. Identifikacija sa ostvarenim lamom brzo vodi ka najdubljim spoznajama sopstvenog uma.

User avatar
JBT
Posts: 5007
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

#8

Post by JBT » 09/11/2005 02:31

Karma Kadju tradicija

"Milarepa, tvoja Linija je poput recne struje - teci ce dugo i daleko."
Padampa Sangdje

Karma Kadju je jedna od četiri glavne škole tibetanskog budizma. Kao Linija direktne usmene transmisije, prevashodno je usmerena na meditaciju i kroz interakciju sa kvalifikovanim učiteljem može dovesti do pune spoznaje prirode uma. Karma Kadju Linija je transmisija Mahamudre, učenja koje omogućava dostizanje prosvetljenja u toku jednog života.

Ova učenja potiču od Bude Šakjamunija. Ovo živo iskustvo je u Indiji prenošeno punih 1500 godina, dovodeći mnoge do prosvetljenja. U to vreme je Tilopa (988 - 1069) bio, možda i jedini, nosilac svih Mahamudra Linija. Naropa (1016 - 1100) i njegov učenik Marpa (1012 - 1097) su preneli Liniju na Himalaje. Transmisiju dalje nastavljaju najpozntiji tibetanski jogi Milarepa (1052 - 1135) i njegov glavni učenik - monah Gampopa (1079 - 1153). Gampopa, potom, prenosi učenja prvom Djalva Karmapi čije su uzastopne inkarnacije očuvale neprekidnost Kadju transmisije.

Počev od Gampope, Kadampa učenja Mahajane od majstora Atiše se podučavaju u Kadju školi. Takode, III Karmapa, Rangdjung Dordje, je u Kadju Liniju integrisao Maha Ati učenja (Dzogćen), a posebno Njingmapa Terme koje potiču od Padmasambave (tib. Guru Rinpoče). Zapravo, sam Padmasambava je prorekao da će Karmapa postati nosilac linije njegovih Terma učenja.

Zahvaljujuci Karmapinim uzastopnim inkarnacijama, Mahamudra učenja su kroz vekove očuvale izvornost, životnost i snagu do današnjih dana.

User avatar
JBT
Posts: 5007
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

#9

Post by JBT » 09/11/2005 02:32

Karmapa

"Svaki od Karmapa predstavlja bezmerni, ljubavlju prebogati potencijal prostora - puno prosvetljenje."
Lama Ole Nidal


Karmapa, poglavar Karma Kadju škole tibetanskog budizma, je prvi svesno inkarnirani lama Tibeta, nosilac pune transmisije i neraskidivog toka prosvetljenja svih Buda.

Buda je predskazao da će se 1600 godina posle njegovog odlaska, pojaviti čovek izuzetnog duhovnog ostvarenja i beskrajnog saosećanja koji ce širiti budistička učenja tokom mnogih ponovnih rodjenja. Biće poznat kao Gospodar Karme - Karmapa.

Budino predskazanje je ostvareno kada je Gampopa prepoznao velikog jogina Dusum Ćenpu (1110 - 1193) kao Karmapu.

Pre smrti, prvi Karmapa je, uvidevši da njegov posao nije završen, obećao da će i nadalje, jedno za drugim, svesno prihvatati ljudska rodjenja kako bi njegovi učenici mogli da nastave razvoj. On je ostavio zapis sa preciznim opisom okolnosti svog narednog rodjenja.

Karmapa se smatra emanacijom bodisatve saosecanja - Oči Ljubavi (tib. Čenrezi, sans. Avalokitešvara). Takodje je poznat i kao lama sa Crnom Krunom.

On je sada u svojoj XVII inkarnaciji kao Karmapa Taje Dorde.

User avatar
JBT
Posts: 5007
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

#10

Post by JBT » 09/11/2005 02:39

Učitelj - Lama
Lama je taj koji nam otvara riznice Darme. Iako je istina, kao suština našeg uma, oduvek postojala - kljuceve riznice nam prvi pruža lama. On nam, poput ogledala pokazuje naše sopstveno lice, i iz nepreglednog okeana ucenja zahvata upravo onu kap koja je za nas, ovde i sada, korisna.


Image


XVI KarmapaImageXVII Karmapa
Image


XIV Šamar RinpočeImage


Lopon Ceču Rinpoče
Image


Lama Ole Nidal

Shoshana
Posts: 3273
Joined: 22/10/2005 21:48
Location: okolina Montreala

#11

Post by Shoshana » 09/11/2005 03:12

Vala, Cano, da mora da se pripada nekoj religiji - ja bih izabrala budizam :)

Toozla
Posts: 3221
Joined: 07/12/2004 02:12
Location: Sarajevo_USA

#12

Post by Toozla » 09/11/2005 03:15

....za razliku od monoteistickih religija, koje propagiraju "samo jedan pravi put", budizam definise samo jedan pravi cilj, a na praktikantima je izbor jednog od bezbroj puteva koji vode do cilja.....velika razlika.....

_BosanaC
Posts: 8452
Joined: 16/08/2005 14:02
Location: Sarajevo
Contact:

#13 Re: Budizam

Post by _BosanaC » 09/11/2005 09:03

Qalbus wrote:
JBT wrote:Budino Učenje je tokom prvih 1500 godina postojalo u Indiji i nazivano Darma, a u narednih 1000 godina na Tibetu, ime mu je bilo Ćo. I jedno i drugo znači "stvari kakve jesu". Razumevanje "stvari kakve jesu" predstavlja ključ ostvarenja svekolike sreće. Sam Buda je ujedno učitelj, primer, zaštitnik i prijatelj. On svakome otvara mogućnost da izbegne patnju i uplovi u stanje narastajućeg blaženstva i da pri tom ka oslobodjenju i prosvetljenju usmerava i druge.


Zato je Buda, osvrnuvši se na svoj celokupni život, mirno zaključio:

"Mogu srećan da umrem. Ni jedno jedino učenje nije ostalo skriveno u mojoj ruci. Uspeo sam da vam prenesem sve što vam može pomoći."

Buda >>
:? Kako se zna sta je neko rekao prije 2500 godina? Koliko ja znam te knjige isto kao sa Biblijom su mnogo puta promjenjene! Na koji nacin je isao razvoj budizma? Ko je njihov Pavle? Ta filozofija mora imat jos nekih filozofa jer koliko znam da je Buda davno zivio da bi mu se moglo prenjet istinsko znacenje. Kad ljudi sumnjaju u postojanje Isusa kako onda mogu da ovako ubjedljivo prenose rjeci Bude?
Isto onako kako Ti znas da je 40 ljudi napamet naucilo nesto prije 1400 godina, i to da je prvi od njih bio totalno nepismen, pa da se to nije promjenilo za cijelo ovo vrijeme :D Koji si ti licemjer... :roll:

_BosanaC
Posts: 8452
Joined: 16/08/2005 14:02
Location: Sarajevo
Contact:

#14 Re: Budizam

Post by _BosanaC » 09/11/2005 09:12

Qalbus wrote:
_BosanaC wrote: Isto onako kako Ti znas da je 40 ljudi napamet naucilo nesto prije 1400 godina, i to da je prvi od njih bio totalno nepismen, pa da se to nije promjenilo za cijelo ovo vrijeme :D Koji si ti licemjer... :roll:

:-? Ja sam zavrsio teologiju i znam da je potvrdjeno to da je zapisano sve sto se tice historije islama a ovo je nesto sto se desilo daleko daleko.. i vise mi lici na neku bajku! Covjeku se smuci koliko puta se tu spominje sreca i svjetlo, skoro da zasljepi ´cojeka.. 8)
To sto si zavrsio teologiju ne znaci da si bilo kakav autoritet u tome da potvrdjujes i negiras sta se desilo prije 1400 a sta prije 2500 godina. Uostalom, ti potvrdjujes ono sto TEBI odgovara, a po drugima ocito si spreman i pljuvati. A opet ponavljam, licemjerje je cudna stvar, a posebno opasna u Islamu. Licemjerje i ponos u vjeri (ako si vec teolog onda znas o cemu pricam).

_BosanaC
Posts: 8452
Joined: 16/08/2005 14:02
Location: Sarajevo
Contact:

#15

Post by _BosanaC » 09/11/2005 09:29

Qalbus wrote:Onaj ko zeli znanje moze ga nac a ja ne govorim po svom misljenju nego sta sam ucio a Budizam je samo puka filozofija od covjeka o kome nista nije poznato dok je Muhammed a.s. historijska licnost koja je promjenila tok historije. Ako ti ovo nije jasno onda si mozda dozivio nirvanu!
P.s. Mozda bi se trebao zvat tibetanac a ne bosanac! :lol:
Drug svakom svoje 8) Kada budes imao kakav suvisliji argument, onda mozda i mozemo nastaviti s polemikom :) Sretno na putu koji slijedis.

User avatar
black
Posts: 15608
Joined: 19/06/2004 16:00
Location: ispod tresnje

#16

Post by black » 09/11/2005 12:37

..pa niko sa sigurnoscu ne moze reci niti dokazati ili osporiti da Buda nije bio ili je bio jedan od poslanika...

User avatar
stella_k
Posts: 2501
Joined: 09/03/2005 00:16
Location: Rodis se u Sarajevu i umires za Sarajevo

#17 Re: Budizam

Post by stella_k » 09/11/2005 15:41

Qalbus wrote:
_BosanaC wrote: Isto onako kako Ti znas da je 40 ljudi napamet naucilo nesto prije 1400 godina, i to da je prvi od njih bio totalno nepismen, pa da se to nije promjenilo za cijelo ovo vrijeme :D Koji si ti licemjer... :roll:

:-? Ja sam zavrsio teologiju i znam da je potvrdjeno to da je zapisano sve sto se tice historije islama a ovo je nesto sto se desilo daleko daleko.. i vise mi lici na neku bajku! Covjeku se smuci koliko puta se tu spominje sreca i svjetlo, skoro da zasljepi ´cojeka.. 8)
Ma znas, tebi kao i vecini "pravovjernih" fali satire.

I ne znam kome se to moze smuciti od srece i svjetla, valjda samo onima koji zive u mraku uma.

Lika
Posts: 188
Joined: 03/10/2005 16:19

#18

Post by Lika » 09/11/2005 15:55

Učitelj - Lama
Lama je taj koji nam otvara riznice Darme. Iako je istina, kao suština našeg uma, oduvek postojala - kljuceve riznice nam prvi pruža lama. On nam, poput ogledala pokazuje naše sopstveno lice, i iz nepreglednog okeana ucenja zahvata upravo onu kap koja je za nas, ovde i sada, korisna.


Budizam ima odlicne metode samospoznaje od kojih se netreba bjezati bez obzira kojom se vjerom definisali oni kojima je zaista stalo da spoznaju nesto sto neznaju (sebe).
Medjutim, budizam stvarno, o Bogu nema jasan stav, zapravo neznaju mnogo o Njemu.

Shoshana
Posts: 3273
Joined: 22/10/2005 21:48
Location: okolina Montreala

#19 Re: Budizam

Post by Shoshana » 09/11/2005 18:26

Qalbus wrote:
_BosanaC wrote: Isto onako kako Ti znas da je 40 ljudi napamet naucilo nesto prije 1400 godina, i to da je prvi od njih bio totalno nepismen, pa da se to nije promjenilo za cijelo ovo vrijeme :D Koji si ti licemjer... :roll:

:-? Ja sam zavrsio teologiju i znam da je potvrdjeno to da je zapisano sve sto se tice historije islama a ovo je nesto sto se desilo daleko daleko.. i vise mi lici na neku bajku! Covjeku se smuci koliko puta se tu spominje sreca i svjetlo, skoro da zasljepi ´cojeka.. 8)
Pa jel' te tome uce na teologiji???
Pa valjda bi TI trebao znati da je jedno od imena Alaha Svijetli (Al Nur)?
Ostala imena necu ni da pominjem - da ti se ne smuci, ne daj boze!

A teologiju sto si zavrsio - daje ti za pravo da ucis druge - al' u dzamiji, dzemat kad ti dodijele!

Ovdje mozes da izneses svoje misljenje, a vala kakvo ti je, mozes za sebe i da ga zadrzis!

User avatar
JBT
Posts: 5007
Joined: 20/11/2002 00:00
Location: Korea

#20

Post by JBT » 09/11/2005 22:48

Razlika izmedju mazge i covjeka je ta sto je Allah podario covjeku inteligenciju i ruke, pa mu je omogucio da moze skinuti one ograde na ocima sto mu smetaju da vide svijet oko sebe. Skidanjem tih ograda, covjek sebi prosiruje vidike, obogacuje dushu i postaje zrelijim za shvatanja Allahove volje i razloga zasto je odredio ljudima da vjeruju u njega na razlicite nacine.
:)

User avatar
stella_k
Posts: 2501
Joined: 09/03/2005 00:16
Location: Rodis se u Sarajevu i umires za Sarajevo

#21

Post by stella_k » 09/11/2005 23:40

JBT wrote:Razlika izmedju mazge i covjeka je ta sto je Allah podario covjeku inteligenciju i ruke, pa mu je omogucio da moze skinuti one ograde na ocima sto mu smetaju da vide svijet oko sebe. Skidanjem tih ograda, covjek sebi prosiruje vidike, obogacuje dushu i postaje zrelijim za shvatanja Allahove volje i razloga zasto je odredio ljudima da vjeruju u njega na razlicite nacine.
:)
:thumbup:

begefendija
Posts: 139
Joined: 04/11/2005 18:59

#22

Post by begefendija » 12/11/2005 13:31

Na terasi jednog budističkog hrama sjedili su učenici i raspravljali:
Jedan reče: - Zastava je ta koja se kreće.
- Ne, reče drugi - vjetar je taj koji se kreće.
Jedan učitelj zastade kraj njih i reče: - Um je taj koji se kreće!

hananah
Posts: 5497
Joined: 06/01/2004 00:00
Location: Sarajevo

#23

Post by hananah » 19/11/2005 22:56

Budizam kaze: sve je projekcija naseg uma :)
Znaci, sve je onako kako mi to vidimo, odnosno kako zelimo da vidimo u tom trenutku, zavisno od tacke gledanja, koja opet zavisi od masu faktora :)
Budizam je slobodna volja i cista logika :) kao i sve u Budizmu :)

scimitar
Posts: 79
Joined: 12/12/2003 00:00

#24

Post by scimitar » 21/11/2005 11:37

Unutarnje vasionsko proeciranje kroz astralne vizije unutarnjeg Sebe putavanje kroz transcedentnost vlastitog Uma uzsamootkrivanja i spoznavanje asoluta koji se ustvari apsolut od nishta u kosmičkom nishta to jest dze ba nestalo :D

Shuplja pricha shuplje metodologije shupljih ljudi.
Ni chafiri nisu ono shto su bili sad i oni moraju u nesto vjerovat pa makar to bile ove bajke ... :roll: bad chafirs bad :D

hananah
Posts: 5497
Joined: 06/01/2004 00:00
Location: Sarajevo

#25

Post by hananah » 22/11/2005 14:47

Tako i treba govornice :( Pljuvati po svemu sto je razlicito od tvoga, omalozavati takodjer :(

Post Reply