Page 1 of 1

#1 Vakufska imovina

Posted: 21/05/2007 11:06
by ljeposava
Ako imama zemlju u vrijednosti od 100 000 KM (otprilike lupam cifru) i zelim dati u vakufske svrhe,dzabe , da li mi Islamska zajednica moze u zamjenu dati stan u nekoj manjoj vrijednosti kako bih imala gdje zivjeti?

#2 Re: Vakufska imovina

Posted: 21/05/2007 13:25
by Fair Life
ljeposava wrote:Ako imama zemlju u vrijednosti od 100 000 KM (otprilike lupam cifru) i zelim dati u vakufske svrhe,dzabe , da li mi Islamska zajednica moze u zamjenu dati stan u nekoj manjoj vrijednosti kako bih imala gdje zivjeti?
Ti rece dzabe.... a onda... "stan" ??

#3 Re: Vakufska imovina

Posted: 21/05/2007 13:31
by ines.c
ljeposava wrote:Ako imama zemlju u vrijednosti od 100 000 KM (otprilike lupam cifru) i zelim dati u vakufske svrhe,dzabe , da li mi Islamska zajednica moze u zamjenu dati stan u nekoj manjoj vrijednosti kako bih imala gdje zivjeti?


Vakuf označava dobro koje neka osoba (vakif) svojevoljno izdvoji iz svoje imovine, predajući je Allahu dž.š, dok prihodi ili svrha vakufa služe ljudima

Prvim vakufom se smatra vakuf Omera r.a koji je ufakufio bašću sa palmama koju je nazvao "Semg". Prema hadisu, Omer je prije uvakufljenja Poslaniku rekao "O Allahov Poslaniče, imam jednu bašču, koju puno volim i želim je dati kao trajno dobro!" Poslanik je odgovorio: "Uvakufi stvar tako da se ona ne može ni prodati, niti darovati, niti naslijediti, a njeni prihodi da se upotrebljavaju, kao opće dobro!"

#4

Posted: 21/05/2007 13:46
by nokia6170
ma sve se moze:)

#5

Posted: 21/05/2007 13:48
by ines.c
Najbolje da pokusas kontaktirati nekog strucnog ko ce moci tacno da ti odgovori na pojedinosti http://www.rijaset.ba

PRAVILA

o uvakufljenjuI

Predmet uvakufljenja u skladu sa ovim Pravilima mogu biti nepokretne i pokretne

stvari.

1. NEPOKRETNE STVARIII

Po iskazanoj želji i namjeri vakifa koji želi uvakufiti dio svog nepokretnog imetka, vakif medžlisu ili drugoj ustanovi IZ podnosi pismeni zahtjev koji sadrži:

- tačno preciziranje nekretnina koje se žele uvakufiti,

- nedvojbeno iskazana volja vakifa da želi uvakufiti predmetni nekretninu,

- šart vakifa - uslovi (svrha i cilj, raspodjela prihoda i dr.),

- imenovanje mutevelije vakifa (ako za to postoji želja vakifa),

- potpis vakifa.

Nakon podnošenja pismenog zahtjeva, medžlis ili druga ustanova IZ na čijem se području nalazi vakif, ispituje opravdanost predmetnog uvakufljenja, što podrazumjeva

sljedeće: ... ...

- da je nekretnina koja se želi uvakufiti bez tereta ( da je u vlasništvu i faktičkom posjedu, (z.k.ul. i posjedovni list), da se ne vodi bilo kakav spor od strane vakifa sa trećim licima da, nije pod zakupom ili drugim teretnim pravnim poslom, i dr.),

- da predmetna nekretnina može služiti ciljevima uvakufljenja koje želi postići vakif,

- mišljenje muftije o opravdanosti uvakufljenja na čijem području se nalazi medžlis IZ.III

Pismeni izvještaj u skladu sa tačkom II ovih Pravila, medžlis odnosno druga ustanova IZ dostavlja Vakufskoj direkciji.

Na osnovu dostavljenog izvještaja, Vakufska direkcija ocijenjuje konačnu opravdanost uvakufljenja. Ukoliko se ocijeni daje neophodno, predstavnici Vakufske direkcije mogu izaći na lice mjesta.

Utvrđen prijedlog Vakufska direkcija dostavlja Rijasetu IZ radi donošenja konačne

odluke.

Prijedlog Vakufske direkcije iz prethodnog stava sadrži:

- tražene podatke iz tačke II ovih Pravila,

- mišljenje Vakufske direkcije,

- prijedlog Odluke o uvakufljenju koju donosi Rijaset IZ.

Organ nadležan za sprovođenje Odluke Rijaseta IZ o uvakufljenju je Vakufska direkcija.IV

Nakon donošenja konačne odluke o uvakufljenju iz prethodnog člana ovih Pravila, vakif po sopstvenoj želji može sačiniti vakufnamu.

Vakufnama iz prethodnog stava mora sadržavati sljedeće elemente:

- početak vakufrtame je sa bismilom, zahvalom Allahu dž.š. i salavatom na Poslanika,

- preciziranje predmeta uvakufljenja i šart vakifa (svrha i cilj, raspodjela prihoda i dr.),

- svojeručni potpis vakifa.Vakufska direkcija sačinjeva tri primjerka prepisa orginala vakufname koje dostavlja: nadležnom medžlisu IZ, arhivu IZ u BiH, a jedan primjerak zadržava za svoju arhivu.2. POKRETNE STVARI

V

Pod pokretnim stvarima koje se mogu uvakufiti se podrazumjevaju: novčana sredstva i vrijednosni papiri, kao i druge pokretne stvari za koje se u skaldu sa Pravilima ocjeni da mogu biti predmet uvakufljenja.a) Novčana srestva

VI

Vakifu koji uvakufi određeni iznos novčanih sredstava izdaje se priznanica.

Kopiju priznanice medžlis ili druga ustanova IZ dostavlja Vakufskoj direkciji.

Nakon prijema kopije priznanice, Vakufska direkcija sačinjava vakufnamu.

Vakufnama iz prethodnog stava se sačinjava u dva istovjetna primjerka od kojih se jedan dostavlja vakifu, a drugi u arhivu Vakufske direkcije.VII

Uvakufljenja novčana sredstva kojima vakif nije odredio namjenu dijele se na sljedeći način:

- 40% sredstava zadržava medžlis IZ u svrhu vjerskog obrazovanja na svom području,

- 60% sredstava se polaže na račun Rijaseta IZ u općeobrazovni fond IZ u BiH.

Uvakufljena novčana sredstva gdje je vakif odredio specifičnu svrhu, u cjelosti se

usmjeravaju namjenskom korisniku uvakufljenih sredstava.b) Ostale pokretne stvariVIII

Po iskazanoj želji i namjeri vakifa koji želi uvakufiti dio svog pokretnog imetka, vakif medžlisu ili drugoj ustanovi IZ podnosi pismeni zahtjev koji sadrži:

- tačno preciranje stvari koja se želi uvakufiti,

- šart vakifa - uslovi uvakufljenja,

- potpis vakifa.

Nakon podnošenja pismenog zahtjeva, medžlis ili druga ustanova IZ na čijem se području nalazi vakif, ispituje opravdanost predmetnog uvakufljenja, što podrazumjeva sljedeće:

- daje pokretna stvar u vlasništvu vakifa,

- da pokretna stvar u naravi nije u suprotnosti sa šerijatskim propisima,

- da predmetna stvar može služiti ciljevima uvakufljenja koji želi postići vakif.

IX

Na osnovu pismenog izvještaja medžlisa ili druge ustanove IZ, odluku o uvakufljenju pokretne stvari donosi Vakufska direkcija.

Nakon donesene odluke iz prethodnog stava, Vakufska direkcija sačinjava vakufnamu.

Vakufnama iz prethodnog stava sačinjava se u dva istovjetna primjerka od kojih se jedna dostavlja vakifu, a druga u arhivu Vakufske direkcije.X

Za uvakufljavanje novčanih sredstava čija vrijednost ne prelazi 500 KM u BIH a 2000 u dijaspori, kao i pokretnih stvari čija vrijednost ne prelazi 1000 KM, ne primjenjuje se procedura propisana ovim Prvilima.

Evidenciju o uvakufljenju pokretnih stvari iz prethodnog stava vodi medžlis ili druga ustanova IZ.3. ZAJEDNIČKE ODREDBE

4.XI

Vakufska direkcija vodi registar svih uvakufljenja nastalih od dana donošenja ovih Pravila.XII

Formu i sadržaj zahtjeva iz tačke V i VIII ovih Pravila propisuje Vakufska direkcija, koje će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovih Pravila dostaviti medžlisima i drugim ustanovama IZ.XIII

Za sprovođenje ovih Pravila nadležna je Vakufska direkcija.XIV

Pravila stupaju na snagu danom donošenja.

#6

Posted: 21/05/2007 14:25
by ljeposava
fino si ti ovo sve rekao, ali treba mi jos informacija. neko mi rece da su u islamskoj zajednici pravi lopovi :-)
necu o tome da mislim....
Fire Life pa zar nije dzabe kad se daje 80% imetka? Moram i ja negdje biti :)

#7

Posted: 21/05/2007 14:45
by ines.c
Ako te zaista zanima sve potrebne informacije mozes pronaci na http://www.rijaset.ba

imovina koja se uvakufljuje mora imati ciste papire

a ako je tema otvorena samo radi provociranja i vrijedjanja onda je to zaista suprotno od lijepog.pozdrav.

#8

Posted: 21/05/2007 14:51
by ljeposava
nije tema otvorena radi provokacije , naprotiv