Ko je odgovoran za pogorsanu bezbjedonosnu situaciju u SA?

Lokalna dešavanja, politički život, medijska scena, sve o glavnom gradu BiH i okolini od jutra do mraka.

Moderator: O'zone

Ko snosi najvecu odgovornost za pogorsanu bezbjedonosnu situaciju u Sarajevu?

1. Policija
15
11%
2. Tuzilastvo
26
19%
3. Sud
33
24%
4. Vlada KS
21
16%
5. Svi podjednako
40
30%
 
Total votes: 135

User avatar
Creasy
Posts: 2980
Joined: 27/11/2010 08:33

#1 Ko je odgovoran za pogorsanu bezbjedonosnu situaciju u SA?

Post by Creasy » 13/06/2011 14:01

Pri­pa­dni­ci MUP-a Kan­to­na Sa­ra­je­vo uhap­si­li su 23-go­diš­njeg Ane­la Sej­fo­vi­ća, zbog su­mnje da je čet­vrtak oko 12 sa­ti u uli­ci Su­lje Ja­hi­ća, u Bu­ča Po­to­ku, iz pi­što­lja ispa­lio ne­ko­li­ko hi­ta­ca. Tom pri­li­kom, ka­ko je ''San'' već pi­sao, ni­je bi­lo po­vri­je­đe­nih oso­ba, dok je na auto­mo­bi­lu ''golf'' nas­ta­la ma­nja ma­te­ri­jal­na šte­ta od ispa­lje­nih me­ta­ka.

Gra­đa­ni u stra­hu

In­te­re­san­tno je da je Sej­fo­vić, ovo kri­vi­čno dje­lo po­či­nio sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je pu­šten iz pri­tvo­ra, a u ko­jem se na­šao na­kon što su ga sa­ra­jev­ski po­li­caj­ci dva da­na pri­je to­ga uhap­si­li zbog šver­ca dva i po ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­ane. Pre­tre­som Sej­fo­vi­će­ve ku­će po­li­ci­ja je pro­na­šla i oru­žje. Pri­pa­dni­ci MUP-a Kan­to­na Sa­ra­je­vo su ga u da­lju na­dle­žnost pre­da­li sa­ra­jev­skom Tu­ži­laš­tvu, ko­je je Općin­skom su­du upu­ti­lo pri­je­dlog da se osu­mnji­če­nom odre­di pri­tvor zbog opa­snos­ti da bi bo­rav­kom na slo­bo­di mo­gao po­či­ni­ti no­vo kri­vi­čno dje­lo. Me­đu­tim, odlu­kom sut­ki­nje Op­štin­skog su­da u Sa­ra­je­vu, Sej­fo­vić je pu­šten iz pri­tvo­ra i to u čet­vrtak u 9. 45 sa­ti.

Gra­đa­ni su u stra­hu upra­vo zbog ova­kvog, ali i mno­gih dru­gih slu­ča­je­va, gdje se po­či­ni­oci, ne­ri­jet­ko, onih naj­te­žih obli­ka kri­vi­čnih dje­la, po­put ubis­tva, pu­cnja­va, ek­splo­zi­ja, na­đu na slo­bo­di. - Naj­go­re je u to­me što ka­da bi za­us­ta­vi­li bi­lo ko­jeg gra­đa­ni­na na uli­ci i pi­ta­li ko je kriv za lo­šu bez­bje­do­no­snu si­tu­aci­ju u gra­du, ko iz to­pa bi vam ka­za­li ka­ko je za sve kri­va po­li­ci­ja. Na­ra­vno, to gra­đa­ni go­vo­re, jer ni­su upu­će­ni. Na­ime, po­li­ci­ja u naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va ra­svi­je­tli kri­vi­čna dje­la, ne­ri­jet­ko i spri­je­či, na­kon če­ga osu­mnji­če­ne za­drži­mo u 24-sa­tnom pri­tvo­ru, a po­tom pre­da­je­mo na­dle­žnom tu­ži­laš­tvu, uko­li­ko ima osno­va za ta­kvo ne­što. Ne tre­ba kri­vi­ti ni Tu­ži­laš­tvo, ko­je kao i mi po Za­ko­nu mo­že odre­di­ti is­to 24 sa­tni pri­tvor, te upu­ti­ti zah­tjev za je­dno­mje­se­čni pri­tvor. A, ka­sni­je je sve na su­di­ji za pret­ho­dno sa­slu­ša­nje, ko­ji da­je ko­na­čan sud, odno­sno da li će ne­ko bi­ti pu­šten ili za­držan u za­tvo­ru - ka­zao je za ''San'' Ir­fan Ne­fić, gla­sno­go­vor­nik MUP-a Kan­to­na Sa­ra­je­vo.

Ne­fić je po­dvu­kao i to da po­li­ci­ja, upra­vo sa po­vra­tni­ci­ma kri­vi­čnih dje­la ima naj­vi­še pro­ble­ma. Čak u vi­še od 50 od­sto slu­ča­je­va, ka­ko ka­že Ne­fić, iza kri­vi­čnih dje­la sto­je oso­be ko­je su već pri­vo­đe­ne.

Šta ka­žu u Tu­ži­laš­tvu i Su­du

U Kan­to­nal­nom tu­ži­laš­tvu u Sa­ra­je­vu, ni­su htje­li ni­ko­ga op­tu­ži­va­ti za ovu vrlo lo­šu po­ja­vu, odno­sno pra­ksu u Su­du.

- Mi ne mo­že­mo utje­ca­ti na odlu­ku Su­da, ali se mo­že­mo ža­li­ti, baš kao što je to bio slu­čaj sa Sej­fo­vi­ćem. Ali, dok se žal­ba ra­zmo­tri, osu­mnji­če­ni se već na­đe na slo­bo­di, jer mu is­te­kne 24-sa­tni pri­tvor - ka­že Ja­smi­na Omi­če­vić, gla­sno­go­vor­ni­ca sa­ra­jev­skog Tu­ži­laš­tva.

Oči­gle­dno da sve na­dle­žne in­sti­tu­ci­je, či­ni se, pre­ba­cu­ju ''lop­ti­cu od­go­vor­nos­ti'' s je­dne na dru­ge, ali je ne­spor­no da, ba­rem ka­da je ri­ječ o za­drža­va­nju re­vol­ve­ra­ša i kri­mi­na­la­ca, naj­ve­ću od­go­vor­nost i ulo­gu ima na­dle­žni sud.

- Ni­ko se ne osje­ća la­go­dno ka­da uju­tro u no­vi­na­ma pro­či­ta da je ne­ka oso­ba, ko­ja je pret­ho­dno pu­šte­na jer ni­je bi­lo do­vo­ljno ra­zlo­ga za za­dra­ža­va­nje, po­či­ni ne­ko no­vo kri­vi­čno dje­lo. Me­đu­tim, gra­đa­ni tre­ba­ju zna­ti da sve ovi­si od slu­ča­ja do slu­ča­ja, te da ni­ti je­dan su­di­ja ne pu­šta ne­ku oso­bu na slo­bo­du što mu je ''ćejf'' - po­ru­čio je Slo­bo­dan Ni­ko­lić, gla­sno­go­vor­nik Kan­to­nal­nog su­da u Sa­ra­je­vu.
Last edited by Creasy on 26/06/2011 15:46, edited 1 time in total.


zonbirile
Posts: 11886
Joined: 09/10/2008 12:06

#2 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by zonbirile » 13/06/2011 14:18

organizovani kriminal-dok god se stanje ne nazove pravim imenom biti će ovako.

Klodovik
Posts: 2727
Joined: 12/03/2007 00:39

#3 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by Klodovik » 13/06/2011 14:23

De neka neko napiše "krivi smo mi". Nije toga bilo ima dva dana.

User avatar
amrica
Posts: 7118
Joined: 26/01/2007 17:58

#4 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by amrica » 13/06/2011 14:39

Policija je najmanje kriva, tacnije uopce nije kricva sto se razbojnici, odranije poznati policiji, visestruki povratnici u vrsenju krivicnih djela, poznati po izazivanju opce opasnosti, zbog pokusaja ubistva, 20 kila droga... pustaju na slobodu.

Oni odrade 90% posla, vecina kriminlaca bude uhapsena rekordno, a sud ih pusti jos rekordnije... :run:

User avatar
JThomas
Posts: 64699
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: vjerna ŽEKIPA
Been thanked: 471 times

#5 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by JThomas » 13/06/2011 14:48

Klodovik wrote:De neka neko napiše "krivi smo mi". Nije toga bilo ima dva dana.
pa brate, i policija, i sudije, i tužioci, i kriminalci se regrutuju iz redova "nas", nisu pali s marsa...

User avatar
Comrad
Posts: 4326
Joined: 17/04/2007 12:40
Location: C:\Program files

#6 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by Comrad » 13/06/2011 15:19

Je li moze policija iznova hvatati ove ponavljace samo na osnovu sumnje?

Dakle, znas da ga je sudija pustio na cekanje sudjenja. Cim izadje iz sudnice odmah ga pokupis i opet u cuzu 24h. Sutra opet tako. I tako svaki dan do sudjenja.

Sarajevo je malo, nema puno tih kriminilaca. I evo i oni sami priznaju da im problem cine ponavljaci. Pa brate pratite ih. Barem eto znate ko vam pravi problem. Ako znas da su sanse bubam 80% da ce tamo neki lik napravit problem, pa prati ga, pretresi ga svaki dan. Sacekaj ga ispred kuce, cim ustane ujutro i odmah ga pretresi. Kad sjedne na kafu, pretresi ga...naslo bi se dosta toga. Siguran sam da svi nosaju nesto, ili im pistolj padne sa neba kad zatreba.

Ne kazem ja, policija obavi dobar posao. Medjutim, imam osjecaj da su i oni malo pasivni i da iskoristavaju sta mogu iskoristiti da ne rade svoj posao. Policija je ta koja je direktno na terenu, ako im ne odgovara zakon, pa ako iko moze utjecati na njegovu izmjenu onda su to oni. Ako je zakon ok, ajmo onda napravit zajedno proteste policija i gradjani da uticemo na sudije da donose malo rigoroznije kazne, jer bice i nama, a i policiji lakse.

zonbirile
Posts: 11886
Joined: 09/10/2008 12:06

#7 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by zonbirile » 13/06/2011 15:22

Comrad wrote:Je li moze policija iznova hvatati ove ponavljace samo na osnovu sumnje?

Dakle, znas da ga je sudija pustio na cekanje sudjenja. Cim izadje iz sudnice odmah ga pokupis i opet u cuzu 24h. Sutra opet tako. I tako svaki dan do sudjenja.

Sarajevo je malo, nema puno tih kriminilaca. I evo i oni sami priznaju da im problem cine ponavljaci. Pa brate pratite ih. Barem eto znate ko vam pravi problem. Ako znas da su sanse bubam 80% da ce tamo neki lik napravit problem, pa prati ga, pretresi ga svaki dan. Sacekaj ga ispred kuce, cim ustane ujutro i odmah ga pretresi. Kad sjedne na kafu, pretresi ga...naslo bi se dosta toga. Siguran sam da svi nosaju nesto, ili im pistolj padne sa neba kad zatreba.

Ne kazem ja, policija obavi dobar posao. Medjutim, imam osjecaj da su i oni malo pasivni i da iskoristavaju sta mogu iskoristiti da ne rade svoj posao. Policija je ta koja je direktno na terenu, ako im ne odgovara zakon, pa ako iko moze utjecati na njegovu izmjenu onda su to oni. Ako je zakon ok, ajmo onda napravit zajedno proteste policija i gradjani da uticemo na sudije da donose malo rigoroznije kazne, jer bice i nama, a i policiji lakse.
-------------------------------------
nema potrebe,može do 30 dana u istražni,što znači i 10 dana,ali....Kao i saobraćajka do 8g,ali rijetko ko preko 2-3g.

User avatar
Not My Idea
Posts: 14655
Joined: 15/03/2011 23:12
Been thanked: 2 times

#8 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by Not My Idea » 13/06/2011 15:23

krivi smo mi sto smo ih pustili..

User avatar
Creasy
Posts: 2980
Joined: 27/11/2010 08:33

#9 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by Creasy » 13/06/2011 15:26

Comrad wrote:Je li moze policija iznova hvatati ove ponavljace samo na osnovu sumnje?
Ne moze.
Dakle, znas da ga je sudija pustio na cekanje sudjenja. Cim izadje iz sudnice odmah ga pokupis i opet u cuzu 24h. Sutra opet tako. I tako svaki dan do sudjenja.
To bi bilo najlakse. :)
Sarajevo je malo, nema puno tih kriminilaca. I evo i oni sami priznaju da im problem cine ponavljaci. Pa brate pratite ih. Barem eto znate ko vam pravi problem. Ako znas da su sanse bubam 80% da ce tamo neki lik napravit problem, pa prati ga, pretresi ga svaki dan. Sacekaj ga ispred kuce, cim ustane ujutro i odmah ga pretresi. Kad sjedne na kafu, pretresi ga...naslo bi se dosta toga. Siguran sam da svi nosaju nesto, ili im pistolj padne sa neba kad zatreba.

Naravno da ih pratimo, ali i oni znaju da su praceni, pa su oprezni. Medjutim, ne mozes ih pratiti 24/7...
Ne kazem ja, policija obavi dobar posao. Medjutim, imam osjecaj da su i oni malo pasivni i da iskoristavaju sta mogu iskoristiti da ne rade svoj posao. Policija je ta koja je direktno na terenu, ako im ne odgovara zakon, pa ako iko moze utjecati na njegovu izmjenu onda su to oni. Ako je zakon ok, ajmo onda napravit zajedno proteste policija i gradjani da uticemo na sudije da donose malo rigoroznije kazne, jer bice i nama, a i policiji lakse.

:thumbup:

zonbirile
Posts: 11886
Joined: 09/10/2008 12:06

#10 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by zonbirile » 13/06/2011 15:32

vratiti sudijama platu na normalu,raspustiti višak u policiji i da vidiš kako sve ide kao podmazano.

User avatar
amrica
Posts: 7118
Joined: 26/01/2007 17:58

#11 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by amrica » 13/06/2011 15:51

A decertifikacija :-?

EUPM nadgleda da ko ne povrijedi ljudska prava tog olosa, a policija :run:

Najbolje bi bilo vratiti milicijske ovlasti, prvo pendrek, pa identifikacija. Sljive pa zatvor. Cak i da ga sudije pusti, nece mu vise pasti na pamet da nesto pokusa.

User avatar
JThomas
Posts: 64699
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: vjerna ŽEKIPA
Been thanked: 471 times

#12 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by JThomas » 13/06/2011 16:18

jel vi stvarno mislite da policija ne tuče? e ludi ste ako mislite, majke mi.

izvjesnost kazne je po svim istraživanjima neuporedivo važnija od strogoće. suština je u svijesti i osjećaju da se kazna može izbjeći i da se zločin isplati...to genijalno kaže narator iz čitulje: stekao se dojam da se zločin isplati! e u toj rečenici leži cijeli zec...

mahalas505
Posts: 2593
Joined: 08/10/2005 09:13

#13 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by mahalas505 » 13/06/2011 22:33

JThomas wrote:jel vi stvarno mislite da policija ne tuče? e ludi ste ako mislite, majke mi.

izvjesnost kazne je po svim istraživanjima neuporedivo važnija od strogoće. suština je u svijesti i osjećaju da se kazna može izbjeći i da se zločin isplati...to genijalno kaže narator iz čitulje: stekao se dojam da se zločin isplati! e u toj rečenici leži cijeli zec...
Vala neka i pravnik moze nesto pametno reci :-D . Salim se malo , upravo si napisao sustinu problema, a to je svijest da se zlocin isplati. Samo sto je oporavak dosta tezak, i cesto je potreban neki sok(isto kao sto je rat doveo do ovakvog stanja), da se situacija promijeni. Sistem vrijednosti je totalno poremecen, i tesko je to ponovo vratiti na normalni kolosijek...

User avatar
Chisum
Posts: 4409
Joined: 12/02/2009 13:25
Location: SARAJEVO
Has thanked: 5 times
Been thanked: 15 times

#14 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by Chisum » 16/06/2011 23:47

Tuzilastvo, pravosudni sistem... dva segmenta koji trebaju biti stubovi pravne drzave, reda i poretka. Kada oni zakazu, kada oni postanu leglo i regrutni centar podmicenih i korumpiranih, sve ode u tri picke materine, kao sto se i vidi iz prilozenog.

Medjutim, ni drotovima nije mane... Uljuljali se u ispraznim opravdanjima, te uzivaju u ovom nije do nas statusu. Ne vidim da se bune. Cak mislim da im i te kako odgovara ovakvo stanje stvari.

Sramotno, ali to je realnost - i jedni i drugi su nas vratili u doba kada je covjek morao sam da istjeruje pravdu, dovodeci tako mnoge od nas, i to ne rijetko, na onu drugu stranu zakona, stavljajuci pred nas rizik da budemo hapseni i tuzeni jer smo bili prinudjeni braniti sebe, porodicu, ili svoju imovinu, onda, kada to drzava nije u stanju da radi.

User avatar
Creasy
Posts: 2980
Joined: 27/11/2010 08:33

#15 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by Creasy » 17/06/2011 00:20

A jedan wrote:postavljac teme nek se prvo malo obrazuje o znacenju rijeci anarhija.
inace shvatam poentu teme al anarhija je pogresan izraz.

Ti se prvo nauci pisati, pa onda nekog citiraj na forumu... :-)

vouvl
Posts: 114
Joined: 06/05/2011 23:18

#16 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by vouvl » 17/06/2011 02:22

A jedan wrote:postavljac teme nek se prvo malo obrazuje o znacenju rijeci anarhija.
inace shvatam poentu teme al anarhija je pogresan izraz.

anarhija u bukvalnom smislu je bezvlašće ili kada svaka budala ima vlast- nesto kao kod nas, a ne samo borba protv nekog diktatotra i slicnih pizdarija.

zonbirile
Posts: 11886
Joined: 09/10/2008 12:06

#17 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by zonbirile » 17/06/2011 07:38

može li dirigovana anarhija :D

User avatar
braca
Posts: 847
Joined: 08/08/2005 14:56

#18 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by braca » 17/06/2011 09:59

Chisum wrote:Tuzilastvo, pravosudni sistem... dva segmenta koji trebaju biti stubovi pravne drzave, reda i poretka. Kada oni zakazu, kada oni postanu leglo i regrutni centar podmicenih i korumpiranih, sve ode u tri picke materine, kao sto se i vidi iz prilozenog.

Medjutim, ni drotovima nije mane... Uljuljali se u ispraznim opravdanjima, te uzivaju u ovom nije do nas statusu. Ne vidim da se bune. Cak mislim da im i te kako odgovara ovakvo stanje stvari.

Sramotno, ali to je realnost - i jedni i drugi su nas vratili u doba kada je covjek morao sam da istjeruje pravdu, dovodeci tako mnoge od nas, i to ne rijetko, na onu drugu stranu zakona, stavljajuci pred nas rizik da budemo hapseni i tuzeni jer smo bili prinudjeni braniti sebe, porodicu, ili svoju imovinu, onda, kada to drzava nije u stanju da radi.


Svaka cast care! :thumbup:

@A jedan: postavljac teme ocito ne zna sta pise, no jedno je sigurno - u Sarajevu i u BiH NEMA anarhije, hvala Bogu, mnoge stvari ipak funkcionisu, kako tako, pa je sve to zajedno daleko od anarhije. Ima samo tona parazita koji ne rade svoj posao, i tona drugih koji bi taj posao radili odlicno, ali im ovi uhljebljeni paraziti ne daju.

User avatar
Creasy
Posts: 2980
Joined: 27/11/2010 08:33

#19 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by Creasy » 17/06/2011 10:41

braca wrote:
Chisum wrote:Tuzilastvo, pravosudni sistem... dva segmenta koji trebaju biti stubovi pravne drzave, reda i poretka. Kada oni zakazu, kada oni postanu leglo i regrutni centar podmicenih i korumpiranih, sve ode u tri picke materine, kao sto se i vidi iz prilozenog.

Medjutim, ni drotovima nije mane... Uljuljali se u ispraznim opravdanjima, te uzivaju u ovom nije do nas statusu. Ne vidim da se bune. Cak mislim da im i te kako odgovara ovakvo stanje stvari.

Sramotno, ali to je realnost - i jedni i drugi su nas vratili u doba kada je covjek morao sam da istjeruje pravdu, dovodeci tako mnoge od nas, i to ne rijetko, na onu drugu stranu zakona, stavljajuci pred nas rizik da budemo hapseni i tuzeni jer smo bili prinudjeni braniti sebe, porodicu, ili svoju imovinu, onda, kada to drzava nije u stanju da radi.


Svaka cast care! :thumbup:

@A jedan: postavljac teme ocito ne zna sta pise, no jedno je sigurno - u Sarajevu i u BiH NEMA anarhije, hvala Bogu, mnoge stvari ipak funkcionisu, kako tako, pa je sve to zajedno daleko od anarhije. Ima samo tona parazita koji ne rade svoj posao, i tona drugih koji bi taj posao radili odlicno, ali im ovi uhljebljeni paraziti ne daju.
I ti se busas da si neki funkcioner i intelektualac, a doslovno si shvatio naziv ove teme... :roll:

Area_51
Posts: 962
Joined: 03/09/2007 00:09
Location: Rodjeni Sarajlija

#20 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by Area_51 » 17/06/2011 11:37

Najvecu odgovornost snosi svakako Vlada Kantona Sarajevo, jer nije donijela izmjene zakona kojim bi se omogucio drugaciji tretman onih koji krse zakone, a posebno onih »povratnika« u izvrsenju krivicnih djela. Ovdje mislim tacno na one stvari, kada se uhvati neko, Tuzilastvo ga pusti jer navodno nema zakonskih moguvnosti da se ta osoba zadrzi u zatvoru do sudjenja. Prosto je nevjerovatno da gradom hodaju likovi koji su preko 30 puta obijali auta, a nisu zadrzani u zatvoru, niti postoji zakonska mogucnost da se oni zatvore. Ovo navodim kao primjer, vjerujem da toga ima jos.

Jos jedna vazna stvar. Treba dati vece ovlasti policiji u dijelu koji se odnosi na mogucu upotrebu sile, kada se prestupnici naoruzani bilo kojim oruzjem, recimo nakon pljacki banaka. Sada policajac, doslovno, moze potezati oruzje kada ima svjedoka da mu je ugrozen zivot, a pod tim se smatra da je na njega vec otvorena vatra. Treba malo razmisliti o ovome.

User avatar
amrica
Posts: 7118
Joined: 26/01/2007 17:58

#21 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by amrica » 17/06/2011 11:45

Area_51 wrote:Najvecu odgovornost snosi svakako Vlada Kantona Sarajevo, jer nije donijela izmjene zakona kojim bi se omogucio drugaciji tretman onih koji krse zakone, a posebno onih »povratnika« u izvrsenju krivicnih djela. Ovdje mislim tacno na one stvari, kada se uhvati neko, Tuzilastvo ga pusti jer navodno nema zakonskih moguvnosti da se ta osoba zadrzi u zatvoru do sudjenja. Prosto je nevjerovatno da gradom hodaju likovi koji su preko 30 puta obijali auta, a nisu zadrzani u zatvoru, niti postoji zakonska mogucnost da se oni zatvore. Ovo navodim kao primjer, vjerujem da toga ima jos.

Jos jedna vazna stvar. Treba dati vece ovlasti policiji u dijelu koji se odnosi na mogucu upotrebu sile, kada se prestupnici naoruzani bilo kojim oruzjem, recimo nakon pljacki banaka. Sada policajac, doslovno, moze potezati oruzje kada ima svjedoka da mu je ugrozen zivot, a pod tim se smatra da je na njega vec otvorena vatra. Treba malo razmisliti o ovome.

Nisam bas sigurna da vlada kantona ima pravo mijenjati zakone :?

Napr. u Sarajevu za oruzanu pljacku se dobije od 1 do 3 god, u Zenici od 2 do 4, u Mostaru 6 mjeseci... (lupam cifre )

na sta bi to licilo :roll:

Area_51
Posts: 962
Joined: 03/09/2007 00:09
Location: Rodjeni Sarajlija

#22 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by Area_51 » 17/06/2011 12:03

Skupstina Kantona Sarajevo je zakonodavni organ vlasti. To znaci, donosi zakone, uredbe, podzakonske akte. Naravno da moze donositi propise. Evo vidi ovdje, njihov link http://skupstina.ks.gov.ba/ pa ces vidjeti koliko Zakona ima na dnevnom redu.

Naravno, svjestan sam da jedan dio propisa, kao onaj sto tretira krivicna djela pripada Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, ali ja bar nisam cuo da su Vlada ili Skupstina Kantona Sarajevo, kao ovlasteni predlagaci, uputili inicijative za izmjene propisa kojim se omogucaca kriminalcima da setaju gradom.

User avatar
JThomas
Posts: 64699
Joined: 24/05/2008 15:01
Location: vjerna ŽEKIPA
Been thanked: 471 times

#23 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by JThomas » 17/06/2011 12:05

u zakonima ima sve što treba. problem je njihova primjena, mentalitet, odnos, sveopšta bijeda i beznađe, nedostatak para (ili njihovo usmjeravanje isključivo u plate), nedostatak zatvorskih i pritvorskih kapaciteta (a naročito zavoda za maloljetnike) tako da i pravosnažno osuđeni na manje kazne godinama čekaju njihovo izvršenje...

User avatar
Creasy
Posts: 2980
Joined: 27/11/2010 08:33

#24 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by Creasy » 17/06/2011 12:49

JThomas wrote:u zakonima ima sve što treba. problem je njihova primjena, mentalitet, odnos, sveopšta bijeda i beznađe, nedostatak para (ili njihovo usmjeravanje isključivo u plate), nedostatak zatvorskih i pritvorskih kapaciteta (a naročito zavoda za maloljetnike) tako da i pravosnažno osuđeni na manje kazne godinama čekaju njihovo izvršenje...

A ko je odgovoran za to?

User avatar
de fakto
Posts: 245
Joined: 10/11/2010 23:34
Location: u kotlini

#25 Re: Ko je odgovoran za anarhiju?

Post by de fakto » 17/06/2011 12:59

vi ovdje spominjete zakone, a u anarhiji zakona nema, nema ni vlasti stoga ovo nije anarhija. mi imamo vlast( koja k.... ne valja) i zakon (isto tako).i mozda najgori oblik kapitalizma koji postoji, gdje sve funkcionise po principu predator-zrtva. :run:

Post Reply