Klanjate li namaz?

Rasprave o vjerskim temama.

Moderator: Bloo

zahson
Posts: 110
Joined: 10/05/2016 10:00

#1 Klanjate li namaz?

Post by zahson » 27/07/2016 13:06

Hvala Allahu, Gospdaru svih svijetova. Neka je mir i blagoslov na našeg Poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i njegove lasne ashabe, kao i na sve muslimane i muslimanke.


Da vidimo koliko ovdje ljudi klanja, a koliko ne?

Kako se osječaju ovi koji ne klanjaju?

Jesu li svjesni da su u najmanju ruku veliki griješnici, i da ne obavljanje farzova je veći grijeh od svakog velikog grijeha ponaosob (bluda, ubistva, krađe, ogovaranja), a možda i čak od svih velikih grijeha zajedno?

Jesu li svjesni da je namaz temelj, i osnov vjere, prvi islamski šart (uslov)?

Kako oni sebe vide, da li muslimanima? Ako da, kakvi muslimani misle da su?

Jel stvarno misle da su dobri muslimani, jer tobože po klišeiziranoj rečenici oni "ne žele drugima zlo"? Jel misle da je to dovoljno za džennet?Ajeti o ostavljanju namaza.

– Kaže Allah, džellešanuhu, u prijevodu značenja ajeta:

” A njih smijeniše zli potomci, koji namaz napustiše i za požudama pođoše; oni će GAJJ pronaći; ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući. “ (Merjem, 59-60)

Kaže ibn Abbas u komentaru ovog ajeta: ” Ne znači da su ostavili namaz u potpunosti, već da ga nisu obavljali u njegovom vremenu “.
Kaže Kasim ibn Muhajmir: ” Izostavljali su njegovo pravo vrijeme, jer je njegovo potpuno ostavljanje kufr – nevjerstvo “.
Kaže Kurezi: ” Ostavljanje u ajetu znači da ga nisu obavljali u džematu “.
Sva ova mišljenja su ispravna jer svako od njih ulazi u ostavljanje namaza, iako se ove vrste razlikuju same po sebi.

Šta je to Gajj ?
– kaže ibn Abbas: propast;
– kaže Katade: zlo,
– kaže ibn Mesud: dolina u Džehennemu velike dubine i odvratnog jela.

Također kaže Uzvišeni u prijevodu ajeta:
” A teško onima koji, kad molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izršavaju “. (Al-Maun, 4-5)
Kaže Sad ibn Vekkas:
” Pitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ko su oni koji su nemarni prema svome namazu, pa je rekao: “To su oni koji ne obavljaju svoje namaze na vrijeme “.
To je ujedno i osobina munafika-licemjera, da su nemarni prema namazu, ustaju na namaz lijeno i ne spominju Allaha osim malo.

Pogledaj šta Kaže Uzvišeni, Subhanehu ve Te'ala, u prijevodu ajeta:

” Šta vas je dovelo u Sekar ? Reći će: ” Nismo namaz obavljali “. (Al-Mudessir, 42-43)– Kaže Uzvišeni u prijevodu ajeta:
” O vjernici neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine biće sigurno izgubljeni “. (Al-Munafikun, 9)

Kažu komentatori Kur`ana da se pod sjećanjem na Allaha u ajetu misli na pet dnevnih namaza. Zato onaj koga njegov imetak ili djeca odvrate od obavljanja namaza sigurno će propasti na dunjaluku i na ahiretu, jer svaka blagodat je od Uzvišenog Allaha, a namaz i sjećanje na Allaha, ‘azze ve dželle, jeste zapravo zahvala na tome.


Hadisi o ostavljanju namaza.

– Kaže Poslanik, alejhisselam:
” Prvo za šta će čovjek biti pitan na Sudnjem danu od svojih djela jeste namaz, ako on bude valjan uspjeće i biće spašen, a ako ne bude valjan propašće “. (suneni, Ahmed)

– Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

” Ugovor između nas i njih jeste namaz, ko ga ostavi počinio je kufr (nevjerstvo) “. (suneni, Ahmed)

– Kaže Poslanik, alejhisselam:

” Između roba-čovjeka i nevjerstva je ostavljanje namaza “. (suneni, Ahmed)

– Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

” Ko bude čuvao svoj namaz biće mu to svjetlo, dokaz i spas na Sudnjem danu, a ko ne bude čuvao svoj namaz neće mu biti on svjetlo niti dokaz niti spas na Sudnjem danu i biće na Sudnjem danu sa faraonom, Karunom, Hamanom i Ubej ibn Halefom.» (Ahmed, ibn Hiban)

Kažu neki učenjaci da će onaj ko ne bude obavljao namaz biti proživljen sa ovom četvoricom. Zato što ga od namaza odvraća ili imetak ili vlast ili služba ili trgovina. Pa ako ga odvrati od namaza njegov imetak biće proživljen sa Karunom, ako ga odvrati vlast biće proživljen sa faraonom, ako ga odvrati služba biće proživljen sa Hamanom a ako ga odvrati njegova trgovina sa Ubej ibn Halefom poznatim trgovcem Mekke”.

Izreke prvih generacija o neklanjanju namaza.


– Prenosi imam Malik u Muvetta` da je Omeru, radijAllahu anhum, kada je bio proboden rečeno: “Namaz o vladaru pravovjernih”, pa je rekao: “Da, jer nema udjela u Islamu onaj ko ostavi namaz, tj. nema ništa sa Islamom, zatim je klanjao a iz rane mu je tekla krv “.
– Kaže Abdullah ibn Sekik, radijAllahu anhum:

” Nisu drugovi Allahovog Poslanika smatrali ostavljanje nekog djela kufrom osim namaza”. (Tirmizi)

– Kaže ibn Mesud radijAllahu anhu: ” Ko ne klanja taj nema vjere “.
– Kaže ibn Hazm: “Nema većeg grijeha nakon širka od neklanjanja namaza u njegovo vrijeme i nepravednog ubistva vjernika “.

– Kaže Ibrahim En Nehai: “Ko ostavi namaz postao je kafir (nevjernik)”.

STAV ULEMME O OSTAVLJANJU NAMAZA (Njihovi stavovi su izvučeni iz Kur'ana i hadisa, pa stoga stav uleme je samo "tačka" na predhodno rečeno)

Imam Ahmed ibn Hanbel je rekao: „Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo koje ga izvodi iz Islama. Bit će ubijen ako se ne pokaje, i ne bude klanjao.“
Ebu Hanife, Malik, i Šafija, su rekli: „On je fasik (veliki grješnik), a nije nevjernik.“
Potom su se razišli, a Malik i Šafija kažu: „Bit će ubijen shodno šerijatskoj kazni (ne zbog nevjerstva)“, dok Ebu Hanife kaže: „Bit će kažnjen kaznom koja ne doseže stepen smrtne kazne.“

Imam el-Begavi rhm., kaže: „ Ulema se razilazi po pitanju tekfira muslimana koji namjerno ne obavlja farz-namaz. Ibrahim el-Neha'i, Ibnul-Mubarek, Ahmed, Ishak i dr., smatraju da će se takva osoba tekfiriti – smatrati nevjernikom. Omer r.a., je rekao: „Nema udjela u namazu osoba koja je ostavila namaz! Ibnu Mes'ud r.a., je rekao: Ostavljanje namaza je kufr. Abdullah b. Šekik rhm., kaže: Ashabi nisu gledali na ostavljanje bilo kojeg djela kao na djelo nevjerstva izuzev ostavljanja namaza. (Tirmizi, Hakim)

Imam el-Ševkani rhm., kaže: „Razilaženje islamskih učenjaka po pitanju statusa muslimana koji ne obavlja namaz iz nemara i lijenosti je opšte poznato. Većina uleme Selefa i Halefa je na stavu da takva osoba nije kafir-nevjernik, već da je u pitanju osoba fasik - veliki griješnik, što je stav imama Malika i imama Šafije rhm..“ (Pogledaj: Nejlul-Evtar, 1/369.)


ŠTA ĆE BITI AKO UMRETE KAO NEVJERNICI


1. Meleki otpadnike prekoravaju i udaraju njihova lica i leđa:
„A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: ‘Iskusite patnju u ognju. To je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima Svojim!” (El-Enfal, 50-51)

2. Bit će proživljeni sa nevjernicima i mušricima, jer njima i pripadaju:
„Sakupite nevjernike i one koji su se s njima družili i one kojima su se klanjali, mimo Allaha, i pokažite im put koji u Džehennem vodi.” (Esš-Saffat, 22-23)

3. Vječni boravak u Vatri:
"Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio, u njemu će vječno i zauvijek boraviti, ni zaštitnika ni pomagača neće naći. Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govoriće: 'Kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!” (Kur'an ,El-Ahzab, 64-66)


Ovu su samo neki od Ajeta, hadisa i izreka prvih generacija, i uleme koje govore o kazni onoga ko ne klanja namaz. Zato onaj ko ima trunku imana u svojim prsima shvatiće da je stvar jako ozbiljna. A kako i ne bi bila kada veliki broj islamskih učenjaka smatra onoga ko ostavi namaz nevjernikom. A teško se nevjernicima od Džehennemske vatre.

Ovdje također želimo da ukažemo na jednu jako bitnu stvar ili krivo ubjeđenje koje se nalazi kod velikog broja ljudi. Inače gotovo svaki musliman smatra i vjeruje da je zinaluk veliki grijeh. Svaki musliman zna da je pijenje alkohola veliki grijeh, da je jedenje svinjskog mesa veliki grijeh, da je krađa veliki grijeh, da je jedenje imetka siročeta veliki grijeh, da je ženidba sa svojom sestrom ili majkom veliki grijeh – čak kod ljudi nezamisliv.

Znaj dragi brate i cijenjena sestro muslimanko koji jos uvijek ne obavljate ili djelimično obavljate ovu islamsku dužnost tj. namaz, da je njegovo ostavljanje veći grijeh kod Uvišenog Allaha od ovih velikih grijeha koje smo spomenuli i od kojih se ježi koža ne samo muslimanu nego svakom razumnom čovjeku.

Zato požuri ka oprostu svoga Gospodara. I ne odlaži taj momenat do momenta kad se skupe da ti klanjaju dženazu, jer tada je već kasno !!!

Vrata pokajanja su otvorena onome ko želi da se pokaje. Zato, brate muslimanu, požuri pokajati se Allahu, Azze ve Dželle, iskreno to učini, pokaj se za ono što je prošlo, čvrsto odluči da se ne vratiš tome i mnogo budi pokoran Uzvišenom.

„ ... ali onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova rđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je; a onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio.” (El-Furkan, 70-71)


Last edited by zahson on 27/07/2016 14:36, edited 3 times in total.


zahson
Posts: 110
Joined: 10/05/2016 10:00

#2 Re: Klanjate li namaz?

Post by zahson » 27/07/2016 14:13

Image

zahson
Posts: 110
Joined: 10/05/2016 10:00

#3 Re: Klanjate li namaz?

Post by zahson » 27/07/2016 14:17

Image

User avatar
commendatore
Posts: 6045
Joined: 26/03/2016 10:24
Location: Niodaklevačka VukojeBIHа

#4 Re: Klanjate li namaz?

Post by commendatore » 27/07/2016 14:19

de mi reci sta ti imas od toga sto zbrajas koliko ih ima da klanja?

pa mi poslije reci sta mislis kakvi su ljudi koji trce na forum da ti odgovore da klanjaju?


:mrgreen:

User avatar
Montana
Posts: 5446
Joined: 03/09/2008 01:56
Location: cuba

#5 Re: Klanjate li namaz?

Post by Montana » 27/07/2016 14:23

Amen!

zahson
Posts: 110
Joined: 10/05/2016 10:00

#6 Re: Klanjate li namaz?

Post by zahson » 27/07/2016 14:24

commendatore wrote:de mi reci sta ti imas od toga sto zbrajas koliko ih ima da klanja?

pa mi poslije reci sta mislis kakvi su ljudi koji trce na forum da ti odgovore da klanjaju?


:mrgreen:
Otvorio sam temu, i da bi se stekao uvid u stanje, ali prvenstveno da bih pozvao ljude na pokornost Onom koji ih je stvorio, i opomenuo ih ukazavši im na opasnost nemara u kojem se nalaze po pitanju namaza na prvom mjestu, pa onda ostalih stvari.

Zar je bitno kakvi su ljudi koji trče da odgovore! Evo ti si potrčao prvi da otvoriš raspravu koja nema veze sa temom koja je vrlo konsrtruktivna, i neophodna nama Bošnjacima danas..

User avatar
commendatore
Posts: 6045
Joined: 26/03/2016 10:24
Location: Niodaklevačka VukojeBIHа

#7 Re: Klanjate li namaz?

Post by commendatore » 27/07/2016 14:37

zahson wrote:
commendatore wrote:de mi reci sta ti imas od toga sto zbrajas koliko ih ima da klanja?

pa mi poslije reci sta mislis kakvi su ljudi koji trce na forum da ti odgovore da klanjaju?


:mrgreen:
Otvorio sam temu, i da bi se stekao uvid u stanje, ali prvenstveno da bih pozvao ljude na pokornost Onom koji ih je stvorio, i opomenuo ih ukazavši im na opasnost nemara u kojem se nalaze po pitanju namaza na prvom mjestu, pa onda ostalih stvari.

Zar je bitno kakvi su ljudi koji trče da odgovore! Evo ti si potrčao prvi da otvoriš raspravu koja nema veze sa temom koja je vrlo konsrtruktivna, i neophodna nama Bošnjacima danas..
nema nista konstruktivno u raspravljanju o necem sto je izmedju boga i covjeka (koji vjeruje u boga)....

isto da si pitao de da se pobrojimo mi koji volimo mame i koliko nas voli zapravo mame.... besmislena tema.... a sad da ti objasnim jer nisi skonto moju poentu.... onaj ko ti potrci da odgovori da klanja je sto se mene tice beskorisni klanjac jer sta koga boli briga za ono sto je medju njim i bogom....

u biti mene slicne stvari podsjecaju na gej parade, gej prajd i slicno..... kao da se pobroje medju sobom i proklamiraju vrijednosti gej drustva - za sta mene i mnoge slicnim mojim nazorima boli briga ko se taslaci u guz.... to treba da je interna i intimna stvar - a ne stvar rasprave.....


bosnjake muslimane su iz govana izvlacili ljudi koji nisu imali vremena za namaz niti su imali vremena da se nekom marketinski pokrivaju praveci od islama KokaKolu i Pepsi....

kad su se pojavili ovi KokaKola i Pepsi muslimani koji dove i klanjaju od godisnjice do godisnjice gurajuci se u prvi saf a otmu im milione i milijarde iz usta i ruku - bosnjo je poceo da propada - a bogumi ima ih hiljade i hiljade koji klanjaju i kazu za sebe da su muslimani a pobiše muslimane redom u hiljadama i milionima..... kao sto su naprimjer radili dok su Gadafiju gurali stap u guzicu i pri tom tekbirali....

tako da u biti nije bitno je li ko klanja ili ne klanja - jer ga to ne cini ni puno vecim covjekom a bogumi ni puno manjim.....

User avatar
insomnia78
Posts: 62027
Joined: 03/04/2011 14:43

#8 Re: Klanjate li namaz?

Post by insomnia78 » 27/07/2016 14:47

Ne klanjam, pijem, jedem krmetinu, ne vjerujem u dzenet i dzehenem cak ni u boga a opet znam da cu, ako kojim slucajem postoji dzenet opet tamo prije nego mnogi klanjaci :D


S moje sokoćalo

User avatar
Montana
Posts: 5446
Joined: 03/09/2008 01:56
Location: cuba

#9 Re: Klanjate li namaz?

Post by Montana » 27/07/2016 14:53

insomnia78 wrote:Ne klanjam, pijem, jedem krmetinu, ne vjerujem u dzenet i dzehenem cak ni u boga a opet znam da cu, ako kojim slucajem postoji dzenet opet tamo prije nego mnogi klanjaci :D


S moje sokoćalo
Marš u džamiju ...al odma! :mrgreen:

User avatar
O'zone
Globalni moderator
Posts: 21894
Joined: 17/02/2008 20:29
Location: Kad god popizdite na vlast, sjetite se da i u opoziciji sjede ista takva govna...."

#10 Re: Klanjate li namaz?

Post by O'zone » 27/07/2016 14:56

Svako odgovara za svoje grijehe a ljudi se uporno guraju da i oni nešto sude nekome.....

Pusti svakoga neka živi svoj život kako hoće...

User avatar
insomnia78
Posts: 62027
Joined: 03/04/2011 14:43

#11 Re: Klanjate li namaz?

Post by insomnia78 » 27/07/2016 15:06

Montana wrote:
insomnia78 wrote:Ne klanjam, pijem, jedem krmetinu, ne vjerujem u dzenet i dzehenem cak ni u boga a opet znam da cu, ako kojim slucajem postoji dzenet opet tamo prije nego mnogi klanjaci :D


S moje sokoćalo
Marš u džamiju ...al odma! :mrgreen:
Jok ba. Ja se prijavio u rezervni sastav zandarmerije. Hocu 'vatam pokemone


S moje sokoćalo

zahson
Posts: 110
Joined: 10/05/2016 10:00

#12 Re: Klanjate li namaz?

Post by zahson » 27/07/2016 15:09

insomnia78 wrote:Ne klanjam, pijem, jedem krmetinu, ne vjerujem u dzenet i dzehenem cak ni u boga a opet znam da cu, ako kojim slucajem postoji dzenet opet tamo prije nego mnogi klanjaci :D

Ako je tako, za tebe Dženneta nema u slučaju da umreš na ovome što si napisao. Nema ga tako mi Onoga koji je stvorio Džennet.

User avatar
insomnia78
Posts: 62027
Joined: 03/04/2011 14:43

#13 Re: Klanjate li namaz?

Post by insomnia78 » 27/07/2016 15:12

I ako ga bude necese ljudi pitati ko ce u njega


S moje sokoćalo

zahson
Posts: 110
Joined: 10/05/2016 10:00

#14 Re: Klanjate li namaz?

Post by zahson » 27/07/2016 15:14

O'zone wrote:Svako odgovara za svoje grijehe a ljudi se uporno guraju da i oni nešto sude nekome.....

Pusti svakoga neka živi svoj život kako hoće...

Hahahah, pusteni su svi bolan. Niko nikoga ne forsira, niti na silu uvodi, niti iko ikome sudi. Razgovaramo, i argumentovano raspravljamo. Joj, kako su mi simpaticne teze o tome ce svako odgovarati za svoje, a kada treba muslimane osuditi, onda se citav svijet dize na noge za najmanju sitnicu..

User avatar
O'zone
Globalni moderator
Posts: 21894
Joined: 17/02/2008 20:29
Location: Kad god popizdite na vlast, sjetite se da i u opoziciji sjede ista takva govna...."

#15 Re: RE: Re: Klanjate li namaz?

Post by O'zone » 27/07/2016 15:16

zahson wrote:
O'zone wrote:Svako odgovara za svoje grijehe a ljudi se uporno guraju da i oni nešto sude nekome.....

Pusti svakoga neka živi svoj život kako hoće...

Hahahah, pusteni su svi bolan. Niko nikoga ne forsira, niti na silu uvodi, niti iko ikome sudi. Razgovaramo, i argumentovano raspravljamo. Joj, kako su mi simpaticne teze o tome ce svako odgovarati za svoje, a kada treba muslimane osuditi, onda se citav svijet dize na noge za najmanju sitnicu..
Svako će da odgovara za svoje grijehe. Kratko i jasno.

Poslato sa radnog mjesta...

Horcrux
Posts: 665
Joined: 24/04/2016 13:22

#16 Re: Klanjate li namaz?

Post by Horcrux » 27/07/2016 15:23

zahson wrote: Jesu li svjesni da je namaz temelj, i osnov vjere, prvi islamski šart (uslov)?

Jel stvarno misle da su dobri muslimani, jer tobože po klišeiziranoj rečenici oni "ne žele drugima zlo"? Jel misle da je to dovoljno za džennet? [/b][/size]
Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik,salallahu alejhi wa selem, rekao: "U Benu Israilu je bila jedna prostitutka koja je prolazila pored bunara sa vodom i osjetila žeđ. Sišla je u bunar i napila se vode. Kad je izašla vidjela je psa kako liže zemlju od žeđi, pa je skinula cipelu, opet sišla u bunar, zahvatila vode i napojila psa. Pa joj je Allah, dž.š., zahvalio i uveo je u džennet." (Sahih Buhari)
Ako je ovo njoj bilo dovoljno, bit ce dovoljno i nama (ako Bog da) - biti covjek iznad svega, nista vise. Na ostala pitanja necu da odgovaram.

User avatar
AmADin_gospo
Posts: 2203
Joined: 14/05/2010 11:29

#17 Re: Klanjate li namaz?

Post by AmADin_gospo » 27/07/2016 15:34

a šta vele učeni ljudi na ovo. imam jaranicu koja cuga ko smuk, šmrče, jebe se kako stigne i s kime, imala je boga pitaj kolio abortusa, a klanja 5 vakata. jel ona dobra muslimanka ili nije ?

User avatar
arzuhal
Posts: 20812
Joined: 03/06/2008 11:26
Location: u čajdžinici "Kod nefsu-l-levvame"

#18 Re: Klanjate li namaz?

Post by arzuhal » 27/07/2016 15:37

AmADin_gospo wrote:a šta vele učeni ljudi na ovo. imam jaranicu koja cuga ko smuk, šmrče, jebe se kako stigne i s kime, imala je boga pitaj kolio abortusa, a klanja 5 vakata. jel ona dobra muslimanka ili nije ?
Pa - moje osobno mišljenje - ako stigne klanjat 5 vakata pored svega što si nabrojao, onda joj skidam fes, jašta je! Samo što ona ne zna da joj ti nisi nikakav jaran kada tako pričaš o njoj i koristiš je kao neki svoj primjer, al' ona to ne zna pa joj ne može biti minus...

User avatar
Trafalgar Law
Posts: 15022
Joined: 08/07/2012 18:11
Location: Stick to the VPN protocol.

#19 Re: Klanjate li namaz?

Post by Trafalgar Law » 27/07/2016 15:38

Koliko si ti poradio na sebi da bi bio u stanju pozvati nekoga drugog da obavlja namaz,skreno se zapitaj,jer to ti je golema odgovornost (kada već vjeruješ u onaj svijet)?Bit ćeš pitan i u šta si pozivao,budući da danas među muslimanima postoji golem raskol,i svaka od strana(sekti) govori kako poziva na istinu,na Sunnet!?

Svako ima svoj izbor,lijepo od tebe,meni,kao i većini,to ne treba da bi bio sretniji u životu.

Pogledaj na svijet,širom otvorenih očiju,i vidjet ćeš da istu sudbinu dijele svi,klanjači i neklanjači,sve navedene nije mimoišla ovosvjetska nepravda glad,bijeda,bolesti,ratovi.Gdje je Bog,da makar olakša klanjačima,ako neće nama.

Volim da živim,da radim šta hoću,da radim kako hoću.Smrt me svakao neće mimoići.

Mir s'tobom.

User avatar
ExNihilo
Nindža revizor
Posts: 13834
Joined: 23/01/2008 07:05
Location: In the sheltering shade of the forest

#20 Re: Klanjate li namaz?

Post by ExNihilo » 27/07/2016 15:38

insomnia78 wrote:Ne klanjam, pijem, jedem krmetinu, ne vjerujem u dzenet i dzehenem cak ni u boga a opet znam da cu, ako kojim slucajem postoji dzenet opet tamo prije nego mnogi klanjaci :D


S moje sokoćalo
Imaš čistu dušu, je li to? :D

Što se tiče teme, metni anketu. Da narod demokratski glasa.

User avatar
ExNihilo
Nindža revizor
Posts: 13834
Joined: 23/01/2008 07:05
Location: In the sheltering shade of the forest

#21 Re: Klanjate li namaz?

Post by ExNihilo » 27/07/2016 15:39

AmADin_gospo wrote:a šta vele učeni ljudi na ovo. imam jaranicu koja cuga ko smuk, šmrče, jebe se kako stigne i s kime, imala je boga pitaj kolio abortusa, a klanja 5 vakata. jel ona dobra muslimanka ili nije ?
Facebook profil or did not happen. Da joj procijenimo iman.
Last edited by ExNihilo on 27/07/2016 15:42, edited 1 time in total.

User avatar
commendatore
Posts: 6045
Joined: 26/03/2016 10:24
Location: Niodaklevačka VukojeBIHа

#22 Re: Klanjate li namaz?

Post by commendatore » 27/07/2016 15:40

arzuhal wrote:
AmADin_gospo wrote:a šta vele učeni ljudi na ovo. imam jaranicu koja cuga ko smuk, šmrče, jebe se kako stigne i s kime, imala je boga pitaj kolio abortusa, a klanja 5 vakata. jel ona dobra muslimanka ili nije ?
Pa - moje osobno mišljenje - ako stigne klanjat 5 vakata pored svega što si nabrojao, onda joj skidam fes, jašta je! Samo što ona ne zna da joj ti nisi nikakav jaran kada tako pričaš o njoj i koristiš je kao neki svoj primjer, al' ona to ne zna pa joj ne može biti minus...
:lol: :lol: :lol: :lol: :izet: :mrgreen: :thumbup:

User avatar
commendatore
Posts: 6045
Joined: 26/03/2016 10:24
Location: Niodaklevačka VukojeBIHа

#23 Re: Klanjate li namaz?

Post by commendatore » 27/07/2016 15:50

Horcrux wrote:
zahson wrote: Jesu li svjesni da je namaz temelj, i osnov vjere, prvi islamski šart (uslov)?

Jel stvarno misle da su dobri muslimani, jer tobože po klišeiziranoj rečenici oni "ne žele drugima zlo"? Jel misle da je to dovoljno za džennet? [/b][/size]
Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik,salallahu alejhi wa selem, rekao: "U Benu Israilu je bila jedna prostitutka koja je prolazila pored bunara sa vodom i osjetila žeđ. Sišla je u bunar i napila se vode. Kad je izašla vidjela je psa kako liže zemlju od žeđi, pa je skinula cipelu, opet sišla u bunar, zahvatila vode i napojila psa. Pa joj je Allah, dž.š., zahvalio i uveo je u džennet." (Sahih Buhari)
Ako je ovo njoj bilo dovoljno, bit ce dovoljno i nama (ako Bog da) - biti covjek iznad svega, nista vise. Na ostala pitanja necu da odgovaram.
:thumbup:

User avatar
_BataZiv_0809
Nindža revizor
Posts: 40048
Joined: 09/05/2013 13:56
Location: ...da ti pricam prstima..kad padne haljina...

#24 Re: Klanjate li namaz?

Post by _BataZiv_0809 » 27/07/2016 16:10

ExNihilo wrote:
AmADin_gospo wrote:a šta vele učeni ljudi na ovo. imam jaranicu koja cuga ko smuk, šmrče, jebe se kako stigne i s kime, imala je boga pitaj kolio abortusa, a klanja 5 vakata. jel ona dobra muslimanka ili nije ?
Facebook profil or did not happen. Da joj procijenimo iman.
Nihilo bijase brzi :oops:

User avatar
Towelie
Posts: 7488
Joined: 03/05/2013 19:29

#25 Re: Klanjate li namaz?

Post by Towelie » 27/07/2016 16:28

Prima li se salat od murteda? :D

Post Reply