KBSA TRAŽI OSNIVANJE VIJEĆA ZA DIJASPORU

Stranke, političari... Recite i Vi svoje mišljenje!
seldzuk
Posts: 2819
Joined: 04/06/2007 18:51

KBSA TRAŽI OSNIVANJE VIJEĆA ZA DIJASPORU

Post by seldzuk » 25/06/2007 12:43

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike traži osnivanje Vijeća za dijasporu


Predsjedništvu Bosne i Hercegovine
NJ. E. Nebojša Radmanović
NJ. E. Željko Komšić
NJ. E. Haris Silajdžić

Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine
NJ. E. Beriz Belkić
NJ. E. Ilija Filipović

Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
NJ. E. Nikola Špirić

Ministarstvu za vanjske poslove Bosne i Hercegovine
NJ. E. Sven Alkalaj

Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
NJ. E. Safet Halilović

14. 06. 2007.

KBSA traži osnivanje Vijeća za dijasporu kao radnog tijela Vijeća ministara i imenovanje počasnih konzula Bosne i Hercegovine

Poštovani članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine
Poštovani predsjednici domova Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine
Poštovani Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
Poštovani Ministre za ljudska prava i izbjeglice
Poštovani Ministre vanjskih poslova Bosne i Hercegovine


Na osnovu člana 6 Deklaracije Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} usvojene na 8. Skupštini KBSA održanoj 27. 05. 2007. u Seattlu predviđeno je da KBSA pokrene inicijativu za osnivanje Vijeća za dijasporu kao radnog tijela pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i institucije Počasnog konzula Bosne i Hercegovine.

Pravni osnov

Osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu III tačka 1 stav f) Ustava Bosne i Hercegovine, kojim je određeno da je pitanje dijaspore u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, članu 12. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH" broj: 38/02, 30/03 i 42/03) kojim je utvrđeno da je kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema dijaspori u nadležnosti Ministarstva za Ijudska prava i izbjeglice, i člana 8. istog Zakona kojim je utvrđeno da je podsticanje, razvijanje i koordinacija saradnje sa dijasporom iz BiH u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova
Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, prema kojem je u nadležnosti Vijeća ministara da u ostvarivanju svojih prava dužnosti donosi odluke. Također, pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je i u članu 22. stav 1 Zakona o Vijeću ministara kojim je utvrđeno da Vijeće ministara, radi osiguranja potpunog, kvalitetnog i usklađenog obavljanja svojih poslova, osniva stalne ili privremene urede, direkcije, službe, odbore ili druga radna tjela.

Aktuelno stanje

Pitanje dijaspore je u isključivoj nadležnosti države (član III tačka 1 stav f) Ustava Bosne i Hercegovine), odnosno radi se o podjeljenoj nadležnosti na državnom nivou između Ministarstva za Ijudska prava i izbjeglice i Ministarstva vanjskih poslova (član 12. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, kojim je utvrđeno da je kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema dijaspori u nadležnosti Ministarstva za Ijudska prava i izbjeglice, i člana 8. istog Zakona kojim je utvrđeno da je podsticanje, razvijanje i koordinacija saradnje sa dijasporom iz BiH u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova. U okviru Ministarstva za Ijudska prava i izbjeglice ustanovljen je Sektor za iseljeništvo, koji je manji sektor sa manjim brojem zaposlenih, dok u okviru Ministarstva vanjskih poslova ne postoji nikakav organizacioni dio Ministarstva koji se bavi isključivo dijasporom.
Danas u Bosni i Hercegovini postoji Matica iseljenika BiH, koja je osnovana Zakonom o Matici iseljenika Bosne i Hercegovine (« Službeni list SR BiH», broj 36/90 od 16.11.1990.godine), čije djelovanje je produženo Aneksom II Ustava Bosne i Hercegovine. Ova Matica se još nije transformisala u skladu sa važećim Ustavom BiH. Činjenica je međutim, da su mogučnosti djelovanja ove matice iz brojnih razloga ograničene, tako da ona nema značajnijeg uticaja na dijasporu, posebno u oblastima informiranja dijaspore, organiziranja kulturno umjetničkih i drugih manifestacija, kao ni drugih vidova povezivanja dijaspore sa domovinom, što je prema Zakonu po kojem je osnovana, osnovna djelatnost te organizacije.

Potreba osnivanja Vijeća za dijasporu

Prema zvaničnim podacima izvan Bosne i Hercegovine živi preko milion naših građana, od čega u Sjevernoj Americi oko 350.000. Tako brojna dijaspora svrstava Bosnu i Hercegovinu u red država sa velikom dijasporom u odnosu na broj stanovnika. Dijaspora predstavlja veliki politički, kulturni, ekonomski i intelektualni potencijal koji može značajno doprinijeti razvoju Bosne i Hercegovine. Također postoji značajna zainteresiranost dijaspore za uključivanje u društveni i ekonomski život Bosne i Hercegovine.
Osnivanjem Vijeća za dijasporu pri Vijeću ministara, dijaspori bi se posvetila dužna pažnja koju dijaspora s obzirom na svoju brojnost i značaj zaslužuje, te omogučilo uključivanje predstavnika dijaspore u riješavanje pitanja od značaja za dijasporu, jer bi u Vijeće pored predstavnika državnih institucija nadležnih za pitanje dijaspore bili uključeni i predstavnici dijaspore.

Osnivanjem Vijeća omogučilo bi se:
- usklađeno i jedinstveno djelovanje bh institucija prema dijaspori,
- uključivanje dijaspore u procese u Bosni i Hercegovini i mogućnost uticaja na donošenje odluka od značaja za dijasporu,
- razvijanje različitih oblika saradnje između države i dijaspore,
- razvijanje međusobne saradnje i objedinjavanja bh dijaspore
- bolja koordinacija sa državnog nivoa u riješavanju pitanja od značaja za
iseljeništvo koja su u nadležnosti različitih institucija (državnih i entitetskih
institucija) idr.

Prema podacima Minsitarstva za ljudska prava i izbjeglice građana Bosne i Hercegovine ima u više od 130 zemalja širom svijeta. Poslije rata iz Bosne i Hercegovine se iselilo više od 250.000, uglavnom mladih ljudi. Strano državljanstvo je već uzelo ili zatražilo 600.000 bosanskohercegovačkih građana. S druge strane i ako mlada i neiskusna bosanskohercegovačka dijaspora se sve više uspješno adaptira i integrira u zapadno društvo, sve više se odupire pretečoj asimilaciji i zadražava osobenosti svoga uglavnom nacionalnog i duhovnog bića. Tako nešto je moguće zbog demokratskih standarda i zakona zapadnog društva koje nacijama omogućava i podržava njegovanje i razvijanje nacionalnog i duhovnog identiteta. Danas je dijaspora posebno interesantna zbog ekonomske snage i podrške koju ona pruža svojoj matici, ali i zbog toga što ima svoju sekularnu, nacionalno i duhovno očuvanu inteligenciju, političke, ekonomske, kulturne i naučne lidere, biznismene, škole, medije, pisce, novinare. To omogućava dijaspori da se sve više sistematski i organizovano bavi sobom, da u sredinama u kojima radi i djeluje postane značajan faktor. Bosanskohercegovačka dijaspora je uglavnom organizovana na nacionalnom ili vjerskom osnovu. Kao takva ona njeguje vlastiti nacionalni, duhovni i kulturološki identitet, ima vlastitu kolektivnu memoriju, posjeduje vlastiti jasan i jak identitet o sebi, ima sposobnost adaptacije u sredini gdje djeluje, fleksibilna je u smislu na sve specifičnosti nove sredine i u stanju je održati svoj nacionalni i duhovni identitet. Takva dijaspora je dovoljna da zadovolji nacionalni i duhovni interes. Ono što nemamo i što treba, a što se može postići formiranjem Vijeća za dijasporu i institucijom počasnih konzula Bosne i Hercegovine je okupljanje bosanskohercegovačkih građana u dijaspori na državotvornim osnovama i ciljevima. Vijeće za dijasporu bi bilo mjesto za sve one koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju domovinu, koji u njoj imaju svoje državotvorne i građanske interese. Na taj način bi se građani Bosne i Hercegovine u dijaspori bolje povezali i organizirali. Putem Vijeća za dijasporu građani bi bili direktno povezani sa svojim maticom.

Potreba za imenovanjem počasnih konzula Bosne i Hercegovine

U okviru Ministarstva vanjskih poslova ne postoji nikakav organizacioni dio koji se bavi isključivo dijasporom.
Članom 12. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine je utvrđeno da je kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema dijaspori u nadležnosti Ministarstva za Ijudska prava i izbjeglice, i člana 8. istog Zakona kojim je utvrđeno da je podsticanje, razvijanje i koordinacija saradnje sa dijasporom iz BiH u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova.
U cilju podsticanja, razvijanja i koordinacije saradnje sa dijasporom KBSA traži od Predsjedništva Bosne I Hercegovine imenovanje počasnih konzula Bosne I Hercegovine u SAD I Kanadi.U dijaspori već imamo uglednih pojedinaca, državljana SAD i Kanade, koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine i koji su očuvani u svojoj duhovnosti, kulturi, tradiciji, jeziku, koji su dobili najbolja znanja iz sekularnih nauka na zapadu, koji su u stanju da ponude najbolji model integracije građana BiH u zapadna društva, a da se ne asimiliraju u ista i koji su najbolji most u razvoju političkih, ekonomskih, kulturnih i naučnih veza najrazvijenih zemalja svijeta i Bosne i Hercegovine. KBSA traži od Ministarstva vanjskih poslova da preispita organizaciju diplomatsko konzularne mreže BiH u svijetu i istu usaglasi sa stvarnim potrebama Bosne i Hercegevine.

Poštovana gospodo,

Država Bosna i Hercegovina gubi pravo da postoji ako nije u stanju da ispuni svoje obaveze prema svojim građanima u dijaspori, ako nije u stanju prepznati jačinu dijaspore i istu institucionalizovati u procesu vlastitog razvoja. Nestankom brige za dijasporu bosanskohercegovačke političke elite gube pravo da govore u njeno ime. Samo ona politička elita koja prepoznaje i valorizuje ulogu dijaspore imaće ulogu u budućnosti Bosne i Hercegovine. Moralna superiornost žrtve za državu Bosnu i Hercegovinu može biti izgubljena ukoliko se politićke elite odreknu dijaspore.

KBSA koji zastupa interese više od 350.000 sjevernoameričkih Bošnjaka Vas moli da ozbiljno uzmete u razmatranje ove naše prijedloge. Institucionalizacijom uloge dijaspore u matici, dijaspora može dati svoj veliki doprinos demokratizaciji društva i države u BiH, ekonomskom jačanu Bosne i Hercegovine, ubrazanju procesa integracije Bosne i Hercegovine u Europsku Uniju i predstavljanju najboljih vrijednosti Bosne i Hercegovine na zapadu.

Za navedene prijedloge nije potrebna promjena Ustava BiH ili bilo kojeg zakona.Uporište imamo u postojećim pravnim normama. Sa svoje strane KBSA nudi formiranje Savjeta za dijasporu, organa sastavljenog od predstavnika svih najvažnijih organizacija u dijaspori.

S poštovanjem
Emir Ramić
Predsjednik KBSA
www. bosniak.org
[email protected]


saki
Posts: 249
Joined: 21/03/2007 18:40

Post by saki » 25/06/2007 12:46

Prestao sam citati kod onog Nj. E :D

User avatar
seln
Posts: 21830
Joined: 06/02/2007 13:57
Location: FORGET? HELL!

Post by seln » 25/06/2007 12:49

A dosadno ljudima, sta ces..... :D

User avatar
SiSaJuMe
Posts: 984
Joined: 27/10/2005 12:24

Post by SiSaJuMe » 25/06/2007 13:00

Prema zvaničnim podacima izvan Bosne i Hercegovine živi preko milion naših građana, od čega u Sjevernoj Americi oko 350.000.

opa 350.000 dijasporaca sjevernoj americi
KBSA koji zastupa interese više od 350.000 sjevernoameričkih Bošnjaka Vas moli da ozbiljno uzmete u razmatranje ove naše prijedloge.

100% dijasporaca Bosnjaci (sugerira se mozda i na vise od 350.000).


Bosanskohercegovačka dijaspora je uglavnom organizovana na nacionalnom ili vjerskom osnovu. Kao takva ona njeguje vlastiti nacionalni, duhovni i kulturološki identitet, ima vlastitu kolektivnu memoriju, posjeduje vlastiti jasan i jak identitet o sebi, ima sposobnost adaptacije u sredini gdje djeluje, fleksibilna je u smislu na sve specifičnosti nove sredine i u stanju je održati svoj nacionalni i duhovni identitet. Takva dijaspora je dovoljna da zadovolji nacionalni i duhovni interes.


Jao nama. .

seldzuk
Posts: 2819
Joined: 04/06/2007 18:51

Post by seldzuk » 25/06/2007 14:32

seln wrote:A dosadno ljudima, sta ces..... :D

Očito ne više nego tebi. :D

User avatar
Maraschino
Posts: 15267
Joined: 10/11/2006 16:15
Location: ...
Has thanked: 34 times
Been thanked: 12 times

Post by Maraschino » 25/06/2007 14:35

Sta bi mi bez vas.

seldzuk
Posts: 2819
Joined: 04/06/2007 18:51

Re: KBSA TRAŽI OSNIVANJE VIJEĆA ZA DIJASPORU

Post by seldzuk » 25/06/2007 14:37

seldzuk wrote:

Potreba osnivanja Vijeća za dijasporu

Prema zvaničnim podacima izvan Bosne i Hercegovine živi preko milion naših građana, od čega u Sjevernoj Americi oko 350.000. Tako brojna dijaspora svrstava Bosnu i Hercegovinu u red država sa velikom dijasporom u odnosu na broj stanovnika. Dijaspora predstavlja veliki politički, kulturni, ekonomski i intelektualni potencijal koji može značajno doprinijeti razvoju Bosne i Hercegovine. Također postoji značajna zainteresiranost dijaspore za uključivanje u društveni i ekonomski život Bosne i Hercegovine.Osnivanjem Vijeća za dijasporu pri Vijeću ministara, dijaspori bi se posvetila dužna pažnja koju dijaspora s obzirom na svoju brojnost i značaj zaslužuje, te omogućilo uključivanje predstavnika dijaspore u rješavanje pitanja od značaja za dijasporu, jer bi u Vijeće pored predstavnika državnih institucija nadležnih za pitanje dijaspore bili uključeni i predstavnici dijaspore.

_BosanaC
Posts: 8452
Joined: 16/08/2005 14:02
Location: Sarajevo
Contact:

Post by _BosanaC » 25/06/2007 14:57

Maraschino wrote:Sta bi mi bez vas.


Cek da opet pukne prva puska, pa cu ti reci iz prve ruke :D :D :D

User avatar
Maraschino
Posts: 15267
Joined: 10/11/2006 16:15
Location: ...
Has thanked: 34 times
Been thanked: 12 times

Post by Maraschino » 25/06/2007 15:00

smjena generacija na strazi :D

User avatar
GandalfSivi
Posts: 9378
Joined: 09/09/2006 00:38
Contact:

Post by GandalfSivi » 25/06/2007 15:06

Šeha wrote:Jel 350 000 samo Bosnjaka ili ukupno Bosanske dijaspore koju ovi Bosnjaci iz Kongresa svojataju?

Ako su mene racunali ima li gdje da se ispise :D :) :D


Znao sam da mora biti dobar razlog zasto se nisam tuspasio u nasoj ambasadi (a zivim jako blizu). Mene na ovim spiskovima sigurno nema...

Ja_Ja
Posts: 1700
Joined: 07/03/2006 06:59
Location: tamo daleko...
Has thanked: 11 times
Been thanked: 3 times

Post by Ja_Ja » 25/06/2007 15:18

Kongres nista nije uradio u zadnjih par godina (od svog osnivanja) do ovakvih pisama za koje im haman treba 6 mjeseci da sastave, posto je to onako od oka vremenski period poslije kojeg se javljaju.

User avatar
GandalfSivi
Posts: 9378
Joined: 09/09/2006 00:38
Contact:

Post by GandalfSivi » 25/06/2007 15:36

Ne tako davno je moja djevojka imala kontakt sa ovim kongresom. U sustini ide prica da je jedan decko iz Srebrenice poslije rata se ispalio u Njemacku, pa je onda na lazni slovenacki pasos usao u SAD (posto mu ovdje zivi amidza, jedina porodica koju ima). I decka uhvate na aerodromu odmah, ali ga kao puste da udje u SAD. U medjuvremenu se on ozenio i kad je poceo ganjati papire za stalni boravak, uhapse ga i bace u zatvor. Ta prica dodje do moje djevojke (koja je btw JAP) i ona pocne ganjati da ga se oslobodi. Kontaktiral je gore spomenuti kongres, kao i nasu ambasadu, ali ni jedni ni drugi nisu apsolutno nista uradili (nisu ni pokusali). Na kraju je kontaktirala jevrejski lobi (prica Srebrenica, genocid, oni su malo osjetljivi na to) i oni su decka izvukli iz zatvora za 4 dana.

User avatar
seln
Posts: 21830
Joined: 06/02/2007 13:57
Location: FORGET? HELL!

Post by seln » 25/06/2007 15:43

GandalfSivi wrote:Ne tako davno je moja djevojka imala kontakt sa ovim kongresom. U sustini ide prica da je jedan decko iz Srebrenice poslije rata se ispalio u Njemacku, pa je onda na lazni slovenacki pasos usao u SAD (posto mu ovdje zivi amidza, jedina porodica koju ima). I decka uhvate na aerodromu odmah, ali ga kao puste da udje u SAD. U medjuvremenu se on ozenio i kad je poceo ganjati papire za stalni boravak, uhapse ga i bace u zatvor. Ta prica dodje do moje djevojke (koja je btw JAP) i ona pocne ganjati da ga se oslobodi. Kontaktiral je gore spomenuti kongres, kao i nasu ambasadu, ali ni jedni ni drugi nisu apsolutno nista uradili (nisu ni pokusali). Na kraju je kontaktirala jevrejski lobi (prica Srebrenica, genocid, oni su malo osjetljivi na to) i oni su decka izvukli iz zatvora za 4 dana.

Pa rekli su da ce raditi...i, evo, rade :D

User avatar
suncokret13
Posts: 1255
Joined: 11/09/2006 00:17
Location: par stanica od kuce
Contact:

Post by suncokret13 » 25/06/2007 15:49

ja,

ovo je izgleda skontano u vremenu kada je hare bio u americi,s vojim ''jaranom''( dodikom).

Najinteresantnije je sto sam hare,pod u ''DIJASPORU'' ubraja samo JEDNU naciju ????????

a ostale dvije ( a ima ih )i ne spominje ??? kao da nisu drzavljani Bosne i Hercegovine ??

e sad' da li je to njegov licni stav ili stav njegove stranke ili zajednicki stav susjedne mu stranke ( ciji je nakada bio vrlo aktivan clan,dok nije DEFINITIVNO po ''n-ti'' put napustio polikitu ).

odraz stvarne MULTI................Bosne i Hercegovine ?????

yebiga,
sto se stalno ''buba u prsa'' i stalno potencira MULTI........?

Bosna i Hercegovina je zemlja,kako jednih,tako i drugih ,tako i trecih.
ni jedna nacija nema pravo uzimati MONOPOL nad Bosnom i Hercegovinom !

User avatar
suncokret13
Posts: 1255
Joined: 11/09/2006 00:17
Location: par stanica od kuce
Contact:

Post by suncokret13 » 25/06/2007 15:55

sta znaci :

NJ. E. ????


NJ. E. - njegovoj eminenciji.


a jest' i ta titula ( NJ. E. ) devalvirala...........

artzy
Posts: 839
Joined: 03/01/2005 05:52

Post by artzy » 25/06/2007 16:13

GandalfSivi wrote:Ne tako davno je moja djevojka imala kontakt sa ovim kongresom. U sustini ide prica da je jedan decko iz Srebrenice poslije rata se ispalio u Njemacku, pa je onda na lazni slovenacki pasos usao u SAD (posto mu ovdje zivi amidza, jedina porodica koju ima). I decka uhvate na aerodromu odmah, ali ga kao puste da udje u SAD. U medjuvremenu se on ozenio i kad je poceo ganjati papire za stalni boravak, uhapse ga i bace u zatvor. Ta prica dodje do moje djevojke (koja je btw JAP) i ona pocne ganjati da ga se oslobodi. Kontaktiral je gore spomenuti kongres, kao i nasu ambasadu, ali ni jedni ni drugi nisu apsolutno nista uradili (nisu ni pokusali). Na kraju je kontaktirala jevrejski lobi (prica Srebrenica, genocid, oni su malo osjetljivi na to) i oni su decka izvukli iz zatvora za 4 dana.


Koji je broj jevrejskog lobija? :-)

User avatar
GandalfSivi
Posts: 9378
Joined: 09/09/2006 00:38
Contact:

Post by GandalfSivi » 25/06/2007 16:21

artzy wrote:Koji je broj jevrejskog lobija? :-)


Ne moze to bas tako direktno. Ima ti jedna jaka advokatska kompanija U New Yorku, pa onda fino njih nazoves, objasnis situaciju, pa onda oni nazovu DC, popricaju sa par kongresmena, koji opet nazove sudiju koji ti je potreban, pa kaze da je malo zabrinut oko odredjenih stvari, i onda sudija skonta da bi on malo i mogao pomoci da skupi bodove kad bude htio napredovati itd itd...

User avatar
hrusta
Posts: 426
Joined: 24/11/2006 15:01
Location: Per ardua ad astra....

Post by hrusta » 25/06/2007 16:29

e moj brate u tudjini.............. :-)

User avatar
sekiracija
Posts: 1008
Joined: 07/06/2003 00:00

Post by sekiracija » 25/06/2007 19:06

Da vuk dlaku mijenja ali cud nikad svjedoci i ovo pismo tzv. KBSA.
Drugovi zgovarjuci ""ODRZIVI POVRATAK""prave sebi "ODRZIVI OSTANAK"
ps.pa ti budi BOSNJAK :D

seldzuk
Posts: 2819
Joined: 04/06/2007 18:51

Post by seldzuk » 26/06/2007 10:59

Ja_Ja wrote:Kongres nista nije uradio u zadnjih par godina (od svog osnivanja) do ovakvih pisama za koje im haman treba 6 mjeseci da sastave, posto je to onako od oka vremenski period poslije kojeg se javljaju.

Nikako mi nije jasno zašto neki Bošnjaci od naših državnih i nacionalnih institucija i organizacija očekuju organizaciju na novou State Departmenta, a istovremeno nisu u stanju odvojiti ništa od svog vremena, stručnosti, novca i drugih potencijala. :sad:
Mi smo narod koji je još uvijek u procesu građenja države. 8-)

User avatar
seln
Posts: 21830
Joined: 06/02/2007 13:57
Location: FORGET? HELL!

Post by seln » 26/06/2007 11:15

seldzuk wrote:Mi smo narod koji je još uvijek u procesu građenja države. 8-)


?????
Bosnjacke?

User avatar
Maraschino
Posts: 15267
Joined: 10/11/2006 16:15
Location: ...
Has thanked: 34 times
Been thanked: 12 times

Post by Maraschino » 26/06/2007 12:59

suncokret13 wrote:ja,

ovo je izgleda skontano u vremenu kada je hare bio u americi,s vojim ''jaranom''( dodikom).

Najinteresantnije je sto sam hare,pod u ''DIJASPORU'' ubraja samo JEDNU naciju ????????

a ostale dvije ( a ima ih )i ne spominje ??? kao da nisu drzavljani Bosne i Hercegovine ??

e sad' da li je to njegov licni stav ili stav njegove stranke ili zajednicki stav susjedne mu stranke ( ciji je nakada bio vrlo aktivan clan,dok nije DEFINITIVNO po ''n-ti'' put napustio polikitu ).

odraz stvarne MULTI................Bosne i Hercegovine ?????

yebiga,
sto se stalno ''buba u prsa'' i stalno potencira MULTI........?

Bosna i Hercegovina je zemlja,kako jednih,tako i drugih ,tako i trecih.
ni jedna nacija nema pravo uzimati MONOPOL nad Bosnom i Hercegovinom !


100 % si u pravu ali

u dijaspori samo Bosnjaci kazu da su iz BiH i jedan mali broj Srba i Hrvata (na zalost ) ali to je 100 % tako. Reci ti meni gdje u dijaspori ima udruzenje,klub,... gdje se svi okupljaju pod istom zastavom.

Ako grijesim,oprostite mom neznanju.

seldzuk
Posts: 2819
Joined: 04/06/2007 18:51

Post by seldzuk » 26/06/2007 14:01

seln wrote:
seldzuk wrote:Mi smo narod koji je još uvijek u procesu građenja države. 8-)


?????
Bosnjacke?

Bosna i Hercegovina je država onih koji je osjećaju svojom, sviđalo se to nekom ili ne.
A Bošnjaci možda već sada jesu njenih 50%+1.

Ali je već puno digresija.
Činjenica je da dijaspora ima dobar novčani potencijal koji može, a dobar dio i hoće da uloži u svoju državu preko npr. investicionih fondova, olakšanog učešća na našim berzama. Ali to sve treba omogućiti i olakšati.
Last edited by seldzuk on 26/06/2007 14:04, edited 1 time in total.

Post Reply